منبع تحقیق درمورد حسي، تشبيه، وجهشبه:

دانلود پایان نامه ارشد

باشد.
مار زلفت دلم گزيده و من با چنين درد خفتنم هوس است
(همان)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: زلف مشبّه به: مار وجهشبه: سياهي(تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
ساقي آبي، که از سراچه ي دل گرد اندوه رفتنم هوس است
. (همان: 84)
. تشبيه بليغ مشبّه: اندوه مشبّه به: گرد وجهشبه: حقيقت را پوشاندن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
اين دل داغدار پر خون را لاله سان بر شکفتنم هوس است
(همان)
تشبيه مطلق مشبّه: دل مشبّه به: لاله وجهشبه: داغدار بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد ادات: سان
هر که در دايره ي عشق نه سرگردان شد کي زهر نقطه ي اين گردش پرگار خوش است
(وصال، 1378: 84) تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: عشق مشبّه به: دايره وجهشبه: سرگرداني (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
اي دل از مصحف رويش بطلب نقش مراد زان که اين فال گشودم من و بسيار خوش است
(همان)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: روي مشبّه به: مصحف وجهشبه: هدايتگر بودن (تخييلي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد مفرد به مفرد
زاهدم با سبحه ي صد دانه نتواند فريفت دام عشاق از سر زلف دلارامي خوش است
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: سر زلف مشبّه به: دام عشاق وجهشبه: حلقه حلقه بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد مقيّد
زهد ما داريم کز چشمت به بادامي خوشيم زاهد بي مغز بد نام است گر نامي خوش است
(همان: 85)
تشبيه بليغ مشبّه: چشم مشبّه به: بادام وجهشبه: هلالي و زيبا بودن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
ز زلف چهره ي خورشيد شب اندوز به رخ زلف شب خورشيد پوش است
(همان)
1- تشبيه مفروق بليغ مشبّه: 1- چهره 2- زلف مشبّه به: 1- خورشيد 2- شب وجهشبه: 1- درخشيدن وزيبايي (تحقيقي و متعدّد)2- سياهي (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد.
ز زاهدان که زدندي به شيشه مي سنگ هزار شيشه ناموس ونام برسنگ است
(وصال، 1378: 86)
تشبيه تسويه بليغ مشبّه: 1- ناموس 2- نام مشبّه به: شيشه وجهشبه: شکننده وازبين رونده (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد عقلي به حسي مي باشد افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد.
بدين ترانه ي جان پرور بديع وصال به گلشني که تويي جاي بلبلان تنگ است
(همان)
تشبيه مضمر تفضيل مفصّل مؤکّد مشبّه: وصال مشبّه به: بلبل وجهشبه: ترانه جان پرور سرودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
شب سيه روست که با دعوي مويت کاذب لاله سرخست که از نسبت رويت خجل است
(همان). .1- تشبيه مفروق عکس مفصّل مؤکّد مشبّه: 1- شب 2- لاله مشبّه به: 1- موي 2- روي وجهشبه: 1- سياهي (تحقيقي و مفرد)2- سرخي (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد.
از چه عمري شد و خورشيد رخت جلوه نکرد گرنه با روز قيامت شب ما متصل است
(همان).
تشبيه بليغ مشبّه: رخ مشبّه به: خورشيد وجهشبه: درخشندگي و زيبايي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
پيش چشمان تو گر خلق زرهپوش شوند تير مژگان نه کم از ناوک جوشن گسل است
(همان).
تشبيه بليغ مشبّه: مژگان مشبّه به: تير وجهشبه: مجروح و زخمي کردن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
گفتي از او ببر، که شود برق خرمنت اين کي شود، و گر شود اين عين حاصل است
(وصال، 1378: 87)
1- تشبيه مفروق بليغ مشبّه: 1- او 2- “ت” در خرمنت مشبّه به: 1- برق 2- خرمن وجهشبه: 1- سوزاندن (تحقيقي و مفرد) 2- سوختن (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد.
بي محبت زندگاني مشکل است زندگي کشت و محبت حاصل است
(همان)
تشبيه مفروق بليغ مشبّه: 1- زندگي 2- محبت مشبّه به: 1- کشت 2- حاصل وجهشبه: ثمر داشتن (تحقيقي و مفرد) 2- ارزشمند بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد عقلي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد.
زير بار عاشقي رفتن دلير با من است، اما صبوري با دل است
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: عاشقي مشبّه به: بار وجهشبه: سنگين بودن (تحقيقي ومفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
از تو با حور جنان کس رو نکرد آب چون آمد، تيمم باطل است
(همان)
1- تشبيه مضمر تفضيل بليغ مشبّه: تو مشبّه به: حور وجهشبه: زيبايي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به عقلي افراد: مفرد به مفرد 2- تشبيه تمثيل مفصّل مؤکّد مشبّه: تو در کنار حور مشبّه به: آب در کنار تيمم وجهشبه: دو چيزي که بودن يکي ديگري را نفي ميکند. (تحقيقي ومرکّب) طرفين: عقلي به حسي افراد: مرکّب به مرکّب
پنجاه ساله چون خر عصار ميرويم و امروزمان قدم به سر گام اوّل است
(وصال، 1378: 87)
تشبيه مجمل مرسل مشبّه: “يم” در مي رويم مشبّه به: خر عصار وجهشبه: سرگرداني (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد مقيّد ادات: چون
از سخن آتش زند در خرمن بيچارگان و آنچه اورا بر زبان افتاد ما را بر دل است
(همان: 88)
تشبيه بليغ مشبّه: سخن مشبّه به: آتش وجهشبه: سوزاندن (تحقيقي و مفرد) طرفين: درهردو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد.
دل شکست و منزل جانان دل است آن پري بي شيشه بودن مشکل است
(همان)
تشبيه مضمر مفصّل مؤکّد مشبّه: دل مشبّه به: شيشه وجهشبه: شکستن (دوگانه، مفرد و تحقيقي مي باشد که براي مشبّه در معناي غمگين بودن است ولي براي مشبّه به در معناي حقيقي مي باشد). طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
غرق بحر عشق را، گو صبر کن کانچه را گرداب بيني ساحل است
(همان)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: عشق مشبّه به: بحر وجهشبه: غرق شدن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
هم زدل بايد گذشتن هم ز دين گر شکنج زلف او دام دل است
(وصال، 1378: 89)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: زلف مشبّه به: دام وجهشبه: شکنج بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
با چنين شمشاد قامت، هر قيامي بي حضور با چنين محراب ابرو، هر نمازي باطل است
(همان)
1- تشبيه بليغ مشبّه: قامت مشبّه به: شمشاد وجهشبه: راستي و زيبايي (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
2- تشبيه بليغ مشبّه: ابرو مشبّه به: محراب وجهشبه: خميدگي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
شربت عشقش گهي نوش که از جام غمش شهد بيني آنچه را بيني که زهر قاتل است (همان)
1- تشبيه بليغ مشبّه: عشق مشبّه به: شربت وجهشبه: شيريني (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
2- تشبيه بليغ مشبّه: غم مشبّه به: جام(شراب) وجهشبه: خوشگوار بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
مي رسيده که عمر گذشته را بدل است مثل به آب حياتش زنند و محتمل است
(همان: 90)
تشبيه مجمل مرسل مشبّه: مي رسيده مشبّه به: آب حيات وجهشبه: عمر جاودان بخشيدن (تخييلي و مفرد) طرفين: حسي به عقلي افراد: مفرد مقيّد به مفرد مقيّد ادات: مثل
مگر زسنگ ملامت خدا نگهدارد

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حسي، طرفين:، تشبيه Next Entries منبع تحقیق درمورد حسي، (تحقيقي، تشبيه