منبع تحقیق درمورد حسي، تشبيه، طرفين:

دانلود پایان نامه ارشد

وجهشبه: غير ممکن بودن دو چيز در کنار هم (تحقيقي و و مرکّب) طرفين: عقلي به حسي افراد: مرکّب به مرکّب
بيار باده که پيمان يار و توبه ي من به راه باد چراغ و به پيش سنگ سبو است
(همان)
تشبيه ملفوف مرکّب بليغ مشبّه: 1- پيمان يار 2- توبه من مشبّه به: 1- به راه باد چراغ 2- پيش سنگ سبو وجهشبه: در هر دو مورد غير ممکن بودن دو چيز در کنار هم. (تحقيقي و مرکّب) طرفين: در هر دو مورد عقلي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد مقيّد به مرکّب مي باشد.
زمان عيش کنونست کز لبش خط رست خوش است عيش زماني که سبزه بر لب جوست
(همان) تشبيه مضمر مرکّب بليغ مشبّه: خط و لب مشبّه به: سبزه بر لب جو وجه شبه: زيبايي و لطافت که از کنار هم بودن دو چيز حاصل مي شود. (تحقيقي و مرکّب) طرفين: حسي به حسي افراد: مرکّب به مرکّب
به روي گوي زنخدان چو زلف چوگان ديد دل وصال به چوگان غم فتاده چو گوست . (همان) 1- تشبيه بليغ مشبّه: زنخدان مشبّه به: گوي وجه شبه: گرد بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
2- تشبيه بليغ مشبّه: زلف مشبّه به: چوگان وجه شبه: خميده بودن
(تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
3- تشبيه مطلق مشبّه: دل وصال مشبّه به: گوي وجه شبه: اسير شدن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد ادات: چو
4- تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: غم مشبّه به: چوگان وجه شبه: اسير کردن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
هر طرف سوخته اي از غم او مي نالد اين چه شمع است که عالم همه پروانه ي اوست
(وصال، 1378: 130)
تشبيه بليغ مشبّه: مردم عالم مشبّه به: پروانه وجه شبه: سوختن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد وه که چه شور آورد گفته شيرين من گر گذر آرد وصال بر لب چون قند دوست
(همان: 131)
تشبيه مجمل مرسل مشبّه: لب مشبّه به: قند وجه شبه: شيريني (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد ادات: چون
چون لاله سينه ام ز غم ار چاک شد چه باک داغ دلي بس است مرا يادگار دوست
(همان)
تشبيه مطلق مشبّه: سينه مشبّه به: لاله وجه شبه: چاک بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد ادات: چون
خوشم که هم چو صنوبر بود هزار دلم که بندم آن همه بر قد چون صنوبر دوست
(همان: 132)
تشبيه تسويه مشبّه: 1- “م” در دلم2- قد مشبّه به: صنوبر وجه شبه: 1- هزار دل بودن (تخييلي و مفرد) 2- بلندي و سفيدي (تحقيقي و متعدّد) . طرفين: درهر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: درهر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد. از نظر آوردن وجه شبه وادات: 1- مطلق2- مجمل مرسل ادات: 1- همچو2- چون
داني مه نو از چه بزودي فرو رود شرم آيدش ز ابروي هم چون هلال دوست
(وصال، 1378: 134)
تشبيه تفضيل مطلق مشبّه: ابرو مشبّه به: هلال وجه شبه: خميدگي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد . ادات: هم چون
نشتر مژگان ز بس خون از رگ و چشمم گشود خجلتم خيزد وصال از تيغ خون آشام دوست
(همان)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: مژگان مشبّه به: نشتر وجه شبه: خونريزي (تخييلي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
ناچار بايدم شدن آماج تير غم بازوي سست ما چه کند با کمان دوست
(همان: 135)
تشبيه بليغ مشبّه: غم مشبّه به: تير وجه شبه: کشنده بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
اين طرفه بين که دامن گل مي برند خلق ما را نصيب خار غم از بوستان دوست
(همان) تشبيه بليغ مشبّه: غم مشبّه به: خار وجه شبه: آزار دهنده (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
گر بي تو به بوستانم اي دوست خار ره دوستانم اي دوست
(همان: 137)
تشبيه بليغ مشبّه: “م” در دوستانم مشبّه به: خار وجه شبه: آزار دهنده (تحقيقي ومفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
بي مهر سپهر چون بود باغ بي روي تو آنچنانم اي دوست
(وصال، 1378: 137)
تشبيه مجمل مرسل مشبّه: من بي روي تو مشبّه به: باغ بي مهر سپهر وجه شبه: از بين رونده (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد مقيّد ادات: آنچنان
با ماه چسان قصب گدازد بي ماه رخت من آنم اي دوست
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: رخ مشبّه به: ماه وجه شبه: درخشش و زيبايي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد با گلش تشبيه کردم، گل همين رنگست و بوست و آن دهان را غنچه گفتم وندران هم گفتگوست
(همان: 138) 1- تشبيه تفضيل مفصّل مؤکّد مشبّه: “ش” درگلش مشبّه به: گل
وجه شبه: معطر و زيبا بودن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
2- تشبيه تفضيل بليغ مشبّه: دهان مشبّه به: غنچه وجه شبه: کوچک و زيبا بودن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
گرچه آب جوست پيشت گريه ما عاشقان رونق گلزار رخسار تو از اين آب جوست
(همان)
1- تشبيه بليغ مشبّه: گريه ما عاشقان مشبّه به: آب جو وجه شبه: بي ارزش بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد مقيّد . 2- تشبيه بليغ مشبّه: رخسارتو مشبّه به: گلزار وجه شبه: زيبايي وطراوت (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد ز سنگ هاي ملامت که زاهدان فکنند هزار توبه شکستند و ساغري نشکست
(وصال، 1378: 139)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: ملامت مشبّه به: سنگ وجه شبه: شکستن واز بين بردن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
بسي افشاندم آب از چشمه ي چشم دريغا کاتش دل باز ننشست
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: چشم مشبّه به: چشمه وجه شبه: جوشيدن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
رويت که مرغ سدره بر او عندليب هست خوش باغ خرميست که را تا نصيب هست
(همان)
تشبيه ملفوف مشبّه: 1- روي 2- مرغ سدره مشبّه به: 1- باغ 2- عندليب وجه شبه: 1- خوش و خرّم بودن (تحقيقي و مفرد) 2- خوش آواز بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: 1- حسي به حسي 2- عقلي به حسي افراد: 1- مفرد به مفرد 2- مفرد مقيّد به مفرد از لحاظ آوردن وجه شبه وادات:1- مفصّل مؤکّد 2- بليغ
خوبرو از صحبت اغيار باشد ناگزير در چمن گل همدم خار است، گويي نيست هست
(همان: 140)
تشبيه تمثيل بليغ مشبّه: هم صحبتي خوبرو با اغيار مشبّه به: همدمي گل با خار وجه شبه: چيزي خوب و زيبا در کنار چيزي آزار دهنده (تحقيقي و مرکّب) طرفين: حسي به حسي افراد: مرکّب به مرکّب
رويت از طره و چشم تو به کويت ماند که به هر گوشه پريشاني و بيماري هست
(همان)
تشبيه مرکّب مطلق مشبّه: رويت از طره و چشم مشبّه به : کوي
وجه شبه: هر گوشه پريشاني و بيماري بودن (تخييلي و مرکّب) طرفين: حسي به حسي افراد: مرکّب به مفرد ادات: ماند
با خط و خال تو رشک از که توان برد به عشق تا که اين دانه و دام است گرفتاري هست
(وصال، 1378: 141)
تشبيه ملفوف بليغ مشبّه: 1- خط 2- خال مشبّه به: 1- دام 2- دانه وجه شبه: 1- گرفتاري (تحقيقي و مفرد)2- سياه وکوچک بودن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: درهر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد.
يا رب از چيست که بر سيرت ضحاک بود هرکه بر دوش وي افتاده سيه ماري هست
(همان: 142)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: هرکه بر دوش معشوق مشبّه به: سيه ماري وجه شبه: سياهي وگزنده بودن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد مقيّد
زان زلف عنبرين به رخ مه نقاب چيست؟ پنهان به زير پرده شب آفتاب چيست؟
. (همان) 1- تشبيه مرکّب بليغ مشبّه: زلف عنبرين بر رخ مه مشبّه به: پرده ي شب بر
روي آفتاب وجه شبه: سياهي که سطحي روشن را پوشانده. (تحقيقي و مرکّب) طرفين: حسي به حسي افراد: مرکّب به مرکّب
2- تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: شب مشبّه به: پرده وجه شبه: پنهان کردن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
3- تشبيه بليغ مشبّه: رخ مشبّه به: مه وجه شبه: درخشان و زيبا بودن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
از حال دل مپرس که چونست در غمش؟ پيداست حال صعوه به چنگ عقاب چيست؟
(وصال، 1378: 143)
تشبيه مرکّب بليغ مشبّه: حال دل در غمش مشبّه به: حال صعوه به چنگ عقاب وجه شبه: نگراني حاصل از اسير بودن (تحقيقي و مرکّب) طرفين: عقلي به حسي افراد: مرکّب به

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حسي، تشبيه، طرفين: Next Entries منبع تحقیق درمورد حسي، (تحقيقي، تشبيه