منبع تحقیق درمورد حسي، تشبيه، طرفين:

دانلود پایان نامه ارشد

اسير کردن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
تو يار مردم کوته نظر شدي، که ترا دلم تصور خورشيد کرد و مه دانست
(همان: 121)
تشبيه جمع بليغ مشبّه: تو مشبّه به: 1- خورشيد 2- مه وجهشبه: در هر دو مورد درخشيدن وزيبايي مي باشد. (تحقيقي و متعدّد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد.
چه پرتو است ندانم به شمع عارض تو که هر که را نگرم در بر تو ره دانست . (همان)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: عارض مشبّه به: شمع وجهشبه: پرتو داشتن
(تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
کسي که روي ترا ماه چارده دانست نه شب ز روز و نه از آفتاب مه دانست
(وصال، 1378: 121)
1- تشبيه تفضيل بليغ مشبّه: روي تو مشبّه به: ماه چارده وجهشبه: درخشش و زيبايي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيد به مفرد
2- تشبيه جمع مضمربليغ مشبّه: تو مشبّه به: 1- روز 2- آفتاب وجهشبه: درهر دو مورد روشنايي و درخشيدن مي باشد. (تحقيقي و مفرد) طرفين: درهر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: درهر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد.
ز رنج چله کمان گشت پشت صوفي شهر به اين گناه که عشق تو را گنه دانست
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: پشت صوفي شهر مشبّه به: کمان وجهشبه:
خميدگي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد
بس که گنج غم عشق تو برد خلق به خاک خاک در عهد جمال تو پر از قارونست
(همان: 123)
تشبيه بليغ مشبّه: غم عشق مشبّه به: گنج وجهشبه: با ارزش بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد
عاشقي لازم ايام شبابست مرا پشت چون چنگ شد و عشق به يک قانون است
(همان)
تشبيه مجمل مرسل مشبّه: پشت مشبّه به: چنگ وجهشبه: خميدگي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد ادات: چون
رشتهاي از غمت به پا ي من است سر زلفت گره گشاي من است
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: غم مشبّه به: رشته وجهشبه: اسير کردن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
ظلمات خط ار نپوشد راه دهنت چشمه ي بقاي من است
(وصال، 1378: 123)
تشبيه بليغ مشبّه: دهن مشبّه به: چشمه بقا وجهشبه: عمرجاودان بخشيدن (تخييلي و مفرد) طرفين: حسي به عقلي افراد: مفرد به مفرد مقيّد
تنم از عشق بوته، دل سيماب خاک پاي تو کيمياي من است
(همان)
تشبيه مفروق بليغ مشبّه: 1- تن 2- دل 3 – خاک پاي تو مشبّه به: 1-بوته 2- سيماب 3- کيميا وجه شبه: 1- ظرف بودن (تحقيقي و مفرد) 2- جوشيدن که دوگانه، مفرد و تحقيقي مي باشد. در رابطه با مشبّه در معناي مجازي و به معني شور وهيجان امّا در رابطه با مشبّه به در معني حقيقي آن به کار رفته شده است. 3- به کمال رساندن (تحقيقي و مفرد) طرفين: 1- حسي به حسي 2- عقلي به حسي 3- حسي به حسي افراد: 1- مفرد به مفرد 2- مفرد به مفرد 3- مفرد مقيّد به مفرد
چشمم از انتظار گشت سفيد گرد راه تو توتياي من است
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: گرد راه مشبّه به: توتيا وجهشبه: شفا بخش
بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد
لقمه ي وصل ناگوارا نيست ديده ي خلقي از قفاي من است
(همان)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: وصل مشبّه به: لقمه وجهشبه: گوارا بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
خسته ي تيغ تو آسايش مرهم با اوست بسته ي دام غمت شادي عالم با اوست
(وصال، 1378: 125)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: غم مشبّه به: دام وجهشبه: بستن و اسير کردن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
مي کند گاه تکلم چو گل سرخ عرق روح زاده است از آن خجلت مريم با اوست
(همان)
تشبيه مطلق مشبّه: معشوق هنگام تکلم مشبّه به: گل سرخ وجهشبه: سرخ بودن و عرق کردن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد مقيّد ادات: چو
عا لمي مست جام صورت اوست مستي آنست کز محبت اوست
(همان) تشبيه بليغ مشبّه: صورت مشبّه به: جام (شراب) وجهشبه: سرخ بودن
(تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
مرد معني کجا ست بي بصري که نه سر مست جام صورت است
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: صورت مشبّه به: جام (شراب) وجهشبه: سرخ بودن(تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد در تا ب شد زروي تو، دل هم چو موي تو پيدا بود در آتش سوزان چوتاب موست
(همان: 126)
1- تشبيه مجمل مرسل مشبّه: دل مشبّه به: مو وجهشبه : سياه بودن دوگانه، مفرد وتحقيقي، در رابطه با مشبّه در معني مجازي و به معني گنه کار بودن و دربارهي مشبّه به در معني حقيقي آن به کار رفته است. طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد ادات: همچو . 2- تشبيه بليغ مشبّه: روي تو مشبّه به: آتش سوزان وجه شبه: سرخ
بودن(تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد : مفرد مقيّد به مفرد مقيّد
چشم وصال جوي شد از اشک و پيش او دردا که آب ديده ي عشاق آب جوست
(وصال، 1378: 126)
تشبيه مفروق بليغ مشبّه: 1- چشم وصال2- آب ديده عشاق مشبّه به: 1- جوي2- آب جو وجهشبه: 1- فراواني آب (تحقيقي و مفرد) 2- بي ارزش بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: 1- مفرد مقيّد به مفرد2- مفرد مقيّد به مفرد مقيّد
عجب از آتش رخسار جهانسوز توام که جهان سوخته و کشته ي ما خرم از اوست
(همان: 127)
تشبيه بليغ مشبّه: رخسار مشبّه به: آتش وجهشبه: سرخ بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
مثال تو به ي ما پيش زور بازوي عشق به راه باد چراغ و به پيش سنگ سبوست
(همان: 128)
تشبيه جمع تمثيل مجمل مرسل مشبّه: تو به ي ما پيش زور بازوي عشق مشبّه به: 1- به راه باد چراغ 2- پيش سنگ سبو وجهشبه: در هر دو مورد بيهوده بودن دو چيز در کنار هم. (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد عقلي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مرکّب به مرکّب مي بباشد. ادات: مثال
به پيش زلف تو حال دل شکسته ي من کسي درست شناسد که پيش چوگان گوست
(همان)
تشبيه مرکّب بليغ مشبّه: دل شکسته ي من پيش زلف تو مشبّه به: گوي در کنار چوگان وجهشبه: قرار گرفتن چيزي سرگردان در کنار چيزي خميده (تحقيقي و مرکّب) طرفين: عقلي به حسي افراد: مرکّب به مرکّب
مرا زخون نبود زندگي که از عشق است و گرنه بي توام از خون دل دوديده چو جوست
(وصال، 1378: 128)
تشبيه مجمل مرسل مشبّه: دوديده مشبّه به: جو وجهشبه: فراواني آب (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مرکّب به مفرد ادات: چو
اگر نه باد صبا بوي زلف او دارد چگونه چون سر زلفش زمانه غاليه بوست
(همان)
تشبيه مطلق مشبّه: زمانه مشبّه به: سر زلفش وجهشبه: غاليه بو (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد مقيّد ادات: چون
بي رنج وصل دوست ميسر نميشود کاين وصل گنج و زحمت او اژدهاي اوست
(همان)
تشبيه مفروق بليغ مشبّه: 1- وصل2- زحمت مشبّه به: 1- گنج2- اژدها وجهشبه: 1- با ارزش بودن (تحقيقي و مفرد) 2- آزار دهنده (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد. . …..نشگفت اگر به عشق دهد جان خود وصال کاين عشق گوهريست که صد جان بهاي اوست
(همان)
. تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: عشق مشبّه به: گوهر وجهشبه: صد جان بهاي اوست.(تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد………..
آن مه بدري که ميگويند، اينک روي دوست ليله القدري که ميجويند، بي شک موي اوست
(همان:129) 1- تشبيه ملفوف بليغ مشبّه: 1- روي دوست2- موي مشبّه به: 1- مه بدر 2- ليله ي القدر وجهشبه: 1- درخشش و زيبايي (تحقيقي و متعدّد) 2- سياهي وارزشمند بودن(تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: 1- مفرد مقيّد به مفرد مقيّد 2- مفرد به مفرد مقيّد . …….من ندارم صبر، اگر دارد کسي بي روي دوست الفت عشق و صبوري، صحبت سنگ و سبوست
(وصال، 1378: 130) تشبيه تمثيل بليغ مشبّه: الفت عشق و صبوري مشبّه به: صحبت سنگ و سبوست

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حسي، تشبيه، طرفين: Next Entries منبع تحقیق درمورد حسي، تشبيه، طرفين: