منبع تحقیق درمورد حسي، (تحقيقي، مفرد)

دانلود پایان نامه ارشد

تشبيه جمع مضمر مفصّل مؤکّد مشبّه: من مشبّه به: 1- گل2- سرو وجه شبه: 1- چاک چاک بودن (تحقيقي و مفرد) 2- پا در گل بودن (دوگانه، مرکّب وتحقيقي مي باشددر موردمشبّه به معناي اسيربودن امّا در مورد مشبّه به در معناي حقيقي آن به کار رفته است.) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد.

او اگر شمع بود سينه ي من بهر چه سوخت او اگر ماه بود پيکر من بهر چه کاست
(وصال، 1378: 57)
1- تشبيه جمع بليغ مشبّه: او مشبّه به: 1- شمع2- ماه وجه شبه: در هر دو مورد درخشيدن مي باشد. (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد ميباشد.
2- تشبيه مفروق مضمر مفصّل مؤکّد مشبّه: 1- سينه من 2- پيکر من مشبّه به: 1- شمع 2- ماه وجه شبه: 1- سوختن (تحقيقي و مفرد) 2- کاستن (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد مقيّد به مفرد مي باشد.
3- تشبيه تسويه بليغ مشبّه: 1- او 2- سينهي من مشبّه به: شمع وجهشبه: 1- درخشيدن (تحقيقي و مفرد)2- سوختن (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: 1-مفرد به مفرد2- مفرد مقيّد به مفرد از نظر وجه شبه وادات 1- بليغ 2- مفصّل مؤکّد
4- تشبيه تسويه بليغ مشبّه: 1- او 2- پيکر من مشبّه به: ماه وجهشبه: 1- درخشيدن (تحقيقي و مفرد) 2- کاستن (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: : 1- مفرد به مفرد2- مفرد مقيّد به مفرد از نظر وجه شبه و ادات 1- بليغ 2- مفصّل مؤکّد . . او چو تير است و من از بار غم او چو کمان زان چو بنشست زماني زکنارم برخاست
(همان)
1- تشبيه مفروق مجمل مرسل مشبّه: 1- او 2- من مشبّه به: 1- تير 2- کمان وجهشبه: 1-راست بودن (تحقيقي و مفرد) 2- خميدگي (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد. ادات: در هر دو مورد چو مي باشد.
2- تشبيه بليغ مشبّه: غم مشبّه به: بار وجهشبه: سنگين بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
او بدين گردن و چشم ار چه به آهو ماند نسبتش هر که به آهو کند از عين خطا
(وصال، 1378: 57)
تشبيه تفضيل مجمل مرسل مشبّه: او مشبّه به: آهو وجهشبه: زيبايي (تحقيقي ومفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد ادات: ماند
جاي دارد که چنين بيدل و دين گشته وصال کان سر زلف، کمند دل و دين داناست
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: سر زلف مشبّه به: کمند وجهشبه: حلقه حلقه بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد
دلداري يار سنگدل چيست؟ آن شيشه که در کنار خاراست
. (همان: 58)
تشبيه تمثيل بليغ مشبّه: دلداري يار سنگدل مشبّه به: شيشه در کنار سنگ خارا وجهشبه: چيزي لطيف و شکننده در کنار جسمي سخت و محکم (تحقيقي و مرکّب) طرفين: حسي به حسي افراد: مرکّب به مرکّب
جستيم سلامت، آرزو بود با سنگ ملامت از چپ و راست
(همان: 59)
تشبيه بليغ مشبّه: ملامت مشبّه به: سنگ وجهشبه: آسيب زدن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
ما راز غمت به دل نهفتيم در شيشه ي صاف باده پيداست (همان)
تشبيه مضمر تمثيل مفصّل مؤکّد مشبّه: غم در دل مشبّه به: باده در شيشه صاف وجهشبه: پيدا و آشکار بودن چيز درون ظرف شفاف (تحقيقي و مرکّب) طرفين: عقلي به حسي افراد: مرکّب به مرکّب
دوشينه چو مي خفت چو دل بود به پهلو امروز که برخاست به پهلوي دگر خاست
(وصال، 1378: 59)
تشبيه مطلق مشبّه: معشوق مشبّه به: دل وجهشبه: در کنار بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به عقلي افراد: مفرد به مفرد ادات: چو
عاشق کشي از روي تو چون شمع هويداست پنهان چه کني، خوي تو از روي تو پيداست
(همان: 60)
تشبيه مطلق مشبّه: روي تو مشبّه به: شمع وجهشبه: درخشيدن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد ادات: چون
اگر به حکم قضا در کمند عشق شدم به آن خوشم که دل من رضا به حکم قضا است . (همان) تشبيه بليغ مشبّه: عشق مشبّه به: کمند وجهشبه: اسير کردن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
دلم چو اشتر مست از نشاط مي ر قصد به زير بار غمت گر چه فوق طاقت ماست
(همان)
1- تشبيه مطلق مشبّه: دل مشبّه به: اشتر مست وجهشبه: رقصيدن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد ادات: چو
2- تشبيه بليغ مشبّه: غم تو مشبّه به: بار وجهشبه: سنگين بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد
با تو چو زور آوري جهد کسي نيست راست گر دل ازآهن کند، عشق تو آهن رباست (همان: 63)
1- تشبيه مفروق بليغ مشبه: 1- دل 2- عشق تو مشبّه به: 1- آهن 2- آهن ربا وجه شبه: 1- سخت بودن(دوگانه، مفرد و تحقيقي مي باشد در رابطه با مشبه در معناي نامهربان وغير منعطف بودن اما در رابطه با مشبّه به در معناي حقيقي آن به کار رفته است). 2- کشش (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد عقلي به حسي مي باشد. افراد: 1- مفرد به مفرد 2- مفرد مقيّد به مفرد
بار غم عشق را کوه به زنهار خواست قوت ما تا به چند، طاقت ما تا کجاست
(وصال، 1378: 63)
تشبيه بليغ مشبّه: غم مشبّه به: بار وجهشبه: سنگين بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
گر چه تو بيگانهاي، با تو وصال آشناست بسته ي زنجير عشق حامل بار جفاست
(همان)
تشبيه مفروق مشبّه: 1- عشق 2- جفا مشبّه به: 1- زنجير 2- بار وجهشبه: 1- بستن و اسير کردن (تحقيقي و مفرد) 2- سنگين بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد عقلي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد. از نظر آوردن وجه شبه و ادات: 1- مفصّل مؤکّد 2- بليغ
تا دل فتد به دام وبه جمعيتي رسيد تاب کمند زلف خم اندر خمي کجاست
(همان)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: زلف مشبّه به: کمند وجهشبه: بلندي وبافته بودن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
ديده ي عشق ار نداري مصحف رويش مخوان زاهد بي معرفت، کاين آيه درشأن ماست (وصال، 1378: 64)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: رويش مشبّه به: مصحف وجهشبه: هدايتگر بودن (تخييلي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
قدت بلا و خطت دام و غبغبت چه ماست چه فيضها که ز احسان عشقش در ره ماست
(وصال،1378: 64) تشبيه مفروق بليغ مشبّه: 1- قد 2- خط 3- غبغب مشبّه به: 1- بلا 2- دام 3- چه وجهشبه: 1- آسيب رساندن (تحقيقي و مفرد) 2- گرفتاري (تحقيقي و مفرد) 3-گرفتاري (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر سه مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر سه مورد مفرد به مفرد مي باشد.
قرار در دل ما گير و شاه خوبان شو بلي عزيز شود يوسفي که در چه ماست
(همان: 65)
تشبيه مضمر مرکّب تلميحي بليغ مشبّه: معشوق در دل ما مشبّه به: يوسف در چه وجهشبه: عزيز بودن اسير (تحقيقي ومفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مرکّب به مرکّب
هجرش به درنگست مگر فکر حکيم است وصلش به شتابست مگر فصل شباب است
(همان)
تشبيه مفروق مفصّل مؤکّد مشبّه: 1- هجر 2- وصل مشبّه به: 1- فکر حکيم 2- فصل شباب وجهشبه: 1- درنگ کردن (تحقيقي و مفرد) 2- شتاب داشتن (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد حسي به عقلي مي باشد. افراد: درهر دو مورد مفرد به مفرد مقيّد مي باشد.
چون باغ نعيم است و به مشتاق جحيم است چون چشمه ي عذبست و به لب تشنه عذاب است
. (همان)
تشبيه جمع مجمل مرسل مشبّه: معشوق مشبّه به: 1- باغ نعيم 2- چشمه عذب وجهشبه: 1- پر نعمت، خوشي و زيبايي (تحقيقي ومتعدّد)2- خوش و گوارا بودن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: درهردو مورد حسي به حسي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حسي، طرفين:، تشبيه Next Entries منبع تحقیق درمورد حسي، (تحقيقي، تشبيه