منبع تحقیق درمورد حسي، (تحقيقي، تشبيه

دانلود پایان نامه ارشد

مرکّب
آنجا که من به ناله در آيم رباب که؟ و آنجا که من به گريه در آيم سحاب چيست؟
(همان)
تشبيه جمع تفضيل مفصّل مؤکّد مشبّه: من مشبّه به: 1- رباب 2- سحاب وجه شبه: 1- ناله زدن (تحقيقي و مفرد)2- گريه فراوان (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد.
لب تر نکرده است وصال ار ز جام عشق زينسان فتاده بيخود و مست و خراب چيست؟
(همان)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: عشق مشبّه به: جام (شراب) وجه شبه: مست، بيخود و خراب کننده (تحقيقي و متعدّد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
با قامتت رعونت سرو و سمن کدام؟ با عارضت لطافت باغ و بهار چيست؟
(همان)
1- تشبيه تفضيل جمع بليغ مشبّه: قامت مشبّه به: 1- سرو 2- سمن وجه شبه: 1- بلندي و تناسب (تحقيقي و متعدّد) 2- سفيدي (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد . 2- تشبيه تفضيل جمع بليغ مشبّه: عارض مشبّه به: 1- باغ2- بهار وجه شبه: در هر دو مورد زيبا وبا طراوت بودن. (تحقيقي و متعدّد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد.
پيوسته ياد قامت تو پيش چشم ماست حاجت به سير سرو و لب جويبار چيست؟
(وصال، 1378: 143)
تشبيه تفضيل بليغ مشبّه: قامت مشبّه به: سرو وجه شبه: بلندي و تناسب (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
چون تير غمزه ترک کمان ابرو افکند پيدا بود که طاقت پرهيزگار چيست؟
(همان)
1- تشبيه بليغ مشبّه: غمزه مشبّه به: تير وجه شبه: کشنده بودن (تخييلي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
2- تشبيه بليغ مشبّه: ابرو مشبّه به: کمان وجه شبه: خميدگي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
خواهي اگر طرب کني از خمربي خمار شعر وصال جوي، مي خوشگوار چيست؟
(همان)
تشبيه مضمر مفصّل مؤکّد مشبّه: شعر وصال مشبّه به: خمر بي خمار وجه شبه: شادي بخش بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد مقيّد
ز ديده ام جو صراحي سرشک خون جاريست که از چه بر لب جام آن لبان گلناريست
(همان: 144)
تشبيه مفروق بليغ مشبّه: 1- ديده 2- سرشک مشبّه به: 1- صراحي 2- خون وجه شبه: در هر دو مورد سرخ بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هردو مورد مفرد به مفرد مي باشد.
چو نقطه ام همه گويند پاي بست مباش مگر نه بر سر من دور چرخ پرگاريست
(همان)
تشبيه مطلق مشبّه: “ام”در نقطه ام مشبّه به: نقطه وجه شبه:
پاي بست بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد ادات: چو
ز مست جام محبت مخواه چهره سرخ نشان مستي اين باده، زرد رخساريست
(وصال، 1378: 145)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: محبت مشبّه به: جام(شراب) وجه شبه: مست کننده (تحقيقي ومفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
به پاي او سر افشاندم، ندانم کزين پس خاک پايش افسر کيست؟
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: خاک پاي مشبّه به: افسر وجه شبه: ارزشمند بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
آن قدر پرده ز رخ برفکن اي سلسله موي تا بداند دل شوريده که ديوانه ي کيست؟
(همان: 146)
تشبيه بليغ مشبّه: موي مشبّه به: سلسله وجه شبه: حلقه حلقه بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
کس از آن شمع به حرمان دل خسته مباد سوخت مسکين و ندانست که پروانه ي کيست؟
(همان)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: مسکين مشبّه به: پروانه وجه شبه: سوختن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
همه جا دانه و دام است بهم وآن سر زلف دام ما گشت بگو خال لبش دانه ي کيست؟ (همان)
تشبيه ملفوف بليغ مشبّه: 1- سرزلف 2- خال مشبّه به: 1- دام 2- دانه وجه شبه: 1- حلقه حلقه بودن (تحقيقي و مفرد) 2- کوچک وسياه بودن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: درهردو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: درهردو مورد مفرد مقيّد به مفرد مي باشد.
مردم چشمم تو گويي کيميا گر گشته اند زانکه اندر بوته چشمم بجز سيماب نيست
(وصال، 1378: 147)
1- تشبيه بليغ مشبّه : مردم چشمم مشبّه به: انسان کيمياگر وجه شبه: تبديل کردن چيزهاي کم ارزش به چيزهاي با ارزش(تخييلي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد : مفرد به مفرد
2- تشبيه بليغ مشبّه: چشم مشبّه به: بوته وجه شبه: ظرف بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
به دوش عشق بار غم گران به به پاي شوق رنج ره تعب نيست
(همان: 148)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: غم مشبّه به: بار وجه شبه: سنگين بودن (تحقيقي و مفرد ) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
گوشوار گهرت نيست، رخ زيبا هست غصه يي نيست که مه داري و پروينت نيست
(همان: 149)
تشبيه ملفوف مشوش بليغ مشبّه: 1- گوشوار گهر 2- رخ مشبّه به: 1- پروين 2- ماه وجه شبه: درهردو مورد درخشيدن و زيبايي مي باشد. (تحقيقي و متعدّد) طرفين: درهردو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: 1- مفرد مقيّد به مفرد 2- مفرد به مفرد
کار من بُد عشق و بارم عشق و يارم مهربان کار آن کار است و بار آن بار و يار آن يار نيست
(همان: 150)
تشبيه بليغ مشبّه: عشق مشبّه به: بار وجه شبه: سنگين بودن (تحقيقي) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
من ز جام عشق مستم زاهد از جام غرور شکرلله کانکه عيبم مي کند هشيار نيست
(همان: 151)
1- تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: عشق مشبّه به: جام (شراب) وجه شبه: مست کننده (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد 2- تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: غرور مشبّه به: جام (شراب) وجه شبه: مست کننده (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
عاشق روي ترا با نکهت گل کار نيست بنده ي زلف ترا با تاب سنبل کار نيست
(وصال، 1378: 151)
تشبيه مفروق تفضيل مفصّل مؤکّد مشبّه: 1- روي تو 2- زلف تو مشبّه به: 1- گل 2- سنبل وجه شب: 1- خشبو بودن (تحقيقي و مفرد) 2- تابدار بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد مقيّد به مفرد مي باشد.
ز آه و افغان وصال ار فارغي نبود عجب زانکه گل را با فغان زار بلبل کار نيست
(همان)
تشبيه مضمر مفصّل مؤکّد مشبّه: وصال مشبّه به: بلبل وجه شبه: ناله و فغان زدن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
جهاني دفتر يک حرف عشق است همان گنجايش اين مختصر نيست
(همان: 152) تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: جهان مشبّه به: دفتر وجه شبه: گنجاندن
(تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
به باغ عشق هست از هر نهالي دلي جز نخل حرمان بارور نيست . (همان)
1- تشبيه بليغ مشبّه: عشق مشبّه به: باغ وجه شبه: خرمي و سرسبزي و طراوت (تحقيقي و متعدّد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
2- تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: حرمان مشبّه به: نخل وجه شبه: بارور بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
به هواي قد سرو تو به بستان وجود نيست سروي که بر او مرغ دلم طاير نيست
(وصال، 1378: 153)
1- تشبيه بليغ مشبّه: قد مشبّه به: سرو وجه شبه: بلندي و تناسب (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
2- تشبيه بليغ مشبّه: وجود مشبّه به: بستان وجه شبه: خرمي و شادابي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
3- تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: دل مشبّه به: مرغ وجه شبه: طاير بودن (تخييلي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
بس که سنگ فتنه بارد منجنيق آسمان در جهان جايي به جز دير مغان معمور نيست . (همان: 154)
1- تشبيه بليغ مشبّه: فتنه مشبّه به: سنگ وجه شبه: شکستن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
2- تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: آسمان مشبّه به: منجنيق وجه شبه: باريدن سنگ (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
آن عاشقي که سر به بيابان توان نهاد مسکين مگر به بند محبت اسير نيست
(همان)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: محبت مشبّه به: بند وجه شبه: اسير کردن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
بتان را چاره از اهل هوس نيست که گل بي خار و شکر بي مگس نيست
(همان)
تشبيه تمثيل جمع بليغ مشبّه: بتان واهل هوس مشبّه به: 1- گل با خار 2- شکر با مگس وجه شبه: 1- زيبايي در کنار چيزي زشت وآزار دهنده (تحقيقي و مرکّب) 2- شيريني در کنار موجودي آزار دهنده (تحقيقي ومرکّب) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: درهردو مورد مرکّب به مرکّب مي باشد.
بيمم مده از عشق که پرورده ي آنم پيداست سمندر که ز آتش ضررش نيست
(وصال، 1378: 155)
تشبيه مرکّب بليغ

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حسي، تشبيه، طرفين: Next Entries منبع تحقیق درمورد حسي، طرفين:، تشبيه