منبع تحقیق درمورد حسي، (تحقيقي، تشبيه

دانلود پایان نامه ارشد

مرا که شيشه صهبا نهفته در بغل دارم
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: ملامت مشبّه به: سنگ وجهشبه: شکستن و از بين بردن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
مرا بوي تو در کوي تو آورد که بوي گل به سوي گل دليل است
(وصال، 1378: 90)
تشبيه مضمر بليغ مشبّه: تو (معشوق) مشبّه به: گل وجهشبه: معطر وزيبا بودن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
بود آيينه ي وارون نما عشق هنر ننگ و عزيز آنجا ذليل است
(همان) تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: عشق مشبّه به: آيينه ي وارون نما وجهشبه: بر عکس نشان دادن حقيقت ها (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد مقيّد
گل رو، سبزه ي خط، سنبل زلف رخ او، يا گلستان خليل است
(همان: 91)
تشبيه مفروق بليغ مشبّه: 1- رو2- خط3- زلف مشبّه به: 1- گل 2- سبزه 3- سنبل وجهشبه: 1- سرخي و لطافت (تحقيقي و متعدّد) 2- زيبايي و لطافت (تحقيقي و متعدّد) 3- زيبايي و گره گره بودن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: در هر سه مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر سه مورد مفرد به مفرد مي باشد.
هر شب ما کز رخ تو بدر ندارد نيست شب آن شب مه است و ماه صيام است
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: رخ مشبّه به: بدر وجهشبه: درخشاني و زيبايي (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
حلال آن مي کش از لعل تو جام است که بي لعل لبت کوثر حرام است
(همان: 92)
تشبيه بليغ مشبّه: لب مشبّه به: لعل وجه شبه: سرخي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
شرابي کاتش لعلت نپرورد به کام پختگان عشق خام است
(وصال، 1378: 92)
تشبيه بليغ مشبّه: لعل(لب) مشبّه به: آتش وجه شبه: سرخ بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
لبت جام است و حرف تلخ او مي مرا مستي هم از مي هم زجام است
(همان)
تشبيه ملفوف مشبّه: 1- لب2- حرف مشبّه به: 1- جام2- مي وجهشبه:1- سرخ بودن ، ظرف بودن (تحقيقي و متعدّد) 2- تلخ بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد. از لحاظ آوردن وجه شبه وادات: 1- بليغ 2- مفصّل مؤکّد
ز لعلت انگبين نايب مناب است ز قدت سرو بن قايم مقام است
(همان)
تشبيه مضمر ملفوف بليغ مشبّه: 1- لعل(لب) 2- قد مشبّه به: 1- انگبين 2- سرو وجه شبه: 1- شيرين بودن (تحقيقي و مفرد) 2- بلندي و تناسب (تحقيقي و متعدّد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد.
مرا آن خال مشکين تو دانه است مرا آن زلف پرچين تو دام است
(همان)
تشبيه مفروق بليغ مشبّه: 1- خال مشکين 2- زلف پر چين مشبّه به: 1- دانه2- دام وجهشبه: 1- کوچک وزيبا بودن (تحقيقي و متعدّد) 2- حلقه حلقه بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد مقيّد به مفرد مي باشد.
تير از مژه و تيغ ز ابرو، سپه از خط پيداست که او را سر خونريزي عام است
(وصال، 1378: 92)
تشبيه ملفوف بليغ مشبّه: 1- مژه2- ابرو3- خط مشبّه به1- تير2- تيغ3- سپه وجه- شبه: 1- مجروح و زخمي کردن (تحقيقي و مفرد)2- خميدگي (تحقيقي و مفرد) 3- سياهي (تحقيقي و مفرد) طرفين: درهمه موارد حسي به حسي مي باشد. افراد: در همه موارد مفرد به مفردمي باشد.
راه ار نه به ميخانه باقي است، ضلال است خمر ار نه ز لعل لب ساقي است حرام است
(همان: 93)
تشبيه بليغ مشبّه: لب مشبّه به: لعل وجهشبه: سرخي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
گر پخته نگردد کسي از آتش سودا صد کوره ي دوزخ کند افسرده و خام است
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: سودا مشبّه به: آتش وجهشبه: سوزاندن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
مکن ز لذت پيکان خويش محرومش چه شد که مرغ دل ما کبوتر حرم است
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: دل مشبّه به: مرغ وجهشبه: پرواز کردن (تخييلي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
عشق شد قافله سالار، اگرحال اين است اهل اين قافله را منزل اوّل عدم است
(همان: 94) تشبيه بليغ مشبّه: عشق مشبّه به: قافله سالار وجهشبه: هدايتگري
(تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
ازگداي در ميخانه شهي نيست عجب که سفالين قدحش طعنه زن جام جم است
(وصال، 1378: 94)
تشبيه بليغ مشبّه: گداي در ميخانه مشبّه به: شاه وجهشيه: منزلت داشتن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد
کافرم گر زتو با لعبت چين پردازم کانکه را يار تويي خانه نگارستان است
(همان: 95)
تشبيه مضمر بليغ مشبّه: خانه مشبّه به: نگارستان وجهشبه: زيبايي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
زير آن زلف سيه، چهر جهان آرايت آفتابي است که در پرده ي شب پنهان است
(همان) تشبيه مرکّب بليغ مشبّه: چهره در زير زلف سياه مشبّه به: آفتاب در پرده ي شب وجهشبه: قرار گرفتن چيزي درخشان در زير سطح سياه (تحقيقي و مرکّب) طرفين: حسي به حسي افراد: مرکّب به مرکّب .
مفلسم، ليک تهي نيستم از عشق و کنار يا تويي يا که سر شکم گهر دامان است
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: سرشک مشبّه به: گهر وجهشبه: درخشان و گرانبها بودن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
توبا اين حسن و لطافت نروي از دل ما يوسف از جرم نکوييست که در زندانست
(همان: 96) تشبيه تمثيل مفصّل مؤکّد مشبّه: تو (معشوق) در دل ما مشبّه به: يوسف در زندان وجهشبه: قرار گرفتن موجودي زيبا در جاي محصور. (تحقيقي و مرکّب) .
طرفين: عقلي به حسي افراد: مرکّب به مرکّب
مگر که صيد ترا شوق خود نگه دارد و گر نه رشته ي شوقت به پاي خويشتن است
(وصال، 1378: 97)
تشبيه بليغ مشبّه: شوق مشبّه به: رشته وجهشبه: اسير کردن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
من که در پيش تو پروانه صفت جان دادم زين چه حاصل که رخت شمع شب تار من است
(همان)
تشبيه مفروق مشبّه: 1- من2- رخ مشبّه به: 1- پروانه 2- شمع وجه
شبه: 1- جان دادن (تحقيقي و مفرد) 2- درخشيدن (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد. ازنظر وجه شبه وادات: 1- مفصّل مؤکّد 2- بليغ
بار غمهاي مرا عشق تو شد سرباري زان ميان راحتي ار هست ز سربار من است
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: غم مشبّه به: بار وجهشبه: سنگين بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
خط و چشم و رخ و زلفين و قد عارض او سبزه و نرگس و گل، سنبل وسرو و سمن است
(همان: 98)
تشبيه ملفوف بليغ مشبّه: 1- خط 2- چشم 3- رخ 4- زلفين 5- قد 6- عارض مشبّه به: 1- سبزه 2- نرگس 3- گل 4- سنبل 5- سرو 6- سمن وجهشبه: 1-لطيف وزيبا بودن (تحقيقي و متعدّد) 2- زيبايي (تحقيقي و مفرد) 3- سرخي و لطافت (تحقيقي و متعدّد) 4- گره گره وزيبا بودن (تحقيقي و متعدّد) 5- بلندي وتناسب (تحقيقي و متعدّد) 6- سفيد و زيبا بودن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: درهمه موارد حسي به حسي مي باشد. افراد: در همه موارد مفرد به مفرد مي باشد.
او بود کودک و بايد حذرش داد زچاه دل پيرانش در افتاده به چاه ذقن است
(وصال، 1378: 98)
تشبيه بليغ مشبّه: ذقن مشبّه به: چاه وجهشبه: فرورفتگي (تحقيقي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حسي، تشبيه، وجهشبه: Next Entries منبع تحقیق درمورد حسي، تشبيه، طرفين: