منبع تحقیق درمورد حسابداران، پردازش اطلاعات، حسابرسان مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

كه در عمليات روزمره سازمان جاري مي باشد. سيستم هاي اطلاعات حسابداري نقش بسيار مهمي در تهيه اطلاعات با ويژگي هاي كيفي بالا جهت تصميم گيري را ايفاد مي نمايد. اين سيستم ها بايستي به گونه اي مناسب و متناسب با سازمان يا شركت انتخاب گردد به گونه اي كه بتواند نيازهاي مرتبط به آن سازمان يا شركت را جهت تصميم گيري هاي مناسب برآورده نمايد. در صنعت بزرگي همچون صنعت نفت در كشور، سيستم هاي اطلاعات حسابداري و سيستم‌هاي اطلاعات مالي در كمك به تصميم گيري نقش حياتي ايفا مي كند.تا بتواند زمينه را جهت ايجاد اطلاعات با ويژگي هاي كيفي مانند قابل اتكا بودن، مربوط بودن، قابل مقايسه بودن و قابل فهم بودن را فراهم نمايد. در ادامه در فصل دوم به ادبيات تحقيق پرداخته تا ماهيت سيستم هاي اطلاعات حسابداري در صنعت نفت در ايجاد اطلاعات با ويژگي‌هاي كيفي حسابداري آشكار شود.

فصل اول
كليات تحقیق

1-1 مقدمه
ويژگي اصلي حسابداري در دنياي تجارت امروز تعامل حسابداران حرفه‌اي با سيستمهاي اطلاعاتي رايانه‌اي است. حسابداران نيز بايد مانند كاربران اصلي سيستم‌هاي اطلاعاتي در طراحي سيستم و شناخت عمليات بنگاههاي اقتصادي مشاركت كنند. مديران حسابداري بايد عملكرد سيستم‌هاي اطلاعاتي را اندازه‌گيري و ارزيابي كنند. از طرفي حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل بايد كيفيت پردازش اطلاعات را بررسي كنند و صحت اطلاعات ورودي و خروجي از سيستم را آزمون نمايند. (سجادي ، 1385 ، 6)1.
يك سيستم عبارتست از مجموعه‌اي از دو يا چند جزء مرتبط به هم كه به منظور دست‌يابي به يك هدف با هم در تعاملند. بيشتر مواقع سيستمها از زيرسيستم‌هاي كوچكتري تشكيل شده‌اند كه هر يك فعاليت ويژه‌اي را انجام داده و در نهايت سيستم بزرگتري را پشتيباني مي‌كنند. سيستم اطلاعات حسابداري عبارت است از كليه اجزاي مرتبط كه با هم در امر جمع آوري، ذخيره و انتشار اطلاعات با هدف برنامه ريزي، كنترل، تجزيه و تحليل و تصميم گيري نقش دارند. سيستم اطلاعات حسابداري كه در يك واحد تجاري طراحي و اجرا مي شود، مستقيماً با فرهنگ سازماني، سطح برنامه ريزي استراتژيك و فناوري اطلاعاتي كه در آن شركت وجود دارد، مرتبط است (صرافي زاده٬ 25٬1384)2.
برخي از فعاليت هاي مهمي كه سيستم اطلاعات حسابداري در يك شركت ايجاد مي كند، عبارت اند از:
گردآوري و ثبت داده هاي مربوط به فعاليت هاي شركت، برنامه ريزي، فرآيند تبديل داده ها به اطلاعاتي كه در تصميم گيري براي برنامه ريزي و كنترل فعاليت ها و انجام كنترل هاي ضروري جهت حفاظت از دارايي هاي شركت استفاده مي شود (همان منبع 30٬ )3.
در بيانيه مفاهيم بنيادي حسابداري شماره 2 كميته تدوين استانداردهاي حسابداري مالي3 به عنوان يك سيستم اطلاعاتي تعريف و هم چنين بيان گرديد كه هدف اوليه حسابداري تهيه اطلاعات مفيد براي تصميم گيري است. وظايف سيستم حسابداري شامل شيوه هاي گردآوري داده هاي مربوط به فعاليت ها و رويدادهاي سازمان، شيوه تبديل داده ها به اطلاعاتي است كه مديريت مي تواند آن ها را در سازمان مورد استفاده قرار دهد و شيوه حصول اطمينان از قابليت دسترسي، اتكا و دقت اطلاعات تاكيد مي كند(سجادي ، 1385، 6)4.
تحقيق حاضر به بررسي تاثير “سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت در شركت هاي پالايش نفت كشور” بر” ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري” مي پردازد.سيستم جامع و يكنواخت نفت در تمامي شركت هاي زير مجموعه نفت مورد استفاده قرار مي گيرد. به دليل گستردگي مكاني، اين تحقيق را محدودتر نموده و فقط در شركت هاي پالايش نفت كشور مورد بررسي قرار گرفته است. اين سيستم به صورت وصل به شبكه5 در تمامي اين شركت ها مورد استفاده قرار مي گيرد. سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت شامل زير سيستم هايي است كه در واحدهاي مختلف مالي مورد استفاده مي باشد اين زير سيستم ها شامل موارد زير مي باشد.
سيستم حقوق و دستمزد
سيستم كالا
سيستم حسابداري صنعتي
سيستم بودجه
هر كدام از اين زير سيستم هاي حسابداري به گونه اي طراحي گرديده است كه متناسب با آن واحد مي باشد. در بخش دوم از فصل دوم اين تحقيق جزئيات كاملي از هر يك از اين زير سيستم ها و نحوه كاركردن با آن ها تشريح گرديده است.محقق در اين تحقيق ابتدا به شناسايي و نحوه كاركرد اين سيستم پرداخته و سپس به بررسي ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري پرداخته است.تا تاثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري را بسنجد. براي بررسي اين تاثير داده هاي لازم از طريق پرسشنامه به واحدهاي مالي در شركت هاي پالايش نفت ارسال گرديد.

در اين پرسشنامه سعي بر اين شده است كه رابطه بين اين سيستم بر چهار ويژگي اصلي يعني: قابل اتكا بودن 6 ، مربوط بودن 7 قابل مقايسه بودن8 و قابل فهم بودن مورد بررسي قرار گيرد.
در اين تحقيق سيستم جامع مالي و يكنواخت نفت يك متغير مستغل و متغيرهاي وابسته همان ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري مي باشند.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
با توجه به توضيحات بالا و وجود سيستم‌هاي جديد گزارشگري و حسابداري در اين تحقيق سعي بر آن است كه بررسي كنيم كه تا چه ميزان سيستم مورداستفاده در شركت‌هاي پالايش نفت ايران مي‌تواند جوابگوي نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌كنندگان از اطلاعات باشد.بنابراين با اين تفكر كه اگر سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت را يك متغير مستقل درنظر بگيريم مي‌خواهيم ميزان تأثير متغير مستقل را بر متغيرهاي وابسته را بسنجيم متغيرهاي وابسته همان ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري است.در جدول شماره (1-1) تحقيقات متعددي را كه در زمينه سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري و ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري انجام گرفته است و موجبات چارچوب نظري در اين تحقيق شده است، نشان داده است.

جدول 1-1پيشينه تحقيقات داخلي وخارجي تحقيق
سال
محقق يا محققان
متغيرهاي مورد مطالعه
يافته هاي پژوهش
1382
عباس جديدي
ويژگي ها كيفي اطلاعات حسابداري، تصميم گيري مديران
بين وضعيت موجود و مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري فاصله وجود دارد.
1385
كامران حسن آقايي
فناوري اطلاعات، ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري
استفاده از فناوري اطلاعات تغييرات قابل توجهي در كيفيت گزارشگري مالي ايجاد كرده است.
هم چنين نتايج تحقيق نشان مي دهد كه با وجود مزاياي بسيار فناوري اطلاعات براي گزارشكري مالي قابليت اعتماد اطلاعات كاهش مي يابد.

1383
حجت سليماني
سيستم هاي خبره، امور مالي
سيستم هاي خبره در جهت تحليل و پردازش اطلاعات و دستيابي به قضاوت هاي صحيح تر مي تواند به توسعه اقتصادي و افزايش درك بينش كاربران كمك زيادي مي كند.
1384
شعبان الهي
سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري، تصميم گيري مديران
با گذشت زمان قطعاً گردشگري ها و افشاگري هاي جامع حسابداري و مالي نيز بايد با تغييرات سريع كه در دنياي تجاري ايجاد شده است همگام شود.
1388
ابراهيم ابراهيمي
استانداردهاي حسابداري، كيفيت اطلاعات حسابداري
روابط معناداري بين استاندارهاي حسابداري با بهبود كيفيت اطلاعات حسابداري مشاهده نشد.
2000
وارفيلد
گزارشگري مالي، مربوط بودن، به موقع بودن
به همان اندازه كه گزارشگري مالي اينترنتي، دامنه اطلاعات و مربوط بودن اطلاعات را افزايش مي دهد، ريسك هاي مرتبط با ورود اطلاعات، قابليت اعتماد نيز افزايش مي يابد.
2003
دال گراهام و بالدوين
سيستم هاي حسابداري برتر، مربوط بودن
استفاده از ارتباط برتر در صورت هاي مالي مي تواند روند قضاوت ها را تحت تاثير قرار دهد به عبارت ديگر مربوط بودن را تحت تاثير قرار دهد.
2000
كميته‌راهبري هيات استاندارهاي‌مالي‌ آمريكا
فناوري اطلاعات، ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري
استفاده از فناوري هاي به روز سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري مدرن گزارشگري را به به سوي گزارشگري ماهانه، روزانه و به هنگام سوق داده است.
2005
لي دانگ
سيستم ERP ، اطلاعات حسابداري
استفاده از سيستم ERP باعث مفيدتر شدن اطلاعات حسابداري مي گربدد.

3-1 – بیان مسئله تحقيق
هر سازماني كه داده هاي صحيح،دقيق ،بهنگام وجامع در اختيار داشته باشدوبتواند در كمترين زمان به داده هاي مورد نيازش دستيابي داشته باشد ،موفق تر است.نقش داده واطلاعات در مديريت سازمانها ،نقشي حياتي واساسي است.هرچه فضاي اطلاعاتي يك سازمان ،دقيقتر،شفاف تر،منسجم تر وسيستماتيك تر باشد،سازمان بهتر مي تواند به اهدافش نايل آيد.وجود فضاي اطلاعاتي نادقيق،كدر،آشفته ومتناقض از مهمترين عوامل عدم پيشرفت در مديريت سازمانها است (روحاني رانكوهي1372 ، 93)1.
اطلاعات مفيد حسابداري كه براي مديران تهيه مي‌شود بايد داراي ويژگي‌هاي زير باشد.
1- مربوط بودن: به اطلاعاتي تلقي مي‌شود كه بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان در ارزيابي رويدادهاي گذشته، حال يا آينده يا تأييد يا تصحيح ارزيابي‌هاي گذشته آن‌ها مؤثر واقع شود.
2- قابل اتكا بودن: اطلاعاتي قابل اتكا است كه عاري از اشتباهات و تمايلات جانبدارانه با اهميت باشد و به طور صادقانه معرف آن چيزي باشد كه مدعي بيان آن است يا به گونه‌اي معقول انتظار مي‌رود بيان كند.
3- قابل مقايسه بودن: استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي بايد بتوانند صورت‌هاي مالي واحد تجاري را طي زمان جهت تشخيص روند تغييرات در وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف‌‌پذيري مالي واحدهاي تجاري مقايسه كنند.
4- قابل فهم بودن: يك خصوصيت كيفي مهم اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي اين است كه به آساني براي استفاده‌كنندگان قابل درك باشد (نوروش، 1385، 21)2.
در حال حاضر در صنعت نفت سيستم جامع مالي و يكنواخت تنها مرجع تصميم گيري مي باشد بنابراين براي ارزيابي كيفي اطلاعات حسابداري محقق تاثير سيستم جامع مالي و يكنواخت نفت را بر اين ويژگي ها مورد بررسي قرار داده تا رابطه و تاثير آن را بسنجد پس به دنبال بررسي اين تحقيق چندين سوال اساسي در ذهن محقق خطور مي كند. سوالات در اين تحقيق كه اساساً تشكيل دهنده فرضيات تحقيق نيز هستند مشتمل بر سوالات زير است.
1.آيا سيستم جامع مالي ويكنواخت صنعت نفت در پالايشگا ههاي نفت در ايران مي تواند بر ويژگي “مربوط بودن” اطلاعات حسابداري موثر واقع گردد؟
2. آيا سيستم جامع مالي ويكنواخت صنعت نفت در پالايشگاههاي نفت در ايران مي تواند بر ويژگي “قابل اتكابودن ” اطلاعات حسابداري موثر واقع گردد؟
3. آيا سيستم جامع مالي و يكنواخت نفت در پالايشگاههاي نفت در ايران مي تواند بر ويژگي “قابليت مقايسه “اطلاعات حسابداري موثر واقع گردد؟
4. آيا سيستم جامع مالي ويكنواخت صنعت نفت مي تواند بر” قابل فهم بودن” اطلاعات حسابداري موثر واقع گردد؟

4-1 – چهارچوب نظري تحقيق:
در سالهاي اخير، تلفيق علم حسابداري و نوآوري هاي عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات سبب شد. تا با استفاده از ابزارها و روش هاي نوين، شاهد سرعت و دقت روز افزون در سيستم هاي مالي باشيم استفاده از اين سيستم هاي نوين سبب مي شود تا با صرف نيروي انساني و وقت كم تر بتوان عرصه هاي وسيع تري را تحت پوشش قرار داد. امروزه هوش مصنوعي نقش اساسي در سيستم هاي اطلاعات ايفا مي نمايد.
سيستم خبره به عنوان زير مجموعه اي از هوش مصنوعي سعي بر تقليد رفتار انسان در حل مسايل و الگو برداري از راه حل ها دارد. بنابراين براي ايجاد سيستم هاي خبره در حوزه امور مالي توجهي خاص شده است زيرا در اين صورت، دانش و تخصص كمياب حسابداري و مالي براي گروه وسيع تري از افراد قابل دسترسي است (يزدي،1377، 20)9.
وجود سيستم‌هاي متعدد منجر به ايجاد مشكلات متعدد و عدم كارآيي مي‌شود اغلب بايد داده‌هاي مشابه گردآوري و در بيش از يك سيستم ذخيره شود. اين موضوع نه تنها حجم فعاليت‌هاي ضروري سيستم‌ها را افزايش مي‌دهد بلكه اگر داده‌ها در يك سيستم تغيير كنند ولي در سيستم‌هاي ديگر اين داده‌ها تغيير نكند مي‌تواند منجر به تضاد و مغايرت داده‌ها شود. علاوه بر اين، يكپارچه‌كردن مؤثر داده‌ها در سيستم‌هاي متعدد كاري دشوار است. سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع انساني10 يكي ا

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، ادله الکترونیکی Next Entries منبع تحقیق درمورد اطلاعات حسابداری، پردازش اطلاعات، ویژگی های کیفی