منبع تحقیق درمورد جانشین پروری، شایستگی ها، موفقیت سازمان، منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

ع پرداخته است. این بررسی یک چارچوب مبتنی بر شایستگیهای رهبری برای مدیران ارشد آینده فراهم میکند که با فرایند اجرایی در توسعه آن شایستگیها، به عنوان اولین گام در ایجاد یک سیستم پیشرفته جامع رهبری و مدیریت جانشینپروری برای یک موسسه مالی، منطبق است. این بررسی همچنین، چالشها و فرصتهای اصلی که سازمان با آن مواجه است، تغییراتی که برای موفقیت سازمان مورد نیاز است، استراتژیهای حیاتی سازمان، شایستگیهای حیاتی که برای رهبران ارشد در 5 سال آینده مورد نیاز است، شکاف های بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، و یک برنامه اجرایی برای توسعه این شایستگیها و پر کردن شکافها موجود، را شناسایی کرد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق از طریق مصاحبه بوده است که محقق با هشت نفر از مدیران ارشد سازمان و در بخش دیگر نیز یک مصاحبه گروهی داشته است. دوازده عامل مهم در بررسی شایستگیهای رهبران سازمان شناسایی شد. دو استراتژی اجرایی از آن منتج شد، یکی برای تیم ارشد موجود و دیگری برای رهبران ارشد آینده. پیشنهادات در بر گیرنده گامهای آینده در ایجاد یک سیستم پیشرفته منسجم رهبری و مدیریت جانشینپروری مبتنی بر بهترین فعالیت های شناخته شده در ادبیات تحقیق است.
آن هوبرتی دونکان23 (1988) در رساله دکتری خود تحت عنوان “بررسی شناسایی شایستگیهای مطلوب رهبری برای مدیران اجرایی آینده انجمن ها و کالج های آمریکایی24” به بررسی شناسایی شایستگیهای مطلوب رهبری مدیران ارشد پرداخته است. در این بررسی از روش مصاحبه استفاده شده که از مدیران ارشد عملیاتی و اجرایی که در 10 انجمن و کالج آمریکایی حضور داشتند در مصاحبه استفاده شد. یافتههای این تحقیق را می توان اینگونه بیان کرد. نیاز به توسعه فهرستی از شایستگیها و ویژگیهای مطلوب رهبری برای مدیران ارشد اجرایی که به توسعه فهرستی از شایستگی های رهبری و اهداف عملکردی برای مدیران ارشد اجرایی منجر میشود. این فهرست شایستگیها: 1. یک مکانیزم سیستماتیک برای توسعه ارزیابی معیارها بمنظور ارتقای برنامههای رهبری؛ و 2. اثربخشی هزینه را فراهم کرده است.
دونالد هیلاییر25 (2007) در تحقیق خود تحت عنوان “بررسی شایستگیهای کلیدی رهبری در سازمانهای مسکن26” بیان کرد که برنامههای توسعه رهبری فعالیتهای آموزشی سازمانی و فردی بمنظور حفظ و تقویت موقعیت رقابتی سازمان را بهبود میبخشد. هدف اصلی این بررسی ارزیابی برنامههای موجود توسعه رهبری در سازمانهای مسکن در حوزه شایستگیهای کلیدی، بمنظور شناسایی آنچه که ممکن است موجود نباشد، و بمنظور درخواست پیشنهاداتی برای تقویت برنامههای موجود توسعه رهبری میباشد. هدف تعیین تفاوتها در اهمیت ادراک شده از مهارتهای کلیدی رهبری و درجهای که این فرآیندهای آموزشی این مهارتها را توسعه میدهند بود. بیشترین تفاوت در اهمیت و توسعه مهارت فردی برای مدیریت زمان و حداقل تفاوت برای توسعه استانداردهای نام تجاری کل سازمانشان بود. نتایج همچنین تفاوتی را در اهمیت و توسعه مهارتهای رهبری از طریق حوزهای از شایستگیها با کمترین شکاف در حوزه رهبری و بیشترین شکاف در مباحث مالی نشان داد. سازمانهای مسکن همچنین ممکن است از طریق برگزاری دورهها و برنامههای توسعه رهبری بیشتر که متمرکز بر مهارتهای رهبری در حوزه شایستگی مهارتهای اجتماعی و دانش اجتماعی، خود مدیریتی، و رهبری است منتفع شوند.
در ایران طی چند سال اخیر مدیران، سازمانها، پژوهشگران و دانشجویان توجه بیشتری به مقوله برنامهریزی جانشینپروری که یکی از مباحث و موضوعات بسیار حائز اهمیت در مدیریت است نشان دادهاند.
در سال 1387 آقای مهدی حسین نژاد در پایاننامه خود به بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا (توسعه 2) براي اجراي برنامة جانشينپروري، و طراحي چارچوب كلي برنامه پرداخت. در اين تحقيق به طور كلي از دو منظر به برنامة جانشينپروري پرداخته مي‌شود. منظر اول، بعد سيستمي اين برنامه و ويژگي‌‌هاي آن در هر يك از بخشهاي مختلف مي‌باشد. منظر دوم، به بحث در مورد عوامل مؤثر بر آمادگي براي تغيير مي‌پردازد. در اين تحقيق روش اصلي مصاحبه بود و در كنار آن اسناد و مدارك موجود در شركت مطالعه‌ میشوند. اسناد مطالعه شده شامل استراتژي سازمان، دستورالعمل حقوق و دستمزد، فرم‌هاي ارزيابي عملكرد، پروژه‌هاي انجام شده در بعد واحد منابع انساني، دستورالعمل كار گروه‌هاي آموزشي مي‌باشند. در تجزيهوتحليل اطلاعات جمعآوري شده در مصاحبه‌ها، از روش تحليل تِم يا تحليل محتوا استفاده شده است. در بررسي اطلاعات بدست آمده از مصاحبه‌ها و همچنين مطالعة اسناد و مدارك موجود در شركت، نتايجي در مورد سيستم ارزيابي عملكرد، آموزش و توسعه، و رويه‌هاي پرداخت حقوق و دستمزد و پاداش شركت استخراج شده است.
1-5: سئوالات تحقيق
معيارهاي شايستگي رهبري موجود و مطلوب چيست؟
شايستگيهاي رهبري مورد نياز براي ايجاد برنامة جانشينپروري كدامند؟
در این پژوهش به دلیل استفاده از سوالات تحقیق، از فرضیات تحقیق استفاده نکرده ایم.
1-6: اهداف اساسي از انجام تحقيق
هدف از این مطالعه کیفی:
درک و توصیف از پدیده نوظهور شایستگیهای رهبری را افزایش دهیم.
شایستگیهای رهبری که در شرکت ارزشگذاری شده را شناسایی کنیم.
دانش و تجربیات از مدیران با تجربه به متخصصین جوان انتقال دهیم.
آمادگی شرکت پالایش گاز پارسیان برای پیادهسازی برنامة جانشینپروری را تعیین کنیم.
بهبود برنامههای توسعه رهبری در شرکت پالایش گاز پارسیان میباشد.
1-7: مدل مفهومی تحقيق

1-8: نتايج حاصل از تحقيق
نتایج این تحقیق با توجه به شناسایی شایستگیهای رهبری به بهبود برنامههای توسعه رهبری در سازمان کمک خواهد کرد و اطلاعات بسیار مفیدی را برای کمیتههای موجود در شرکت و واحد منابع انسانی شرکت فراهم میکند. همچنین، میزان آمادگی شرکت را برای اجرای طرح برنامهریزی جانشنپروری مورد بررسی قرار میدهد. نتایج این تحقیق همچنین می تواند در درک مدیران و رهبران ارشد شرکت از این نیاز که یک پیوندی را بین برنامههای جانشینپروری سازمان و مسیر پیشرفت توسعه شغلی کارکنان و مدیران ایجاد کنند بکار گرفته شود.
1-9: روش انجام پژوهش
1-9-1: روش تحقيق
روش تحقيق از نظر پارادايمهاي روششناسي، روش تحقيق كيفي و از نوع تفسيري بوده، به لحاظ هدف از نوع كاربردي، به لحاظ فلسفههای پژوهش از نوع اثباتگرایی، و به لحاظ استراتژیهای پژوهش روش تئوری مفهومسازی بنیادین27 ميباشد.
تئوری مفهومسازی بنیادین، یکی از استراتژیهای پژوهش محسوب میشود که از طریق آن تئوری بر مبنای مفاهیم اصلی حاصل از دادهها، شکل میگیرد. استراوس و کاربین، نویسندگان “رویهها و فنون تئوری مفهوم سازی بنیادین” این تئوری را به شرح زیر تشریح میکنند: “تئوری مفهومسازی بنیادین نوعی استراتژی کیفی است که برای تدوین تئوری در مورد یک پدیده به صورت استقرایی، مجموعهای سیستماتیک از رویهها را به کار میبرد.” این استراتژی پژوهش بر سه عنصر: “مفاهیم28″، “مقولهها (طبقه ها)29″، و “قضیهها30” یا آنچه که از ابتدا “فرضیهها31” نامیده میشد، استوار است (دانایی فرد و همکاران، 1386: 130).
1-9-2: روش هاي گردآوري اطلاعات
جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع، از منابع کتابخانه‌اي، مقالات، کتابهاي مورد نياز و نيز از شبکه جهاني اطلاعات استفاده شده است و به منظور جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات براي تجزيه وتحليل از روش مصاحبه استفاده گرديده است.
1-9-3: قلمرو تحقيق
الف)دوره زماني انجام اين تحقيق: مهر 89 تا اسفند 89
ب) مكان تحقيق: شرکت پالایش گاز پارسیان شهرستان مُهر
ج)قلمرو موضوعي: رفتار سازمانی، منابع انسانی
1-9-4: جامعه آماري
جامعة آماري در اين پژوهش شامل مدیران شرکت پالایش گاز پارسیان میباشد.
1-9-5: روش نمونه گيري
در اين تحقيق از روش نمونه‌گيري گلوله برفی استفاده مي‌شود. نمونه‌گيري گلوله برفي يك روش نمونه‌گيري مي‌باشد كه واحدهاي نمونه نه تنها اطلاعاتي در مورد خودشان بلكه در مورد واحدهاي ديگر جامعه نيز ارائه مي‌كنند. نمونه‌گيري گلوله برفي براي برآورد حجم جمعيت پنهان نيز استفاده شده است. همچنین، استفاده از روش قضاوتی بدلیل این است که بعضی از اطلاعات خاص تنها در دسترس گروه خاصي از افراد كليدي سازمان از جمله مديران عالي و هيئت مديره شرکت میباشد.
1-9-6: روش مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات
در این پژوهش از روش تحلیل تِم برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است.
1-10: حداكثر زمان مورد نياز براي انجام تحقيق
6 ماه پس از تصویب موضوع
1-11: تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي
رهبری: رهبری عبارتست از تاثیر میانفردی که در وضعیتی خاص اعمال میشود و از طریق فرایند ارتباطات برای دستیابی به هدف یا اهداف خاصی هدایت میگردد (یوکل، 1382: 3).
شایستگی: پری32 (1996) شایستگی را به عنوان مجموعه ای از دانش، مهارتها، رفتارها ونگرشهای متناسبی تعریف کرده است که بخش زیادی از شغل یک فرد را تحت تاثیر قرار میدهد و با عملکرد فرد در شغل مرتبط است (Cook, 1999: 18).
شایستگیهای رهبری33: مجموعه دانش، مهارتها و نگرشهای مرتبطی که بر قسمت بزرگی از شغل فرد (نقش یا مسئولیت) تاثیر میگذارد، که با عملکرد شغلی رابطه دارد (انصاری رنانی و تونکه نژاد، 1388، 28).
برنامهریزی جانشینپروری34: برنامهریزی جانشینپروری میتواند به عنوان تلاش در برنامهریزی برای تعیین تعداد مناسب و با کیفیت از مدیران و کارکنان کلیدی با مهارت بالا تعریف شود که بازنشستگی، فوت، بیماری یا حتی ارتقای مدیران و کارکنان، و هر موقعیت جدیدی که ممکن است در برنامههای آینده سازمان بوجود آید را تحت پوشش قرار میدهد (Sambrook, 2005: 580).
جانشین35: جانشین کسی است که آماده انجام مسئولیتهای مهم است، که استعداد، شایستگیهای لازم، دانش، مجموعه مهارتها، و قابلیتهای لازم برای پست را در اختیار دارد، و کسی است که بطور نهادی طبق نیازهای ارتقای داخلی سازمان توسعه یافته و شناسایی شده است (Robinson, 2009: 23).

مقدمه
در اين فصل به بررسي ادبيات تحقيق پرداخته شده است. در بخش اول ادبيات موجود به بررسی مفهوم رهبری پرداخته شده است. در بخش دوم ادبیات تحقیق شایستگی های رهبری مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بخش ابتدا در مورد مفهوم شایستگیهای رهبری و چگونگي شكل گيري مفهوم شایستگی توضيحاتي داده شده. سپس در قسمت هاي بعدي اين بخش موضوعات مرتبط با شایستگی های رهبری تشريح شده است. در بخش سوم نيز ابتدا به جانشین پروری و مفهوم برنامه ریزی جانشین پروری پرداخته شده سپس توضيح مختصري در مورد تاریخچه و نگرش ها به برنامه ریزی جانشین پروری داده شده است. در پایان این بخش همچنین به بحث مدیریت جانشین پروری به دلیل تحت پوشش قرار دادن بیشتر مفهوم جانشین پروری اشاره شده است. در پایان نیز ادبیات موجود درباره شایستگی های رهبری و برنامه ریزی جانشین پروری و پیوند این دو مفهوم مورد بررسی قرار گرفته است.
2-1: شایستگی های رهبری
در تمامی سازمانها مهمترین رکنی که در رسیدن به اهداف سازمانی تاثیر گذار میباشد « مدیریت» است. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان به منظور ایجاد هماهنگی و افزایش اثربخشی در راس آن قرار می گیرد و موفقیت سازمان در تحقق اهداف، در گرو چگونگی اعمال مدیریتی اوست. هرسی و بلانچارد اظهار می دارند که سازمان موفق مشخصهای دارد که به وسیله آن از سازمان نا موفق شناخته می شود. و آن چیزی نیست «مدیریت و رهبری پویا و اثربخش». چنانچه در راس سازمانها، مدیرانی کارآمد، شایسته، ماهر، با تجربه و کاملا آگاه به اصول و فنون مدیریت قرار گیرند، موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف سازمانی تضمین خواهد شد (مظفری و همکاران، 1381، 93).
فرهنگ لغت آمریکایی هریتیج شایستگی را “حالت یا کیفیت مناسب بودن یا ذیصلاح

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد منابع انسانی، موفقیت سازمان، تحلیل اطلاعات، روش تحقیق Next Entries منبع تحقیق درمورد منابع انسانی، ویژگیهای شخصیتی، موفقیت سازمان، ویژگیهای شخصیت