منبع تحقیق درمورد جامعه شناسی، بوم شناسی، دی اکسید کربن

دانلود پایان نامه ارشد

ي سيستماتيك تصادفي در اين منطقه انتخاب نمودند. در این تحقیق وضعيت زادآوري شاخه زاد متوسط و دانه زاد ضعيف گزارش شد. بلوط گونه ي غالب اين جنگل ها در بعضي نقاط به همراه تك پايه هاي بادام و يابه همراه كيكم و آلوچه و يا تك پايه هاي زربين مشاهده شد. ميانگين قطر برابر سينه و ميانگين قطر تاج و رويه زميني تعيين گرديد. تعداد در هكتار بلوط 138/16 و ساير گونه ها 6/83 برآورد گرديد. درضمن مشخصه هاي كيفي منطقه متوسط تا خوب و در بعضي نقاط ضعيف تا متوسط بود. بطور کلی، نتايج نشان داد این منطقه مورد تخريب قرارگرفته و نياز به احياء با گونه هاي بومي و طرح هاي حفاظتي دارد.
فرهادی و همکاران (1391) در مطالعه ای تحت عنوان بررسي كمي و كيفي توده صنوبر كاري سه ساله در منطقه هولاندشت شهرستان خرم آباد، ويژگي هاي كمي و كيفي يك توده صنوبر كاري به وسعت 2 هكتار واقع در شهرستان خرم آباد، روستاي بايران مورد بررسي قراردادند. در اين صنوبركاري حدودا 2330 اصله درخت و 2333 نهال و 3330 درخت واكاري شده قرار داشت كه درختان در زمان آماربرداري0 سال سن داشتند و براي بررسي كمي اين صنوبر كاري به روش تصادفي سيستماتيك ارتفاع و قطر برابر سينه 300 درخت مورد آماربرداري قرار گرفت.نتايج نشان داد كه ميانگين قطر برابر سينه درختان 23/7 سانتي متر، ميانه آن 3 سانتي متر و مد در طبقه قطري 8-6 سانتي متر قرار دارد. همچنين ميانگين ارتفاع 86/8 متر، ميانه ارتفاع 9 متر و مد در طبقه ارتفاعي 8-7 متر قرار دارد.در نتيجه با توجه به نمودارهاي تعداد در طبقات ارتفاعي و نمودار تعداد در طبقات قطري مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه توده صنوبر كاري مورد نظر از جنبه كمي وضعيت نرمالي برخوردار است و همچنين اين توده از نظر كيفي داراي وضعيت مطلوبي مي باشد.
شهریاری و همکاران (1391) در مطالعه ای با عنوان بررسي خصوصيات كمي و كيفي گونه محلب Cerasus mahaleb mill و رابطه آن با برخي عوامل اكولوژيكي در جنگل هاي استان خوزستان، از 72 قطعه نمونه به ابعاد 50 ×50 متر به روش تصادفي سيستماتيك استفاده نمودند. در هر يك از قطعات نمونه نوع گونه هاي درختي، عوامل فيزيوگرافي و مشخصات كمي و كيفي گونه محلب (قطر برابر سينه، ارتفاع كل، ارتفاع تنه، ارتفاع تاج، قطر تاج، درجه كيفي و نوع زادآوري) برداشت شدند. سپس داده هاي جمع آوري شده تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد گونه محلب در خاك با بافـت رسي، رسي- لومي و شني- رسي- لومي و در محــــدوده ارتـفاعي 2450-1950 متر از سطح دريا، دامنه هاي خشك (غالباً جنوب غربي) و شيب هاي 70-50 و 50-30 درصد بيشترين پراكنش را داشت. نتايج مشخصات كمي و كيفي گونه محلب نشان داد درختان غالباً داراي درجه كيفي ضعيف مي باشند. متوسط قطر برابر سينه، متوسط تعداد در هكتار، متوسط ارتفاع كل، متوسط قطر تاج، متوسط ارتفاع تاج و متوسط حجم در هكتار به ترتيب 27/24 سانتي متر، 38/16 اصله، 28/6 متر، 73/3 متر، 57/4 متر و 1/27 متر مكعب مي باشد. نتايج همبستگي پيرسون در مورد ويژگي هاي محلب نشان داد، قطر تاج و ارتفاع درختان محلب با عمق خاك رابطه مستقيم معني داري دارند. قطر برابر سينه درختان محلب نيز با افزايش ارتفاع از سطح دريا افزايش يافته است.
معصومي‌و همکاران (1392) در مطالعه ای مقایسه خصوصیات رویشی درختان دست کاشت توسکا ییلاقی، واقع در سری یک طرح جنگلداری بابلکنار که در سال 1369 جنگلکاری شده است را انجام دادند که برای این منظور آماربرداری قطعات نمونه با ابعاد شبکه 100 × 100 متر و سطح نمونه 4 آری در نظر گرفته شده و پارامترهای کیفی مهم شامل وضعیت تاج درختان و کیفیت تنه را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد قطر درختان سرپا در توده دخالت شده 41/21 سانتیمتر و در توده شاهد 85/16 سانتیمتر، میانگین ارتفاع توده دخالت شده 01/19 متر و توده شاهد 59/18 متر بوده است. به لحاظ کیفی نیز توده دخالت شده وضعیت بهتری نسبت به توده شاهد داشته و اجرای دخالتهای پرورشی درست و در زمان مناسب را توصیه نمودند.

2-3 مطالعات خارج از کشور
بروویکز1 (1942) پراكنش گونه Pterocarya fraxinifolia (poire) spach را در خاورميانه ترسيم كرده است.
کوتبای2 و همکاران (1999) مطالعه ای تحت عنوان بررسی جامعه شناسی گیاهی، مشخصات اکولوژیکی (بوم شناسی) و آناتومي‌(تشریح) لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poiret) Spach) انجام دادند. دراین مطالعه ساختار تشریحی چوب، ویژگی‌هاي بوم شناسی و جامعه شناسی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poiret) Spach) یکی از گونه‌هاي بومي‌و محلی باقیمانده ترکیه در جنگلهای آب گرفته هاکی عثمان (Tekkeekoy-samsun) بررسی شده است. همچنین ناحیه پراکنش این گونه در ترکیه تعیین شده است. نتیجه مطالعه آناتومي‌چوب لرگ مشخص شده و ویژگیهای آناتومیکی لرگ با گردو Juglans regial. که متعلق به همان خانواده گردو است مقایسه شد. نمونه برگ و خاک متعلق به لرگ گرفته شده و مشخص شده است که غلظت عناصر ماکرو بین محدوده نرمال است. اگرچه مي‌تواند کمي‌بالاتر یا پایین تر از محدوده‌هاي نرمال باشند. همچنین ساختار جامعه شناسی اجتماع Pterocarya-Fraxinetum angustifoliae نیز مشخص شده است.
در سال 2000، اسکینر3 در فهرست درختان قابل توجه در دانکستر بارو به معرفی برخی از بزرگترین، قدیمي‌ترین و کمیاب ترین نمونه ها پرداخته است. این درختان و گیاهان زینتی در پارک بالای کالج ملتون و باغات روبروی بالای سالن ملتون وجود دارند. درختان متمایزی مثل ’ regia ‘Laciniata Juglans و گونه نادر و کمیاب Pterocarya fraxinifolia یافت مي‌شوند.
آوسار4 (2002) مطالعه ای تحت عنوان مقایسه برخی از ویژگیهای میوه دو نمونه قفقازی wingnut ازجوامع لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poiret) Spach) در منطقه قهرمان مرعش انجام دادند. در این مطالعه برخی از ویژگی‌هاي میوه از دو جامعه wingnut قفقازی در منطقه قهرمان مرعش مقایسه شد. مشخص شد که این دو جامعه از نظر آماری در مورد ویژگیهای میوه تفاوت معنی دار دارند (0.05 = p) .
در سال 2003، بینکا5 و همکاران در بررسی Parrotia persica C.A.M (درخت جذاب فندق ایرانی، درخت آهن ایرانی) در(Mazovian (Holsteinian میان دو یخبندان از لهستان، وجود گونه‌هاي کمیاب و نادری را در بین دورانهای یخبندان Holsteinian تشخیص داده که از گونه‌هاي جنگل‌هاي اروپا هستند و از آن جمله به spach. fraxinifolia (Lam.) Pterocarya اشاره مي‌کنند. به حضور این جنس نیز در واحدهای چینه شناسی قدیمي‌تر اشاره شده است.
در سال 2006، نوواک و اورلوویسکی6 در بررسی اهمیت زیستگاه‌هاي حاشیه ای برای حفاظت از درختان قدیمي‌در چشم انداز‌هاي کشاورزی، ضمن این پژوهش به موجودی عمومي‌درختان شاخص و نادر در چشم انداز کشاورزی در دشت وروسلاو از جمله گونه غیر بومي‌Pterocarya fraxinifolia به تعداد 4 نمونه در یک مکان اشاره مي‌کند.
در سال 2006، کامیل و حاج محمدی7 در مطالعه ای به بررسی و تعیین Juglone ( 5 هیدروکسی 1 و نافتوکووین 4) در Pterocarya fraxinifolia توسط RP-HPLC پرداخته. غلظت Juglone با استفاده از روش علاوه بر استاندارد تعیین شد. غلظت Juglone بدست آمده برابر با 15/2 ، 74/2 ، 77/1 ، 12/1 و 34/0 گرم در صد گرم برگ خشک در ماه‌هاي مه، ژوئن، ژوئیه، اوت و سپتامبر سال 2001 بدست آمد. محتوای Juglone در پوسته 44/0 گرم در صد گرم پوسته خشک در ماه مه بود.
در سال 2008، ام سی جینیس8 و همکاران در مطالعه ای با عنوان شناسایی اکو پارک دریاچه زیستی و گزارش اثرات آزمایش و تجزیه تحلیل، به بیان ویژگی‌هاي این اماکن پرداخته و فهرستی از درختان و درختچه‌هاي زینتی و نادر و کمیاب را ذکر نموده اند که ازآن جمله به حضور Caucasian wingnut یا همان Pterocarya fraxinifolia اشاره میکند و بیان مي‌دارد که این درختان در منطقه لس آنجلس حضور داشته و یا کاشته شده اند.
تیلکی و سیسک9 (2008) مطالعه ای را تحت عنوان تاثیر چینه بندی روی جوانه زنی بذر گونه درختی لرگ Pterocarya fraxinifolia (poire) spach انجام دادند که در این مطالعه اثر چینه بندی روی جوانه زنی بذر لرگ بررسی شد. چینه سرمایی برای بذرها بدون میانگین رطوبتی در دمای پایین برای مدت صفر، 3، 5 و7 هفته در یک دمای ثابت 14 درجه سانتیگراد فراهم شد. یا چینه گرمایی برای مدت 3 هفته در دمای 20 درجه سانتیگراد به مدت 8 ساعت و دمای 4 درجه سانتیگراد برای مدت 16 ساعت. بعد از هر دوره چینه بندی بذرها در یک اتاق جوانه زنی با رژیم دمایی 30 درجه سانتیگراد برای مدت 8 ساعت و دمای 20 درجه سانتیگراد به مدت 16 ساعت قرار داده شدند و درصد جوانه زنی تاری و جوانه زنی ریشه ها تعیین شد. هفته‌هاي 3 ، 5 یا 7 چینه بندی، بدون یک میانگین شکست خواب بذر و تولید بیش از 90% جوانه زنی بودند. بعد از هفته‌هاي 5 یا 7 در چینه سرمایی درصد جوانه زنی بیشتر بوده. درصد مطالعات روی خواب بذر نشان مي‌دهد که هفته 5 چینه سرمایی بدون یک میانگین، خیلی ضروری است تا درصد جوانه زنی بذر و ریشه را بیشتر کند.
در سال 2009، سادیقارا 10 و همکارانش در مطالعه ای روی هیستوپاتولوژی و ارزیابی کولینرژیک fraxinifolia Pterocarya در جنین جوجه مطرح میکنند که هیچ گزارشی از مطالعات سم شناسی Pterocarya fraxinifolia وجود ندارد. برگ ها برای ماهیگیری استفاده میشده اند همچنین یک عامل بیهوش کننده هم هستند. بسیاری از دارو‌هاي بیهوشی که مورد استفاده قرار میگیرند بوسیله مهارکننده‌هاي کولینرژیک متعادل مي‌شوند. بنابراین، ارزیابی کولینرژیک Pterocarya fraxinifolia در جنین مرغ مورد بررسی قرار گرفت. نکروز گسترده در ستون فقرات مشاهده شد. بافت‌هاي دیگر از جمله قلب، کلیه ها، استخوان‌هاي اسکلتی و عضلات، نای و ریه، دستگاه گوارش و غدد درون ریز به طور کامل توسعه یافته بودند. این داده ها نشان مي‌دهد که ستون فقرات یک ارگان هدف از ترکیب فعال این گیاه است.
در سال 2009، کیلینگ بک11 در خبرنامه دوستان باغ Thwaite طی مقاله ای به معرفی آنچه که به طور بالقوه یکی از خوشفرم ترین درختان در باغ Thwaite است مي‌پردازد. این درخت همان Pterocarya fraxinifolia بوده که فاکتورهای بسیار خاص و متمایزی دارد. نام wingnut اشاره به زنجیره طولانی از دانه‌هاي فراوان مانند گردنبند سبز، از شاخه در تابستان و پاییز آویزان است دارد. ایشان در ادامه درختان دیگری ازهمین جنس را با نام‌هاي P.stenoptera ، P. x rehderiana و P.rhoifolia معرفی میکند.
در سال 2010 در گزارشی که توسط شهرستان بلینگهام12 در خصوص لیست پارکها و اماکن تفریحی (درختان خیابان) در بلینگهام ارائه کرده اطلاعاتی درخصوص درختان این مناطق اعلام داشته و اشاره میکند که سهم درختان خیابان شهر بلینگهام در زیست پذیری این جامعه را به رسمیت مي‌شناسد. درختان خیابان خدماتی چون زیبایی شناسی، تاریخی، بیولوژیک و مزایای عملکردی که به کیفیت زندگی در این شهر کمک مي‌کند را ارائه مي‌دهند. مزایای درختان خیابان عبارتند از تثبیت کننده خاک و کنترل فرسایش، کاهش رواناب آب طوفان، حذف دی اکسید کربن از هوا، نمایش تصویری (چشم انداز و زیبایی شناختی)، حفاظت عالی از آب و هوا، زیستگاه برای پرندگان، افزایش ارزش املاک و حفاظت از ارزش‌هاي زیبایی در شهر. در لیست درختان خیابان به Pterocarya fraxinifolia با نام عمومي‌Caucasian wingnut اشاره کرده که در طبقه بندی درختان با ارتفاع کوچک تا متوسط( کمتر از 25 تا 40)، شکل: گسترده و پهن، با نیاز نوری آفتابی تا نور در سایه، نرخ رشد یک اینچ در سال، تراکم تاج پوشش متوسط، رنگ شاخ و برگ سبز تیره و با رنگ گل و رنگ پاییزی غیر قابل طبقه بندی جای گرفته است.
در سال 2010، ماتووایجوک13 در مطالعه ای روی تغییرات آنتروپوژنیک گلسنگ‌هاي زیستی در شهر Bialowieza (منطقه Podlasie، شرق لهستان)، ضمن بررسی روی 73 نوع گلسنگ از 109 نوع و تهیه لیست وضعیت آنها از نظر خطرات زیستی، به توده ها و پایه‌هاي شاخصی که قبلا بررسی شده اند ازجمله Pterocarya fraxinifolia اشاره میکند و آنرا جزء درختان برگریز مطرح کرده

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد گیاه شناسی Next Entries تجارت الکترونیک، شرکتهای کوچک و متوسط، شرکتهای کوچک