منبع تحقیق درمورد توسعه محصول جدید، آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ادبیات پژوهشهای مرتبط با نگاشتهای ادراکی در ایران
شماره
هدف استفاده از نگاشت ادراکی
سال
نوع نگارش
نوع نگاشت
روش ساخت یا بهبود
مطالعه موردی
منبع
1
معرفی نگاشت ادراکی فازی در فصلی از کتاب
1377
ترجمه کتاب
FCM
معرفی FCM
—-
[5]
2
مقدمهای بر شناخت نگاشت ادراکی فازی
1379
مقاله
FCM
معرفی FCM
—-
[130]
3
شناسایی و تحلیل عوامل موثر در برنامهریزی فرهنگی و شناسایی اختلاف یا عدم اختلاف تصمیمگیران فرهنگی دانشگاه
1383
پایاننامه- ص. اصفهان
CM
دستی
دانشگاه صنعتی اصفهان
[131]
4
شبيهسازي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان از خدمات بانك و تعیین راهبردهای موثر در بهبود خدمات
1385
مقاله
FCM
دستی
بانک ملت
[10]
5
هوشمند کردن عاملهای خرید و فروش
1385
مقاله
FCM
دستی
تجارت الکترونیک
[132]
6
بررسی رابطه نظامهای تضمین کیفیت آموزش عالی با زمینههای فرهنگی و اجتماعی
1386
مقاله
CM
ضریب همبستگی
آموزش عالی
[111]
7
استفاده از FCM در بررسی تخمین مخاطرات امنیتی
1386
مقاله
FCM
دستی
—-
[79]
8
شناسایی و ارزیابی ریسکهای حیاتی پروژههای MEPCC
1386
مقاله
CM
دستی
پالایشگاه
[133]
9
مقایسه روشهای یادگیری تبرید تدریجی و الگوریتم ژنتیک در یادگیری FCM
2007
مقاله
FCM
SA ,GA
—-
[123]
10
یادگیری FCM به وسیله الگوریتم جستجوی ممنوع
2007
مقاله
FCM
TS
—-
[86]
11
استفاده از روشهای دادهکاوی برای یادگیری FCM و روشی برای خوشهبندی FCM
2007
مقاله
FCM
GA, SA,TS, DEMATEL
—-
[140]
12
بررسی عوامل رضایتمندی مشتریان صنعت بانکداری با استفده از FCM
2008
مقاله
FCM
دستی
صنعت بانکداری
[103]
13
بررسی عوامل حیاتی موفقیت در انجام پروژه سیستم پرداخت از طریق موبایل
1387
پایاننامه- امام حسین(ع)
FCM
کمترین فاصله
بانک پارسیان
[59]
14
توسعه مدل سیستمهای دینامیک فازی به وسیله FCM با استفاده از روشهای دادهکاوی
1387
پایاننامه-
علم و صنعت
FCM
GA, SA,TS
سیستم خرید
[84]
15
تعیین روابط بین عوامل موثر در توسعه محصول جدید چابک با استفاده از FCM و تحلیل عاملی
1387
پایاننامه-
علم و صنعت
FCM
کمترین فاصله
پروژه توسعه محصول جدید
[134]
16
بررسی عوامل تاثیرگذار در بلوغ سازمان و بررسی رابطه ICT و توسعه علمی
1388
مقاله
FCM
کمترین فاصله
کسب و کار الکترونیک
[75]
17
ارزیابی هوشمندانه FCM با استفاده از روش خوشهبندی
1388
مقاله
FCM
کمترین فاصله+ خوشهبندی
کسب و کار الکترونیک
[83]
18
بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه علمی
1388
پایاننامه- شهیدبهشتی
CM
ضریب همبستگی
آموزش عالی
[136]
19
مدلسازی فرآیند توسعه محصول جدید چابک
2009
مقاله
FCM
کمترین فاصله و GA
پروژه توسعه محصول جدید
[135]
20
یادگیری FCM با کمک الگوریتم تبرید تدریجی آشفته
2009
مقاله
FCM
CSA
—-
[124]
21
یادگیری FCM با استفاده از روشهای فراتحلیلی
2009
مقاله
FCM
GAو SAوTS
سیستم خرید
[139]
22
تأثیر مديريت سرمايه هاي فكري را بر بهرهوري سازمان
1389
مقاله
FCM
دستی
خودروسازی
[138]
23
معرفی الگوریتمهای یادگیری برای توسعه FCMs
1390
مقاله
FCM
معرفی روشهای یادگیری
—–
[141]
2-12- محیطنگاری پژوهش
2-12-1- معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
ماموريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
ماموریت اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس پیشبرد و گسترش دانش ، مهارت و پرورش افراد خلاق و متفکر در زمینه های مختلف علم و فناوری در سایه ارتقای کیفیت زندگی دانشگاهی است. هم چنین بر عهده خود می داند تا با افزایش کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی و بکارگیری دانش ها و مهارت های نوین ، پاسخگویی مناسب به انتظارات آموزشی و پژوهشی مختلف جامعه و ذینفعان خود باشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس به عنوان یک مرکز علمی معتبر و عظیم در سطح کشور ماموریت دارد تا با ایجاد محیطی سرشار از انگیزه به ارتقاء سطح رفاه ، رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه و نیز تولیدو انتشار علم کمک کند .
همچنین ماموریت دارد تا بنابر ارزش های زیر بنایی خود در حفظ هویت های معنوی و اسلامی بکوشد و با ایجاد و پایبندی به رقابت علمی سالم با سیستم ها و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی و ارائه برنامه های درسی متناسب با عصر اطلاعات و پرکردن شکاف رو به گسترش بین فناوری جدید و نسل جدید همت گمارد.

بيانيه چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
دانشگاهی کارآفرین و موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشور ، برتر در ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به اقشار مختلف جامعه ، پیشتاز در تولید علم ، نظریه و اندیشه در سطح کشور ، مجهز به مراکز پژوهشی پیشرفته بر اساس استانداردهای کشوری وبین المللی ، پاسخگو به انتظارات جدید جامعه و شناخته شده در مجامع معتبر علمی که دانش آموختگان آن ، جامعه انسانی آینده را خواهند ساخت .
اهداف كلان:
ارتقای سطح کیفی آموزش
ارتقای سطح کیفی پژوهش
ارتقای سطح فعالیت های فرهنگی و دانشجویی
ارتقای سطح فعالیت های عمرانی دانشگاه
ارتقای کیفی فعالیت های مالی اداری
تحقق دانشگاهي مبتني فن آوريهاي جديد
ارتقاء سطح کیفیت زندگی دانشگاهی

اهداف پنج ساله:
تقویت بنیه علمی و مهارتهای کاربردی اساتید و دانشجویان
تقویت و فعالتر نمودن انجمن های علمی
رشد مشارکت اعضاء هیئت علمی در برنامه ریزی و اجرای امور آموزشی
فعال نمودن انجمن های علمی
معرفی پتانسیل علمی و پژوهشی دانشگاه
ایجادو تقویت پژوهشكده‌ها و مراكز تحقیقاتی
تقویت فرهنگ دینی و افزایش رفاه دانشجویان
افزایش مکانهای رفاهی کارکنان و اساتید
توسعه فضاهای آموزشی
صرفه جویی در زمان کارکنان و دانشجویان جهت انجام امور اداری
متوازن کردن سطح توانائی مالی دانشجویان و میزان شهریه
راه اندازي و توسعه آموزشهای غير حضوري
ارتقاء دريافتها مبتني بر عملكرد
ايجاد راهكارهاي سهولت بخشي فعاليتهاي ادراي
اهداف ساليانه:
ایجاد تسهیلات جهت جذب هیئت علمی و برنامه ریزی برای پیگیری مداوم
طراحی مناسبترین روش پایش و ارزشیابی عملکرد اعضاء هیئت علمی و تأثیر دادن آن بر میزان دریافتی آنان
طراحی و اجرای سازوکار مناسب برای گردآوری تأثیر دادن نظرات اساتید، فارغ التحصیلان و دانشجویان
برگزاری همایشهای علمی منطقه ای و ملی
برقراری ارتباط مداوم با نهادها و سازمان های صنعتی و تولیدی استان
افزایش ظرفیت کتابخانه و مركز رايانه
ایجادو تقویت پژوهشكده‌ها و مراكز تحقیقاتی
افزایش فعالیتهای فوق برنامه
تاسیس شوراهای صنفی
افزایش امکانات رفاهی و خوابگاهی
افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی و دینی
اطلاع‏رسانی از فعالیتهای فرهنگی و اسلامی دانشگاه به جامعه
حمایت از بخش خصوصی و دولتی در توسعه فضای فیزیکی و رفاهی دانشگاه
اجرای طرح اتوماسیون اداری در دانشگاه
آموزش و تشویق کارکنان اداری
اختصاص بودجه مورد نیاز
خریداری نرم افزار و سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز
ارائه رشته هایی به صورت آموزش مجازی
مشخص نمودن عوامل انگيزشي و سطوح نياز كاركنان و تمركز مشوق ها براين موارد
گروههای آموزشی:
زمین شناسی-فیزیک-ریاضی-محیط زیست-مرتع و آبخیزداری-آبیاری-علوم تجربی-آب و فاضلاب-آموزش محیط زیست-شیلات-زیست دریا-حقوق-حسابداری-الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی-علوم ارتباطات اجتماعی-زبان انگلیسی-علوم تربیتی-آموزش ابتدایی-آموزش بهسازی منابع انسانی-پرستاری-اقتصاد-گمرک-عمران-معماری-برق-متالوژی-کامپیوتر-شیمی
تعداد دانشجویان:
دکتری تخصصی:22 نفر
کارشناسی:7728
کارشناسی ارشد:2042 نفر
معاون آموزشی:1 نفر
مسولان و برنامه ریزان آموزشی:3 نفر
تعداد دانشکده: 3 (دانشكده علوم انساني، دانشكده منابع طبيعي، دانشكده علوم پايه)
تعداد مدیر گروهها:24 نفر
تعداد اعضای هیات علمی:124 نفر
تعداد اساتید حق التدریس:376 نفر
تعداد اعضای هیات علمی گروههای برق و عمران:11 نفر
مقاطع تحصیلی: دکتری تخصصی-کا رشناسی ارشد-کارشناسی ناپیوسته-کارشناسی-کاردانی

فصل سوم

روش تحقیق

3-1- مقدمه
تحقیق یک عمل منظم است که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوالات مورد نظر و مطرح شده در موضوع تحقیق بدست میآید [144]. تحقیق علمي، عبارتست از مشكل‌گشايي و پيگيري يك روش گام به گام، منطقي، منظم و دقيق براي شناسايي مشكلات، گردآوري داده‌ها، تجزيه و تحليل داده‌ها و استنتاج‌هاي معتبر از آن‌ها. از اين رو تحقیق علمي، صرفاً مبتني بر تجزيه و تحلیل يا برداشت‌هاي شخصي و درك مستقيم نيست، بلكه هدفمند و دقيق است [143].
در اين پژوهش سعي شده در حد توان از روش‌ها و تكنيك‌هاي مناسب تحقیق استفاده شود تا تحقیق از اعتبار لازم برخوردار باشد. در اين فصل، روش پژوهش در قالب نوع معرفي و ويژگي‌هاي جامعه و نمونه آماري پژوهش، ويژگيهاي ابزار گردآوري اطلاعات و فنون و روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات جهت پاسخگويي به سوالات پژوهش و مراحل پژوهش ارائه ميشود.
3-2- روش تحقیق
روشهای تحقیق به شیوههای طراحی و مطالعات پژوهشی و رویههای تجزیه و تحلیل دادهها اشاره دارد. هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ كند تا او را هرچه دقيق‌تر، آسانتر، سريع‌تر و ارزان‌تر در دستيابي به پاسخ براي پرسش‌هاي تحقيقي مورد نظر كمك كند[144[. تحقیق را میتوان از جنبههای مختلف طبقهبندی کرد :
طبقه بندی تحقیق بر اساس هدف : بنیادی (پایهای)، نظری و کاربردی است.
طبقه بندی تحقیق بر اساس دادهها : کیفی و کمی است .
طبقه بندی تحقیق بر اساس مکان : کتابخانهای، میدانی، آزمایشگاهی، پایلوت است .
طبقه بندی تحقیق بر اساس روش : اکتشافی، استنتاجی، مدلی و الگوریتمی است [145].
اکنون به اختصار روش های متعارف و رایج تحقیق از جنبههای مختلف را توضیح میدهیم :
تحقیق کاربردی و بنیادی : تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام میدهند، نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه دانش بشری در زمینه خاصی که مورد علاقه محقق است. در حالت اول آن را کاربردی و در حالت دوم بنیادی یا پایهای میخوانیم [143[. هدف تحقیق بنیادی توسعه و گسترش نظریهها (دانش نو) از طریق کشف ویژگیهای عمومی و مشترک یا اصول کلی است. هدف تحقیق کاربردی در جهت رشد و بهتر کردن یک حصول یا روال یک فعالیت و خلاصه آزمودن مفاهیم نظری و مجرد (ذهنی) در موقعیتهای واقعی و زنده است [144].
تحقیق توصیفی: هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است به منظور شناخت بیشتر شرایط موجود یا کمک به فرآیند تصمیمگیری و به دستههای زیر تقسیم میشود: تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی، اقدام پژوهی، مطالعه موردی، پس رویدادی (علی- مقایسهای) [146] .
تحقیق کتابخانهای: عمدتا برای مطالعات ادبیات موضوع و بررسی پیشینه تحقیق و نظراتی که راجع به موضوع وجود داشته باشد و فراهم آوردن چارچوبی مناسب برای مطالعه موضوع بکار میرود [145].
تحقیق میدانی : بررسی های علمی غیرآزمایشی می باشد که هدفش کشف روابط و تعامل بین متغیرها در ساختارهای اجتماعی و سازمانی واقعی است.
تحقیق آزمایشی : آزمایش دقیق ترین ودر عین حال پیچیده ترین شکل پژوهش علمی است. هدف آزمایش استنباط روابط علت و معلولی بین پدیده هایی است که مورد کنترل قرار گرفته اند [143].
تحقیق پیمایشی : روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش سوالات از قبل تنظیم شده و با ترتیب تعیین شده قبلی در قالب پرسشنامه ساختار یافته از نمونه افرادی است که نماینده یک جامعه معین باشد [147].
تحقیق همبستگی یا همخوانی : هنگامی که محقق، دو یا چند دسته از اطلاعات مختلف مربوط به یک گروه یا یک دسته اطلاعات از دو یا چند گروه را در اختیار دارد، میتواند از این روش تحقیق استفاده کند.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، بازار رقابتی Next Entries منبع تحقیق درمورد حوزه آموزش، نگاشت ادراکی فازی، عوامل حیاتی