منبع تحقیق درمورد توزیع فراوانی، پایان نامه ها، جامعه آماری، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

ه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….188
5-3-2-5) وضعیت نوع داده در پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 189
5-3-2-6) روش تحقیق پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..189
5-3-2-7) وضعیت روش نمونه گیری جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….189
5-3-2-8) روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..190
5-3-2-9) ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..190
5-3-2-10) فرمول به دست آوردن حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………..190
5-3-2-11) نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………191
5-3-2-12) میزان ضریب آلفای پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..191
5-3-3) توصیف ساختار فیزیکی پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………..192
5-4) بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..192
5-5) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….212
5-6) پیشنهادات برخاسته از تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..213
5-7) پیشنهادات برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….215
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..217
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….227

فهرست جداول

جدول 2-1) مواد اداری و فنی لحاظ شده در مقررات تدوین پایاننامه و یا رساله به ترتیب الفبایی……………………………………………….30
جدول 2-2) برنامه زمانبندی مراحل مختلف پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………………….32
جدول 2-3) تنظیم گزارش نهایی تحقیقات بر اساس الگوی اقتباس از A.P.A………………………………………………………………………………34
جدول 2-4) سی معیار ارائه شده توسط برینکرهوف (1981) ………………………………………………………………………………………………………….43
جدول 2-5) پژوهشهای داخلی انجام شده در زمینهی بررسی پایاننامهها……………………………………………………………………………………..62
جدول 2-5) پژوهشهای خارجی انجام شده در زمینهی بررسی پایاننامهها……………………………………………………………………………………65
جدول 3-1) توزیع فراوانی بر اساس تعداد پایاننامهها تا نیمهی مهرماه 1392……………………………………………………………………………….69
جدول 4-1) توزیع فراوانی بر اساس تعداد پایان نامه ها در دانشگاه های استان………………………………………………………………………………74
جدول 4-2) توزیع فراوانی بر اساس قلمرو موضوعی مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………….75
جدول 4-3) توزیع فراوانی بر اساس قلمرو موضوعی، در دانشگاه های مختلف ……………………………………………………………………………….76
جدول 4-4) توزیع فراوانی بر اساس قلمرو مکانی مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………77
جدول 4-5) توزیع فراوانی بر اساس قلمرو مکانی در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………………78
جدول 4-6) توزیع فراوانی بر اساس جنسیت پژوهشگر در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………..79
جدول 4-7) توزیع فراوانی بر اساس جنسیت پژوهشگر در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………….80
جدول 4-8) توزیع فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………..81
جدول 4-9) توزیع فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………….83
جدول 4-10) توزیع فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………86
جدول 4-11) توزیع فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………..88
جدول 4-12) توزیع فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………..92
جدول 4-13) توزیع فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………..93
جدول 4-14) توزیع فراوانی بر اساس تعداد نویسندگان در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………….96
جدول 4-15) توزیع فراوانی بر اساس تعداد نویسندگان در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………….97
جدول 4-16) توزیع فراوانی بر اساس رنگ جلد در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………98
جدول 4-17) توزیع فراوانی بر اساس رنگ جلد در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………………..99
جدول 4-18) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات کل، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………….100
جدول 4-19) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات کل، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………101
جدول 4-20) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بیان مسئله در مجموع پایان نامه ها…………………………………………….102
جدول 4-21) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بیان مسئله، در دانشگاه های مختلف…………………………………………..103
جدول 4-22) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل دو، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………….104
جدول 4-23) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل دو، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………..105
جدول 4-24) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل پنج، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………..106
جدول 4-25) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل پنج، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………….107
جدول 4-26) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات ضمیمه، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………..108
جدول 4-27) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات ضمیمه، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………..109
جدول 4-28) توزیع فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………….110
جدول 4-29) توزیع فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………111
جدول 4-30) توزیع فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان مجموع پایان نامه ها……………………………………………112
جدول 4-31) توزیع فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان، در دانشگاه های مختلف…………………………………….113
جدول 4-32) توزیع فراوانی بر اساس تعداد اهداف تحقیق، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………114
جدول 4-33) توزیع فراوانی بر اساس تعداد اهداف تحقیق، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………115
جدول 4-34) توزیع فراوانی بر اساس تعداد فرضیه تحقیق، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………116
جدول 4-35) توزیع فراوانی بر اساس تعداد اهداف تحقیق، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………117
جدول 4-36) توزیع فراوانی بر اساس تعداد سوال تحقیق، در مجموع پایان نامه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، منابع فارسی، جامعه آماری، محدودیت ها Next Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی