منبع تحقیق درمورد توزیع فراوانی، پایان نامه ها، منابع فارسی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

ها……………………………………………………………………..118
جدول 4-37) توزیع فراوانی بر اساس تعداد سوال تحقیق، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………..119
جدول 4-38) توزیع فراوانی بر اساس تعداد نمودار، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………..120
جدول 4-39) توزیع فراوانی بر اساس تعداد نمودار، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………..121
جدول 4-40) توزیع فراوانی بر اساس نوع نمودار، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………122
جدول 4-41) توزیع فراوانی بر اساس نوع نمودار، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………………123
جدول 4-42) توزیع فراوانی بر اساس تعداد جدول، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………..124
جدول 4-43) توزیع فراوانی بر اساس تعداد جدول، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………..125
جدول 4-44) توزیع فراوانی بر اساس نوع ضمیمه، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………….126
جدول 4-45) توزیع فراوانی بر اساس نوع ضمیمه، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………127
جدول 4-46) توزیع فراوانی بر اساس نوع محدودیت، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………..128
جدول 4-47) توزیع فراوانی بر اساس نوع محدودیت، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………….129
جدول 4-48) توزیع فراوانی بر اساس نوع پیشنهاد، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………..130
جدول 4-49) توزیع فراوانی بر اساس نوع پیشنهاد، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………..131
جدول 4-50) توزیع فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………132
جدول 4-51) توزیع فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………..133
جدول 4-52) توزیع فراوانی بر اساس تعداد منابع انگلیسی، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………..134
جدول 4-53) توزیع فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………..135
جدول 4-54) توزیع فراوانی بر اساس نوع هدف، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………..136
جدول 4-55) توزیع فراوانی بر اساس نوع هدف، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………….137
جدول 4-56) توزیع فراوانی بر اساس جامعه آماری، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………….138
جدول 4-57) توزیع فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………….139
جدول 4-58) توزیع فراوانی بر اساس حجم نمونه، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………….142
جدول 4-59) توزیع فراوانی بر اساس حجم نمونه، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………….143
جدول 4-60) توزیع فراوانی بر اساس شیوه جمع آوری، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………144
جدول 4-61) توزیع فراوانی بر اساس شیوه جمع آوری، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………145
جدول 4-62) توزیع فراوانی بر اساس نوع داده، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………….146
جدول 4-63) توزیع فراوانی بر اساس نوع داده، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………………….147
جدول 4-64) توزیع فراوانی بر اساس روش تحقیق، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………..148
جدول 4-65) توزیع فراوانی بر اساس روش تحقیق، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………….149
جدول 4-66) توزیع فراوانی بر اساس روش نمونه گیری، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………..150
جدول 4-67) توزیع فراوانی بر اساس روش نمونه گیری، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………….151
جدول 4-68) توزیع فراوانی بر اساس روش گردآوری داده ها، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………….152
جدول 4-69) توزیع فراوانی بر اساس روش گردآوری داده، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………153
جدول 4-70) توزیع فراوانی بر اساس ابزار مورد استفاده، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………….154
جدول 4-71) توزیع فراوانی بر اساس ابزار مورد استفاده، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………….155
جدول 4-72) توزیع فراوانی بر اساس فرمول حجم نمونه، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………156
جدول 4-73) توزیع فراوانی بر اساس فرمول حجم نمونه، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………..157
جدول 4-74) توزیع فراوانی بر اساس نرم افزار، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………….158
جدول 4-75) توزیع فراوانی بر اساس نرم افزار، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………………159
جدول 4-76) توزیع فراوانی بر اساس میزان آلفا، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………….160
جدول 4-77) توزیع فراوانی بر اساس میزان آلفا، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………….161
جدول 4-78) توزیع فراوانی بر اساس چاپ مشخصات روی جلد، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………..162
جدول 4-79) توزیع فراوانی بر اساس چاپ مشخصات روی جلد، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………..162
جدول 4-80) توزیع فراوانی بر اساس چاپ مشخصات پشت جلد، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………….163
جدول 4-81) توزیع فراوانی بر اساس چاپ مشخصات پشت جلد، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………163
جدول 4-82) توزیع فراوانی بر اساس صفحه عنوان فارسی، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………164
جدول 4-83) توزیع فراوانی بر اساس صفحه عنوان فارسی، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………164
جدول 4-84) توزیع فراوانی بر اساس صفحه عنوان انگلیسی، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………165
جدول 4-85) توزیع فراوانی بر اساس صفحه عنوان انگلیسی ، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………….165
جدول 4-86) توزیع فراوانی بر اساس صفحه چکیده فارسی، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………..166
جدول 4-87) توزیع فراوانی بر اساس صفحه چکیده فارسی، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………….166
جدول 4-88) توزیع فراوانی بر اساس صفحه چکیده انگلیسی، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………….167
جدول 4-89) توزیع فراوانی بر اساس صفحه چکیده انگلیسی، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………….167
جدول 4-90) توزیع فراوانی بر اساس صفحه تقدیم، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………….168
جدول 4-91) توزیع فراوانی بر اساس صفحه تقدیم ، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………..168
جدول 4-92) توزیع فراوانی بر اساس صفحه تشکر ، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………….169
جدول 4-93) توزیع فراوانی بر اساس صفحه تشکر ، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………169
جدول 4-94) توزیع فراوانی بر اساس صفحه گواهی دفاع ، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………….170
جدول 4-95) توزیع فراوانی بر اساس صفحه گواهی دفاع، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………..170
جدول 4-96) توزیع فراوانی بر اساس صفحه ارزشیابی، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………..171
جدول 4-97) توزیع فراوانی بر اساس صفحه ارزشیابی، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………….171
جدول 4-98) توزیع فراوانی بر اساس صفحه تعهد اصالت ، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………….172
جدول 4-99)

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، منابع فارسی، جامعه آماری، محدودیت ها Next Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی