منبع تحقیق درمورد توزیع فراوانی، درصد تجمعی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

شد.
میزان درآمد حاصل از خیار: میزان درآمد کشاورزان از کاشت خیار در سال گذشته است.

9-8-3 ویژگی های ارتباطی – ترویجی
ویژگی های ارتباطی – ترویجی شامل متغیرهای شرکت در جلسات آموزشی مدیریت تلفیقی آفات خیار، تعداد جلسات شرکت در دوره های آموزشی مدیریت تلفیقی آفات خیار، شرکت در سایر کلاس هایی آموزشی و میزان دسترسی به کانال های ارتباطی می باشد که در ادامه توضیح داده می شود.
شرکت در جلسات آموزشی مدیریت تلفیقی آفات خیار: شرکت یا عدم شرکت در کلاس های آموزشی که در این تحقیق این کلاس ها به صورت مدرسه در مزرعه می باشد.
تعداد جلسات شرکت در دوره: تعداد جلساتی که کشاورزان در دوره های مدیریت تلفیقی آفات در طول سال زراعی، از ابتدای کاشت تا مرحله برداشت، شرکت نموده اند.
شرکت در سایر کلاس های آموزشی: شرکت یا عدم شرکت در سایر کلاس های آموزشی به غیر از مدیریت تلفیقی آفات که شامل کلاس هایی مانند دوره های کاشت، داشت و برداشت خیار، کلاس های مبارزه با آفات گندم و غیره می باشد.
میزان دسترسی به کانال های ارتباطی: منابع اطلاعاتی که کشاورز اطلاعات مورد نیاز خود را از آنها بدست می آورد که شامل برنامه های کشاورزی رادیو و تلویزیون، اینترنت و رایانه، دوستان و اقوام، کشاورزان با تجربه، کارشناسان جهادکشاورزی، سامانه پیام کوتاه (اس ام اس)، نشریات و مجلات کشاورزی و همچنین فیلم های آموزشی- ترویجی می باشد.

جدول 3-3 مقیاس سنجش متغیرهای پژوهش
ردیف
متغیر مستقل
مقیاس
1

ویژگی های فردی و حرفه ای
سن
نسبی

تحصیلات
نسبی

سابقه فعالیت کشاورزی
نسبی

بعد خانوار
نسبی

تحصیلات افراد خانوار
نسبی

سطح زیر کشت
نسبی

فاصله زمین زراعی تا منزل
ترتیبی

نوع مالکیت زمین
اسمی

درآمد
نسبی
2

ویژگی های ترویجی ارتباطی
شرکت در دوره های آموزشی مدیریت تلفیقی آفات
اسمی

تعداد جلسات شرکت در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات
نسبی

شرکت در سایر کلاس های آموزشی
اسمی

میزان دسترسی به کانال های ارتباطی
ترتیبی
3
دانش
فاصله ای
4
هنجارهای اخلاقی
فاصله ای
6
نگرش
فاصله ای
7
هنجارهای ذهنی
فاصله ای
8
کنترل رفتاری درک شده
فاصله ای
9
نیت
فاصله ای
10
رفتارگذشته
فاصله ای

9-3 فرضیه های پژوهش
– بین سازه های پژوهش (نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، نیت، رفتار گذشته و رفتار آینده) از نظر نوع مالکیت زمین تفاوت آماری وجود دارد.
– بین متغیرهای پژوهش (دانش، هنجارهای اخلاقی، نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، نیت، رفتار گذشته و رفتار آینده) در دو گروه شرکت کننده و غیر شرکت کننده در کلاس های آموزشی مدیریت تلفیقی آفات خیار تفاوت آماری وجود دارد.
– بین متغیرهای پژوهش (دانش، هنجارهای اخلاقی، نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، نیت، رفتار گذشته و رفتار آینده) در دو گروه شرکت کننده و غیر شرکت کننده در سایر کلاس های آموزشی تفاوت آماری وجود دارد.
– بین متغیرهای پژوهش (سن، سطح سواد، سابقه فعالیت کشاورزی، تعداد اعضای خانوار، تحصیلات افراد خانوار، سطح زیر کشت، فاصله زمین زراعی تا منزل، درآمد، تعداد جلسات حضور در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات و منابع اطلاعاتی) با سازه های پژوهش (دانش، هنجارهای اخلاقی، نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، نیت، رفتار گذشته و رفتار آینده) رابطه وجود دارد.
– بین سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده و نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات رابطه وجود دارد.
– بین سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده و رفتار بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات رابطه وجود دارد.
– متغیرهای نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، هنجارهای اخلاقی و دانش قادر هستند تغییرات متغیر نیت را پیش بینی کنند.
– متغیرهای کنترل رفتاری درک شده، رفتار گذشته، هنجارهای اخلاقی و دانش قادر هستند تغییرات متغیر رفتار را پیش بینی کنند.

فصل چهارم
نتایج و بررسی
1-4 مقدمه
در این فصل، ارائه ی یافته های تحقیق در دو بخش انجام شده است، به این صورت که در بخش اول، یافته های تحقیق با استفاده از روش های آماری توصیفی ارائه و مورد بحث قرار گرفت و در بخش دوم با استفاده از آمار استنباطی، روابط بین متغیرها و تحلیل آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
2-4 توصیف یافته ها
در این بخش آمار توصیفی متغیرهای تحقیق با استفاده از شاخص های فراوانی، درصد فراوانی، درصد تجمعی، میانگین، میانگین رتبهای و انحراف معیار نشان داده شده است.
1-2-4 سن
توزیع فراوانی سن کشاورزان در جدول 1-4 آورده شده است. این جدول نشان می دهد که میانگین سنی پاسخگویان 45 سال بود. بیشینه سن 78 سال و کمینه آن 22 سال می باشد. بیشترین افراد متعلق به گروه سنی 46 تا 55 سال میباشند.
جدول 1-4 توزیع فراوانی کشاورزان بر اساس گروه سنی
سن (سال)
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 35
39
5/24
5/24
35 تا 45
42
4/26
9/50
46-55
52
7/32
6/83
56 تا 65
18
3/11
95
بیشتر از 65
8
5
100
جمع
159
100

میانگین:45
انحراف معیار: 80/11
بیشینه: 78
کمینه:22

2-2-4 سابقه کار کشاورزی
همانطوری که در جدول 4-4 مشاهده می شود، میانگین سابقه کار کشاورزی پاسخگویان حدود 24 سال بود. بیشترین سابقه کار کشاورزی 70 سال و کمترین آن 1 سال می باشد. بیشترین تعداد یعنی 79 نفر با سابقه کاری 16 تا 30 سال می باشند.
جدول 2-4 توزیع فراوانی خیارکاران بر اساس سابقه کار کشاورزی
سابقه کار (سال)
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 5
6
8/3
8/3
5 تا 15
40
2/25
9/28
16 تا 30
79
7/49
6/78
بیشتر از30
34
4/21
100
جمع
159
100

میانگین:39/24
انحراف معیار: 39/12
بیشینه:70
کمینه:1

3-2-4 سطح تحصیلات
نتایج آمار توصیفی سطح سواد خیارکاران نشان داد که میانگین سطح تحصیلات کشاورزان حدودا 6 (25/6) سال، بیشینه آن 18 سال یعنی مقطع فوق لیسانس و کمینه آن صفر(بی سواد) می باشد.
جدول 3-4 توزیع فراوانی خیارکاران بر اساس سطح تحصیلات
سطح تحصیلات (بر حسب کلاس)
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 5
93
5/58
5/58
5 تا 8
6
8/3
3/62
9 تا 12
46
9/28
2/91
13 تا 16
10
3/6
5/97
بشتر از 16
4
5/2
100
جمع
159
100

میانگین: 6.25
انحراف معیار:01/5
بیشینه: 18
کمینه:0

4-2-4 بعد خانوار
افراد خانوارهای خیارکاران در جدول 4-4 آورده شده است. همانطور که در جدول مذکور مشاهده می شود میانگین بعد خانوار حدود 5 (44/5) می باشد. بیشینه تعداد افراد خانوار 10 نفر و کمینه آن 1 نفر می باشد. همچنین بیشترین افراد یعنی 73 نفر با بعد خانوار 6 تا 8 نفر می باشد که 9/45 درصد از خیارکاران را شامل می شود و کمترین فراوانی متعلق به خیارکارانی با بعد خانوار 8 نفر می باشد که حدود 5/2 درصد آنها را شامل می شوند.
جدول 4-4 توزیع فراوانی خیارکاران بر اساس بعد خانوار
تعداد افراد خانوار(نفر)
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 3
17
7/10
7/10
3 تا 5
65
9/40
6/51
6 تا 8
73
9/45
5/97
بیشتر از 8
4
2.5
100
جمع
159
100

میانگین: 5.44
انحراف معیار: 79/1
بیشینه: 10
کمینه:1

5-2-4 تعداد افراد باسواد خانواده
همانطور که در جدول 5-4 مشاهده می شود بیشترین تعداد افراد باسواد 77 نفر (4/48 درصد) که افراد با سواد خانواده 2 تا 4 نفر می باشد. طبق جدول مذکور میانگین تعداد افراد با سواد خانواده، 4 نفر و بیشترین تعداد 8 نفر باسواد و کمترین تعداد صفر نفر می باشد.
جدول5 -4 توزیع فراوانی خیارکاران بر اساس تعداد افراد با سواد خانواده
تعداد افراد (نفر)
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر 2 نفر
44
7/27
7/27
2 تا 4
77
4/48
1/76
5 تا 7
34
4/21
5/97
بیشتر از 7
جمع
4
159
5/2
100
100
میانگین: 57/3 انحراف معیار: 55/1 بیشینه: 8 کمینه: 0

6-2-4 فاصله زمین زراعی تا منزل
همانطور که در جدول6-4 مشاهده می شود فاصله زمین زراعی 42 نفر (4/26 درصد) تا منزل کم بوده است. فاصله زمین زراعی 88 نفر (3/55 درصد) تا منزل متوسط بوده است. فاصله زمین زراعی 29 نفر (2/18درصد) تا منزل زیاد بوده است.

جدول 6-4 توزیع فراوانی خیارکاران بر اساس فاصله مزرعه تا منزل
فاصله زمین زراعی تا منزل
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کم
42
4/26
4/26
متوسط
88
3/55
8/81
زیاد
29
2/18
100
جمع
159
100

7-2-4 نوع مالکیت زمین
همانطور که در جدول 7-4 نشان می دهد مالکیت89 نفر (56 درصد) از خیارکاران شخصی می باشد. 46 نفر (9/28درصد) اجاره ای،17نفر (7/10درصد) سهم بری و 7 نفر (4/4) شخصی- اجاره ای می باشند.
جدول 7-4 توزیع فراوانی خیارکاران بر اساس نوع مالکیت زمین
نوع مالکیت
فراوانی
درصد
شخصی
89
56
اجاره ای
46
9/28
سهم بری
17
7/10
شخصی اجاره ای
7
4/4
جمع
159
100
میانگین: 1.63 انحراف معیار: 845/0 بیشینه:4 کمینه: 1

8-2-4 سطح زیر کشت خیار
همانطور که در جدول 8-4 مشاهده میشود میانگین میزان اراضی زیر کشت خیار حدود 2(39/2) هکتار می باشد. بیشترین میزان زمین20 هکتار و کمترین میزان 25/0هکتار بوده است. همچنین بیشترین آنها 124 نفر (78 درصد ) خیارکارانی با میزان زمین کمتر از 1 هکتار می باشند.

جدول 8-4 توزیع فراوانی خیارکاران بر اساس سطح زیر کشت
سطح زیر کشت خیار(هکتار)
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 1
124
78
78
2 تا 5
24
1/15
1/93
6 تا 10
8
5/0
1/98
بیشتر از 10
3
9/1
100
جمع
159
100

میانگین:23/2 انحراف معیار: 15/3 بیشینه: 20 کمینه: 25/0

9-2-4 درآمد حاصل از فروش خیار
همانطور که در جدول 9-4 مشاهده می شود، میانگین درآمد حاصل از فروش خیار حدودا 42 (41334339) میلیون ریال می باشد. بیشینه درآمد حاصل از فروش خیار 720 میلیون ریال و کمینه 6/0(600000 هزار ریال) میلیون ریال بوده است. بیشترین فراوانی مربوط به درآمد کمتر از 30 میلیون ریال 75 نفر (2/47 درصد) و همچنین کمترین فراوانی مربوط به درآمد 61 تا 90 میلیون ریال 6 نفر (8/3 درصد) می باشد.
جدول 9-4 توزیع فراوانی خیارکاران بر اساس درآمد حاصل از فروش خیار
درآمد (میلیون ریال)
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 30
75
2/47
2/47
30 تا 60
65
9/40
1/88
61 تا 90
6
8/3
8/91
بیشتر از 90
13
2/8
100
جمع
159
100

میانگین:41334339 انحراف معیار: 65295277 بیشینه: 720000000 کمینه: 600000

10-2-4 شرکت در کلاس هایی مدیریت تلفیقی آفات خیار
همانطور که در جدول10-4 مشاهده می شود 104 نفر (4/65 درصد) افراد در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات شرکت نمودند و 55 نفر (34.6 درصد) در این کلاس ها شرکت نکرده اند.

جدول 10-4 توزیع فراوانی خیارکاران بر اساس حضور در کلاس هایی مدیریت تلفیقی آفات خیار

فراوانی
درصد

شرکت در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات
104
65/4

عدم شرکت در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات
55
34/6

جمع
159
100

11-2-4 تعداد جلسات شرکت در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات
همانطور که در جدول11-4 مشاهده می شود میانگین تعداد جلساتی که خیارکاران در کلاس شرکت نموده اند حدودا 5 جلسه می باشد. بیشترین حضور 12 جلسه و کمترین حضور 1 جلسه می باشد. بیشتر افراد 45 نفر (43/3 درصد) بین 3 تا 6 جلسه در کلاس ها حضور یافته اند و تنها 3 نفر (2/9 درصد) بیشتر از 9 جلسه حضور یافتند.
جدول11-4

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد تعریف مفهومی، علف های هرز، محل سکونت Next Entries منبع تحقیق درمورد انحراف معیار، علف های هرز، میزان استفاده