منبع تحقیق درمورد تهيه، هزينه، كارمندان

دانلود پایان نامه ارشد

نمايد.

5-13-2- شرح گزارشات خروجي
گزارشات كامپيوتري كه در ارتباط با خالص حقوق همه ماهه تهيه مي‌گردند بشرح زير مي‌باشند:

رديف
شرح گزارش
شماره گزارش
الف
صورت پرداختها و كسور
2
ب
خلاصه پرداختها و كسور برحسب ناحيه
3
ج
خلاصه پرداختها به شعب بانك
4
د
خلاصه پرداختها به بانك
5
هـ
گزارش صورت بانكي
6
و
صورت بدهكاران بانكي و بدهكار كارمندان غيرفعال
7
ز
خلاصه عمليات حقوق
8
ح
صورت اصلي حقوق كارمندان
9
ط
صورتحساب حقوق كارمندان
11
ي
صورت كسور بازنشستگي و پس‌انداز
12
ك
سورت ماليات بر درآمد حقوق
16
ل
صورت حق بيمه تأمين اجتماعي
19

گزارشات فوق‌الذكر جزء گزارشات اصلي و عمومي حسابداري حقوق بوده و حسابداري حقوق با استفاده از گزارشات مزبور ميتوانند نسبت به اعمال كنترلهاي لازم اقدام نمايند. براي شرح هر يك از گزارشات فوق‌الذكر به صفحات بعد مراجعه شود.
شرح گزارشات
الف- صورت پرداختها/ كسور (گزارش شماره2)
اين گزارش به تفكيك شماره رمزهاي مختلف و برحسب شماره كارمندي تهيه مي‌گردد. براي هر شماره رمز يك صفحه درنظر گرفته شده. گزارش در 3 نسخه تهيه مي‌گردد كه بيشتر مورد استفاده حسابداريهاي حقوق قرار مي‌گيرد.
در اين گزارش مبالغ بدهكار يا بستانكار برحسب ثابت و يا متغير بودنشان در مقابل هر شماره كارمندي نشان داده مي‌شوند.
اين گزارش متشكل از:
عنوان گزارش
متن گزارش:
شماره كارمندي
مبلغ ثابت بدهكار/ بستانكار
جمع هر كدام از ستونها
جمع ستونهاي ريالي گزارش
جمع بستانكار ثابت
جمع بستانكار متغير
جمع بدهكار متغير
جمع بدهكار ثابت
جمع كل
ب- صورت خلاصه پرداختي و كسور برحسب ناحيه (گزارش شماره 3)
گزارش مزبور در پايان هر ماه در 3 نسخه جهت استفاده و مراجعات حسابداريهاي حقوق بصورت خودكار توسط كامپيوتر تهيه مي‌گردد.
هدف از تهيه گزارش فوق تأمين اطلاعات آمار موردنياز حسابداريهاي حقوق به تفكيك هر منطقه ميباشد.
اين گزارش متشكل از:
عنوان گزارش
متن گزارش:
ناحيه
تعداد كارمند در هر ماه
حقوق پايه و
مزاياي مستمر
مزاياي غير مستمر
ماليات
كرايه منزل
هزينه برق
هزينه گاز
خالص حقوق
جمع ستون مبالغ

ج- خلاصه گزارش پرداختي حقوق كارمندان به بانكهاي مختلف (گزارش شماره4)
گزارش مورد اشاره بالا گزارش ديگري است از بخش خالص حقوق كارمندان كه بطور خودكار و در پايان هر ماه توسط كامپيوتر در 3 نسخه تهيه و در اختيار حسابداريهاي حقوق قرار مي‌گيرد.
هدف از تهيه اين گزارش آگاهي از جمع مبالغ قابل پرداخت بابت مانده خالص حقوق كارمندان به هر يك از انواع بانكها ميباشد.
بطور مثال:
1- بانك صادرات ×××××
2- بانك ملي ×××××
3- بانك تجارت ×××××
4- بانك سپه ×××××
5- بانك رفاه كارگران ×××××
6- بانك استان ×××××
7- پرداخت‌هاي نقدي ××××××
8- مانده بدهكاران:
مانده بدهكاران بانكي (××××)
مانده بدهكاران نقد (××××)

د- صورت خلاصه پرداخت حقوق كارمندان به بانك (گزارش شماره 5)
اين گزارش در پايان هر ماه و بر اساس صورتهاي بانكي كارمندان و بطور خودكار از طريق كامپيوتر در سيستم حقوق تهيه مي‌گردد.
گزارش مزبور باين منظور تهيه مي‌گردد تا بر اساس آن به هر يك از شعبات مركزي بانكها در هر يك از مناطق اطلاع داده شود كه به هر يك از شعبات تابعه آنها مبلغي بابت حقوق كارمندان قابل پرداخت خواهد بود.
همچنين گزارشهاي فوق ميتواند مورد استفاده و مراجعات بعدي حسابداريهاي حقوق قرار گيرد.
گزارش مزبور متشكل است از:
عنوان گزارش
متن گزارش:
شعبه
شرح شعبه بانك
مانده به ريال
جمع ستون مبلغ
هـ- صورت بانكي كارمندان (گزارش شماره 6)
اين گزارش نيز بطور خودكار و در 3 نسخه از طريق كامپيوتر از طريق كامپيوتر در سيستم حقوق كارمندان تهيه مي‌گردد. هدف از اين گزارش تهيه صورتي است از مانده بستانكاري صورتحساب كارمندان كه بحسابهاي بانكي مربوطه واريز مي‌گردد اطلاعات اين گزارش عبارتست از:
عنوان گزارش
شماره گزارش
تاريخ- ماه و سال
نام شعبه بانكي كه اين گزارش برايش تهيه شده‌است.
نام شركت/ واحد كارفرماي كارمند
شماره شناسائي هر كارمند
نام خانوادگي و نام كارمند
شماره حساب بانكي كارمند
مبلغ واريز شده بحساب بانكي هر كارمند
10- جمع وجوه واريز شده بحساب كارمندان
اين گزارش براي هر يك از شعب بانكها بطور جداگانه و بر اساس حسابجاري و يا حساب پس‌انداز كارمندان تهيه مي‌گردد. بعبارت ديگر ليست بانكي هر يك از شعب بانكها فقط براي آن شعبه ارسال مي‌شود. استفاده‌كنندگان از گزارش مورد ذكر عبارتند از:
حسابداري حقوق واحدها
شعب بانكهاي مربوطه
و- صورت بدهكاران (گزارش شماره 7)
در پايان هر ماه گزارشي تحت عنوان صورت بدهكاران بانكي كارمندان توسط سيستم حقوق بطور خودكار تهيه و در اختيار واحدهاي حسابداري حقوق قرار داده مي‌شود. هدف از تهيه اين گزارش در اختيار داشتن صورت كارمنداني است كه مانده خالص حقوق آنها در پايان ماه مربوطه منفي بوده (مانده بدهكار) داراي شماره حساب بانكي يا فاقد شماره بانكي ميباشد.
گزارش مزبور از قسمتهاي زير تشكيل شده‌است:
عنوان گزارش
شماره شناسائي
نام و نام خانوادگي
شماره حساب بانكي
مبلغ به ريال
ز- صورت خلاصه عمليات حقوق (گزارش شماره 8)
در پايان هر ماه گزارشي از خلاصه آمار و كليه اقلام عملياتي حقوق كارمند در طول ماه مربوطه بطور خودكار توسط سيستم حقوق كارمندان در 3 نسخه تهيه و در اختيار حسابداريهاي حقوق قرار ميگيرد.
گزارش مزبور از 6 ستنو تشكيل شده‌است:
شماره رمز پرداخت/ كسور
شرح شماره رمز پرداخت/ كسور
شماره حساب
ستون مبلغ كه متشكل از دو ستون بدهكار و بستانكار مي‌باشد
مانده وام بريال
ح- گزارش صورت اصلي حقوق كارمندان (گزارش شماره9)
اين گزارش در 3 نسخه و در پايان هر ماه توسط كامپيوتر تهيه و در اختيار حسابداريهاي حقوق كارمندان قرار مي‌گيرد. منظور اصلي از تهيه اين گزارش ارائه اطلاعات موردنياز حسابداري حقوق از جزئيات كليه اقلام بدهكاري/ بستانكاري كارمند مي‌باشد.
اطلاعات مندرج در اين گزارش نظير اطلاعات مندرج در صورتحساب حقوق مي‌باشد.
عنوان اين گزارش شامل:
شماره شناسائي
نام و نام خانوادگي
ناحيه
بانك
نوع استخدام …………… حساب بانكي
متن گزارش:
شماره رمز پ/ك
مأخذ
مبلغ
خالص حقوق

14-2 سيستم جامع بودجه صنعت نفت
1-14-2 روش تنظيم بودجه و كنترل هزينه‌هاي سرمايه‌اي
با توجه به سهمي كه براي وزارت نفت/ شركت ملي نفت ايران در برنامه‌هاي اقتصادي پنجساله دولت جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد اين شركت هر ساله برنامه پنجساله طرحهاي عمراني خود را بروز درآورده و با كمك دستگاههاي ذيربط باجراء درمي‌آورد. واحدهائي كه داراي اداره برنامه‌ريزي طرحها و پروژه‌ها مي‌باشند مسئوليت هماهنگي و تهيه كتابچه‌هاي حاوي برنامه طرحها و پروژه‌هاي موردنياز خود را بعهده دارند. مسئولين هماهنگي برنامه‌ها ميبايستي با برقراري ارتباط دائم با سازمانهاي ذيربط موارد زير را مدنظر قرار دهند.
الف- مصوبات مديريت در مورد زمان بهره‌برداري از پروژه‌ها مدنظر قرار گرفته و اطمينان حاصل گردد كه تدوين برنامه و نياز مديريتها را در زمان لازم حاصل مي‌نمايد.
ب- اقتصادي‌ بودن پروژه و بكارگيري تكنيكهاي موجود و جديد
ج- كليه پروژه‌هاي متمم و وابسته كه براي بكارگيري كامل از پروژه موردنظ ضروري هستند با مجموع برنامه‌ها هماهنگ بوده و مورد رسيدگي قرار گرفته باشند.
د- مدنظر قرار دادن خط مشي مديريت در مورد اجراء پروژه‌ها براي مثال آيا پروژه توسط پيمانكار و بصورت كليدي انجام مي‌شود و يا بطريق اماني.
هـ- دستورات و مصوبات مديريت در مورد مسائل ايمني، آتش‌نشاني و حفظ جان انسانها و حفاظت محيط زيست و امثالهم در ساختمان پروژه‌ها رعايت گردد.
و- درنظر گرفتن عامل تورم و صعود قيمتها كه بمنظور برنامه‌ريزي توسط مقامات ذيصلاح توصيه شده و به تصويب مديريت رسيده باشد.
قبل از منظور نمودن هر پروژه در طرحها و برنامه‌هاي عمراني مي بايستي فرم شرح نياز (طبق نمونه شماره پيوست) براي آن پروژه تهيه گردد. مسئول برنامه‌ريزي پروژه‌ها در هر واحد/ شركت بايستي از صحت احتياجات كلي پروژه‌ها اطمينان حاصل نموده و پس از دريافت فرم شرح نياز موارد زير را پيگيري نمايد.
الف- انطباق و هماهنگي نياز با برنامه‌هاي توليدي و گسترشي شركت/ واحد
ب- گرفتن آخرين صورت احتياجات واحدهاي ذيربط بمنظور ملحوظ نمودن در پروژه‌هائيكه جديداً، عنوان گرديده‌است.
ج- بررسي نهائي آخرين پيشنهادهائيكه توسط واحدهاي مربوطه براي پروژه‌هائيكه براي اولين بار در برنامه قرار خواهند گرفت.

2-14-2 منشاء هزينه
منظور از منشاء هزينه شماره رمزي ميباشد كه به عاملين و كساني كه طبق مقررات مجاز به ايجاد تعهد و هزينه ميباشند اختصاص داده شده‌است. مسئولين پروژه‌هاي سرمايه‌اي موظفند در موقع تكميل اسناد مالي رمز منشاء هزينه مربوط به خود را بكار ببرند تا بدينوسيله علاوه بر درج مبلغ هزينه نام اداره مجري طرح يا عامل هزينه در گزارشات مالي ظاهر گردد. استفاده از رمز منشاء هزينه براي اجزاء پروژه فرعي و دستوركارها الزامي بوده و عدم استفاده از آن باعث پذيرفته نشدن اسناد در سيستم كامپيوتري مي‌شود.
علاوه بر ادارات تعميرات و مهندسي و ساختمان در هر شركت/ واحد سه رمز منشاء هزينه به شماره‌هاي 9907 مخصوص ذيحساب و 9918 مخصوص بازسازي و نوسازي و ××99 مخصوص ساير ادارات غير تعميراتي باز شده است. چنانچه هزينه‌ها از صندوق ذيحساب/ بازسازي و نوسازي پرداخت گردد بايستي از رمز منشاء هزينه 9918/9907 استفاده شود و اگر واحدهاي ديگر مخارجي را بوجود مي‌آورند بايستي از رمز ××99 استفاده نمايند. بجاي ×× شماره رمز واحد بكار مي‌رود مثلاً شماره رمز منشاء هزينه پالايشگاه اصفهان 9923 و شماره رمز منشاء هزينه شركت ملي حفاري 9933 مي‌باشد.
كاربرد ديگر منشاء هزينه تعيين و تخصيص هزينه‌هاي سربار ادارات تعميرات و مهندسي و ساختمان براي دستور كارها مي‌باشد. براي اين منظور در مقابل هر رمز منشاء هزينه نرخ هزينه‌هاي سربار آن منشاء بازاء يك روز كار كارگر يا درصدي از هزينه انجام شده توسط آن منشاء نشان داده شده‌است.

شماره‌گذاري دستوركارهاي پروژه‌هاي سرمايه‌اي
شماره حساب دستوركارهاي مرتبط به طرحهاي عمراني نظير شماره حساب اجزاء پروژه فرعي از يك عدد 18 رقمي تشكيل شده كه شامل 5 قسمت طبق ساختار مندرج در صفحه بعد مي‌باشد.

ساختار شماره حساب دستوركارهاي سرمايه‌اي
×××× ××× ××××××× ×× ××
رمز واحد/ شركت
نوع حساب
سال افتتاح دستوركارها
شماره پروژه فرعي
شماره رديف دستوركار
عنصر هزينه
منشاء هزينه

قسكتهاي 1 و 2 نمودار فوق معرف رمز واحد و نوع حساب بشرحي كه در بند 1 و 2 همين بخش آمده مي‌باشد. بخش 3 معرف شماره پروژه مي‌باشد كه از هفت رقم تشكيل شده‌ است. انتخاب و بكارگيري هفت رقم شماره دستوركار براي واحدها و شركتها آزاد مي‌باشد ولي بمنظور حفظ يكنواختي روش شماره‌گذاري توصيه مي‌گردد حتي‌الامكان از روش زير استفاده گردد.
دو رقم اول سمت چپ معرف سال افتتاح دستوركار ميباشد.
سه رقم بعدي معرف شماره پروژه فرعي كه دستور كار موردنظر مربوط به آن مي‌باشد.
دو شماره آخر رديف دستوركار در قالب پروژه فرعي موردنظر ميباشد.
قسمتهاي 4 و 5 معرف عنصر هزينه و منشاء هزينه بشرحي كه در بندهاي 4 و 5 همين بخش آمده

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد اشخاص ثالث Next Entries منبع تحقیق درمورد حقوق و دستمزد، اشخاص ثالث