منبع تحقیق درمورد تمرین قدرتی، هورمون رشد، تستوسترون، ورزش باستانی

دانلود پایان نامه ارشد

2-31-9 ستهای منفی
ستهاي منفي يا انقباض واگرا را بدين صورت تعريف مي كنند. افزايش طول عضله در قياس با كوتاه شدن آن (انقباض عضله) در اين سيستم تمريني ميتوان با كمك حريف تمريني وزنه حدود 30 تا 40 درصد بيشتر از يك تكرار حداكثر را انتخاب كرده و تمام تمركز خود را يا بر روي قسمـت منفي حركت و يا بر روي قسمت مثبت حركت قرار داد. زمان استراحت بين دو تكرار را ميبايست به حداقل رساند. تمام ذهن و تمركز را بر روي كنترل حـركت متمركز ساخت البته زمان استراحت بين هر ست بدليل سنگين بودن حركت و رسيدن به ريكاوري كافي در آن سيستم تمريني زياد مي باشد.
براي مثال: در حركت پرس سـينه وزنه اي را انتخاب كنيد كه بيشتر از وزنه يك تكرار حداكثرتان است سپس با حضور حريف تمريني در بالاي سروزنه را با كنترل و به آرامي تا روي سينه پايين بياوريد و سپس براي بالا آوردن وزنه با كمك حريف تمريني آن را بالا بياوريد. هشدار: سيسـتـم ستهاي منفي از لحاظ درد عضلاني حاصله خيلي بيشتر از سيستم تمريني ستهاي معمولي ميباشد ضمن اينكه ريسك آسيب ديدگي نيز بدليل استفاده از وزنه خيلي سنگين در اين سيستم بسيار شايع تر از سيستم تمريني ستهاي معمولي مي باشد (فخریان، 1378).

2-31-10 ستهاي 21
سيستم تمريني ستهاي21 يك واژه اي است براي اجراي تعداد تكرار مشخص شده در يك ست. فاكتور مختصه اين سيستم تمريني در تقسيم يك ست به سه قسمت پشت سر هم ميباشد با تقسيم حركت به سه بخش حركتي كه از دو قسمت پايين و بالا و تمام تشكيل شده است يك ست تمريني بدين شكل اجرا ميشود و يك ست، شامل 21 تكرار است با انجام 7 تكرار از هر كـدام يك از اين تكرارها انجام ميشود. البته عدد 21 يك عدد ثابت نميباشد و ميتوانيد يك ست را بجاي 21=7+7+7 بصورت 15=5+5+5 نيز اجرا كنيد.
ولي بدليل اينكه اين تكنيك باسيستم پيشتربه اين اسم شناخته شده است ما آنرا سيستم ستهاي 21 مي ناميم مقدار روزنه در اين سيستم درحدمتوسط ميباشد و استراحت بين هر بخش حداقل ميباشد.
مثال: در حركت جلو بازو با هالتر ايستاده 7 تكرار اول را بصورت نيمه پائين ترين نقطه حركت تا مــيانه دامنه حركت بالا آورده سپس پائين مي بريد سپس در 7 تكرار بعدي حركت را از نيمه راه تا بالاترين قسمت حركت جا به جا ميكنيد و بعد از آن براي 7 تكرار آخرحركت را در دامنه كامل حركت اجرا ميكنيد و بدين شكل يك ست 21 را انجام ميدهيد (فخریان، 1378).

2-31-11 ستها و تكرارهاي زماني
در اين سيستم تمريني با يك تـعداد تكرار معين را در يك زمان ثابت اجرا ميكنيد و يا در يك مدت زمان معين يك تعداد تكرار ثابت را اجرا ميكنيد. در اين سيستم هر دو بخش حركت يعني قسمت منفي (پائين آوردن) و يا قسمت مثبت (بالا آوردن) در يك زمان مشخص اجرا ميشود. زمان بالا آوردن و يا پائين بردن وزنه هم ميتواند مساوي باشد و هم ميتواند فرق داشته باشد. استراحت بين هر تكرار حداقل ممکن و مقدار وزنه ها نـيز در اين سيستم بدليل مشكل بودن آن در حد متوسط و يا سبك بوده و استراحت بين ستها نيز حدود 2 تا 3 دقيقه مي باشد. مثال: در حركت جلو پا با ماشين براي قسمت مثبت حركت (بالا آوردن وزنه) در هر تكرار حدود 20 ثانيه زمان و براي پائين آوردن آن نيز حدود 10 ثانيه زمان صرف كنيد و يك ست را بدين شكل براي تكرار مشخـص شده اجرا كنيد.

2-31-12 ستها و تكرارهاي نيمه
تكرارهاي نيمه يا تكرارهاي با دامنه حركتـي محدود اين سيستم شبيه همان ستهاي 21 مي باشد، فرق اين سيستم با روش 21 در اجراي كامل يك ست بصورت دامنه حركتي محدود شده نيمه ميباشد. اين نوع سيستم را ميتوان در هر بخش از دامنه حركتي يك حركت اجرا كرد. بطور مثال نيمه بالا، نيمه پائين و … مقدار وزنه در اين سيستم در حد متوسط و سنگين ميباشد و زمان استــراحت بين هر ست هم حدود 30 ثانيه تا دو دقيقه ميباشد. تكنيكها و سيستم هاي بدنسازي براي غلبه بر ايست عضلاني هستند از نقطه توقف يا سد بازدارنده پيشرفت به عنوان ايست عضلاني ياد ميشود.
تكنيكهاي بدنسازي مثل تكنيكهاي ورزشي ديگر كه براي بالا بردن سرعت، قدرت، انعطاف و سرعت عمل استفاده ميشوند تكنيكهاي بدنسازي هم در افزايش رشد عضلات نقش دارند تكنيكهايي یاد شده براي رسيدن به هايپرتروفي در عضلات و قوي تر شدن لیگامنتها، تاندونها، و استخوانها برنامه ريزي شده اند.
اگر اهداف دراز مدت را براي خود معين كرده ايد سپس اين را بدانيد كه براي داشتن عضلات قوي به ساختار اسكلتي و بدني قوي نياز است. و رشد عضلات منوط به رشد و قويتر شدن كامل بدن ميباشد. امروز در باشگاهها يك تئوري باب شده است كه افراد فكر ميكنند با اضافه كردن وزنه است كه ميشــود در بدنسازي پيشرفت كرد. تفكر اين افراد بدين صورت است كه فكر ميكنند براي بلند كردن وزنه سنگين بايد بزرگ وحجيم بود و با افزايش تدريجي وزنه است كه ميتوان به رشد و حجيم شدن عضلاني دست يافت. ذكر اين نكته بجا مي باشد كه اين نوع تئوري و برداشت نواقص و كاستي هاي زيادي دارد؛ براي مثال: اگر اين تئوري درست بود در باشگاه يك نفر با وزن 150 كيلويي مي بايست 600 كيلو پرس سينه ميزد.
افزايش تدريجي وزنه براي رسيدن به حداكثر رشد عضلاني نتيجه معكوس دارد و ثمري كه براي شخص دارد، آسيب ديدگي و كنار رفتن هميشگي از صحنه ورزش است، بدن انسـان قابليت بالايي در سازگار شدن با هر نوع عامل خارجي دارد. بنابراين تبعيت كامل از سيستــم تمريني افزایش وزنه براي افزايش حجم و پيشرفت ثمري جز ايست عضلاني به بار نخواهد داشت. تغيير مستمر فشار وارده بر عضله از تطبيق عضلات در مقابل فشار وارده ممانعت ميكند و بدين ترتيب بدن را مجبور ميسازد كه به فشارهاي مختلف پاسخ متفاوت بدهد. بكار بستن تكنيكهاي تمريني متنوع نه از يكنواختي وكسل كنندگي تمرين جلوگيري مينمايد بلكه به بافتهايي كه قبلا بصورت مستقيــم و متوالي تحت فشار بودند فرصتي دوباره ميدهد كه با عـوض شدن فشار، بازسازي و ترميم را از سر بگيرند. (يعني جابجاكردن سيستم تمريني، استفاده از وزنه هاي سنگين و استراحت زياد بـين هر ست با سيستم تمريني استفاده از وزنه سبك و تكنيكهاي متنوع و استراحت كوتاه بين هر ست).

2-31-13 ستهاي متوالي
يك ست متوالي معمولا تشكيل شده از اجراي چند ست پشت سر هم از چند نوع حركت مختلف براي يك گروه عضلاني. در اين سيستم تمريني معمولا مقدار وزنه در حد متوسط ميباشد و استراحت، بين هر ست صفر ثانيه و حداكثر چند ثانيه ميباشد. فرد پس از اجراي يك ست متوالي بين دو تا سه دقيقه استراحت ميكند. براي مثال: براي عضـلات پشت بازو با سيم كش دست از رو، سپس حركت پشت بازو با سيم كش دست از زير و پس از آن پشت بازو كيك بك، اجراي اين سه حركت و هـر كدام براي يك ست وتكرار معين يك ست متوالي را تشكيل ميدهد.

2-31-14 ستهاي كمكي
هدف از اجراي سيستم هاي كمكي و يا تكــرارهاي كمكی رساندن عضله به نقطه خستگي كامل آن ميباشد. تكرار كمكي را يا با اجراي حداكثر وزنه براي تكراركم و يا وزنه متوسط و تكرار بالا و در هر دو حالت با كمك حــريف تمريني براي رسيدن به حداكثرانقباض وخستگي عضلات ميتوان بكار بست (فخریان، 1378).
لازم به ذکراست، استفاده از هر کدام از این سیستم ها، باید با توجه به نیازهای فیزیولوژکی انجام گردد.

2-32 سازگاری و پاسخ فیزیولوژیکی به تمرین قدرتی
تمرین قدرتی می تواند باعث فعال سازی سیگنال های مهم داخل سلول عضلانی و داخل سلول عصبی و پیوندگاه عصبی-عضلانی شود که هر کدام، از لحاظ پاسخ فیزیولوژیکی، پیامدهایی را به همراه دارد و مهم ترین آنها پاسخ های التهابی است. از طرف دیگر، تحریک حاصل از تمرین قدرتی، ترشح هورمونی را ایجاد می کند که این امر، به تدریج می تواند موجب هایپرتروفی عضلانی گردد.
برخی هورمونها که ترشح آنها با تمرین قدرتی زیاد می شود، تستوسترون، هورمون رشد و عوامل رشدی شبیه انسولین1 هستند. تستوسترون یک هورمون استروئیدی است (پایه لیپیدی دارد) و به سادگی از غشای دو لایه سول و غشای هسته عبور می کند و به گیرنده خود در هسته سلول متصل می شود و در آن محل، نسخه برداری از قسمتی از DNA را انجام می گردد. این نسخه برداری، به شکل RNA به سارکوپلاسم منتقل می شود و در آن محل در سطح ریبوزوم ها، ترجمه پروتئینی صورت می گیرد. هورمون رشد، یک هورمون پیتیدی است که گیرنده آن در سطح غشای سلول عضلانی قرار دارد. یکی از نقش های مهم و غیر مستقیم هورمون رشد در هیپرتروفی عضلانی است. و یکی دیگر از نقش های غیر مستقیم هورمون رشد در هیپرتروفی عضلانی، مهار پروتئین سوماتواستاتین می باشد. سوماتواستاتین، رشد عضلانی را مهار می کند. در نتیجه، مهار این پروتئین، مسیر رشدی را تقویت می کند. همچنین هورمون رشد، موجب تولید IGF-1 در عضله می شود (رجبی، 1375).
هر شخص ورزشکار، تمرین های جسمانی را به خاطر تغییرات بیولوژیکی ناشی از آن، انجام داده و انتظار دارد که این تمرین ها، عملکرد او را در یک کار مشخص جسمانی یا مهارتی به میزان مطلوبی بهبود بخشد. تمرین قدرتی، از ترکیب دو عامل شدت و تکرار انقباض های عضلانی، به همراه سیستم های مختلف تمرینی، سازگاری های متنوعی را ایجاد خواهد نمود. به طور مثال: یک جلسه تمرینی برای یک مارتن کار حرفه ای، مستلزم هزاران انقباض ملایم است. در صورتی که در یک جلسه برای یک وزنه بردار، کمتر از بیست انقباض عضلانی با قدرت حداکثر یا نزدیک به حداکثر ایجاد می شود. تمرین اول، بیشترین سازگاری های متابولیکی، را به ویژه روی سیستم هوازی عضله ایجاد می نماید و تمرین دوم، بیشترین سازگاری ساختاری و عصبی را به دنبال خواهد داشت (رجبی، 1375).

2-33 تاریخچه وزنه تمرینی (بدنسازی و پاورلیفتینگ) در ایران
در سالهای 1300 شمسی در ایران ورزشکاران و پهلوانان ورزش باستانی به خاطر تمرینات داخل گود و بلندکردن وزنه های آن زمان در بیرون از گود، اندامهای در خور توجهی داشتند وبلند نمودن وزنه های گلابی شکل 16 کیلو و 32 کیلوئی که پهلوانان جهت زورآزمائی آنها را با یک انگشت یا یک دست بلند می کردند، بدین طریق بدنسازی انجام می دادند و اگر بدنهای پهلوانان ورزش باستانی سالهای گذشته را نگاه کنیم در اکثر آنها اندامی ورزیده با فیگوری افسانه ای مشاهده خواهیم نمود. سپس قهرمانان در رشته وزنه برداری، بهترین اندامها را در آن دوران ها دارا بودند و هنوز هم در بین رشته های ورزشی مختلف باز هم وزنه برداران از لحاظ بدنی در مقایسه با سایر ورزشها در اولویت هستند.
2-33-1 نگاهی به گذشته تاریخی میله هالتر و بوجود آوردن ورزش پرورش اندام
در سال 1310 شمسی پادگورنی از روسیه به ایران آمد و در تبریز در یک باشگاه بعنوان مربی کارکرد و در سال 1318 به هندوستان مسافرت نمود و اولین میله وزنه برداری استاندارد را به ایران آورد. مرحوم منوچهر مهران اهل مشهد در سال 1322 باشگاه نیرو راستی را در تهران تاسیس کرد و خود از بانیان پرورش اندام در ایران گردید با کمک همسر خود خانم منیر جدلی که خانمی تحصیل کرده و دانشمند بود مجله ورزشی نیرو و راستی را منتشر نمودند (فخریان، 1378؛ شاهین طبع، 1377).

2-33-2 تاریخچه مختصر پاورلیفتینگ در ایران
زور آزمایی و قدرت نمایی در تاریخ همواره مورد توجه بوده و همیشه قهرمانانی بوده اند که توان آنها باعث پدید آمدن افسانه هایی نیز گردیده است. رشته پاورلیفتینگ از سال ۱۹۳۰ فعالیت خود را بصورت تقریبا امروزی آغاز نمود و با این فلسفه کار خود را آغاز کرد که هر فردی سه گروه عضلانی بزرگ بدنش (رانها، کمر و سینه) از دیگری قویتر باشد، قویتر محسوب می شود که نهایت قدرت این عضلات در حرکت اسکوات، پرس سینه و ددلیفت نشان داده میشود. با این توصیف مسابقات از سال ۱۹۶۹ به شیوه امروزی برگزار گردید و کشورهای شمال اروپا و امریکا قدرت های مطلق این رشته بودند.
در دهه نود میلادی قدرتهای قبلی با حضور روسیه و اکراین کنار رفته و این وضعیت همچنان ادامه دارد. در ایران نیز، سال ۱۳۶۳ آقای نظام دودل (بنیانگذار پاورلیفتینگ در ایران) با مراجعه به سازمان تربیت بدنی و فدراسیون وزنه برداری وقت، این رشته را معرفی نمودند

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد تمرین قدرتی، ورزشکاران، فیزیولوژی، دامنه حرکتی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های درماندگی مالی، وضعیت مالی، کارشناسی ارشد، فارغ التحصیلان