منبع تحقیق درمورد تكثير، غير، امكان، رعايت

دانلود پایان نامه ارشد

موارد مذكور در اين فصل مجاز است مشروط بر اينكه با بهره برداري عادي اثر منافاتي نداشته باشد و به منافع مشروع دارنده حقوق به طور غير متعارف لطمه نزند “.
در مبحث اول ذيل همين فصل كه تحت عنوان موارد تكثير مجاز به آن پرداخته شده است ، استثنائات را به شرح ذيل برشمرده است :
1 ) تكثير محدود براي مقاصد شخصي : بر اساس ماده 33 با رعايت مواد بعد ، تكثير محدود از اثر منتشر شده بدون اجازه دارنده حقوق در صورتي مجاز خواهد بود كه تكثير توسط شخص حقيقي و فقط براي مقاصد خصوصي و شخصي و به صورت غير انتفاعي انجام شده باشد “. چنانكه از اين ماده استنباط مي شود شرايط ذيل را بيان نموده است :
الف) تكثير توسط شخص حقيقي صورت پذيرفته باشد و در صورت استفاده شخص حقوقي ، عملي غير قانوني صورت پذيرفته است .
ب ) براي مقاصد خصوصي و شخصي صورت پذيرفته باشد و نه براي افراد متعدد .
ج ) از اين استفاده منافعي مالي و غير مالي بدست نياورده و حقوق مالي و معنوي پديدآورنده را رعايت نمايد .
ماده 34 مواردي را از استثنا خارج نموده است كه عبارتند از :
الف ) تكثير اثر معماري به شكل ساختمان يا به شكل ديگر ؛
ب ) تكثير مجموع يا بخش عمده از پايگاه داده الكترونيكي ؛
ج ) تكثير برنامه رايانه اي به استثنا مواردي كه در مواد بعد ( بخش پنجم ) مقرر شده اند .
2 ) تكثير به منظور آموزش يا پژوهش علمي : ماده 35 اين لايحه مقرر مي دارد : ” استفاده از اثرهاي منتشر شده مورد حمايت اين قانون با رعايت ماده 32 براي مقاصد غير انتفاعي ، آموزشي و پژوهشي به ميزان مورد نياز در حدود متعارف و در صورت امكان با ذكر مآخذ و نام پديدآورنده بر روي نسخه ها به شرط عدم امكان اخذ مجوز از سازمان مديريت جمعي مربوط مجاز است “.
3 ) تصوير برداري توسط كتابخانه ها و موسسات نگهداري منابع : ماده 36 اشعار مي دارد : ” هر كتابخانه يا موسسه نگهداري آثار كه به صورت غير انتفاعي اداره مي شود مجاز است با رعايت ماده 32 در موارد زير بدون اجازه دارنده يك نسخه از آثار مورد حمايت اين قانون را تكثير كند :
الف ) اثر كوتاه منتشر شده ، از قبيل مقاله يا چكيده كوتاه يك اثر و بخش كوتاهي از يك كتابب به درخواست شخص حقيقي به شرط اين كه :
اولاً – كتابخانه يا موسسه متقاعد شود كه نسخه تكثير شده فقط براي مطالعه و يا پژوهش است .
ثانياً – عمل تكثير يك بار و يا در صورت تكرار در نوبت هاي جداگانه و بي ارتباط با هم صورت گيرد .
ثالثاً – اخذ مجوز جمعي از سازمان مديريت جمعي194 مربوط امكان نداشته باشد .
ب) تكثير به منظور حفظ و در صورت لزوم جايگزيني آن به جاي نسخه ديگر يا جايگزيني آن به جاي نسخه هايي كه در مجموعه دائمي كتابخانه يا موسسه مفقود ، تلف يا غير قابل استفاده شده ، به شرط اين كه تهيه نسخه ديگر اثر به طور متعارف غير ممكن يا مشكل باشد .
4 ) تكثير ، پخش راديو – تلويزيوني و ساير صور ارسال عمومي اثر به منظور اطلاع رساني : بر اساس ماده 37 ، هر گونه مقاله منتشر شده در روزنامه يا نشريه اطلاع رساني ادواري و نيز هر گونه اثر پخش شده در راديو تلويزيون و يا در وسايل ارسال عمومي در باره مباحث جاري اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي يا مذهبي را مي توان بدون نياز به كسب اجازه در روزنامه يا نشريه ادواري ديگر و يا در راديو – تلويزيون و يا در ساير وسايل ارسال عمومي تكثير ، منتشر و يا پخش كرد به شرط اين كه دارنده حق صريحاً اين حق را براي خود محفوظ اعلام نكرده باشد و مآخذ و نام پديدآورنده در صورت امكان ذكر شود . همچنين در ماده 38 پخش يا نمايش اثر ديگران را كه به طور ضمني و اتفاقي در جريان پخش گزارش صوتي يا تصويري ، بدون نياز به موافقت دارنده مجاز دانسته است . در ماده 39 نيز تكثير ، عرضه يا ارسال عمومي سخنراني هاي عمومي در باره مباحث جاري يا در جريان رسيدگي قضايي در روزنامه ها ، نشريات

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد آموزش و پرورش، سازمان تجارت جهاني، حقوق مرتبط Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق مرتبط