منبع تحقیق درمورد تعریف مفهومی، علف های هرز، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

پرسشنامه محقق ساخت انجام گرفت. روایی آن بر اساس نظر جمعی از اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین- خوزستان تایید شد. برای سنجش میزان پایایی ابزار اندازه گیری، 30 پرسشنامه به صورت پایلوت در اختیار خیارکاران قرار گرفت و میزان آلفای آن با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 بدست آمد. نتایج در جدول 3-3 آورده شده است.

جدول 2-3 نتایج حاصل از آزمون کرونباخ برای سنجش پایایی ابزار سنجش تحقیق
سازه ها یا متغیرها
تعداد گویه
مقدار آلفای کرونباخ
منابع اطلاعاتی
8
81/0
دانش
8
56/0
نگرش
6
63/0
هنجارهای ذهنی
5
52/0
کنترل رفتاری درک شده
5
70/0
هنجارهای اخلاقی
6
81/0
نیت
6
61/0

رفتار
گذشته
9
70/0

آینده
9
72/0

6-3 روش های تجزیه و تحلیل داده ها
پس از تکمیل پرسشنامه ها، اطلاعات موجود در پرسشنامه کدگذاری شده و وارد محیط نرم افزار SPSS نسخه 20 شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. در بخش توصیفی از فراوانی، درصد تجمعی، واریانس، انحراف معیار و میانگین استفاده شد. در بخش آمار استنباطی نیز از آزمون های همبستگی، مقایسه میانگین t ، آزمون مقایسه میانگین کروسکال والیس و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شد.
7-3 متغیرهای تحقیق
متغیرهای این تحقیق بر حسب نقش آن ها به دو دسته تقسیم می شوند: 1- متغیر های وابسته 2- متغیرهای مستقل که در ذیل ذکر شده اند:
متغیر های وابسته: متغیرهای وابسته شامل رفتار و نیت می باشد. لازم به ذکر است که نیت متغیر وابسته و در متن تحقیق به عنوان متغیر مستقل هم می باشد.
متغیر های مستقل: متغیرهای مستقل این تحقیق شامل متغیرهای فردی و حرفه ای کشاورزان (سن، سطح سواد، سابقه کار، تعداد اعضای خانوار، تعداد اعضای تحصیل کرده خانوار، سطح زیر کشت خیار، فاصله زمین تا محل سکونت، نوع مالکیت زمین، میزان محصول خیار و میزان درآمد حاصل از کاشت خیار)، ویژگی های ارتباطی و ترویجی (شرکت در جلسات آموزشی مدیریت تلفیقی خیار، تعداد جلسات شرکت در دوره های آموزشی، شرکت در سایر کلاس های آموزشی ترویجی و میزان دسترسی به کانال های ارتباطی) می باشد، نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، نیت، هنجارهای اخلاقی و دانش می باشد.
8- 3 تعریف متغیرها
دو نوع تعریف عمده از متغیرها وجود دارد که شامل: الف) تعریف مفهومی و ب) تعریف عملیاتی می باشد.
الف) تعریف مفهومی از واژه های ذهنی و مفهومی و ملاک های فرضی استفاده می گردد. این تعاریف عمدتا به شناخت ماهیت متغیر کمک می کنند و هنگام عملیاتی شدن باید قابل مشاهده گردد.
ب) تعریف عملیاتی یا کارکردی تعریفی است که بر ویژگی های قابل مشاهده استوار است. تعریف کارکردی فعالیت های محقق را در اندازه گیری یا دستکاری یک متغیر مشخص می سازد.
در این تحقیق متغیرها شامل دو بخش متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته می باشند (احمدی و نهایی، 1386).

متغیر های وابسته
1-8-3 رفتار
تعریف مفهومی: شیوه ای که فرد عمل می کند، سلوک و شیوه برخورد و واکنش نشان دادن تحت شرایط مختلف است (بشارتی و همکاران، 1390).
تعریف عملیاتی: به منظور سنجش رفتار های کشاورزان در به کارگیری مدیریت تلفیقی آفات از 9 گویه استفاده شد. این گویه ها شامل: کاربرد کارت های رنگی، وجین کردن (آلا) علف های هرز (دخا) در هنگام مشاهده آنها، به جای کاربرد سموم، استفاه از آفت کش های زیستی (آفت کش های ایمن) بعد از دیدن آفات، به جای آفت کش های شیمیایی، مخلوط کردن بذرها (دانه ها) با قارچ کشها، قبل از کاشت بذرها، خواندن راهنمای استفاده از سموم و عمل به دستورالعمل آن، استفاده کمتر از سموم شیمیایی (مثلا از 10تا 12 بار به 2 تا 3 بار) در فصل تولید خیار، استفاده از کودهای ریزمغذی (کودهایی که محلول پاشی می نمایید) برای تقویت محصول، هیرمکاری (ترکاری) در آماده سازی زمین، به جای استفاده از سموم و علف کش ها، استفاده از کود پوسیده دامی (کودهای عمل آوری شده) برای تقویت زمین، به جای کودهای شیمیایی، می باشد. این گویه ها با استفاده از طیف لیکرت 6 قسمتی اصلا، خیلی کم، کم، تا حدودی، زیاد و خیلی زیاد، با امتیاز دهی از 0 تا 5 سنجیده شد. این بخش شامل 2 قسمت می باشد. سنجیدن رفتار فرد در گذشته (فصل های زراعی گذشته) و سنجیدن رفتار فرد در آینده (فصل زراعی آینده) است. گویه ها در سنجیدن رفتار های گذشته و رفتار آینده یکسان می باشد و فقط زمان سنجیدن آنها با هم متفاوت می باشند.

2-8-3 نیت یا قصد رفتاری
تعریف مفهومی: قصد رفتاری بیان کنده شدت نیت و اراده ی فرد برای انجام رفتار هدف است (یعقوبی و شاکری، 1388).
تعریف عملیاتی: به منظور سنجش نیت یا قصد و یا تمایل از 6 گویه استفاده شد. این گویه ها شامل: تصمیم برای استفاده از کارت های رنگی در آینده نزدیک، قصد داشتن انجام هیرم کاری برای جلوگیری از رشد علف های هرز، تصمیم داشتن برای استفاده از آفت کش های زیستی برای از بین بردن آفات، تصمیم داشتن برای وجین کردن در آینده برای از بین بردن آفات به جای استفاده از سموم، تصمیم داشتن برای ضدعفونی بذرها با قارچ کش ها، قصد داشتن در استفاده از سموم به عنوان آخرین روش مبارزه با آفات، می باشد. این دسته از گویه ها با استفاده از طیف لیکرت 5 قسمتی از کاملا مخالف تا کاملا موافق با امتیاز دهی از 1 تا 5 سنجیده شد.
متغیر های مستقل
3-8-3 نگرش
تعریف مفهومی: نوعي حالت آمادگي ذهني و رواني كه بر اساس تجربه سازماندهي شده است و تأثير پويا و جهت داری بر واكنش فرد در مقابل اشيا و موقعيتهايي كه با آن روبرو ميشود، ميگذارد (گل زردی و همکاران، 1390).
تعریف عملیاتی: به منظور سنجش نگرش های کشاورزان راجع به مدیریت تلفیقی آفات از 6 گویه استفاده شد. این گویه ها شامل نگرش کشاورزان نسبت به خوب بودن استفاده از کارت های رنگی (زرد و آبی)، درست بودن هیرم کاری، عاقلانه بودن وجین کردن برای مبارزه با علف های هرز، درست بودن ضدعفونی کردن بذرها با قارچ کش و درست بودن استفاده از سموم به عنوان آخرین روش مبارزه با آفات، می باشد. این دسته از گویه ها با استفاده از طیف لیکرت 5 قسمتی از کاملا مخالف تا کاملا موافق با امتیاز دهی از 1 تا 5 سنجیده شد.

4-8-3 هنجارهای ذهنی
تعریف مفهومی: هنجارهای ذهنی منعکس کننده ادراک فرد از فشارهای اجتماعی برای انجام یا عدم انجام رفتار است (Ramayah & Muhamad, 2004). این فشار معمولاً از سوي گروه مرجع یعنی گروهی که فرد متعلق به آن است بر شخص وارد می شود که شامل پدر، مادر، دوستان، همکاران و یا کسانی که ارتباط نزدیکی با فرد دارند می باشد (صبوری و همکاران، 1387).
تعریف عملیاتی: به منظور سنجش هنجارهای ذهنی از 5 گویه استفاده شد. این گویه ها شامل: تایید کردن کارشناسان جهاد و مرکز خدمات برای استفاده از کارت های رنگی (زرد و آبی)، مناسب بودن هیرم کاری از نظر اهالی روستا، درست بودن استفاده از آفت کش های زیستی از نظر کارشناسان، خوب بودن وجین کردن برای از بین بردن آفات از دیدگاه اقوام، عاقلانه بودن ضدعفونی بذرها با قارچ کش ها از نظر کارشناسان، می باشد. این دسته از گویه ها با استفاده از طیف لیکرت 5 قسمتی از کاملا مخالف تا کاملا موافق با امتیاز دهی از 1 تا 5 سنجیده شد.

5-8-3 کنترل رفتاری درک شده
تعریف مفهومی: کنترل رفتاری درک شده، ادراک از محدودیتهای درونی و بیرونی انجام رفتار را انعکاس می دهد. در واقع، منعکس کننده ی باورها نسبت به عوامل درونی و بیرونی است که ممکن است مانع از انجام رفتار شوند و دو جزء را شامل میشود: جزء اول خودکارآمدی است که بیان کننده ی قضاوت فرد در مورد تواناییهایش برای انجام یک رفتار است. این موضوع به مهارتهایی که فرد دارا است مربوط نمیشود، بلکه به قضاوت فرد درباره ی این که چه کارهایی میتواند با مهارتهای موجودش انجام دهد مربوط میشود. جزء دوم، شرایط تسهیل کننده است که نشاندهنده ی میزان دسترس پذیری منابع مورد نیاز برای درگیر شدن در یک رفتار معین میباشد (یعقوبی و شاکری، 1388).
تعریف عملیاتی: به منظور سنجش کنترل رفتاری درک شده از 5 گویه استفاده شد. این گویه ها شامل: میزان سهولت استفاده از کارت های رنگی، توانایی انجام هیرم کاری ، آسان بودن استفاده از آفت کش های زیستی برای از بین بردن علف های هرز، آسان بودن وجین کردن در مبارزه با علف های هرز و آسان بودن ضدعفونی بذرها با قارچ کش می باشد. این دسته از گویه ها با استفاده از طیف لیکرت 5 قسمتی از کاملا مخالف تا کاملا موافق با امتیاز دهی از 1 تا 5 سنجیده شد.

6-8-3 هنجارهای اخلاقی
تعریف مفهومی: اخلاق به اصول یا فرآیندهای استدلال در جهت کشف آنچه درست یا غلط خوانده می شود و یا این که چیزی نسبت به چیز دیگر بهتر یا بدتر است، اطلاق می شود (میرکمالی، 1382).
تعریف عملیاتی: به منظور سنجش هنجارهای اخلاقی 6 گویه استفاده شد. این گویه ها شامل: احساس گناه کردن از استفاده از سموم زیاد، به خظر انداختن سلامتی مصرف کنندگان در استفاده از سموم زیاد، مهم تر بودن سلامت مصرف کنندگان از میزان سود، کمک کردن به سلامت مصرف کنندگان با وجین کردن زمین در مبارزه با علف های هرز، ناراحت شدن از بیماری مصرف کنندگان به دلیل استفاده زیاد از سموم، به خطر نینداختن سلامتی مصرف کنندگان به قیمت پایین آمدن سود و تولید پایین تر، می باشد. این دسته از گویه ها با استفاده از طیف لیکرت 5 قسمتی از کاملا مخالف تا کاملا موافق با امتیاز دهی از 1 تا 5 سنجیده شد.
7-8-3 دانش
تعریف مفهوم: کسب تجارب و اطلاعات بدست آمده با استفاده از فکر و یادگیری است. به کار بردن تفکر و یادگیری سبب می شود که دانش از اطلاعات مجزا شود (اگر چه اطلاعات یک عنصر مهم از دانش است). دانش شامل یک فرآیند ذهنی از درک، فهم و یادگیری می باشد که در ذهن ایجاد می شود. با این حال مقداری از آنها از تعامل با جهان خارج از ذهن و دیگران ایجاد می شوند (Luc Wall et al., 2007).
تعریف عملیاتی: به منظور سنجش دانش از 8 گویه استفاده شد که شامل: کاربرد کارت های رنگی (زرد و آبی)، کاربرد وجین کردن و تاثیر آن در استفاده کمتر از سموم، فایده استفاده از آفت کش های زیستی، دلیل استفاده از قارچ کشها، کاربرد هیرم کاری، راه هایی که سبب استفاده کمتر از سموم شیمیایی می گردد، مضررات استفاده از کود حیوانی تازه، مضر بودن یا نبودن استفاده زیاد از سموم شیمیایی، می باشد. این سوالات به صورت چندجوابی و در قالب 3 گزینه می باشند که یکی از جواب ها اشتباه، جواب دیگر صحیح و گزینه آخر نمی دانم می باشد. امتیاز دهی به صورت 0 و 1 می باشد.
8-8-3 ویژگی های فردی – حرفه ای
ویژگی های فردی و حرفه ای کشاورزان شامل متغیرهای سن، سطح سواد، سابقه کار، تعداد اعضای خانوار، تعداد اعضای تحصیل کرده خانوار، سطح زیر کشت خیار، فاصله زمین تا محل سکونت، نوع مالکیت زمین، تعداد برداشت خیار در کل فصل زراعی، میزان محصول خیار و میزان درآمد حاصل از کاشت خیار، می باشد.
سن: این متغیر با یک سوال که نشانگر سال های عمر کشاورزان می باشد، پرسیده شده است.
سطح سواد: با یک سوال که بیانگر تعداد سال های آموزش رسمی کشاورزان است، پرسیده شده است.
سابقه کار کشاورزی: منظور تعداد سال هایی است که کشاورز به شغل کشاورزی پرداخته است.
بعد خانوار: تعداد افرادی که در خانوار زندگی می کنند.
تعداد اعضای تحصیل کرده خانوار: تعداد افرادی که در خانوار تحصیلات دارند.
سطح زیر کشت خیار: میزان زمین زیر کشت خیار کشاورزان به هکتار است.
فاصله زمین تا محل سکونت: میزان فاصله زمین زراعی تا محل سکونت، که به صورت طیفی شامل، کم، زیاد و متوسط در قالب یک سوال پرسیده شد. امتیاز دهی به صورت 1 تا 3 می باشد.
نوع مالکیت زمین: منظور نوع مالکیت اراضی توسط کشاورز است که به صورت ملک شخصی، اجاره، سهم بری و سایر نظام ها یا مختلط است که با یک سوال پرسیده

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد دوره های آموزش، استان لرستان، دوره های آموزشی Next Entries منبع تحقیق درمورد توزیع فراوانی، درصد تجمعی، انحراف معیار