منبع تحقیق درمورد تحلیل داده، انحراف معیار، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

مشاهده، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها و حدس های علمی اولیه ( فرضیه ها ) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد. در این فصل از پایان نامه به قسمت بسیار مهم و اساسی از فرآیند تحقیق، یعنی روش های مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه آماری و تعیین روش های نمونه گیری وحجم آن، هم چنین روش ها و ابزارهای مورد استفاده جهت گرد آوری داده ها و روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات گردآوری شده پرداخته می شود. روایی و پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات نیز موضوع دیگری است که در این فصل به آن پرداخته می شود.
3-2) روش تحقیق
روش اجرای تحقیق در واقع مجموعه فعالیتهایی است که به کمک آن تعیین می کنیم اطلاعات مورد نظر از کجا،چگونه وبه چه ابزاری جمع آوری می کنیم. به طور کلی روشهای تحقیق درعلوم رفتاری را می توان با 2ملاک ،هدف پژوهش وماهیت وروش گرداآوری داده ها تقسیم بندی نمود(حافظ نیا،1384).این تحقیق بر اساس طرح تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و از نظر هدف، کاربردی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. تحقیق توصیفی می تواند شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه شود. یک مطالعه ی توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند(خاکی، 1387).

3-3) جامعه و نمونه ی آماری
تعریف جامعه- بنابرنظر اغلب محققان- عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهشی را به آنها تعمیم دهیم (دلاور،1383). به عبارت دیگر جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر وافرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص(جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا،1383).در تحقيق حاضر جامعه آماری عبارت است از کلیه دبیران آموزش و پرورش ناحیه یک رشت که تعداد آنها 850 نفربوده که از روش نمونه گیری غیر احتمالی و بااستفاده از فرمول جامعه نامحدود (فرمول کوکران ) حجم نمونه به ترتیب زیر محاسبه شده است (دلیل استفاده از فرمول زیر به جای جدول مورگان این است که پیش آزمون انجام شده ، نشان داد توزیع متغیر وابسته نرمال است).

به این ترتیب حداقل حجم نمونه مورد نیاز 182نفرمی باشد.
n= حجم نمونه
N=تعداد کارکنان
= اندازه ی متغیر وابسته مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان پنج درصد ()
2s= واریانس جامعه مورد بررسی بر اساس متغیر وابسته (تعهد سازمانی )

3-4) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات
به طورکلی گردآوری اطلاعات می توان به دو طبقه روش های کتابخانه ای (استاد،کتب،مجلات ،اطلس ،میکروفیلم ،میکروفیش وسی دی های رایانه ای ) وروشهای میدانی (مصاحبه ،مشاهده وپرسشنامه )تقسیم نمود(حافظ نیا،1384).از ابزارهای رایج برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه ومصاحبه ومشاهده می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد.پرسشنامه عبارت است از مجموعه ای از پرسش ها است که بصورت باز یا بسته (دارای مقیاس) طراحی شده اند تا وضعیت نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی شود (خاکی،1387).
جدول3-1)جدول تفکیکی سوالات پرسشنامه
متغیر
منبع
تعهد سازمانی
آلن و می یر (1993)
فرسودگی شغلی
ماسلاچ (1986)

پرسشنامه فرسودگی شغلی دارای 22 سوال است که درای سه بعد می باشد. پرسشنامه تعهد سازمانی نیزشامل 18 سوال است که توسط آلن و می یر (1993) طراحی شده است.

3-5) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازه گیری و به کارگیری آنها در مرحله اصلی جمع آوری
داده ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان لازم را نسبت به روابودن به کارگیری ابزار مورد نظر و پایا بودن آن پیدا کند، در واقع روایی و پایایی ویژگی هایی هستند که هر ابزار سنجشی از جمله پرسشنامه باید دارا باشد
3-5-1) روایی
مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی ای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. روایی با این سؤال در ارتباط است که آیا ما همان چیزی را که در نظر داریم، اندازه گیری می کنیم؟ (خاکی، 1387). از آنجا که در تحقیق حاضر از پرسشنامه های معتبر استفاده شده است که دارای روایی آزمون شده می باشند، ولی جهت اطمینان بیشتر پرسشنامه توسط استاد راهنما و متخصصان بررسی شده وتائید شدند. لذا روش مورد استفاده جهت بررسی روایی پرسشنامه روش روایی محتوی بوده است.
3-5-2) پایایی
پایایی عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایا ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد .
در این پایان نامه برای تعیین پایایی پرسشنامه با تأکید بر همسانی درونی سؤالات از طریق محاسبه ضریب آلفای کرانباخ عمل شده که با استفاده نرم افزار19 SPSS برای مجموعه سؤالات مربوط به هر متغیر اقدام شد. فرمول محاسبه ضریب آلفای کرانباخ به شرح زیر است:

ra = ضریب پایایی کل آزمون
j = تعداد بخش های آزمون
= واریانس نمرات هر بخش از آزمون
= واریانس نمرات کل آزمون
جدول3-2) مقدار آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق
نام متغیر
درصد آلفای کرونباخ
فرسودگي هيجاني
88 درصد
نقصان تحقق شخصيت
6/79 درصد
شخصيت زدايي
4/91 درصد
فرسودگي شغلي
8/90 درصد
تعهد سازماني
6/92 درصد

با توجه به اینکه میزان آلفای محاسبه شده بالاتر از 70/0 است، لذا متغیرها داری پایایی لازم می باشند.

3-6) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
روش مورد استفاده جهت تجزیه وتحلیل داده ها در این تحقیق استفاده از شیوه های کمی می باشد.استفاده از روشهای آماری به دو شکل توصیفی واستنباطی انجام می گیرد.
تجزیه وتحلیل با استفاده از آمار توصیفی
به یک مجموعه از مفاهیم وروشهای بکار گرفته شده جهت سازمان دادن ،خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار وتوصیف داده های جمع آوری شده آمار توصیفی گفته می شود (خاکی،1387). آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد یا درواقع ویژگی های مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی وتوصیف می گردد(حافظ نیا،1383). در این تحقیق در مرحله اول تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده ازتکنیک های آمارتوصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته می شود.
آمار استنباطی
گام بعدی جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده ازتکنیک های آمار استنباطی می باشد.در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود (حافظ نیا،1383 ). آنچه در این تحقیق جهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است استفاده از روش هبستگی پیرسون و تکنیک رگرسیون می باشد. در این پژوهش از نرم افزار SPSS19 جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهدشد.

4-1) مقدمه:
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار19 spss تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.

4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
در این بخش به توصیف ویژگی های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود:

توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
زن
100
9/54
مرد
82
1/45
کل
182
100

نمودار4-1) نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان
باتوجّه به جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که جنسیت 9/54 درصد از پاسخ دهندگان زن و 1/45 درصد نیز مرد می باشند.

توصیف سن پاسخ دهندگان

جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
بين 25 تا 35 سال
45
7/24
بين 36 تا 45 سال
96
7/52
بين 46 تا 55 سال
40
22
56 سال به بالا
1
5/0
کل
182
100

نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان
مطابق جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که سن 7/24 درصد از پاسخ دهندگان بین 25 تا 35 سال ، 7/52 درصد بین 36 تا 45 سال، 22 درصد بین 46 تا 55 سال و 5/0 درصد 56 سال به بالا بوده اند.

توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان

جدول4-3) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
بين 1 تا 5 سال
4
2/2
بين 6 تا 10 سال
19
4/10
بين 11 تا 15 سال
31
17
بين 16 تا 20 سال
56
8/30
21 سال به بالا
72
6/39
کل
182
100

نمودار4-3) نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که سابقه کار 2/2 درصد از پاسخ دهندگان کمتر از 5 سال، 4/10 درصد بین 6 تا 10 سال، 17 درصد بین 11 تا 15 سال، 8/30 درصد بین 16 تا 20 سال و 6/39 درصد 21 سال به بالا بوده اند.

4-3) توصیف متغیر های تحقیق:
در این بخش از فصل چهارم تحقیق به توصیف متغیر های اصلی تحقیق پرداخته می شود:

توصیف متغیر خستگی احساسی

جدول4-4) توصیف متغیر خستگی احساسی

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
خستگی احساسی
182
1
7
2238/2
31612/1
732/1

نمودار4-4) هیستوگرام متغیر خستگی احساسی
مطابق جدول و نمودار 4-4 میانگین امتیاز متغیر خستگی احساسی از نظر پاسخ دهندگان 2238/2 ، انحراف معیار 31612/1 و واریانس برابر 732/1 می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 4) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر خستگی احساسی از نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بیشترین امتیاز معادل 7 می باشد.

توصیف متغیر کاهش احساس کفایت شخصی

جدول4-5) توصیف متغیر کاهش احساس کفایت شخصی

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
کاهش احساس کفایت شخصی
182
1
7
8734/2
01301/1
026/1

نمودار4-5) هیستوگرام متغیر کاهش احساس کفایت شخصی

مطابق جدول و نمودار 4-5 میانگین امتیاز متغیر کاهش احساس کفایت شخصی از نظر پاسخ دهندگان 8734/2 ، انحراف معیار 01301/1 و واریانس برابر 026/1 می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر کاهش احساس کفایت شخصی از نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بیشترین امتیاز معادل 7 می باشد.

توصیف متغیر مسخ شخصیت

جدول4-6) توصیف متغیر مسخ شخصیت

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
مسخ شخصیت
182
1
43/4
8468/1
76091/0
579/0

نمودار4-6) هیستوگرام متغیر مسخ شخصیت

مطابق جدول و نمودار 4-6 میانگین امتیاز متغیر مسخ شخصیت از نظر پاسخ دهندگان 8468/1 ، انحراف معیار 76091/0 و واریانس برابر 579/0 می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر مسخ شخصیت از

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی Next Entries منبع تحقیق درمورد فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، سابقه خدمت