منبع تحقیق درمورد تجاري، حمايت، مجازي

دانلود پایان نامه ارشد

آنهاست. لذا اقدام سريع قانون گذار براي رفع اين خلاء قانوني ضروري است، چراکه با اقدام همراه با تأخير قانون گذار ضربه اي جبران ناپذير بر چرخه اقتصادي کشور وراد خواهد شد.البته در وضع قوانين مرتبط با اسرار تجاري بايد عوامل مهم وتأثير گذاري همچون جرم انگاري دريافت اسرار تجاري باعلم به مسروقه بودن آن ،تعيين کيفيات مشدّده براي جرائمي که در اين حيطه به صورت سازمان يافته و در حد وسيعي به وقوع مي پيوندد و تعلق اسرار تجاري به تاجر به عنوان شرط حمايت از اين اسرار در نظر گرفته شود.همچنين عوايد نفس دستيابي به اسرار تجاري ديگري از راه نامشروع مورد جرم انگاري قرار گيرد.
2-5-3-2 . اسرار تجاري در فضاي مجازي
با توجه به گسترش روز افزون استفاده از فضاي مجازي درسطح جوامع و سوء استفاده ها و جرائمي که در اين فضاي مجازي صورت مي گيرد،لازم است که از اسرار تجاري در فضاي مجازي نيز به طور قانوني حمايت شود. خوشبختانه با تصويب قانون تجارت الکترونيک در سال 1382 ، اين حمايت قانوني از اسرار تجاري صورت گرفته و حتي مي توان از وضعيت مناسب حمايت از حقوق اسرار تجاري در فضاي مجازي نسبت به فضاي واقعي سخن گفت ؛ چرا که نقض محرمانگي اسرار تجاري دربستر مبادلات الکترونيکي دراين قانون به طور مشخص مورد جرم انگاري واقع گرديده وهمانند نقض اسرار تجاري در فضاي واقعي مجبور نيستيم که به دنبال قوانيني باشيم که بتوان اسرار تجاري را نيز بدانها تسري داده و مورد حمايت قانوني قرار دهيم
مطابق ماده 64 قانون تجارت الکترونيک :

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد قانون مجازات، جبران خسارت، جبران خسارات Next Entries پایان نامه ارشد درباره الگوی کنش، انعطاف پذیری، ستاره شناسی