منبع تحقیق درمورد بیماری مزمن، اکسیداسیون

دانلود پایان نامه ارشد

نقش اساسی دارد. آپوسرولوپلاسمین در شرایطی که ATPase و مس وجود ندارد نیز ساخته میشود به مقدار کم درون سلول و به میزان متوسط در جریان خون وجود دارد. علاوه بر نقش انتقال مس، همچنین دارای فعالیت آنزیم ferroxidase است که اکسیداسیون فرو (fe+2 ) به فریک (fe+3) را تسهیل میکند و بدین گونه سبب اتصال آهن با ترانسفرین شده، مانع از تولید آهن به صورت سمی میشود. سرولوپلاسمین همچنین به عنوان یک آنتیاکسیدانت در پلاسما عمل میکند. سرولوپلاسمین یک پروتئین فاز حاد تاخیری خفیف تا ملایم است که در التهابات در بیشتر گونهها مانند اسب، سگ، گربه و گاو و در شرایط بالا بودن استروژن مانند آبستنی و شرایط ممانعت از آبستنی افزایش مییابد.کمبود اولیه سرولوپلاسمین در ارتباط با ناتوانی آهن در اتصال به ترانسفرین میباشد. کمبود ثانویه آن که رایجتر از نوع اولیه است به دلیل کاهش سطح مس جیره یا سوء جذب یا کاهش عبور مس از سلولهای اپیتلیال روده به جریان خون ایجاد میشود. این کاهش در کمخونیها و کاهش پروتئین در دستگاه گوارش و کلیه رخ میدهد. در الکتروفورز پروتئینهای خون و سرولوپلاسمین در ناحیهی آلفا2 انسان و آلفا1 اسب قرار میگیرد. سرولوپلاسمین که قابلیت اتصال با اسید چرب را ندارد، باعث کاهش اثر همولیتیک اسیدهای چرب میشود که احتمالا از راه واکنش با غشای سلول است.

2-7-فریتین

فریتین یک سلول پروتئینی خون است که دارای آهن میباشد. مقدار فریتین نشان دهندهی مقدار آهن ذخیره بدن است. اگر مقدار فریتین کمتر از حد معمول باشد، نشان دهنده پایین بودن ذخایر آهن بدن و کمبود آهن است. اگر مقدار فریتین بیشتر از حد معمول باشد، نشان دهنده بالا بودن ذخایر آهن بدن و همچنین میتواند نشانهای ازبیماریهای کبدی، آرتریت روماتویید، سایر بیماریهای التهابی و یا پرکاری غده تیروئید باشد. میزان فریتین سرم مشخصه مستقیمی از میزان آهن ذخیرهای در بدن است. در بین تمام تستهای ارزیابی آهن، تعیین غلظت فریتین سرم بهترین تست در تشخیص فقر آهن است. به طور کلی سطح فریتین سرم کمتر از ۱۲ میکروگرم در لیتر معرف تهی شدن ذخایر آهن است، در صورتیکه میزان بیشتر از ۱۰۰۰ میکروگرم در لیتر معرف گرانباری آهن است. کاهش سطح فریتین سرم ممکن است اولین نشانه از گسترش آنمی فقر آهن باشد. سطح فریتین سرم قبل از تخلیه ذخایر آهن در حرکت (ترانسفرین) غیر نرمال میشود، در صورتی که غیرطبیعی شدن TIBC وآهن سرم ممکن است فقط زمانی که ذخایر آهن خالی شدند قابل تعیین باشد.
در تفسیر سطح فریتین سرم باید دقت شود فریتین جزء واکنش دهندههای فاز حاد است و بطور
غیراختصاصی ممکن است در بدخیمیها، عفونت، بیماریهای کبدی و در پاسخ التهابی حتی زمانی که ذخایر آهن بدن کاهش یافته باشند افزایش یافته به نظر آید. بنابراین همراهی این حالات با آنمی فقر آهن اگر دیگر تستها برای تعیین وضعیت آهن بررسی نشوند میتواند آن را بپوشاند. فریتین سرم تست مهمی در افتراق آنمی فقر آهن از دیگرآنمیهای میکروسیتیک هایپوکرومیک105 است. سطوح آن در آنمی بیماری مزمن نرمال یا افزایش یافته است به جز در صورت همراهی آنمی فقر آهن با این وضعیت که ممکن است طبیعی باشددر آنمی سیدوبلاستیک و تالاسمی نیز افزایش مییابد.
میزان فریتین سرم متناسب با سن تغییر میکند، با افزایش سن سطح فریتین سرم افزایش مییابد. سطح فریتین سرم تحت تغییرات روزانه قرار نمیگیرد در صورتیکه میزان فریتین سرم کمتر از 12 میکروگرم در لیتر نباشد هر یک میکروگرم در لیتر از فریتین سرم معادل10-8 میلیگرم آهن ذخیرهای است. بیشترین میزان فریتین سرم در یک ماهگی (600-200میکروگرم در لیتر) است و کمترین مقدار آن در 6 ماهگی تا 15 سالگی است (142-7میکروگرم در لیتر)، ولی بعد از آن سطح فریتین سرم به تدریج افزایش مییابد.

2-8-پروتئین تام

تاکنون حدود 300 نوع پروتئین در پلاسمای انسان شناسایی شدهاند که اکثر آنها در کبد تولید میشوند.

2-9-آلبومین

یکی از فراوانترین پروتئنهای پلاسما آلبومین میباشد که تقریبا 35 تا 50 درصد از پروتئینهای خون حیوانات را تشکیل میدهد. این پروتئین به عنوان منبع آمادهسازی اسیدهای آمینه در بافتها و تنظیم فشار کلوئیدی و انتقال طیف وسیعی از مولکولها و یونها عمل میکند. علاوه بر این، آلبومین مواد متعددی همچون بلیروبین، کلسیم و اسیدهای چرب با زنجیر بلند را به خود گرفته و حمل میکند. آلبومین قادر است فلزات سنگین سمی و داروها را به خود بگیرد و با این عمل اثرات سمی آنها را خنثی کند. نیمه عمر آلبومین با جثه حیوانات نسبت مستقیم دارد (2/8 روز در سگ،5/16 روز در گاو،4/19 روز در اسب).
غلظت آلبومین در طول دهیدراسیون افزایش مییابد. کاهش آلبومین خون سبب کاهش نسبت آلبومین به گلوبولین میشود که در این حالت افزایش حقیقی گلوبولینها رخ میدهد. کاهش آلبومین در موارد زیر رخ میدهد:
کمبود حقیقی آلبومین (سندرم نفروتیک یا گلومرلونفریت)، خارج شدن از فضاهای خارج عروقی در اختلالات عروقی، کاهش تولید آن در اثر نارساییهای کبدی، سوء تغذیه، سوء هضم و پاسخ مرحلهی حاد سبب افزایش تولید گلوبولین و کاهش آلبومین میشود. کاهش آلبومین خون همراه با کاهش گلوبولین (طبیعی بودن نسبت آلبومین به گلوبولین)، در افزایش مایع درمانی، از دست دادن خون به صورت حاد، ضایعات اگزودایی و از دست دادن پروتئین در نفروپاتیها دیده شده است.

2-10-اسید اوریک

اسید اوریکی یک محصول نهایی از متابولیسم پورین است. بطور طبیعی نیمی از اسید اوریک تولید روزانه از طریق دفع ادرار و توسط میکروارگانیسمهای رودهای از بین میرود. افزایش اسید اوریک غالباً به علت احتباس ازت و بالا رفتن سطح اوره و کراتینین است و این دلیل مشخصه کارکرد ضعیف کلیههاست. همچنین افزایش اسید اوریک در بیماریهای ناشی از متابولیسم نوکلنوپروتئین مانند: لوسمی، افزایش غیرعادی گلبولهای قرمز و نیز خوردن غذاهایی مانند: دل، قلوه و گوشت قرمز دیده میشود. تعیین مقدار اسید اوریک کمک به تشخیص نقرس نیز میکند.

2-11-اسید فیتیک

امروزه استفاده از نان‌های تهيه شده از آرد کامل، به خاطر داشتن مقادير زياد فيبر، ويتامين و املاح معدنی، در کشورهای غربی، و به تازگی در کشور ما عموميت يافته است. ولی در آرد کامل گندم ميزان برخی عوامل نامطلوب، که مهم‌ترين آنها اسيد فيتيک است، بالا می‌باشد. اسيد فيتيک ترکيبی فسفرهاست که به شکل نمک پتاسيم- منيزيم، به ويژه در سلول و لايه آلرون غلات وجود دارد، و معمولا به فرم نمک آلی فيتات ديده می‌شود. ميزان اين ترکيب بسته به درصد استخراج آرد متفاوت است. اسيد فيتيک توانايی زيادی برای اتصال به فلزات و املاح معدنی نظير آهن، کلسيم، روی و غيره دارد. در نتيجه اين عناصر را به صورت کمپلکس‌های غير محلول در آورده، از دسترس بدن دور می‌سازد. افزون بر اين، فيتات می‌تواند با پروتئين، کربوهيدرات و چربی موجود در رژيم غذايی واکنش کرده، آنها را به کمپلکس غير محلول تبديل و در نتيجه از هضم و جذب آنها جلوگيری کند.

2-12-جوششیرین

خمیر نان به صورت بیولوژیکی، یعنی توسط میکروارگانیسمهای مخمر نانوایی، گاز CO2 تولید میکند که این عمل باعث پوکی نان میشود. همچنین این میکروارگانیسمها، اسیدهایی تولید میکنند که باعث فرم پذیری نان میشود و طعم و بوی نان را بهبود میبخشد. در نان از مواد پوک کنندهی بیولوژیکی استفاده میشود. یکی از مواد پوک کنندهی نان، جوششیرین است که در دمای بالا،CO2 تولید میکند و باعث تخلخل خمیر میشود. مسئلهای که این جا مطرح میشودpH جوششیرین است که قلیایی و معادل 10 است. در حالی که pH مطلوب خمیر نان برای مخمر بین 5/4 تا 5/5 است، و زمانی که ما از جوششیرین استفاده میکنیم محیط اسیدی به قلیایی تبدیل میشود و میکروارگانیسمها در این محیط نمیتوانند فعالیت کنند تا باعث طعم بهتر و پوکی نان شوند. از طرفی در گندم و آرد گندم، مادهای به نام اسید فیتیک وجود دارد که با املاح موجود در آرد مثل آهن، روی و کلسیم ترکیب میشود و نمیگذارد این املاح جذب بدن شوند، در نتیجه باعث کمبود این املاح خواهد شد. حال اگر از جوششیرین در خمیر استفاده کنیم،pH مناسب خمیر را تغییر دادهایم و میکروارگانیسمها در این محیط قادر نخواهند بود اسید فیتیک را تجزیه کنند؛ به همین دلیل جذب املاح مختل میشود. از سوی دیگر،pH خمیر و نان در اثر مصرف جوششیرین تغییر میکند، در حالی که برای هضم و جذب آسان، محیط باید اسیدی باشد.

فصل سوم: مواد وروش کار

3-1- مواد و وسایل مورد نیاز

موش صحرايي نر بالغ از نژاد Wistar با محدودهي وزني 180-160 گرم، اسید سولفوریک، اسید پرکلریک (مرک آلمان)، فنل فتالئین، NaOH، HCl، Na2SO4، کلریدفریک 6 آبه، HNO3، آمونیاک، مولیبدات آمونیوم، وانادات آمونیوم، KH2PO4، آب مقطر، محلول استاندارد ppm1000 روی و مس (مرک آلمان)، محلول استاندارد ppm1005 آهن (آلدریچ آمریکا)، محلول استاندارد ppm 995 کلسیم، محلول استاندارد ppm 1010 منیزیم، محلول استاندارد ppm 1020 منگنز،
ترازو دیجیتال، بنماری جوش (B206، انگلستان)، ورتکس(لابینکو، هلند)، هاون، آون، کوره، نوار pH متر، سرنگ پیستوندار، لوله اپندرف، لوله آزمایش، سانتریفیوژ، اسپکتروفتومتر، دسیکاتور، آسیاب، قیف آزمایشگاهی، شیکر، کاغذ واتمن شماره 4، بالن حجمی، ارلن مایر، استوانه مدرج، شعله، بوته، دستگاه کلدال، سمپلر ثابت و متغیر، کاغذ صافی، بورت، دستگاه جذب اتمي (Atomic-absorption)، Shimadzu AA-670 (Japan)

3-2-طبقهبندی و شرایط نگهداری موشهای صحرایی

در اين تحقيق 30 سر موش صحرايي نر بالغ از نژاد Wistarبا محدودهي وزني 180-160 گرم از مرکز نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشکده علوم پزشکی شیراز خریداری گردید.موشها به طور تصادفی به 6 گروه 5 تایی تقسیم شدند و به مدت 5 هفته در اتاقی با دمای 22 و سیکل 12 ساعت روشنایی با رطوبت 45-35 درصد قرار گرفتند.در طی این مدت هر گروه تغذیهی مخصوص خود را دریافت کرده و طی دوره درهر هفته 2 بار وزن آنها به دقت اندازهگیری و ثبت شد.
3-2-1-گروهبندی حیوانات مورد آزمایش
گروه شاهد (تغذيه با نان معمولي)؛ (میزان آهن: 35 میلیگرم بر کیلوگرم)
گروه تغذيه با نان حاوي جوش شيرين؛ (میزان آهن: 35 میلیگرم بر کیلوگرم و میزان جوششیرین:250 میلیگرم بر کیلوگرم )
گروه تغذيه با نان غني شده با آهن دو برابر مورد نياز؛ (میزان آهن: 70 میلیگرم بر کیلوگرم)
گروه تغذيه با نان غني شده با آهن 4 برابر مورد نياز؛(میزان آهن: 140 میلیگرم بر کیلوگرم)
گروه تغذيه با نان غني شده با آهن 4 برابر مورد نياز و حاوي جوش شيرين؛ (میزان آهن: 35 میلیگرم بر کیلوگرم و میزان جوششیرین:250 میلیگرم بر کیلوگرم)
گروه تغذيه با نان غني شده با آهن 6 برابر مورد نياز؛ (میزان آهن: 210 میلیگرم بر کیلوگرم)

3-3-اندازهگیری اسید فیتیک در آرد

ابتدا نمونه آرد به مدت 2 ساعت در آون با دمای 100درجه سلسیوس تا رسیدن به وزن ثابت خشک شد. پس از آن در دسیکاتور سرد گردید و سپس با آسیاب آزمایشگاهی به صورت پودر نرمی در آمد. 5 گرم از پودر نرم به یک ارلن مایر250 میلیلیتر منتقل شد و 95 میلی لیتر از محلول 1.2 درصد HCl و 10 درصد Na به آن افزوده شد و به مدت 2 ساعت روی شیکر ارلن قرار داده شد تا فیتات نمونه استخراج شود. پس از مدت 2 ساعت با کاغذ واتمن شماره 4 بدون خاکستر تحت شرایط خلا صاف گردید. از محلول صاف شده 20 میلی لیتر آن به لوله سانتریفیوژ منتقل شد و 2 میلیلیتر محلول کلریدریک فریک به آن اضافه شد (محلول کلریدریک فریک به این صورت تهیه میشود که 2.5 گرم کلرید فریک 6 آبه را در 100 میلی لیتر اسید کلریدریک حل کرده و حجم ان را به یک لیتر میرسانیم). دلیل افزودن این محلول تبدیل فیتات موجود در عصاره به فیتات فریک است. برای بهتر تشکیل شدن رسوب، لولهها به مدت 15دقیقه در حمام آب جوش حرارت داده شد و پس از سرد شدن توسط سانتریفیوژ با 4500 دور در دقیقه به مدت 25 دقیقه سانتریفیوژ گردید. رسوب با 5 میلی لیتر اسید کلریدریک 0.17 نرمال شسته و مجددا

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد بیماران مبتلا، چرخه زندگی Next Entries منبع تحقیق درمورد اکسیداسیون