منبع تحقیق درمورد بازار هدف

دانلود پایان نامه ارشد

براي تامين کننده خدمات لجستيک شخص ثالت، به اثبات رسيده است.
– والنبورگ و همکاران152 (2010) تحقيقي را با عنوان “عملکرد برون سپاري لجستيک و وفاداري رفتاري” بين دو کشور آلمان و آمريکا به انجام رساندند. هدف از اين تحقيق بررسي اين نکته است که چطور دستيابي به هدف153 و فراتر از انتظار بودن نتايج154 مي تواند بر جنبه هاي مختلف وفاداري در روابط برون سپاري لجستيک تاثير داشته باشد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل مدل يابي معادلات ساختاري به همراه رگرسيون چندگانه نشان مي دهد که دستيابي به هدف تاثير بسيار قوي بر2 تا از جنبه هاي مختلف وفاداري (حفظ155 و ارجاع156) داشته اما بر گسترش157 تاثيري ندارد. اين در حالي است که هر 3 جنبه وفاداري به وسيله فراتر از هدف بودن تامين کنندگان لجستيک، تحت تاثير قرار مي گيرند. بنابراين دستيابي به هدف تنها يک اثر قوي بر ارجاع و فراتر از انتظار بودن هدف، يک تاثير قوي تر بر گسترش و ارجاع دارد.
هارتمن و همکاران در سال 2012 پژوهشي درباره روابط برون سپاري لجستيک و نقش رفتار مشتري انجام دادند. هدف آنها از انجام اين پژوهش بررسي چگونگي ابعاد رفتار مشتري، تبادل اطلاعات عملياتي، برنامه ريزي، به اشتراک گذاري از مزايا و هزينه هاي سربار و ستيابي به هدف و وقوع هدف بود. فرضيات پژوهش آنها به شرح زير است:
رفتار مشتري با توجه به استفاده از سيستم هاي تبادل اطلاعات و به اشتراک گذاري اطلاعات عملياتي با تبادل اطلاعات عملياتي تاثير مثبتي بر دستيابي به اهداف در ارتباط برون سپاري لجستيک دارد.
رفتار مشتري با توجه به استفاده از سيستم هاي تبادل اطلاعات و به اشتراک گذاري اطلاعات عملياتي با تبادل اطلاعات عملياتي تاثير مثبتي بر وقوع اهداف در ارتباط برون سپاري لجستيک دارد.
رفتار مشتري با توجه به يکپارچه سازي عملکردها با برنامه ريزي تاثير مثبتي بر دستيابي به اهداف در ارتباط برون سپاري لجستيک دارد
رفتار مشتري با توجه به يکپارچه سازي عملکردها با برنامه ريزي تاثير مثبتي بر وقوع اهداف در ارتباط برون سپاري لجستيک دارد
تمايل و خواسته مشتري براي به اشتراک گذاشتن مزايا و ضررها تاثير مثبتي بر دستيابي به اهداف در ارتباط برون سپاري لجستيک دارد.
تمايل و خواسته مشتري براي به اشتراک گذاشتن مزايا و ضررها تاثير مثبتي بر وقوع اهداف در ارتباط برون سپاري لجستيک دارد.
وفاداري مشتري تاثير مثبتي بر دستيابي به اهداف در ارتباط برون سپاري لجستيک دارد.
وفاداري مشتري تاثير مثبتي بر وقوع اهداف در ارتباط برون سپاري لجستيک دارد.
نتايج پژوهش آنها نشان مي دهد که به اشتراک گذاري مزايا و هزينه هاي سربار هيچ تاثير معنا داري بر عملکرد ندارد، در حالي که عوامل ديگر همکاري تأثير مثبتي بر دستيابي به هدف و وقوع هدف دارند.
جين و همکاران158(2011) عوامل موثر بر تصميم گيري در برون سپاري در بخش بانکداري در هند را مورد بررسي قرار دادند هدف آنها يک مطالعه تجربي از شيوه هاي برون سپاري در بخش بانکي در هند بود و براي اين منظور تاثير عوامل مؤثر بر نگرش تصميم گيرندگان نسبت به برون سپاري را مورد بررسي قرار دادند. آنها براي اثبات ادعاي خود فرضياتي را ارائه دادند که عبارتند از:
منافع درک شده از برون سپاري تاثيري بر نگرش مديريت نسبت به برون سپاري ندارد
ريسک درک شده برون سپاري تاثيري بر نگرش مديريت نسبت به برون سپاري ندارد.
موانع درک شده از برون سپاري تاثيري بر نگرش مديريت نسبت به برون سپاري ندارد.
اهميت درک شده از برون سپاري تاثيري بر نگرش مديريت نسبت به برون سپاري ندارد.
مدل رگرسيون چندگانه با چهار متغير مستقل بال هيچ تغييري در نگرش مديريت نسبت به برون سپاري ايجاد نمي کند.
يافته هاي پژوهش آنها حاکي از اين است که اثرات منافع درک شده، موانع درک شده، و حساسيت درک شده بر نگرش نسبت به برون سپاري به شدت واز نظر آماري معني دار است. ميزان تاثير ريسک درک شده از نظرآماري بسيار ناچيز است.
کيت و همکاران159(2012) تحقيقي تحت عنوان برون سپاري واگذار شده: يک چارچوب انعطاف پذير براي برون سپاري مشترک انجام دادند و هدف آنها بررسي روابط برون سپاري مشترک و توصيف يک روش جديد براي برقراري روابط بين برون سپاري موفق مشترک بود. و دريافتند که تحقيق در مورد روابط موفق برون سپاري مشترک کشف مشترکاتي است که محققان به عنوان قواعد هنجاري شناسايي کرده اند که، هنگامي که به دنبال آن هستند منجر به تشکيل روابط هماهنگ، نوآورانه و تعاوني مي گردد. در تحقيق آنها، پنج قانون و ده عنصر که با هم تشکيل يک چارچوب انعطاف پذير براي اجراي موثر مشارکت برون سپاري را تشکيل مي دهند شناسايي شده است. که به دليل ماهيت بسياري از روابط بسيار موفق که در درجه بالايي از همکاري است که در آن خريدار و تامين کننده منافع واگذار شده اي در موفقيت يکديگر دارند برون سپاري واگذار شده ناميده شد.
پلاتز و همکاران160(2012) هم در مطالعه اي با عنوان تصميم گيري درباره برون سپاري خارج از کشور مورد مطالعه چين با هدف بررسي و مقايسه هزينه هاي واقعي منابع از چين و برداشت شرکت ها از کل هزينه پروژه هاي برون سپاري چين انجام شد و يافته هاي آنها تجزيه و تحليل جامعي از کل هزينه هاي برون سپاري در چين ارائه داد.هزينه هاي اضافي از کيس هاي مورد مطالعه به طور متوسط 50 درصد از کل هزينه هاي بيان شده بود. اين يافته ها نشان مي دهد که شرکت ها به طور کلي هزينه يافتن منابع خارجي را اندازه گيري نمي کنند، و به طور قابل توجهي هزينه هاي واقعي متحمل شده را دست کم مي گيرند.
جانتونن161(2012) با تحقيقي درباره استراتژي هاي برون سپاري بخش امنيتي از طريق روش هاي اکتسابي، استراتژي هاي مربوط به برون سپاري بخش عمومي و نظامي با تاکتيک هاي خريد مورد بررسي قرار داد و يافته هاي او بر خلاف رويکرد کلاسيک اقتصاد ، که در آن مذاکره قدرت در ارتباط با هزينه هاي مستقيم است نشان داد که مذاکره قدرت و روابط، هزينه هاي مستقيم در بخش هاي عمومي و زمينه هاي نظامي را تحت تاثير قرار نمي دهد، بلکه نتايج آن باعث کاهش هزينه هاي غير مستقيم لجستيک مي شود. فرضيه هاي مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از: 1. بخش عمومي و نظامي بر هزينه هاي مستقيم در تصميم گيري ها توجه زيادي دارند و 2. بخش عمومي و نظامي بر کيفيت خدمات در تصميم گيري ها توجه زيادي دارند.
جوالد و همکاران162(2012) مطالعه اي تحت عنوان منافع حاصل ازفرايند برون سپاري در روند کسب و کار انجام دادند هدف آنها از انجام اين تحقيق ارائه تجزيه و تحليل عميقي از مزاياي حاصل از برون سپاري براي مديريت ارشد و اينکه چگونه اين مزايا در برابر مزاياي يکديگر ارزشمند هستند. آنها دريافتند که تجزيه و تحليل کمي نشان مي دهد يافته هاي تعجب آور هستند. يکي از اين موارد مقدار قابل توجهي ارزش در ارتباط با قابليت برنامه ريزي هزينه در برون سپاري فرايند تجاري است که از هزينه هاي واقعي بيشتر است. اين حالت حاکي از آن است که بازار برون سپاري در مرحله بلوغ به سر مي برد و بانک ها نسبت به صورت هاي مالي بازاريابي ارائه دهندگان خدمات برون سپاري نسبت به سال هاي گذشته بسيار حساس تر هستند.
فرضيه هاي اين تحقيق عبارت است از: 1. نگرش ها نسبت به برون سپاري تاثير مثبتي بر قصد افزايش برون سپاري دارد.
2. مزاياي کسب شده از برون سپاري تاثير مثبتي بر نگرش مديران نسبت به برون سپاري دارد.
3. مزاياي هزينه اي مورد انتظار از طريق برون سپاري تاثير مثبتي بر کل مزايا درک شده مديران از برون سپاري دارد.
4. امکان ارتقا و بالابردن توجه بر هسته رقابتي از طريق برون سپاري تاثير مثبتي بر کل مزايا درک شده مديران از برون سپاري دارد.
5. دسترسي به منابع خاص از طريق برون سپاري تاثير مثبتي بر بر کل مزايا درک شده مديران از برون سپاري دارد.
6. درک بهبود کيفيت از طريق برون سپاري تاثير مثبتي بر کل مزايا درک شده مديران از برون سپاري دارد.
گل رشيد163(2012) با مقاله اي تحت عنوان برون سپاري فرامرزي خدمات فناوري اطلاعات به عنوان توسعه خدمات جديد هدف دنبال کردن تغيير و مديريت آن در برون سپاري خدمات فناوري اطلاعات را داشت. او دريافت که تغيير مديريت آن يک عامل مهم در فرآيند برون سپاري خدمات فناوري اطلاعات است و بررسي اين عامل با توجه به توسعه خدمات جديد تصوير کاملي از موارد مربوطه را نشان مي دهد. که نماي تصويري اين فرآيند در اين تحقيق ارائه شده است.
روحانيتا و همکاران164(2010) در کشور مالزي حسابداري با عنوان پس روي برون سپاري رامورد بررسي قرار دادند. هدف آنها از اين مقاله اين بود که درکي ازفرايند برون سپاري پس روي از ديدگاه مشتري ارائه دهند. در اين مطالعه آنها شواهد تجربي از حسابداري پس روي برون سپاري را ارائه دادند. برخي از مسائل ارائه شده توسط مشتريان عبارتند از: عدم پشتيباني مديريت، منابع مالي و انساني محدود، و عدم همکاري فروشندگان(روحانيتا و همکاران ،2010، 245-225).
لي و همکاران165(2011) مقاله اي تحت عنوان يک چارچوب يکپارچه براي مديريت ريسک برون سپاري ارائه داده اند و هدف کلي آنها از ارائه اين مقاله فراهم کردن چارچوبي کلي براي ارزيابي و شبيه سازي ريسک هاي برون سپاري در زنجيره تامين است. آنها مفاهيم اساسي آماري، متغيرهاي کليدي عملکرد و خطر ابتلا به برون سپاري را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. و دريافتند که که ترتيب برون سپاري تحويلي تازه اجرا شده طور متوسط زمان انجام کار و هزينه کل را کاهش مي دهد. با اين حال، حد معيني از ريسک يا عدم قطعيت هنوز هم مي تواند با توجه به وجود تغيير و گوناگوني تشخيص داده شود.
اهداف جزئي تراين تحقيق عبارت بود:
(1) بررسي ريسک ايجاد شده و در حال ظهوردر زنجيره تامين
(2) پيشنهاد يک روش تجزيه و تحليل ريسک و مديريت آن
(3) طراحي يک مدل رياضي براي تجزيه و تحليل ريسک فعاليت هاي برون سپاري در شبکه هاي زنجيره تامين
(4) ارزيابي ريسک برون سپاري از يک تابع خاص در يک شبکه زنجيره تامين با استفاده از روش هاي کمي و کيفي
زوتشي و همکاران166 (2012) مقاله اي با عنوان بررسي خود گذشتگي و اعتماد به نفس در تصميم گيري به برون سپاري اراده دادند که هدف آنها از ارائه اين مقاله بحث در مورد نياز به حفظ تعادل در خود گذشتگي و منافع خود در تصميم گيري برون سپاري است. اين بحث به موقع با توجه به تنش هايي که در حال حاضر بين کساني که مي خواهند برون سپاري فرامرزي کنند به عنوان وسيله اي براي افزايش تجارت بين المللي وجود دارد و کساني که فقط مي خواهند براي انجام کسب و کار در داخل برون سپاري کنند.
يافته هاي مقاله آنها به اين صورت است که توجه به خود گذشتگي و اعتماد به نفس در تصميم گيري براي برون سپاري تعبيه شده است. آنها توصيه کرده اند که تعادلي بين سودآوري و انجام مسئوليت هاي اجتماعي مورد نيازبطور ايده آل در هر مرحله اي از تصميم گيري بکار رود. از اين رو، مديران بايد در مورد دلايل تصميم گيري برون سپاري خارجي و روند رسيدن به اين تصميم گيري و تاثير اين تصميمات بر ذينفعان تفکر انتقادي داشته باشند.
گاندي و همکاران167در سال 2012 تحقيقي تحت عنوان اولويت بندي خطرات برون سپاري از ديدگاه سيستميک انجام داده اند که هدف آنها از انجام اين تحقيق اين است که مديران پروژه مي تواند يک رويکرد سيستميک به اولويت دادن به خطرات ناشي از برون سپاري از جمله درک درستي از عوامل خارجي داشته باشند . آنها با ارائه فرضيه هاي زير:
اولويت بندي ريسک هاي برون سپاري با توجه به بازار هدف متفاوت است.
اولويت بندي ريسک هاي برون سپاري با توجه به نوع تکنولوژي متفاوت است.
اولويت بندي ريسک هاي برون سپاري با توجه به سابقه و تجربه مديران صنعتي متفاوت است.
اولويت بندي ريسک هاي برون سپاري با توجه به اينکه آيا برون سپاري داخلي است يا بين المللي متفاوت است.
اکثر ريسک هاي برون سپاري به عنوان عملياتي طبقه بندي خواهند شد.
ريسک هاي برون سپاري با هم در ارتباط هستند.
پروژه هاي برون سپاري اساسا بازارها و تکنولوژي هاي موجود را هدف قرار داده اند.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد عوامل بازدارنده، استادان دانشگاه، استان مازندران Next Entries دانلود پایان نامه درباره there، Is، teachers'