منبع تحقیق درمورد ایمن سازی، زمین لرزه، جمع آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

برای تهیه چک لیست های ارزیابی لرزه ای و نیز گزینه های مطرح شده در پروژه های مقاوم سازی استفاده می شود در زیر به صورت خلاصه آورده شده است،لازم به ذکر است که فقط از بخش سازه های بنایی غیر مسلح این آیین نامه ها در فصل های آتی استفاده شده است.

3-2-1 آیین نامه FEMA-154 ایالات متحده آمریکا [8]
روش ارزیابی سریع چشمی موجود در این آیین نامه ماحصل تجارب و بررسی خرابی های زلزله های گذشته در سطح ایالات متحده می باشد در این روش ساختمان براساس معیارهای مختلفی از قبیل شدت لرزه خیزی، نوع سازه، نوع خاک، کاربری و …. امتیاز کسب می کند برای این منظور فرم هایی برای مناطق مختلف از نظر خطر لرزه خیزی تهیه شده است. روش مشاهده شده کیفی سریع ساختمان ها (RVS) برای برداشت اطلاعات و دسته بندی ساختمان هایی که به طور بالقوه از نظر لرزه ای در معرض خطر می باشند تدوین شده است. در این روش ساختمان پس از ارزیابی امتیازی بین 0 تا 7 کسب می کند که این امتیاز معرف مقاومت و عملکرد بهتر آن در هنگام زلزله می باشند. ساختمان هایی که امتیاز زیر 2 کسب نمایند. نیازمند بررسی بیشتر هستند.
به طور کلی در مراحل RVS دو مورد زیر باید کاملا در ساختمان مشخص شود.
1)سیستم مقاوم در برابر بار جانبی
2)عواملی که عملکرد لرزه ای این سیستم را در برابر بار جانبی متأثر می سازد.
فرم های جمع آوری اطلاعات FEMA-154 که نمونه ای از آن در شکل 3-1 نشان داده شده است، شامل موارد متعددی می باشد که در ادامه به آن ها اشاره می شود. این اطلاعات در مورد آدرس، نام، تعداد طبقات،سال ساخت، ثبت کاربری، نحوه اشغال بنا، تعیین نوع خاک، تعیین و تشخیص خطر سقوط موارد غیر سازه ای تشخیص خطر سقوط موارد غیر سازه ای تشخیص سیستم مقاوم در برابر بار جانبی، تعیین امتیاز نهایی، عکسبرداری از ساختمان و … می باشد. هر کدام از این موارد دارای اهمیت ویژه ای است به عنوان مثال ارتفاع ساختمان شاخص مناسبی از میزان خسارتی است که ممکن است در هنگام زلزله به ساختمان وارد شود و اثر دیگر آن تاثیر مستقیم در زمان تناوب طبیعی سازه می باشد.
از دیگر مواردی که می تواند مفید باشد می توان به سطح زیر بنای کل، تهیه کروکی از پلان و موقعیت ساختمان در زمین و فاصله از ساختمان های مجاور، تهیه کروکی از نما و میزان آسیب ها و ترک خوردگی ها اشاره کرد. در این آیین نامه برای تعیین کاربری و نحوه اشغال بنا 9 گروه عمده کاربری مشخص شده است و تعاریف و تعداد افراد کاربر هر کدام ٱمده است، محل های اجتماع و گردهمایی-تجاری –خدمات فوریتی-تاریخی- صنعتی- اداری- مسکونی- آموزشی از جمله گروه های کاربری می باشند.
در ادامه این آیین نامه، بازدید کننده را مکلف کرده که سیستم مقاوم در برابر بار جانبی را مشخص کند.
با این فرض که سازه ساختمان یکی از 15مورد مشخص شده در ذیل باشد، مراجعه کننده باید آن را تشخیص دهد یا نسبت به حذف گزینه های غیر محتمل اقدام کند. برای هر یک از موارد سازه ای ذکر شده یک امتیاز خطر سازه ای مبنا محاسبه می شود که این امتیاز براساس توابع تخمین خسارت و خرابی HAZUS که توسط FEMA ارائه می شود تعیین می گردد و با استفاده از ضرایب اصلاحی این امتیاز اصلاح می شود. انواع سیستم های مقاوم جانبی این آیین نامه عبارتند از:
1) ساختمان های مسکونی یا تجاری با قاب سبک چوبی کوچکتر یا مساوی با 450 متر مربع (W1)
2)ساختمان های دارای قاب سبک چوبی بزرگ تر از 450 متر مربع (W2)
3)ساختمان دارای قاب خمشی فولادی (S1)
4)ساختمان های دارای قاب فولادی مهار بندی شده (S2)
5)ساختمان های فلزی سبک (S3)
6)ساختمان های اسکلت فلزی با دیواره های برشی بتنی در جا (S4)
7)ساختمان های اسکلت فلزی با دیوارهای پرکننده مصالح بنایی غیر مسلح (S5)
8)ساختمان های با قاب خمشی بتنی (C1)
9)ساختمان های بتنی با دیوار برشی (C2)
10)ساختمان های اسکلت بتنی با دیوارهای پرکننده مصالح بنایی غیر مسلح (C3)
11)ساختمان های پیش ساخته در محل (PC1)
12)ساختمان های بتنی پیش ساخته (PC2)
13)ساختمان های مصالح بنایی مسلح با دیافراگم کف و بام انعطاف پذیر(PM1)
14)ساختمان های مصالح بنایی مسلح با دیافراگم صلب کف و بام (PM2)
15)ساختمان های دیوار باربر مصالح بنایی غیر مسلح (Unreinforce Masonary) (URM)

شکل 3-1 فرم های جمع آوری اطلاعات برای سه منطقه با لرزه خیزی کم، متوسط و زیاد

از بخش های مهمی که در فرم ها در نظر گرفته شده است. بخش تعیین خصوصیات عملکرد لرزه ای و تعیین ضرایب اصلاحی می باشد. این بخش به عواملی که بر روی عملکرد سازه ای در هنگام زلزله تأثیر بسزایی دارند و اختصاص امتیازهای اصلاحی مربوط به هر یک از این عوامل می پردازد.
شدت تأثیر بر روی عملکرد سازه ای با نوع سیستم مقاوم در برابر بار جانبی تغییر می کند بنابراین امتیاز مربوطه با توجه به نوع سیستم اصلاح می گردد. در مواردی که یک خصیصه عملکردی برای یک نوع ساختمان کاربرد ندارد. میزان امتیاز اصلاح کننده با (NO APPLIED) N/A مشخص شده است. خصوصیات مؤثر که در این بخش در نظر گرفته شده است عبارتند از:
1)نامنظمی در ارتفاع مانند ساختمانی هایی که در ارتفاع عقب نشینی دارند یا در کنار تپه بر روی سطح شیبدار بنا شده اند یا ساختمان های با طبقات نرم یا ساختمان هایی که بعضی از دیوارهای آن ها قایم نیستند.
2)نامنظمی در پلان (ساختمان های با شکل L یا T یا دارای بازشوهای بزرگ)
3)تشخیص نوع خاک و در نظر گرفتن امتیاز اصلاحی مناسب. (خاک در این آیین نامه از A تا F تقسیم بندی شده است، به طوری که برای خاک F (خاک ضعیف) امتیاز اصلاحی در نظر گرفته نشده است)
4)طراحی و اجرا قبل از تدوین و اجرایی شدن آیین نامه ها(PRI-CODE)
5-طراحی و اجرا بعد از آخرین تغییرات آیین نامه های مصوب
بعد از انجام تمامی مراحل فوق برای یک ساختمان معین، امتیاز نهایی ساختمان محاسبه شده و در نهایت در جواب این سؤال که آیا ساختمان به بررسی دقیق تر نیاز دارد با نه گزینه (بله) یا (خیر) علامت زده می شود. با کاربرد روش RVS امتیاز نهایی سازه(S)، بر مبنای امتیاز خطر سازه ای مبنا و موارد اصلاح کننده تعیین می شود. امتیاز S تخمینی از احتمال تخریب ساختمان در هنگام رخداد یک زمین لرزه مساوی یا بزرگ تر از بزرگ ترین زمین لرزه در نظر گرفته شده می باشد. برای مثال یک امتیاز S=3 نشان دهنده یک شانس در 103 یا 1000 می باشد که ساختمان در چنین زمین لرزه هایی تخریب شود. حدودی از S که برای ما مورد قبول است بستگی زیادی به چالش بین هزینه های ایمن سازی لرزه ای و منافع بهسازی دارد. هزینه های ایمن سازی لرزه ای اولا شامل هزینه های بازبینی و شناسایی تفضیلی صدها یا هزارها ساختمان به منظور شناسایی بخشی از ٱن ها که ممکن است در یک زلزله خرابی زیادی را متحمل شوند و در ثانی هزینه بهسازی ساختمان هایی که در نهایت نیازمند بهسازی تشخیص داده می شوند. و در مقابل از مهم ترین منافع بهسازی و ایمن سازی لرزه ای نجات زندگی افراد و جلوگیری از جراحات در اثر کاهش خسارات ساختمان هایی که بهسازی شده اند، خسارات وارده در هنگام زلزله ممکن است جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار دهد یا موجب از بین رفتن هزاران نفر و جراحات زیاد شود و بنابراین امر بهسازی یک مسئله ملی تلقی می شود و نیازمند اختصاص بودجه از طرف دولت است.
از آنجا که دستورالعمل FEMA-154 یک روش ارزیابی سریع ارائه می دهد بنابراین برای اینکه در ارزیابی ها نتایج بهتری به دست بیاید در کنار این دستورالعمل بهتر است برای اطمینان از تشخیص صحیح سیستم های سازه ای مقاوم در برابر بار جانبی افراد مجرب در امر طراحی بکار گرفته شود در مواردی که قسمت هایی جدید به سازه اضافه شده است بازدید از داخل ساختمان نیز صورت گیرد. نقشه های چون ساخت به عنوان بخشی از پروژه ارزیابی بررسی شود. اطلاعات خاک قبل از انجام ارزیابی میدانی بازبینی شود.
به طور خلاصه مراحل یک ارزیابی عینی سریع از دیدگاه FEMA-154 به صورت زیر می باشد:
اختصاص بودجه و تخمین هزینه بررسی مقدماتی و تعیین منطقه مورد نظر برای انجام ارزیابی
انتخاب و بررسی فرم جمع ٱوری اطلاعات، انتخاب بازدید کنندگان، آموزش آن ها و تعیین شرح وظایف، گرد آوری و بازبینی اطلاعات موجود شامل پرونده ساختمان ها
ایجاد بانک های اطلاعاتی و نوع خاک برای مناطق شناسایی شده
در صورت وجود بررسی نقشه های ساختمانی برای تعیین سن،ابعاد، نوع ساخت و نامنظمی ها
بازدید از ساختمان از کلیه وجوه قابل دسترس
ترسیم پلان و نما (در صورت دسترسی به داخل بنا نوع ساخت و نامنظمی های در پلان مشخص شود)
عکسبرداری از ساختمان، کنترل کیفیت اطلاعات و ضبط اطلاعات میدانی

3-2-2 دستورالعمل ATC-20 (Applied Technology Council) [39]
دستورالعمل ATC-20 را می توان راهنمای ارزیابی سریع سطح ایمنی ساختمان های آسیب دیده از زلزله دانست بر اساس این دستورالعمل ساختمان ها به 3 دسته سالم(رنگ سبز)، ساختمان های ورود محدود(رنگ زرد) و ساختمان های نا امن(رنگ قرمز) تقسیم می شوند. بعد از ارزیابی هر ساختمان در قسمت ورودی آن پلاکاردی نصب می شود و روی آن عواملی را که به واسطه آن ها ساختمان ناامن تشخیص داده شده است، نوشته می شود. ساختمان هایی که در دسته ساختمان های سالم رده بندی می شوند ساختمان هایی هستند که هیچ مشکلی از لحاظ امنیت در آن ها مشاهده نشده است. در دسته دوم ساختمان هایی قرار دارند که از لحاظ ایمنی در شرایط مناسبی قرار ندارند و اصطلاحا به آن ها ساختمان های ورود محدود گفته می شود. براساس دستورالعمل ATC-20 ورود به این ساختمان ها فقط برای مالک و فقط برای اهداف ضروری و با مسئولیت شخص مجاز است. ساختمان های ناامن ساختمان هایی هستند که امکان فرو ریزش داشته باشند بدین دلیل هر گونه ورود و خروج به ساختمان به غیر از گروه ارزیاب ممنوع می باشد. در جدول 3-1 به طور خلاصه تعاریف مربوط به نتایج ارزیابی ساختمان آورده شده است.

جدول 3-1 تعاریف نتیجه ارزیابی
نتیجه ارزیابی
رنگ پلاکارد
تعریف
بی خطر
سبز
خطر واضحی در ساختمان وجود ندارد. هر چند که ممکن است انجام پاره ای تعمیرات لازم باشد، کاهش ظرفیت باربری سازه قابل صرفنظر است. محدودیتی در کاربری وجود ندارد.
مشکوک
زرد
ممکن است خطراتی در ساختمان وجود داشته باشد. ورود به ساختمان فقط در صورت ضرورت و با مسئولیت خود فرد انجام می گیرد، کاربری کامل امکان پذیر نیست، خطر خرابی در پس لرزه های قوی وجود دارد.
خطرناک
قرمز
خطر فروریزش در اثر پس لرزه وجود دارد هر گونه ورود به ساختمان بسیار خطرناک است.

در این آیین نامه آمده است که در ساعات یا روزهای پس از زلزله ساختمان های موجود در منطقه زلزله زده تحت ارزیابی سریع اولیه قرار می گیرند و با مشخص شدن ساختمان های مشکوک روی آن ها بازدید چشمی دقیق صورت می گیرد. و چنانچه ارزیابی چشمی دقیق نیز نتواند وضعیت ساختمان را مشخص نماید. لازم است ساختمان مورد نظر تحت بررسی مهندسی قرار گیرد.
در ادامه است که وضعیت هر ساختمان بررسی شده با نصب پلاکارد هایی با رنگ های گفته شده و تاریخ و ساعت آخرین بازدید پس از پس لرزه هایی که احتمال به هم زدن وضعیت ارزیابی اولیه را دارند، روی پلاکارد زده می شود. بنابراین در مورد یک ساختمان ممکن است یک یا چند ارزیابی سریع انجام شود. از آنجا که این دستورالعمل تنها موارد اصلی و محتمل ایجاد کننده خطر را تحت پوشش قرار داده لازم است در مواردی که این دستورالعمل سکوت کرده یا مطالب کافی بیان نکرده است، تجربه و قضاوت مهندسی اعضای تیم نتیجه را مشخص نماید.
3-2-2-1 ارزیابی ساختمان ها بعد از زلزله
یکی از کارهای بسیار مهمی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد مقاوم سازی، آسیب پذیری، دینامیکی Next Entries منبع تحقیق درمورد آسیب پذیری، جمع آوری اطلاعات، مدیریت بحران