منبع تحقیق درمورد اولویت‌بندی

دانلود پایان نامه ارشد

را که خوانده، انتخاب و اولویت‌بندی می‌کند (رست، 1985 به نقل از کمایی، 1376).
پس از اولویت‌بندی چهار عبارت مهم از دوازده عبارت مربوط به هر داستان توسط آزمودنی طبق جدول زیر، سطوح مراحل اخلاقی متناظر با هر عبارتی را می‌یابیم.

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
عبارات دوازدهگانه هر داستان
5
3
5
1
6
M
4
3
M
2
3
4
داروسازي
4
5
1
3
4
6
3
5
5
2
4
3
تصرف ساختمان
5
5
4
3
4
3
M
6
4
1
4
3
زنداني

5
4
5
4
6
3
M
5
2
1
4
3
پزشك

3
4
3
5
5
5
1
6
2
3
4
4
مكانيك

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، تعلیم و تربیت، روش های آموزشی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، رهبری تحولی، رفتار شهروندی سازمانی