منبع تحقیق درمورد اوقات فراغت، بهداشت و سلامت، نیروی انسانی، رسانه های جمعی

دانلود پایان نامه ارشد

به بی ارزش شدن افكار و اندیشه های انسانی منجر خواهد شد.
از نظر تفكر اسلامی، اراده و رفتارهای اندیشمندانه انسانی دارای اصالت و اهمیت است. در این دیدگاه انسان به عنوان برترین آفریده كردگار، در پرتویی از خرد و اندیشه قرار دارد كه به یاری عنصر ایمان از ورود انسان به وادی جبر مطلق رسانه ای و پذیرش های شهوت گرایانه محض جلوگیری و انسان را با موجودیت و ماهیت انسانی خود حفظ می كند(سید محسنی،1381).
2-2-كاركردهاي رسانه هاي جمعي
رسانه هاي گروهي داراي كاركردهاي گوناگوني مي باشند كه از جمله مهم ترين آن عبارتند از:
1. كاركرد فرهنگي
اگر فرهنگ را مجموعه اي منسجم از آراء، عقايد، ارزش ها، هنر، آداب و رسوم كه توسط غالب افراد جامعه پذيرفته شده است و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود بدانيم كه ارائه مباحث نظري درباره هريك از موارد يادشده را مي توان كاركرد فرهنگي رسانه ها به حساب آورد; امروزه بسياري از افراد بخش عمده معلومات خود را مرهون برنامه هاي راديويي و تلويزيوني و يا بهره گيري از رسانه هاي نوشتاري هستند و اين امر در مورد قشر كودك و نوجوان به آساني قابل مشاهده است; زيرا آنان بيش از ديگر اقشار وقت صرف ديدن تلويزيون مي كنند(ساروخانی،1375).
2. كاركرد سياسي
در عصر حاضر، رسانه ها با بهره گيري از قدرت تأثير فوق العاده خود، به راحتي مي توانند جريانات و گرايش هاي سياسي را براي مخاطبان خود راهبري يا تبيين كنند. عيني ترين كاركرد رسانه ها در دنياي امروز در همين بخش ظاهر شده و به تعبير تافلر بشر امروز كاملا از رسانه ها منفعل است، بخصوص در بعد دموكراسي و امور سياسي آينه تمام نماي رسانه هاست. چه كسي است كه نداند ابر رسانه ها كاملا در اختيار گرايش هاي سياسي صهيونيسم بين المللي بوده و اجراكننده برنامه هاي سياسي مورد علاقه آن ها هستند؟
با يك نگاه گذرا به تاريخ سياسي معاصر، به خوبي مي توان ديد كه بسياري از منازعات و كشمكش هاي سياسي با ياري و يا هدايت و پرچم داري رسانه ها تبديل به جريانات قومي ـ سياسي شده و يا تعديل و حتي خاموش گرديده اند. (ساروخانی،1375).
3. كاركرد اطلاعاتي
امروزه قسمت عمده اي از انتظارات مخاطبان رسانه ها، دريافت اخبار و اطلاعات روزمرّه است. از اين نظر، رسانه هاي جمعي را داراي حضور بسيار جدّي و مؤكّد در متن زندگي خود مي دانند.
افراد جامعه غالباً اطلاعات لازم را از طريق رسانه هاي نوشتاري و تصويري و يا صوتي به دست مي آورند. براي مثال، اگر هرد فرد بنا به گرايش هايي كه آن ها دارند هرچند نخواهد از برنامه هاي تلويزيوني بهره بگيرد، دست كم اخبار آن را مورد توجه قرار مي دهد. (ساروخانی،1375).
4. كاركرد تفريحي
شنيدن و ديدن فيلم ها، نمايش نامه ها، مسابقات و سرگرمي ها، سرودها و اشعار مفرّح كه از طريق رسانه هاي صوتي و تصويري پخش مي شوند، در كنار مطالعه و ملاحظه قصه ها، كه در مطبوعات چاپ و منتشر مي گردند، قسمت زيادي از اوقات فراغت افراد را به خود اختصاص داده اند، به گونه اي كه امروزه بسياري از افراد براي پر كردن اوقات فراغت خود به رسانه پناه مي برند و از طريق مشاهده برنامه هاي تفريحي، خود را سرگرم مي كنند. براي مثال، در كشور خود ما ايران، بسياري از افراد به جاي مبتلا شدن به برخي راه هاي انحرافي و سركردن با گروه هاي كجرو، ترجيح مي دهند در منزل و با بهره گيري از برنامه هاي ورزشي و تفريحي، اوقات فراغت خود را پر كنند. استقبال از شبكه هاي «تهران» و «سوم» خود گواهي دهنده اين واقعيت است; زيرا شبكه هاي مذكور عمدتاً برنامه هاي تفريحي و سرگرمي ارائه مي دهند. (ساروخانی،1375).
2-3- رسالت رسانه‌هاي جمعي
رسانه ها با توجه به توانمندي هايي كه دارند، يكي از عوامل بسيار مهم دگرگوني ارزش ها، باورها و معيارهاي ملّي مي باشند، چه اينكه قادرند با برنامه ريزي هاي دقيق و كنترل شده، انديشه هاي مردم يك جامعه را شكل دهند و رفتار آنان را به صورت دلخواه سمت وسو دهند. و اين امر در دنياي امروز، كه گروه هاي اوليه جاي خود را به گروه هاي ثانويه داده اند و روابط عاطفي و چهره به چهره رنگ باخته اند، بسيار ملموس بوده و مردم بيش از پيش تحت تأثير رسانه هاي جمعي قرار دارند و اين موجب سنگين شدن مسئوليت رسانه ها و صاحبان و گردانندگان آن مي شود(تامپسون،1380). ويلبور شرام2(2002)، آنان را به مثابه «دروازه بانان جامعه» دانسته است و در اين باره مي گويد: دروازه بانان، كه در سراسر شبكه هاي خبري جاي مي گيرند، شامل خبرنگارانند كه بايد تصميم بگيرند در جريان يك دادگاه يا يك حادثه خاص يا تظاهرات سياسي، كدام قسمت را متبلور سازند. كدام خبر را رها ساخته، كدامين خبر را در مجراي وسيله ارتباطي جاي دهند. همچنين دروازه بانان مؤلّفان را نيز شامل مي شوند; زيرا آنان بايد تصميم گيرند از كدام موضوع يا فرد سخن بگويند يا كدامين ديدگاه از زندگي را مطرح نسازند. توليدكنندگان فيلم نيز بايد تصميم بگيرند از كدام صحنه، فيلم بگيرند. كتاب فروشان نيز بايد تصميم بگيرند كدام كتاب را براي فروش عرضه كنند، معلّمان بايد تصميم بگيرند كدام كتاب و يا مرجع را درسي تلقّي نمايند. تلخيص كنندگان وقايع نيز بايد تصميم بگيرند كدامين حادثه يا خبر را در خلاصه خود جاي دهند(جامع،1390).
سخن مزبور بدين معناست كه صاحبان رسانه هر چه را خود خواستند نمي توانند عمل كنند، بلكه بايد مسيري را پيش گيرند كه به سلامت و صلاح جامعه و افراد آن منتهي مي گردد. از اين رو، لسول3(1994)، يكي از صاحب نظران وسايل ارتباط جمعي، معتقد است كه اين وسايل بايد به حراست از محيط و همبستگي بين اجزاي جامعه و انتقال ميراث اجتماعي از نسلي به نسل ديگر كمك كنند.
امام خميني(قدس سره) درباره رسالت رسانه ها مي فرمايد: «اين دستگاه ها ،رسانه ها ،دستگاه هاي تربيتي است. بايد تمام اقشار ملت با اين دستگاه ها تربيت بشوند، يك دانشگاه عمومي است، دانشگاه ها، دانشگاه هاي موضعي است; اين دانشگاه عمومي است; يعني دانشگاهي است كه در تمام سطح كشور گسترده است و وظيفه دارد كه با مردم حكم معلم و شاگرد داشته باشد.»(باقریان،1387).
در ماده 2 «قانون مطبوعات» مصوّب 1364 آمده است: «روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه، در موارد خبري، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، ديني، هنري و امثال آن از رسالت مطبوعات است.»(همان منبع)
2-4-کارکردهای رسانه های جمعی در امر آموزش بهداشت و سلامت
هر یک از رسانههای جمعی ، ویژگیها، توانمندیها، کارکردها و نقاط قوت و ضعف خاصی دارد که این امر موجب می شود تا هریک از آنها دارای ظرفیت و توان خاصی باشد و کاربرد صحیح آنها به داشتن شناخت صحیح از این موارد منوط باشد. در ذیل به طور مختصر به برخی از رسانههای مورد استفاده در آموزش بهداشت و سلامت پرداخته میشود: (حکیم آراء،1384)
-۱ تلویزیون
تلویزیون توان تأثیرگذاری زیادی دارد؛ زیرا هنگام تماشای تلویزیون، میزان بیشتری از حواس پنجگانه انسان متوجه موضوع ، و رفتار و ویژگیهایی که از بازیگران، مجریان و سایر عناصری که از صفحه تلویزیون نشان داده میشود، بر درک مخاطبان تأثیر میگذارد. این مسئله عامل برتری بخش تلویزیون بر دیگر رسانهها است و بسیاری از افراد، رویدادهای منعکس شده در تلویزیون را تمام یا بخش عمدهای از واقعیت به شمار میآورند(سرفراز،1388).
تلویزیون این توانایی را دارد که پیام سلامت را غیرمستقیم و به مرور زمان به گونهای به مخاطبان القاء کند که تفکر و اندیشه آنها را کاملاً تحت کنترل درآورد؛
الف- نقاط قوت و توانمندی های تلویزیون
توان جذب طیف گستردهای از مخاطبان (از نظر سنی، اجتماعی، فرهنگی و …)
نقش افزایشی تاثیرگذاری ویژگیهای فیزیکی (ظاهری) و غیرفیزیکی عناصر انسانی (بازیگر، مجری، گوینده و … ) بر میزان اثربخشی پیام منتشره در تلویزیون
-امکان ویرایش و پالایش برنامههای تلویزیونی به منظور متناسب سازی آنها با علائق، منافع، ذائقه و خواستههای مخاطبان
-امکان استفاده از امکاناتی مانند موسیقی متن، افکتهای تصویری و … به منظور تقویت میزان تأثیر احساسی پیام(سلطانیفر،1382)
-توان تلویزیون در انتشار و گسترش پیامها در قالب برنامههای گوناگون
-ضریب فراوان برخورداری اغلب جوامع از تلویزیون در مقایسه با دیگر رسانه ها
-آسان و همراه بودن با تفریح ونیز سرگرمی بودن استفاده از تلویزیون. استفاده از اغلب رسانهها را نمیتوان تفریح و سرگرمی به شمار آورد، لیکن استفاده از تلویزیون به طور معمول در قالب تفریح و سرگرمی صورت میگیرد و این امر موجب افزایش ضریب اثرپذیری مخاطبان از این رسانه میشود.
-ضریب فراوان همسوپنداری و الگوپذیری از شخصیتهای تلویزیونی در اغلب سطوح جامعه(خسرو شاهی،1388)
ب- موانع استفاده از تلویزیون
-محدودیت و ممنوعیت استفاده از آن در محیطهای خاص مانند اماکن نظامی و …
-تأثیر منفی عوامل جوی و جغرافیایی بر برد و قدرت سیگنالهای تلویزیونی
-نیاز پیوسته و گسترده برنامههای تلویزیونی به تدارکات و پشتیبانی؛ برای تأمین برنامههای تلویزیونی، حجم عظیمی از تدارکات، نیروی انسانی، تجهیزات، سرمایه و … مورد نیاز است و تهیه هر برنامه نیازمند تجهیزات، هزینه، زمان و کارکنان با تجربه و متخصص متفاوتی با دیگر برنامهها است.
-آسیبپذیری ایستگاههای تلویزیونی در برابر حملات دشمن.(کیا،1387)
2- رسانه های مکتوب
نشریات به عنوان مهمترین رسانه نوشتاری به علت برخورداری از ویژگیهای خاصی مانند امکان حفظ و نگهداری، قادر به جذب مخاطبان باسوادتر بیشتری نسبت به رسانههای شنیداری و دیداری است و کاربرد وسیعی در روند آموزش دارد.
هرچند ظهور رسانه هایی مانند رادیو، تلویزیون و اینترنت، موجب تحت تأثیر قرار گرفتن نقش رسانههای نوشتاری در اغلب زمینهها از جمله آموزش می شود، تأثیرگذاری نشریات چاپی همچنان تداوم دارد و اعتبار نشریات چاپی و میزان اعتماد مخاطبان به آنها غیرقابل چشمپوشی است(ذکایی،1387).
الف- نقاط قوت و توانمندیهای نشریات
-میزان زیاد اعتبار نشریات و اعتماد مخاطبان به آنها به دلیل دارا بودن حالت نوشتاری و چاپی، قدمت انتشار و مشخص بودن هویت مسئولان و کارگزاران نشریات
-توان توزیع در محدودههای جغرافیایی خاص و هدف گیری مخاطبان موردنظر
(نشریات در جذب مخاطبان خاص از میزان دقت بیشتری نسبت به اغلب رسانهها برخوردار است.)
-امکان حفظ و نگهداری متون چاپی به صورت فیزیکی
– شکل دهی به افکار مخاطبان به صورت غیرمستقیم و غیرمشهود
-تاثیر ماندگارتر متون نوشتاری در اقناع سازی مخاطبان در مقایسه با متون صوتی و تصویری(حسینی،1386)
-امکان بهرهگیری از شخصیتها و چهرههای متعدد به طور همزمان؛هر نشریه میتواند حاوی دهها مقاله و نوشتار از افراد مختلف باشد ولی حضور همزمان چند کارشناس و حتی چهره مشهور در رسانههای صوتی و تصویری بیش از اینکه مؤثر و مفید واقع شود، ایجاد آشفتگی میکند.
-توان پازل بندی پیامهای آموزشی و استفاده از قالبها و تعدد مطالب در نشریه واحد. هر نشریه میتواند در یک شماره خود حاوی ده ها مقاله، خبر، تصویر، کاریکاتور و حتی آگهی باشد که در راستای پیام خاصی تنظیم می شود و هرکدام بخشی از پیام را به مخاطبان منتقل میکند ولی این امکان در سایر رسانهها محدود است(حسینی،1386).
ب- موانع و محدودیتهای استفاده از نشریات
-لزوم برخورداری مخاطب موردنظر از دانش و علاقه لازم برای مطالعه
-امکان اعمال سانسور و کنترل مطالب منتشر در نشریات و جلوگیری دشمن از دسترسی مخاطبان به نشریه موردنظر
-نیاز به زمان، هزینه و امکانات و تجهیزات قابل ملاحظه برای تولید و انتشار نشریات
-محدودیت تیراژ و دامنه جغرافیایی توزیع نشریات(جانباز،1387)
-۳ اعلامیه
اعلامیه از قدیمیترین ابزارهای مورد استفاده در امر آموزش است. هرچند اعلامیه کاربرد وسیعی در فرایند آموزش دارد، این امر بااوضاع محیطی رابطه مستقیمی دارد که آموزش باید در آنجا اجرا شود. هرچه امکان ظهور و فعالیت رسانههایی مانند رادیو، تلویزیون، نشریات و اینترنت در منطقهای محدودتر، و با موانع بیشتری روبه رو شود، استفاده از اعلامیه بیشتر مدنظر

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد پیام گیرنده، جامعه شناختی، اهداف فرهنگی، ابزار ارتباط Next Entries منبع تحقیق درمورد موانع و محدودیت، تلفن همراه، صنعت سینما، سلامت اجتماعی