منبع تحقیق درمورد انحراف معیار، علف های هرز، میزان استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

توزیع فراوانی خیارکاران بر اساس تعداد جلسات حضور در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات
تعداد جلسات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 3
84
52/8
52/8
3 تا 6
45
28/3
81/1
7 تا 9
27
17
98/1
بیشتر از 9
3
1/9
100
جمع
104
100

میانگین:15/5 انحراف معیار: 43/2 بیشینه: 12 کمینه: 1

12-2-4 حضور در سایر کلاس های آموزشی- ترویجی
همانطور که درجدول 12-4مشاهده می شود 50 نفر (31/4 درصد) از افراد در سایر کلاس های آموزشی- ترویجی شرکت نموده اند و 109 نفر (68/6 درصد) در این کلاس ها شرکت نکرده اند.

جدول12-4 توزیع فراوانی خیارکاران بر اساس تعداد جلسات حضور در کلاس های غیر از مدیریت تلفیقی آفات
تعداد جلسات
فراوانی
درصد

شرکت کرده
50
31/4

شرکت نکرده
109
68/6

جمع
159
100

13-2-4 منابع اطلاعاتی
جدول13-4 بررسی میزان استفاده خیارکاران از منابع مختلف می باشد. به منظور سنجش میزان استفاده از منابع اطلاعاتی 8 گویه پرسیده شده است. نتایج نشان داد در گویه « کشاورزان با تجربه » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه زیاد (65/4 درصد)، در گویه « دوستان و اقوام » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه زیاد (6/51 درصد)، در گویه « کارشناسان جهاد کشاورزی » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه متوسط (44 درصد)، در گویه « برنامه های کشاورزی رادیو و تلویزیون » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه کم (1/24درصد)، در گویه « فیلم های آموزشی-ترویجی » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه متوسط (5/36 درصد)، در گویه « نشریات و مجلات کشاورزی » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه کم (1/42درصد)، در گویه « سامانه پیام کوتاه (اس ام اس) موبایل » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه کم (6/51 درصد)، در گویه « اینترنت و رایانه » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه کم (56 درصد) می باشد.
13-4 جدول توزیع فراوانی پاسخگویان در خصوص میزان استفاده از منابع اطلاعاتی

گویه
اصلا
کم
متوسط
زیاد

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
میانگین رتبه ای
انحراف معیار
کشاورزان با تجربه
8
5
12
7/5
35
22
104
65/4
47/2
840/0
دوستان و اقوام
4
2.5
18
11/3
55
34/6
82
51/6
2/35
780/0
کارشناسان جهاد کشاورزی
فیلم های آموزشی-ترویجی
نشریات و مجلات کشاورزی
سامانه پیام کوتاه (اس ام اس)
اینترنت و رایانه
13
56
67
82
89
8/2
35/2
42/1
5/6
56
20
58
59
59
52
12/6
36/5
37/1
37/1
32/7
70
37
21
18
16
44
23/3
13/2
11/3
10/1
56
8
12
0
2
32/2
5
7/5
0
1/3
06/2
0/98
0/86
0/59
0/56
897/0
889/0
917/0
685/0
725/0
میانگین: 40/1 انحراف معیار: 544/0

دامنه میانگین 3-0
14-2-4 دانش بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات
جدول 14-4 دانش بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات را نشان می دهد. به منظور سنجش دانش بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار 9 گویه پرسیده شد. نتایج نشان داد میانگین دانش افراد 37/6 می باشد که نشان دهنده دانش بالای افراد می باشد. با توجه به این که میانگین دانش 37/6 می باشد، نتایج نشان دهنده دانش بالای افراد نسبت به مدیریت تلفیقی آفات می باشد.
جدول 14-4 مولفه های دانش بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار

گویه
جواب درست
جواب نادرست

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
مضر بودن یا نبودن استفاده زیاد از سموم شیمیایی
8
5
151
95
راه هایی که سبب استفاده کمتر از سموم شیمیایی می گردد
9
5/7
150
94/3
کاربرد وجین کردن و تاثیر آن در استفاده کمتر از سموم
14
8/8
145
91/2
دلیل استفاده از قارچ کشها
24
15/1
135
84/9
فایده استفاده از آفت کش های زیستی
51
32/1
108
67/9
کاربرد کارت های رنگی (زرد و آبی)
36
22/6
123
77/4
مضررات استفاده از کود حیوانی تازه
40
25/2
119
74/8
کاربرد هیرم کاری
76
47/8
83
52/2
دانش کل میانگین:37/6 انحراف معیار: 50/1
دامنه میانگین 8-0

15-2-4 هنجارهای اخلاقی بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات
جدول 15-4 هنجارهای اخلاقی در بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات می باشد. به منظور سنجش هنجارهای اخلاقی بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار 6 گویه پرسیده شد. نتایج نشان داد در گویه « آگاهی داشتن به موضوع به خطر افتادن سلامتی مصرف کنندگان با استفاده زیاد از سموم » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه کاملا موافق (4/60 درصد)، در گویه « کمک کردن به سلامت مصرف کنندگان با وجین کردن زمین در مبارزه با علف های هرز » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه کاملا موافق (9/62 درصد)، در گویه « ناراحت شدن از بیماری مصرف کنندگان به دلیل استفاده زیاد از سموم » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه کاملا موافق (9/62 درصد)، در گویه « به خطر نیانداختن سلامتی مصرف کنندگان به قیمت پایین آمدن سود و تولید پایین تر » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه کاملا موافق (2/57 درصد)، در گویه « مهم تر بودن سلامت مصرف کنندگان از میزان سود » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه موافق (6/61 درصد)، در گویه « احساس گناه کردن از استفاده از سموم زیاد » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه کاملا موافق (1/59 درصد) می باشد. به طور کلی میانگین هنجارهای اخلاقی 35/4 می باشد که نشان دهنده هنجارهای اخلاقی بالا در بین افراد پاسخگو می باشد.
جدول 15-4 مولفه های هنجارهای اخلاقی بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار

گویه
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
میانگین رتبه ای
انحراف معیار
آگاهی داشتن به موضوع به خطر افتادن سلامتی مصرف کنندگان با استفاده زیاد از سموم
5
3/1
3
1/9
6
3/8
49
30/8
96
60/4
4/43
903/0
کمک کردن به سلامت مصرف کنندگان با وجین کردن زمین در مبارزه با علف های هرز
5
3/1
1
0/6
17
10/7
36
22/6
100
62/9
4/41
936/0
ناراحت شدن از بیماری مصرف کنندگان به دلیل استفاده زیاد از سموم
3
1/9
8
5
9
5/7
39
24/5
100
62/9
4/41
943/0
به خطر نیانداختن سلامتی مصرف کنندگان به قیمت پایین آمدن سود و تولید پایین تر
4
2/5
7
4/4
14
8/8
43
27
91
57/2
4/32
982/0
مهم تر بودن سلامت مصرف کنندگان از میزان سود
8
5
9
5/7
8
5
36
22/6
98
61/6
4/3
12/1
احساس گناه کردن از استفاده از سموم زیاد
3
1/9
4
2/5
34
21/4
24
15/1
94
59/1
4/27
00/1
هنجارهای اخلاقی کل میانگین: 35/4 انحراف معیار:712/0 بیشیه: 5 کمینه: 2
دامنه میانگین 5-1

16-2-4 نگرش بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات
جدول 16-4 نگرش در بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات را نشان می دهد. به منظور سنجش نگرش در بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار 6 گویه پرسیده شد. نتایج نشان داد در گویه «مفید بودن وجین کردن برای مبارزه با علف های هرز» بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه کاملا موافق (9/57 درصد)، در گویه « عاقلانه بودن ضدعفونی کردن بذرها با قارچ کش ها » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه کاملا موافق (1/54 درصد)، در گویه « خوب بودن استفاده از کارت های رنگی » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه موافق (1/42 درصد)، در گویه « عاقلانه بودن استفاده از آفت کش های زیستی » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه کاملا موافق (9/40 درصد)، در گویه «درست بودن استفاده از سموم به عنوان آخرین روش برای مبارزه با آفات» مربوط به گزینه کاملا موافق (2/36 ) می باشد. به طور کلی میانگین نگرش 15/4 می باشد که نشان دهنده نگرش مثبت در بین افراد پاسخگو نسبت به مدیریت تلفیقی آفات می باشد.

جدول 16-4 مولفه های نگرش بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار

گویه
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
میانگین رتبه ای
انحراف معیار
مفید بودن وجین کردن برای مبارزه با علف های هرز
0
0
1
0/6
2
1/3
64
40/3
92
57/9
4/55
558/0
عاقلانه بودن ضدعفونی کردن بذرها با قارچ کش
3
1/9
3
1/9
19
11/9
48
30/2
86
54/1
4/32
896/0
خوب بودن استفاده از کارت های رنگی
1
0/6
3
1/9
26
16/4
67
42/1
62
39
4/16
812/0
عاقلانه بودن استفاده از آفت کش های زیستی
1
0/6
13
8/2
16
10/1
65
40/9
64
40/3
4/11
961/0
درست بودن هیرم کاری
0
0
0
0
58
36/5
52
32/7
49
30/8
3/94
820/0
درست بودن استفاده از سموم به عنوان آخرین روش برای مبارزه با آفات
10
23
14/5
6/3
12
7/5
56
35/2
58
36/2
3/81
24/1
نگرش کل میانگین: 4/15 انحراف معیار: 539/0 بیشیه: 5 کمینه: 2/33
دامنه میانگین 5-1

17-2-4 هنجارهای ذهنی بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات
جدول17-4 هنجارهای ذهنی در بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات را نشان می دهد. به منظور سنجش هنجارهای ذهنی در بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار 5 گویه پرسیده شد. نتایج نشان داد که در گویه « عاقلانه بودن ضدعفونی بذرها با قارچ کش » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه کاملا موافق (7/49 درصد)، در گویه « خوب بودن وجین کردن برای از بین بردن آفات از دیدگاه اقوام » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه موافق و کاملا موافق (9/40 درصد و 9/40)، در گویه « درست بودن استفاده از آفت کش های زیستی از نظر کارشناسان » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه موافق (5/41 درصد)، در گویه « تایید کارشناسان مرکز خدمات و جهاد برای استفاده از کارت های رنگی (زرد و آبی) » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه کاملا موافق (9/40 درصد)، در گویه « مناسب بودن هیرم کاری از نظر اهالی روستا » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه موافق (5/41 درصد) می باشد. به طور کلی میانگین هنجارهای ذهنی 12/4 می باشد که نشان دهنده هنجارهای ذهنی قوی در بین افراد پاسخگو نسبت به مدیریت تلفیقی آفات می باشد.

جدول 17-4 مولفه های هنجارهای ذهنی بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار

گویه
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
میانگین رتبه ای
انحراف معیار
عاقلانه بودن ضدعفونی بذرها با قارچ کش ها از نظر کارشناسان
0
0
3
9/1
23
5/14
54
0/34
79
7/49
31/4
788/0
خوب بودن وجین کردن برای از بین بردن آفات از دیدگاه اقوام
2
3/1
9
7/5
18
3/11
65
9/40
65
9/40
14/4
919/0
درست بودن استفاده از آفت کش های زیستی از نظر کارشناسان
1
0/6
4
2/5
33
20/8
55
34/6
66
41/5
13/4
874/0
تایید کارشناسان مرکز خدمات و جهاد برای استفاده از کارت های رنگی (زرد و آبی)
2
1/3
1
6/0
44
7/27
47
6/29
65
40/9
08/4
906/0
مناسب بودن هیرم کاری از نظر اهالی روستا
1
6/0
7
4/4
40
2/25
66
5/41
45
3/28
92/3
875/0
هنجارهای ذهنی کل میانگین: 4/12 انحراف معیار: 514/0 بیشیه: 5 کمینه: 2/2
دامنه میانگین 5-1

18-2-4 کنترل رفتاری درک شده نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات
جدول 18-4 کنترل رفتاری درک شده در بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار را نشان می دهد. به منظور سنجش کنترل رفتاری درک شده 5 گویه پرسیده شد. نتایج نشان داد در گویه « آسان بودن ضدعفونی بذرها با قارچ کش » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه کاملا موافق (9/50 درصد)، در گویه « میزان سهولت استفاده از کارت های رنگی » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه موافق ( 8/35 درصد)، در گویه « توانایی انجام هیرم کاری » بیشترین پاسخ ها مربوط به

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد توزیع فراوانی، درصد تجمعی، انحراف معیار Next Entries منبع تحقیق درمورد علف های هرز، انحراف معیار، دوره های آموزشی