منبع تحقیق درمورد انتظارات و خواسته ها، توسعه شهر

دانلود پایان نامه ارشد

كاهش مي يابد.
– احساس وظيفه و تعهد در مقابل جامعه: احساس مسئوليت و تعلق خاطري كه هر يك از افراد جامعه نسبت به جمع و جامعه اي كه به آن تعلق دارند، به عنوان تعهدات اجتماعي ناميده مي شوند. هرقدر احساس تعهد اجتماعي در فرد بيشتر باشد، احتمال ارتكاب جرم در وي نيز كمتر مي شود. بسياري از جرائم توسط كساني كه احساس تعهد اجتماعي كمتري دارند، انجام مي شود.
– دخالت: هر چه دخالت شخص در فعاليت هاي اجتماعي- اقتصادي جامعه زيادتر باشد، فرصت، وقت و انرژي كمتري براي انجام رفتار كجرو خواهد داشت.
– اعتقاد: هيرشي اعتقاد دارد كه ميزان اعتقاد افراد جامعه به هنجارهاي اجتماعي و رعايت قوانين فرق دارد. هرچه اعتقاد در فرد ضعيف باشد، احتمال بيشتري براي انجام هنجارشكني وجود دارد. پس كجرفتاري يا انحراف مي تواند به علت نبودن اعتقاد به اعتبار هنجارها و قوانين باشد.
فردي كه خود را تحت تاثير اعتقادات معمول در جامعه نبيند، هيچ وظيفه اخلاقي اي براي همنوا بودن و رعايت قوانين در نظر نمي گيرد. پس در نظريه كنترل اجتماعي، اگر اين روابط ضعيف باشد، فرد فشاركمتري را براي هم نوايي احساس می كند. اگر اين رابطه قوي باشد، فرد چيزهاي زيادي را دارد كه اگر كجروي كند از دست خواهد داد، پس هم نوايي مي كند. افرادي كه در فعاليت هاي اجتماعي خويش را سهيم مي دانند ميل بيشتري به هم نوايي خواهند داشت. خانواده و جامعه دو عامل مهم براي ايجاد اين پيوند هستند.

2-6-3- نظريه ارتباطات نسبي ساترلند به عنوان عامل كجرفتاري
نظريه ساترلند اصولا يك نظريه يادگيري است كه بر طبق آن رفتار انحرافي مثل ساير رفتارها آموخته مي شود. براساس اين نظريه، فرآیندي كه به كجرفتاري مي انجامد به قرار زير است:
– كجرفتاري آموختني است، نه موروثي. يعني تا فرد آن را نياموزد به فكر انجام دادن آن نمي افتد.
– آموزش از طريق ارتباط فرد با ساير افراد انجام مي گيرد و عموماً به صورت شفاهي و به كمك كلمات است.
– بخش اعظم آموزش رفتار كجرو در گروههاي نزديك كه با فرد روابط صحيحي دارند انجام مي گيرد.
– جرم زماني پديد مي آيد كه شخص با افراد يا تعاريفي كه رفتارهاي موافق با كجروي را توصيه مي كنند ارتباط پيدا كند و از تعاريف ياكساني كه به ارزش هاي موافق درستكاري ارج مي نهند دور بيفتد.
– فراواني معاشرت از نظر دفعات وقوع، مدت، ارجحيت و شدت مي تواند متفاوت باشد. يعني ميزان معاشرت فرد با افراد كج رفتار در مقابل افراد بهنجار مورد نظر است.
بنابر نظريات ساترلند، براي آن كه شخص مجرم شود نخست بايد ياد بگيرد كه چگونه مجرم شود. او سپس ادامه می دهد كه اين يادگيري در نتيجه كنش متقابل اجتماعي فرد با ديگران حاصل مي شود و بيشتر افراد هم در معرض تماس با افراد گروه هاي منحرف قرار مي گيرند هم در معرض تماس با افراد يا گروه هاي غيرمنحرف. ساترلند ارتباط متقابل با اين گروه ها را برحسب اولويت، دوام و شدت اندازه گيري مي كنند كه هر چه سطح تماس فرد با افراد يا گروه هاي منحرف بالاتر باشد، درصد احتمال رفتار انحراف آميز شخص نيز بيشتر مي شود و برعكس.
در اين تحقیق، عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي به عنوان يك رفتار انحرافي در نظر گرفته شده است. ارتباط فرد با افرادي كه مرتكب چنين تخلفاتي مي شوند، مي تواند باعث افزايش احتمال بروز چنين كجرفتاري در وي گردد.

2-6-4- نظريه مرتون در مورد كجرفتاري
مرتون بر خلاف كساني كه ريشه كجرفتاري هاي اجتماعي افراد را در عوامل روانشناختي و فردي مي داند، اعتقاد دارد كه ساختارهاي اجتماعي عامل بروز رفتارهاي كجرو و انحرافي در افراد مي باشد. به نظر مرتون، ساختارهاي اجتماعي شرايطي فراهم مي كنند كه شكستن قواعد حقوقي و كجرفتاري ها، پاسخي طبيعي محسوب مي شود. مرتون دو عنصر اساسي را در تشكيل ساخت هاي اجتماعي موثر مي داند. يك عنصر از ساخت اجتماعي، هدف ها يا مقاصدي است كه فرهنگ جامعه تعيين مي كند و به صورت آرمان هاي اجتماعي در مي آيد. عنصر ديگر ساخت اجتماعي، ابزار و راه هايي است كه جامعه براي رسيدن به هدف ها و آرمان هاي فرهنگي توصيه مي كند. مرتون معتقد است كه هر گاه بين اهداف نهادينه شده و ابزار رسيدن به آنها، تعادل و توازن برقرار نباشد، شرايط آنومي در جامعه حاكم مي شود و در چنين حالتي افراد دست به كجرفتاري مي زنند.(هاشمی؛ 1383)
همچنين مرتون معتقد است كه جرم در نتيجه بی هنجاري رخ مي دهد. از ديدگاه او وقتي هنجارهاي پذيرفته شده با واقعيت اجتماعي در ستيز درآيند، بر رفتار فرد فشاري وارد مي شود. او معتقد است، انحراف به اين دليل رخ مي دهد كه جامعه دستيابي به برخي اهداف را تشويق مي كند. ولي ابزار لازم براي رسيدن به آن اهداف را در اختيار افراد قرار نمي دهند.(گیدنز؛ 1989)
به عنوان مثال در مطالعه حاضر، عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي به عنوان يك رفتار انحرافي و كجروي مطرح شده است. بنابر اين نظريه، مي توان چنين توجيه نمود كه دنياي امروز دنياي سرعت و زمان مي باشد، حجم بالاي وسايل نقليه، نامناسب بودن شرايط معابر و همچنين ناكارآمد بودن قوانين وضع شده، مانع سرعت عمل افراد در امور روزانه مي گردد. اين امر مي تواند موجب زيرپا نهادن قوانين راهنمايي و رانندگي در بين رانندگان گردد.

2-7- برخي عوامل محيطي موثر بر جرائم شهري
علاوه بر عواملي كه در بالا ذكر گرديد برخي علل ديگر نيز مي توانند بر جرايم شهري كه در اين مطالعه تخلفات رانندگي مي باشد تاثيرگذار باشند. برخي از اين عوامل عبارتند از:
– محيط جغرافيايي: جامعه شناسان بر اين عقيده هستند كه مناطق مركزي شهر به علت تراكم فوق العاده فعاليت هاي عمومي مستعد زايش انواع جرايم شهري هستند. بر پايه اين نظريه، هر قدر فاصله از مناطق مركزي بيشتر مي شود، شدت و فراواني جرايم نيز كاهش مي يايد. در كنار اين نظريه، عده اي ديگر از نظريه پردازان معتقدند جرايم شهري در محيط هاي پيراموني و حاشيه اي شهرها به دليل ناپايداري و ثبات كمتر اين مناطق بيشتر می باشد.(موسوی؛ 1378) بنابراين دو ديدگاه، مي توان چنين فرض نمود كه محل سكونت افراد مي تواند عاملي براي بروز رفتارهاي انحرافي در آنها باشد. بنابراين محل سكونت به عنوان متغير زمين هاي در بروز تخلفات رانندگي در اين مطالعه مي تواند فرض شود.
– بي سازماني اجتماعي: يكي ديگر از عواملي كه جامعه شناسان در بروز جرايم در محيط هاي شهري مطرح مي كنند، بي سازماني اجتماعي است. نظريه بي سازماني اجتماعي بر تراكم جرايم در محيط هاي شهري تكيه دارد كه هنجارها و قواعد زندگي عمومي در آنها از استواري و نهادينگي مورد انتظار بي بهره است. موضوع بي سازماني اجتماعي مربوط به جمعيت مهاجرمي باشد.(موسوی؛1378) مهاجرت افراد از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ و سكونت در حاشيه شهرها و تعارضات فرهنگي كه ناشي از محروميت هاي موجود در اين مناطق مي باشد، موجب اين امر مي شوند.
– الگوي سكونت: ارتباط متغير الگوي سكونت و تراكم جرايم شهري نيز موضوعي است كه در بررسي هاي مربوط به جامعه شناسي جرايم شهري مورد بحث قرار گرفته است. در اين مبحث بر اين نكته پافشاري مي شود كه شهرنشينان بر حسب اين كه در چه شرايطي از لحاظ نوع مالكيت مسكن (موقت يا دايمي) زندگي كردن در يك محل و نيز برخورداري از خدمات و امكانات فيزيكي محيط قرار دارند، آمادگي هاي متفاوتي براي ارتكاب تخلف دارند. بنابراين احساس مالكيت نسبت به خانه مسكوني و احساس زندگي پايدار و در نتيجه احساس تعلق داشتن به يك محيط عامل بازدارنده جرايم شهري است.(موسوی؛1378)
– جبر ضمايم محيطي: از جمله ديدگاههاي مطرح شده در جامعه شناسي شهري، ديدگاه اكولوژي تطبيقي است. عنوان اكولوژي تطبيقي در سال 1965 بوسيله اف.ال.سويتز به عنوان الگويي براي آگاهي از ساختار اكولوژيك به كار گرفته شد. منظور از اكولوژي تطبيقي، بكارگيري اصول و شاخص هايي است كه در شناخت زندگي مردم در محلات مختلف شهري مي تواند محققان را ياري دهد. به عنوان مثال شاخص هاي مربوط به منزلت اجتماعي و پايگاه اقتصادي خانواده ها با طبقه بندي افراد بر حسب تخصص و مهارت فني، مديريت، سطح درآمد و ارزش خانه هاي مسكوني آنها مي تواند مشخص گردد.

2-8- جمع بندي رويكردهاي نظري مربوط به جرايم شهري
با گسترش شهر در دوران معاصر، افزايش جمعيت شهرنشين، عوارض و مشكلات برخواسته از شهرنشيني از جمله پديده جرايم شهري، موضوع بررسي هاي علمي قرار گرفته است. از آنجا كه دست يابي به توسعه شهري پايدار و تامين تعادل پوياي فضاي اجتماعي شهري در گرو فراهم شدن زمينه كنترل جرايم شهري و ابزارهاي تامين اجتماعي است، مطالعه بنيادي مسئله ناهنجار يهاي اجتماعي و اخلاقي در شهرها و آثار آن بر روابط عمومي ساكنان شهرها، در متن سياست هاي شهري قرار مي گيرد. بي ترديد اصلاح ساختارهاي عمومي روابط جمعي و گسترش نظم عمومي به چگونگي شناسايي جرايم شهري، كاهش ميزان آنها، وضع قوانين و مقررات پويا و مناسب همزمان، بالا رفتن سطح فرهنگ عمومي در اين زمينه ارتباط پيدا مي كند. شهرها در كشورهاي در حال توسعه اي مانند ايران با اين خطر بالقوه روبرو هستند كه فاصله انتظارات و خواسته هاي عمومي ساكنان از يك سو و نبود تجهيزات فني، مالي و اجتماعي و برنامه ريزي لازم از سوي ديگر، پيوسته شكاف موجود ميان هدف ها و ابزارها را تشديد می كند و زمينه هاي بي نظمي و سرانجام انحرافات اجتماعي در شهرها را گسترش مي دهند.(موسوی؛1378)
زندگي اجتماعي انسان تحت حاكميت قواعد يا هنجارهاي اجتماعي است. اگر افراد از قواعدي كه بعضي انواع رفتار را در زمينه هاي معيني به عنوان رفتارهاي مناسب و رفتارهاي ديگري را به عنوان رفتارهاي نامناسب تعريف مي كنند پيروي نمي كردند، فعاليت هايشان دچار هرج و مرج مي گرديد. براي مثال رفتار منظم در شاهراه ها، چنانچه رانندگان قواعد راهنمايي و رانندگي را رعايت نمي كردند، غيرممكن بود. هنجارهايي كه در رفتارها از آنها پيروي مي شود، به زندگي اجتماعي خصلتي منظم و قابل پيش بيني مي بخشند و جامعه شناسي تا اندازه زيادي با نشان دادن اين كه چگونه نظم اجتماعي برقرار مي شود سروكار دارد. اما اين داستان روي ديگري نيز دارد. هميشه همه افراد با انتظارات اجتماعي همنوايي نمي كنند. رانندگان گاهي قواعد عبور و مرور را رعايت نمي كنند، حتي اگر زندگي ديگران در نتيجه آن به خطر افتد. هنگامي كه شخصي شتابزده، يا تحت تاثير الكل باشد، ممكن است از روي بي پروايي رانندگي كند و حتي شايد در خلاف جهت يك خيابان يكطرفه ميان بر بزند. افراد اغلب از قواعدي كه انتظار ميرود تبعيت كنند، منحرف مي شوند.(گيدنز؛ 1989)
بنابراين جرايم شهري و انحرافات اجتماعي، مسئله و پديده اي رايج در زندگي شهري مي باشد. علت و ريشه اين مسئله از ديدگاه هاي مختلف متفاوت است. مطالعه رفتار انحرافي يكي از جذابترين وظايف جامعه شناسي است. اين حوزه تحليل جامعه شناسي پيچيده است؛ چرا كه به همان اندازه ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي انواع فراوان تخلف از قانون نيز وجود دارد. از آنجا كه هنجارها در ميان فرهنگ هاي مختلف و حتي بين خرده فرهنگ هاي گوناگون درون يك جامعه فرق مي كنند، ممكن است آنچه در يك محيط فرهنگي طبيعي است در محيط فرهنگي ديگري انحرافي باشد.(گيدنز؛ 1989) كجروي را مي توان ناهمنوايي با هنجار يا مجموعه هنجارهاي معيني تعريف كرد كه توسط تعداد قابل ملاحظه اي از مردم در اجتماع يا جامعه اي پذيرفته شده است. هيچ جامعه اي را نمي توان به سادگي به كساني كه از هنجارها منحرف می شوند و كساني كه با آنها همنوايي مي كنند تقسيم نمود.(گيدنز؛ 1989)

2-9- رويكرد نظري مفهوم ترافيك
ترافيك قدمتي به طول تاريخ دارد. از همان زمانيكه انسان پا به دايره هستي نهاد ترافيك نيز نمودار گشت. او براي گذران زندگي خود محبور به مهاجرت و تغيير مكان جهت پيدا نمودن محيطي با شرايط جديد خود بود و متناسب با ابزار و بضاعت خويش وسيله نقليه متفاوتي را به استخدام درآورد.
اتومبيل تحول شگرف و عميقي را در سبك زندگي افراد ايجاد نمود و زمينه پيشرفت هاي گوناگون در بخش هاي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد شهروندان زن Next Entries منبع تحقیق درمورد عرضه و تقاضا، سلسله مراتب، آغاز بحران