منبع تحقیق درمورد اعتماد اجتماعی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد بین شخصی، هنجارهای اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

عاطفهها، جشن نیکوکاری» كمترين اهميت و بيشترين پراكندگي را در ميان پاسخگويان داراست.

3. وضعیت هنجارهای اجتماعی
هنجارهای اجتماعی دومین بعد مهم در سنجش سرمایه اجتماعی است. هنجارهای اجتماعی با استفاده از 2 مولفه هنجارهای فردی و جمعی مورد سنجش قرار گرفته است. جدول زير توزيع فراوانی هنجارهای اجتماعی را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان میدهد.
(جدول شماره 33-5): وضعیت هنجارهای اجتماعی
میزان رعایت هنجارهای اجتماعی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
خیلی زیاد
15
4/3
4/3
زیاد
190
2/43
6/46
تا حدودی
217
3/49
9/95
کم
17
9/3
8/99
اصلاً
1
2/0
100
جمع کل
440
100

میانگین
47/3
انحراف استاندارد
57/0
همانطور که در جدول بالا ملاحظه میشود، بیشترین توزیع فراوانی هنجارهای اجتماعی پاسخگویان مربوط به سطح متوسط (3/49 درصد) است و کمترین میزان مربوط به سطح اصلاً (2/0 درصد) است. درصد فراوانی تجمعی نشان می دهد که در حدود 96 از پاسخگویان در حد متوسط و متوسط رو به بالا به رعایت هنجارهای جمعی میپردازند و ما بقی کمتر از این حد قرار دارند. میانگین پاسخگویان نزدیک به زیاد یعنی 47/3 از 5 است و انحراف معیار این بعد از سرمایه اجتماعی پاسخگویان 57/0 است.
جدول زیر، وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب مولفههای هنجارهای اجتماعی نشان میدهد.
(جدول شماره 34-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب مولفههای هنجارهای اجتماعی
مولفهها
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
اصلاً
ميانگين
انحراف معیار
هنجارهای فردی.
4/36
6/56
7/5
9/0
5/0
26/4
56/0
هنجارهای جمعی.
3/2
28
50
4/18
4/1
11/3
71/0
یافتههای جدول فوق نشان میدهد، در عين حال كه میانگین وضعیت هنجارهای اجتماعی در حد نزدیک به زیاد است (ميانگين كل 47/3)، اما نسبت پاسخ در ميان مولفههای مختلف تشكيل دهنده اين بعد از سرمایه اجتماعی برابر نيست. از ميزان ميانگين و انحراف استاندارد مي‌توان استنباط كرد كه مولفههای فوق به ترتيبي كه در جدول آمده است از بيشترين تا كمترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند. لذا در حالي كه «هنجارهای فردی» بالاترين شدت پاسخ‌ها و كمترين پراكندگي از ميانگين را به خود اختصاص داده است، «هنجارهای جمعی» كمترين اهميت و بيشترين پراكندگي را در ميان پاسخگويان داراست. شایان ذکر است، نمودار شماره 3-5 مقایسه میانگین مولفههای هنجارهای اجتماعی را نشان میدهد.
(نمودار شماره 3-5): مقایسه میانگین مولفههای هنجارهای اجتماعی

ج- اعتماد اجتماعی
سومین بعد سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی میباشد. اعتماد اجتماعی توسط سه مولفه اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم یافته و اعتماد نهادی مورد سنجش قرار گرفته است که در زیر دادههای آماره توصیفی بدست آمده از سوالات مربوط به این مولفهها تشریح میگردد.
1. اعتماد بین شخصی
اعتماد بین شخصی یکی از مولفه مهم در سنجش اعتماد اجتماعی است. همانطور که در فصل روش شناسی مطرح شد، این مولفه با استفاده از 7 سوال مورد سنجش قرار گرفته است. جدول زير، توزيع فراوانی اعتماد بین شخصی را براساس نمره مقیاس 1 تا 5 نشان میدهد.
(جدول شماره 35-5): وضعیت اعتماد بین شخصی پاسخگویان
سطح اعتماد بین شخصی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
خیلی زیاد
1
2/0
2/0
زیاد
69
7/15
9/15
تا حدودی
251
57
73
کم
117
6/26
5/99
اصلاً
2
5/0
100
جمع کل
440
100

میانگین
9/2
انحراف استاندارد
63/0
همانطور که در جدول فوق ملاحظه میشود، بیشترین توزیع فراوانی اعتماد بین شخصی پاسخگویان مربوط به سطح تاحدودی (57 درصد) است و کمترین میزان مربوط به سطح خیلی زیاد (2/0 درصد) است. درصد فراوانی تجمعی نشان میدهد که در حدود سه چهارم از پاسخگویان در حد متوسط و متوسط رو به بالا دارای اعتماد بین شخصی هستند و ما بقی کمتر از این حد قرار دارند. میانگین پاسخگویان نزدیک به متوسط یعنی 9/2 از 5 است و انحراف معیار این مولفه از اعتماد اجتماعی پاسخگویان 63/0 است.
جدول زیر، وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب گویههای اعتماد بین شخصی نشان میدهد.
(جدول شماره 36-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب گویههای اعتماد بین شخصی
گویهها
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
اصلاً
ميانگين
انحراف معیار
اعتماد به اعضای خانواده
3/72
5/20
5
2
2/0
63/4
7/0
اعتماد به دوستان
9/10
6/36
6/36
3/12
6/3
39/3
96/0
اعتماد به فامیل وخویشاوندان
6/8
5/34
4/43
6/8
8/4
34/3
93/0
اعتماد به همسایگان
8/1
5/10
5/40
6/28
6/18
48/2
97/0
اعتماد به اهالی محله
7/0
8/4
2/35
7/32
6/26
2/2
91/0
اعتماد به همشهریها
2/0
5
3/32
5/35
27
16/2
89/0
اعتماد به هم استانیها
9/0
3
2/30
5/35
5/30
08/2
9/0
یافتههای جدول فوق نشان میدهد، در عين حال كه میانگین مولفه اعتماد بین شخصی در حد نزدیک به متوسط است (ميانگين كل 24/4)، اما نسبت پاسخ در ميان گويه‌هاي مختلف تشكيل دهنده اين مولفه از اعتماد اجتماعی برابر نيست. از ميزان ميانگين و انحراف استاندارد مي‌توان استنباط كرد كه گويه‌هاي فوق به ترتيبي كه در جدول آمده است از بيشترين تا كمترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند. لذا در حالي كه «اعتماد به اعضای خانواده» بالاترين شدت پاسخ‌ها و كمترين پراكندگي از ميانگين را به خود اختصاص داده است، «اعتماد به هم استانیها» كمترين اهميت و بيشترين پراكندگي را در ميان پاسخگويان داراست.
2. اعتماد تعمیم یافته
اعتماد تعمیم یافته یکی از مولفه مهم در سنجش اعتماد اجتماعی است. همانطور که در فصل روش شناسی مطرح شد، این مولفه با استفاده از 5 سوال مورد سنجش قرار گرفته است. جدول زیر، توزيع فراوانی اعتماد تعمیم یافته را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان میدهد.
(جدول شماره 37-5): وضعیت اعتماد تعمیم یافته پاسخگویان
سطح اعتماد تعمیم یافته
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
خیلی زیاد
8
8/1
8/1
زیاد
82
6/18
5/20
تا حدودی
223
7/50
1/71
کم
114
9/25
97
اصلاً
13
3
100
جمع کل
440
100

میانگین
89/2
انحراف استاندارد
74/0
همانطور که در جدول شماره 37-5 ملاحظه میشود، بیشترین توزیع فراوانی اعتماد تعمیم یافته پاسخگویان مربوط به سطح تاحدودی (7/50 درصد) است و کمترین میزان مربوط به سطح خیلی زیاد (8/1 درصد) است. درصد فراوانی تجمعی نشان می دهد که در حدود 72 درصد از پاسخگویان در حد متوسط و متوسط رو به بالا دارای اعتماد هستند. مابقی کمتر از این حد قرار دارند. میانگین پاسخگویان نزدیک به متوسط یعنی 89/2 از 5 است و انحراف معیار اعتماد تعمیم یافته پاسخگویان 57/0 است.
جدول زیر، وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب گویههای اعتماد تعمیم یافته نشان میدهد.
(جدول شماره 38-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب گویههای اعتماد تعمیم یافته
گویهها
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
اصلاً
ميانگين
انحراف معیار
كار خوب، بدون پاسخ نميماند
52
1/24
8/16
6/3
4/3
18/4
05/1
اگر چیزی گمکنم و همسایهها آن را پیدا کنند،آن را به من پس میدهند
9/8
3/27
6/36
2/20
7
11/3
05/1
اکثر مردم قابل اعتمادند
4/3
2/10
9/33
28
5/24
4/2
07/1
اگر چیزی گم کنم و غریبهای آن را پیدا کنند، آن را به من پس میدهند
5/2
8/9
6/33
7/32
4/21
39/2
01/1
اکثر مردم صادقند
5/2
5/10
8/31
7/32
5/22
38/2
02/1
یافتههای جدول فوق نشان میدهد، در عين حال كه میانگین اعتماد تعمیم یافته نزدیک به متوسط است (ميانگين كل 28/2)، اما نسبت پاسخ در ميان گويه‌هاي مختلف تشكيل دهنده اين مولفه از اعتماد اجتماعی برابر نيست. از ميزان ميانگين و انحراف استاندارد مي‌توان استنباط كرد كه گويه‌هاي فوق به ترتيبي كه در جدول آمده است از بيشترين تا كمترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند. لذا در حالي كه «کار خوب، بدون جواب نمیماند» بالاترين شدت پاسخ‌ها و كمترين پراكندگي از ميانگين را به خود اختصاص داده است، «اکثر مردم صادقند» كمترين اهميت و بيشترين پراكندگي را در ميان پاسخگويان داراست.
3. اعتماد نهادی
اعتماد نهادی یکی از مولفه مهم اعتماد اجتماعی است. همانطور که در فصل روش شناسی مطرح شد، این مولفه با استفاده از 18 سوال مورد سنجش قرار گرفته است. جدول شماره 39-5، توزيع فراوانی اعتماد نهادی را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان میدهد.

(جدول شماره 39-5): وضعیت اعتماد نهادی پاسخگویان
سطح اعتماد نهادی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
خیلی زیاد
1
2/0
2/0
زیاد
34
7/7
8
تا حدودی
177
2/40
2/48
کم
193
9/43
92
اصلاً
35
8
100
جمع کل
440
100

میانگین
47/2
انحراف استاندارد
69/0
همانطور که در جدول فوق ملاحظه میشود، بیشترین توزیع فراوانی اعتماد نهادی پاسخگویان مربوط به سطح کم (9/43 درصد) است و کمترین میزان مربوط به سطح خیلی زیاد (2/0 درصد) است. درصد فراوانی تجمعی نشان می دهد که در حدود نیمی از پاسخگویان در حد متوسط و متوسط رو به بالا دارای اعتماد نهادی هستند. مابقی کمتر از این حد قرار دارند. میانگین پاسخگویان بیش از کم یعنی 47/2 از 5 است و انحراف معیار این مولفه از اعتماد اجتماعی پاسخگویان 57/0 است.
جدول زیر، وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب گویههای اعتماد نهادی نشان میدهد.
(جدول شماره 40-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب گویههای اعتماد نهادی
گویهها
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
اصلاً
ميانگين
انحراف معیار
اعتماد به معلمان
6/18
3/34
6/31
7/7
7/7
48/3
12/1
اعتماد به اساتيد دانشگاه
1/16
3/34
3/34
5/10
8/4
47/3
03/1
اعتماد به پزشكان
7/10
2/30
5/37
6/13
8
22/3
07/1
اعتماد به ورزشكاران
5/12
8/24
9/33
1/19
8/9
11/3
15/1
اعتماد به راديو وتلويزيونهاي خارجي
7
1/14
3/37
1/21
5/20
66/2
16/1
اعتماد به پليس و نيروي انتظامي
6/6
9/15
4/23
3/22
8/31
43/2
26/1
اعتماد به روزنامهها و مطبوعات
2
10
7/35
1/29
2/23
39/2
01/1
اعتماد به كسبه و بازاريان
2/3
5/7
9/35
4/31
22
38/2
01/1
اعتماد به دادگاهها و قضات دادگستری
9/3
5/15
8/26
2/20
6/33
36/2
2/1
اعتماد به رانندگان تاكسي و اتوبوس
2/3
3/9
32
5/29
9/25
34/2
06/1
اعتماد به راديو و تلويزيون داخلي
4/3
6/11
7/25
3/24
35
24/2
15/1
اعتماد به روحانيون
2/3
3/12
2/25
2/20
1/39
2/2
18/1
اعتماد به استانداری و فرمانداری
8/1
1/11
5/22
3/24
2/40
1/2
11/1
اعتماد به مديران سازمانهاي دولتي
7/0
8
3/27
28
1/36
09/2
1
اعتماد به شهرداری
7/0
2/8
9/23
1/26
1/41
01/2
02/1
اعتماد به نمايندگان مجلس
6/1
5/7
2/23
7/25
42
01/2
05/1
اعتماد به اعضاي شوراي شهر
7/0
6/6
4/23
4/26
43
96/1
99/0
اعتماد به سياستمداران
2
7
6/21
4/21
48
94/1
08/1
یافتههای جدول شماره 40-5 نشان میدهد، در عين حال كه میانگین اعتماد نهادی بیش از کم است (ميانگين كل 47/2)، اما نسبت پاسخ در ميان گويه‌هاي مختلف تشكيل دهنده اين مولفه از اعتماد اجتماعی برابر نيست. از ميزان ميانگين و انحراف استاندارد مي‌توان استنباط كرد كه گويه‌هاي فوق به ترتيبي كه در جدول آمده است از بيشترين تا كمترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند. لذا در حالي كه «اعتماد به معلمان» بالاترين شدت پاسخ‌ها و كمترين پراكندگي از ميانگين را به خود اختصاص داده است، «اعتماد به سیاستمداران» كمترين اهميت و بيشترين پراكندگي را در ميان پاسخگويان داراست.
4. وضعیت اعتماد اجتماعی
اعتماد اجتماعی یکی از ابعاد مهم در سنجش سرمایه اجتماعی است. اعتماد اجتماعی با استفاده از سه مولفه اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم یافته و اعتماد نهادی مورد سنجش قرار گرفته است. جدول زير، توزيع فراوانی اعتماد اجتماعی را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره شوهر آهوخانم، عناصر داستان، آداب و رسوم، عشق و محبت Next Entries منبع تحقیق درمورد زیست محیطی، سرمایه اجتماعی، فراوانی تجمعی، اعتماد اجتماعی