منبع تحقیق درمورد اطلاعات حسابداری، پردازش اطلاعات، ویژگی های کیفی

دانلود پایان نامه ارشد

ز بخش‌هاي پيشرفته طراحي است كه اين مشكلات را حل مي‌كند. سيستم مزبور كليه جنبه‌هاي فعاليت سازمان را با سيستم اطلاعاتي حسابداري سنتي تلفيق، يكپارچه و هماهنگ مي‌كند (همان منبع،25)3.

5-1- ضرورت تحقیق
نياز به يك سيستم اطلاعات قوي مالي يكي از ابزارهاي اصلي پويايي و پيشرفت در سازمان‌هاي مختلف مي‌باشد و بر همين اساس در وزارتخانه اي به بزرگي وزارت نفت ايران متشكل از چندين مديريت، شركت‌هاي فرعي و سازمانهاي متنوع جنبي و با تشكيلاتي بالغ بر ده‌ها كارخانه توليدي بزرگ و كوچك منحصر به فرد، واحدهاي عملياتي، پشتيباني و خدماتي و محدوده فعاليتي به وسعت كشور پهناور ايران، اين نياز به صورت برجسته خودنمايي مي‌كند. از طرفي با توجه به سياست‌هاي جديد دولت ايران مبني بر خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي و خودكفا نمودن واحدها بر مبناي بنگاههاي اقتصادي، افزايش راندمان و بعضاً سوددهي، اين نياز روز به روز نمايان‌تر مي‌شود.شركت‌هاي پالايش نفت نيز از قاعده اصل 44 قانون اساسي مبني بر خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي مستثني نشده‌است و طبق اين اصل بايد تا چند سال آتي شركت‌هاي پالايش نفت ايران كلاً به بخش خصوصي واگذار گردند. اين روند با خصوصي‌شدن شركت پالايش نفت اصفهان شروع و ساير شركت‌ها مانند شركت پالايش نفت تبريز و بندرعباس و اراك نيز در مراحل ابتدايي واگذاري استبا توجه به اهميت صنعت نفت در كشور ايران و نيز با توجه به روند خصوصي شدن شركت‌هاي پالايش نفت ايران كه دربالا ذكر شد، بهبود عملكرد شركت‌هاي نفتي بيش از پيش احساس مي‌شود. بنابراين مديران اين واحدها جهت مديريت هر چه بهتر واحد تجاري و در نهايت بهبود عملكرد مالي، نياز به اطلاعاتي دارند كه مبناي تصميم‌گيري صحيح قرار گيرد. اين اطلاعات بايستي داراي ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري باشد. بنابراين استفاده از سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري متناسب با هر واحد تجاري و نيازهاي آن و با توجه به حجم فعاليت‌هاي هر واحد بسيار ضروري به نظر مي‌رسد.
در تحقيق حاضر به بررسي تأثير سيستم جامع مالي و يكنواخت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري پرداخته شده و ميزان اين تأثير را مورد سنجش قرار داده تا بتوان به هدفي كه همان تهيه اطلاعات مفيد براي تصميم‌گيري است، برسيم.

6-1 فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی: سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تاثيرگذار است.
فرضیه فرعی 1 : سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر «مربوط بودن» اطلاعات حسابداری تاثير گذار است.
فرضیه فرعی 2 : سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر «قابل اتکا بودن» اطلاعات حسابداری تاثير گذار است..
فرضیه فرعی 3 سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر «قابل مقایسه بودن» اطلاعات حسابداری تاثير گذار است.
فرضیه فرعی 4 سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر «قابل فهم بودن» اطلاعات حسابداری تاثير گذار است.

7-1- اهميت تحقیق
امروزه تحولات شگرفي در زمينه سيستم‌هاي اطلاعاتي و پيشرفت‌هاي آن در دنيا روي داده‌است به طوري كه روندهاي دگرگوني را در زمينه‌هاي مختلف ايجاد كرده‌است. مهم‌ترين ويژگي سيستم‌هاي اطلاعاتي جديد سرعت زياد آنها در پردازش اطلاعات، دقت فوق‌العاده زياد، سرعت زياد دسترسي به اطلاعات، به روز بودن، امكان مبادله الكترونيكي اطلاعات، كيفيت بالا مي‌باشد. از طرفي ديگر گسترش حجم عمليات موارد فوق نشان‌دهنده اين است كه اطلاعات نقش مهمي را در تصميمات سرمايه‌گذاران و مديران ايفا مي‌كند مديران به منظور مواجهه با محيط وتحقق اهداف سازماني خود با مدنظر قراردادن متغيرهاي محيطي ضرورتا بايستي محيط را تحليل،متغيرهاي آن را شناسايي وتدابير مناسب در برخورد با انها اتخاذ كنند.اين امر مستلزم برخورداري از اطلاعات بهنگام،درون وبرون سازماني،ونيز امكان بهره برداري بهينه از آنها مي باشدكه اين امر مستلزم وجود يك سيستم مناسب اطلاعات حسابداري در سازمان مي باشد (صرافي زاده،1384،25)1.
شركت‌هاي پالايش نفت ايران نيز از يك سيستم اطلاعات حسابداري به نام “سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت” استفاده مي‌شود كه اين سيستم از زيرسيستم‌هاي ديگري شامل سيستم حقوق، سيستم جامع كالا سيستم حسابداري صنعتي و سيستم بودجه تشكيل يافته‌است.اهميت اين تحقيق در اين است كه مي‌خواهد به رابطه بين اين سيستم با ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري پي ببرد تا در صورت عدم تناسب بين اين دو مورد سيستم‌هاي جديد و متناسب ديگري جايگزين آن گردد.
8-1 اهداف تحقيق
هدف اصلي تحقيق بررسي تاثير سيستم جامع مالي ويكنواخت صنعت نفت بر ويژگي كيفي اطلاعات حسابداري در شركت هاي پش نفت كشور ميباشد كه اين هدف با بررسي موارد زيرمحقق مي گردد.
الف)- بررسي تاثير سيستم جامع مالي نفت بر ويژگي مربوط بودن اطلاعات حسابداري
ب)- برسي تاثيرسيستم جامع مالي نفت بر ويژگي قابل اتكا بودن اطلاعات حسابداري
ج)- بررسي تاثير سيستم جامع مالي نفت بر ويژگي قابل مقايسه بودن اطلاعات
د)- بررسي تاثير سيستم جامع مالي نفت بر ويژگي قابل فهم بودن اطلاعات حسابداري
هدف فرعي تحقيق بررسي ميزان تاثير متغير مستقل تحقيق بر متغيرهاي وابسته يعني چهار ويژگي اصلي اطلاعات حسابداري است.

9-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات کلیدی:
سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري:11
سيستم اطلاعاتي حسابداري شامل افراد، رويه ها و شيوه‌هاي فن‌آوري اطلاعاتي است (سجادي 1385، 60)12.
سيستم اطلاعات حسابداري عبارت است از كليه اجزاي مرتبط با هم كه در امر جمع آوري اطلاعات با هدف برنامه ريزي، كنترل، تجزيه و تحليل و تصميم گيري نقش دارند برخي فعاليت هاي مهمي كه سيستم اطلاعات حسابداري در يك شركت ايجاد مي كند عبارت اند از: گردآوري و ثبت داده هاي مربوط به فعاليت هاي شركت، برنامه ريزي، فرآيند تبديل داده ها به اطلاعاتي كه در تصميم گيري براي برنامه ريزي و كنترل فعاليت ها و انجام كنترل هاي ضروري جهت حفاظت از دارايي هاي شركت استفاده مي شود (ساتن2000٬،121)13.
سيستم اطلاعاتي حسابداري براي مولفه و عنصري از شركت است كه به وسيله پردازش رويدادهاي مالي، اطلاعات مالي و اطلاعات مبناي تصميم گيري را در اختيار استفاده كنندگان قرار مي دهد. سيستم اطلاعات حسابداري را مي توان محل تقاطع منطقي دو موضوع گسترده تر يعني حسابداري و سيستم اطلاعاتي مديريت دانست (الهي،1380، 120)4.
سيستم اطلاعات حسابداري به عنوان يك واسطه و رابط عمل مي كند كه از طريق آن سه متغير مجزا رفتار سازماني را تحت تاثير قرار مي دهد. سيستم اطلاعات حسابداري اطلاعاتي درباره وقايع اقتصادي فراهم مي كند كه تصميم گيرنده از آن در برنامه ريزي، نظارت و كنترل سازمان استفاده مي كند (ديويد و همكاران، 1999،51)14.
ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري
ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري به خصوصياتي اطلاق مي‌شود كه موجب مي‌گردد اطلاعات ارائه‌شده در صورتهاي مالي براي استفاده‌كنندگان در راستاي ارزيابي وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري مفيد واقع شود (كميته تدوين استانداردهاي حسابداري، 1386 ، 679)15.
مربوط بودن
اطلاعاتي مربوط تلقي مي‌شود كه بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان در ارزيابي رويدادهاي گذشته، حال يا آينده يا تأييد يا تصحيح ارزيابي هاي گذشته آنها مؤثر واقع شود ( همان منبع ، 680)16. براي مربوط بودن، اطلاعات حسابداري بايد بر تصميم گيري تاثير داشته باشد، چنانچه اين اطلاعات اثري بر تصميم نداشته باشد، نسبت به آن تصميم نامربوط تلقي مي شود. دو كاركرد اطلاعات يعني سودمندي در پيش بيني و سودمندي در ارزيابي با يكديگر در ارتباط هستند، علاوه بر آن بر اساس مفهوم مربوط بودن مي توان بين اطلاعات و داده هاي تمايز قايل شد (تاري وردي ، 1385 ، 5)17.
قابل اتكا بودن
براي اينكه اطلاعات مفيد باشد بايد قابل اتكا باشد اطلاعاتي قابل اتكا است كه عاري از اشتباه و از تمايلات جانبدارانه با اهميت باشد و به طور صادقانه معرف آن چيزي باشد كه مدعي بيان آن است يا به گونه‌اي معقول انتظار مي‌رود بيان كند (كميته تدوين استانداردهاي حسابداري ايران، 1386 ، 680)18. اتكا پذيري ويژگي عمده‌ي ديگر مربوط به تصميم، بر اساس مفهوم شماره دو هيات استانداردهاي حسابداري مالي19 به قرار زير تعريف شده است:
كيفيت اطلاعات اطمينان دهنده‌ي اينكه اطلاعات به طور منطقي از اشتباه و جانبداري عاري است و به طور صادقانه آنچه را كه جهت ارائه دارد، ارائه مي كند.

اتكاپذيري يك ضرورت براي افرادي است كه نه وقت و نه تخصص براي ارزيابي محتوي حقيقي اطلاعات دارند (تاري وردي، 1385، 5)1.
قابل مقايسه بودن
در ايران بايد بتوانند اطلاعات حسابداري را در طول زمان مورد مقايسه قرار دهند و نير بتوانند وضعيت مالي و نتايج عمليات موسسه هاي ديگر را با موسسه خود مقايسه كنند، رعايت استانداردهاي حسابداري و يكنواختي در ارائه اطلاعات قابليت مقايسه را بالا مي برد (مكرمي، 1374، 170)2.
اطلاعاتي كه براي واحدهاي تجاري مختلف در يك سبك مشابه اندازه گيري و گزارش مي شوند، مقايسه پذير تلقي مي گردند. مقايسه پذيري يعني كيفيت اطلاعاتي كه كاربران را قادر به شناسايي مشتركات و اختلافات بين دو مجموعه مقايسه پذيري يعني كيفيت اطلاعاتي كه كاربران را قادر به شناسايي مشتركات و اختلافات بين دو مجموعه از پديده هاي اقتصادي نمايد.مقايسه ها، معمولاً بر مبناي اندازه گيري هاي قابل شمارش ويژگي هاي مشترك انجام مي شوند. بنابراين براي مقايسه پذيري اندازه گيري هاي به كار برده شده بايد به لحاظ ويژگي مشترك، اتكا پذير باشند. مقايسه پذيري مي تواند از كاربرد ورودي ها، روش ها، يا سيستم هاي طبقه بندي مختلف ناشي شود (تاري وردي، 1385، 8)3.
قابل فهم بودن
سطح فهم و دانش كاربران از اطلاعاتي مالي با يكديگر متفاوت است به تبع آن، ميزان بهره گيري هر يك از آن ها از اطلاعات مالي نيز تفاوت خواهد داشت. بنابراين ماهيت كاربرد در تصميم گيري در خصوص، اينكه چه اطلاعاتي بايد فراهم شود، يك عامل كليدي محسوب مي شود. به خاطر آنكه قابل فهم بودن، اتصال كاربران و تصميم هاي آن ها، تلقي مي گردد. بنابراين چنانچه اطلاعات فراهم شده، كيفيت هاي اوليه، يعني مربوط بودن و اتكاء پذيري را داشته باشد، اما فاقد كيفيت خاص كاربرد يعني قابل فهم بودن، باشد، كاربر نمي تواند آن را در تصميم گيري هاي خود بكار گيرد (تاري وردي، 1385، 6)4.
يك خصوصيت كيفي مهم اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي اين است كه به آساني براي استفادهكنندگان قابل درك باشد.قابل فهم بودن اطلاعات حسابداري متشكل از دو عامل زير است.
الف) ادغام وطبقه بندي اطلاعات. براي اينكه ارايه اطلاعات. مالي قابل فهم باشد لازم است كه اقلام به نحوي مناسب در يكديگر ادغام وطبقه بندي شوند.
ب) توان استفاده كننده. اطلاعات مالي بايد بر اساس اين فرض كه استفاده كننده كنندگان از آگاهيمعقولي در مورد فعاليتهاي تجاري و اقتصادي و نحوه حسابداري برخوردارند واينكه مايل به مطالعه اطلاعات با تلاش معقولي هستند، در عين حال اطلاعات پيچيده اي كه مربوط تلقي مي شود نبايد به بپهانه مشكل بودن درك آن حذف شود، گرچه اين گونه اطلاعات نيز بايد حتي المقدور به گونه اي ساده ارايه شود (نوروش،1385،23)5.

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه
بخش عمده اطلاعاتي كه در سازمان ها جهت تصميم گيري مديران مورد نياز است ٬ اطلاعات حسابداري مي باشد.سيستم اطلاعات حسابداري شامل افراد شيوه ها و روشهاي فناوري اطلاعاتي است. ٬ بيشتر تصميم گيري هاي مديران را تصميم گيري هاي اقتصادي و انتخاب راه كارهاي مناسب براي بهبود عملكرد سازمان منجر تشكيل مي دهد.از آنجا كه حسابداري در پي اندازه گيري و ارايه اطلاعات اقتصادي به استفاده كنندگان جهت قضاوت وتصميم گيري هاي آگاهانه است٬ آن را به عنوان يك سيستم اطلاعات مي شناسيم .بنابراين براي موفقيت سازمان ها با توجه به اهميت و تاثير گذاري گزارشهاي قابل استخراج و ارايه از سيستم اطلاعات حسابداري ٬ مديران در تصميم گيري ها به بهره برداري صحيح از اطلاعات با

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حسابداران، پردازش اطلاعات، حسابرسان مستقل Next Entries منبع تحقیق درمورد ارزش اطلاعات، حسابداران، پردازش اطلاعات