منبع تحقیق درمورد استان فارس

دانلود پایان نامه ارشد

غربي
جنوب غربي
جنوب غربي
غربي
بادهاي درجه دوم
جنوب شرقي
جنوب شرقي
جنوب شرقي
غربي
شمال غربي
غربي
جنوب غربي
شرقي
جنوب شرقي
جنوب شرقي
جنوب شرقي
شمال غربي
مأخذ: مهندسان مشاور فرنهاد

به طور کلي بادهاي غالب فيروزآباد از نظر تعداد فراواني وقوع، غربي و از نظر سرعت جنوب غربي است ولي در مجموع و بر اساس ميانگين سرعت، سريع ترين بادها از سمت جنوب غربي و شمال غربي گزارش شدهاند. همچنانکه جدول ‏43، نشان ميدهد بادهاي غالب فيروزآباد از سمت شرق اصلاً در منطقه نميوزند و به طور کلي ميتوان گفت که بادهاي جنوب غربي، غربي و شمال غربي داراي فراواني و همچنين سرعت بيشتري نيز هستند.
جدول ‏44، ميانگين ماهيانة حداكثر سرعت وزش باد در ايستگاه فيروزآباد را نشان ميدهد. در ايستگاه فيروزآباد، ميانگين ماهيانة حداكثر سرعت وزش باد 63/8 متر بر ثانيه گزارش شده است كه در طول سال حداكثر سرعت وزش باد مربوط به دي ماه بوده است كه حداكثر سرعت وزش باد در اين ماه 11 متر بر ثانيه بوده است. به طور كلي حداكثر سرعت وزش باد در فيروزآباد به ترتيب در ماههاي دي، مرداد، فروردين و خرداد بوده است.
جدول ‏44- ميانگين ماهانة حداكثر سرعت وزش باد بر حسب متر بر ثانيه( ايستگاه فيروزآباد)
ماهها
دي
بهمن
اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
ميانگين
حداکثر سرعت وزش باد
(متر بر ثانيه)
11
7/6
3/8
9
3/9
9
10
3/10
3/8
7/6
7
8
6/8
مأخذ: سالنامة آماري استان فارس، 1388
3-3-5-10ساعات آفتابي و تعداد روزهاي يخبندان
در شهر فيروزآباد كل ساعات آفتابي در طول سال، 52/2446 ساعت مي باشد كه بيشترين ساعات آفتابي در شهريور ماه با 53/264 ساعت ‌و كمترين ساعات آفتابي در بهمن و اسفند ماه با 26/119 و 08/119 ساعت است. همچنين با توجه به آمار و اطلاعات و وي‍ژگي هاي شهر فيروزآباد،‌ مي توان گفت كه در شهر فيروزآباد و اطراف آن در طول هفت ماه از سال يخبندان مشاهده ميگردد. به عبارت ديگر مي توان گفت كه در طول دوره آماري 2009- 1995 در ماههاي دي، بهمن، اسفند، فروردين، ارديبهشت، خرداد،‌آبان و آذر يخبندان مشاهده شده است و تعداد 22/25 روز از سال به صورت يخبندان بوده است. بيشترين تعداد روزهاي يخبندان نيز در بهمن ماه( 55/7 روز) بوده است (جدول ‏45).
جدول ‏45- ميانگين ماهانة ساعات آفتابي و تعداد روزهاي يخبندان(ايستگاه فيروزآباد)(2009- 1995)
پارامترها
دي
بهمن
اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
مجموع
ساعات آفتابي
1/150
3/119
1/119
7/159
4/176
5/260
252
260
5/264
252
229
204
2446
تعداد روزهاي يخبندان
9/6
5/7
1/2
5/3
8/1
2/0
0
0
0
0
5/0
3/2
2/25
مأخذ: سازمان هواشناسي کشور
3-3-11توپوگرافي( ناهمواريها)
در این بخش ارتفاعات، دشت ها و ناهمواری های منطقه بررسی شده است.
3-3-11-1ارتفاعات
رشته کوههاي گسترش يافته در اطراف شهر بيشتر مربوط به گنبدهاي نمکي قديمي( احتمالاً سري هرمز) مي باشد که زاگرس چين خورده در امتداد گسل هاي شمال غربي- جنوب شرقي( کوه ميمند در شرق و جنوب) فيروزآباد است که شامل دو گنبد ديگر به نام کانساز کوه سرمه( مادة اولية نوعي از انواع متعدد سرمه، سولفور، سرب يا گالن است) و آثار فراوان معدنکاري و ذوب فلزات در ناحيه کانساز از فعاليت هاي گسترده و درازمدت معدنکاري باستاني در اين بخش از کشور حکايت از سازندهاي زيرين منطقة معدني در چين خوردگي زاگرس دارد( مهندسان مشاور فرنهاد، 1375: 80).
اين سازندهاي گچي نمکي با لايهبنديهاي ميليمتري و سانتيمتري به رنگهاي سبز، آجري و خاکستري تيره در بين و زير لايههاي گچي نمکي موجودند که ساختمان واروي(Varve) را از خود نشان ميدهند.
3-3-11-2تپهها
قسمتهاي شمالي و شمال شرقي فيروزآباد از تپههايي پوشيده شده که از نظر ريختشناسي تپه ماهورهاي کم ارتفاع مدور در شمال شرقي و در قسمت شمالي به شکل بيضي ميباشد که داراي آبراهههايي است که بر اثر هوازدگي به صورت فرسايش بر روي تپهها و دامنه آنها نقش آفريني کردهاند.
3-3-11-3دشت
– رسوبات آبرفتي واريزهاي: دشت آبرفتي دامنهاي منطقة مورد مطالعه، در قسمت پاييني رسوبات آبرفتي واريزه‌اي بادبزني شکل قرار گرفته که داراي بافت ريزتر بدون سنگريزه و تقريباً مسطح است. در دشت هاي آبرفتي رودخانه اي که قسمت اعظم دشت مورد مطالعه را در بر مي گيرد، نتيجة عمل رسوب گذاري رودخانة تنگاب است که داراي شيب ملايم و جهت آن مطابق جهت رودخانه و شمالي – جنوبي است.
– رسوبات آبرفتي واريزهاي بادبزني شکل: اين رسوبات نتيجة عمل مشترک نهرهاي کوچک و بزرگ جاري از کوههاي اطراف منطقه و واريزه کرن کوهها پس از متلاشي شدن و تخريب مي باشد که بسته به دور و نزديک بودن به کوه داراي مقداري سنگريزة گوشه دار در سطح و همين طور در طول پروفيل خاک مي باشد.
– دشت آبرفتي رودخانهاي: که قسمت اعظم دشت فيروزآباد را تشکيل مي دهد و نتيجة عمل رسوب گذاري رودخانة تنگاب مي باشد. اين دشت داراي شيب ملايم و جهت آن مطابق رودخانه يعني شمالي – جنوبي است.
3-3-11-4شيب
از نظر شيب ميتوان گفت به طور کلي شيب منطقه از شمال و شمال غربي به سمت جنوب و جنوب غربي کم ميشود. در دشت فيروزآباد شيب از اطراف به مرکز دشت مي باشد. اراضي کوهها داراي شيبي بسيار تند حتي به 50 تا 90 درصد مي رسد و به دليل عدم پوشش گياهي و يا با پوشش گياهي کم با خطر فرسايش بسيار روبرو است. شيب اراضي کوهپايهاي بين 3 تا 10 درصد مي باشد و به دليل خطر فرسايش، کشاورزي بر روي اين اراضي مقرون به صرفه نيست( دامنههاي کوههاي سفيدار، پودنو و ده بين) چون موجب تخريب و فرسايش خاک مي گردد. شيب دشتهاي دامنهاي، رسوبي و رودخانه اي معمولاً کم و به صفر تا نيم درصد مي رسد و به دليل تهنشين شدن رسوبات دانه ريز براي کشورزي مساعد است( قانعي خو، 1380: 30).
3-3-12خاک شناسي و قابليت اراضي
منطقة فيروزآباد به شش واحد فيزيوگرافي يا تيپ(دسته) اراضي تقسيم مي گردد:
– گروه اراضي طبقه يک و دو منطقة فيروزآباد با اشغال 4/62 درصد از کل مساحت منطقه که داراي شيب کمتر از 2 درصد بوده و در ارتفاع تا 1350 متري از سطح دريا واقع شدهاند. بر اساس اطلاعات خاک شناسي در دشت فيروزآباد( شهر)، بعد از مناطق و اراضي مسکوني که مرکز شهر را تشکيل مي دهد، در ناحية جنوبي و غربي و قسمتي از شمال غرب شهر، خاک هاي سري فيروزآباد قرار دارد که خاک خيلي عميق به رنگ قهوه اي متمايل به خاکستري تيره با بافت رسي و شني است و جزء دشت آبرفتي رودخانهاي مي باشد. اين اراضي از نظر طبقه بندي، جزو اراضي درجة يک يا کلاس يک مي باشد که شامل زمين هاي کشاورزي و اراضي مرغوب و بدون محدوديت براي زراعت هاي آبي است و مساحت آن 3350 هکتار يا 60/46 درصد کل اراضي فيروزآباد مي باشد. همچنين قسمت شمالي شهر فيروزآباد در قطعة مجزا شده سري سرميدان يا سري اصلي که از دشت هاي آبرفتي دامنه اي تشکيل شده و به رنگ قهوهاي است نيز جزو اراضي درجة يک( طبقه يک) مي باشد.
اراضي درجة دو يا کلاس دو شامل زمين هاي مناسب براي آبياري که داراي کمي محدوديت براي زراعت هاي آبي است و بازده زراعي آن در شرايط مساوي کمتر از اراضي درجة يک مي باشد. مساحت اين دسته از اراضي 1140 هکتار يا 80/15 درصد از کل اراضي مورد مطالعه است. در غرب شهر فيروزآباد در ساحل شرقي رودخانه تنگاب تا حد دامنه هاي کوه ميمند، اراضي درجة 2، اراضي شيب دار(5-2 درصد) با کمي پستي و بلندي است که درقسمت شمال شرقي اين رودخانه داراي مقدار کمي سنگريزه(15- 3 درصد) در سطح خاک و قابليت نفوذ آهسته مي باشد.
– گروه اراضي طبقة سه و چهار که با اشغال 3/36 درصد از کل مساحت اراضي منطقه داراي شيب 2 تا 5 درصد و شيب جانبي يک تا دو درصد با کمي پستي و بلندي و فرسايش آبي است. اراضي طبقة سه، اراضي نسبتاً قابل کشت بوده که در آن اشکالات و محدوديت هاي آب براي زراعت آبي نسبتاً زياد است. مساحت اين نوع از اراضي 930 هکتار يا 9/12 درصد کل اراضي است. همچنين اراضي طبقة چهار شامل زمين هايي است که قابليت کشت آنها محدود و اشکالات زيادي براي آبياري دارند. مساحت اين اراضي 1690 هکتار است که 4/23 درصد کل اراضي است( قانعيخو، 1380: 159).
در قسمت شمال شرقي و جنوب شرقي فيروزآباد قطعة مجزا شده سري جايدشت از دسته رسوبات آبرفتي واريزه اي بادبزني شکل به رنگ زرد تيره ديده مي شود. در اين ناحيه خاک نسبتاً عميقي به رنگ قهوه اي متمايل به رنگ زرد تيره با بافت رسي و شني سيلتدار قرار گرفته است. اين قسمت داراي اراضي درجة سه( کلاس سه) مي باشد که شامل زمين هاي نسبتاً قابل کشت، اراضي با محدوديت و اشکالات متوسط براي زراعت هاي آبي که فقط در شرايط به خصوص قابل آبياري مي باشد و اراضي کم عمق( Cm 50- 25) و کمي سنگريزه دار است.
در اراضي شمال شرقي به طرف شرق، قطعة مجزا شده سري جايدشت با مشخصات سري اصلي ولي کم عمق(50 تا 25 سانتيمتر) از رسوبات آبرفتي واريزه اي بادبزني شکل در دامنه هاي کوه ميمند قرار دارد. اين قسمت داراي اراضي درجة 4 يا طبقة چهار است، يعني زمين هايي که قابليت کشت آنها محدود و داراي محدوديت و اشکال خيلي زياد براي زراعت هاي آبي است. آبياري اين اراضي در شرايط به خصوص و براي کشت گياهان معدودي مناسب مي باشد. مساحت اين نوع از اراضي 1690 هکتار يا 40/23 درصد اراضي مورد مطالعه مي باشد و داراي شيب عمومي نسبتاً ملايم و شيب جانبي ملايم با کمي پستي و بلندي و فرسايش آبي است.
– گروه اراضي طبقة پنج و شش که مناطق مسکوني و ساخت و ساز شهري را تشکيل ميدهد. قابليت کشاورزي اين تيپ از اراضي بسيار محدود بوده و مراکز مسکوني شهري و مراکز مسکوني روستايي را در منطقه در بر مي گيرد. اين اراضي باقيماندة دهات مخروبه، اراضي مسکوني در دست ساختمان و بيرون زدگي هاي صخرهاي و بستر سنگلاخي رودخانهاي و مسيل ها ميباشد. مساحت اين نوع از اراضي 90 هکتار بوده که 3/1 درصد کل اراضي است( مهندسان مشاور فرنهاد، 1375: 91).
به طور کلي 5420 هکتار از اراضي منطقه شامل اراضي درجة I و II و III و يا به عبارت ديگر 30/75 درصد کل اراضي، جزء اراضي قابل آبياري است و 1780 هکتار از اراضي، جزو اراضي درجة 4 و 5 است(70/24 درصد) که اين اراضي جزء اراضي غير قابل آبياري و يا در شرايط مخصوص قابل آبياري است. اراضي مذکور که به طور کلي در سراسر دامنه کوه ميمند در شمال شرقي، شرق و جنوب شرقي شهر فيروزآباد قرار دارد و جاده شيراز – فيروزآباد – قير آن را از دشت جدا نموده، تنها اراضي مناسب و مجاز جهت توسعة شهري است.
3-3-13پوشش گياهي
شهرنشيني و توسعة شهري از مهمترين پديدههاي دوران اخير به شمار مي آيد. با افزايش جمعيت و توسعه و گسترش شهرنشيني، انسانها به تدريج از طبيعت دور شدهاند و تراکم بيش از حد جمعيت و دخالت در محيط طبيعي و ايجاد محيطهاي انسانساخت، نيازهاي زيست محيطي، جسمي و روحي انسان را بيشتر بروز داده است( پوراحمد، 1388: 29). گياهان در اجتماع زيستي خود، يکي از مهمترين سيستم هاي حيات بخش انسان به شمار مي آيند. با توجه به اقليم و گياهان بومي و همچنين بررسي پوشش گياهي محدوده هاي شهري، مي توان جايگاه مناسبي براي به کارگيري انواع گياهان در فضاي سبز شهري پديد آورد. از اين رو بررسي پوشش گياهي و محيط آن، به منظور برقراري رابطهاي معقول ميان شهروندان و طبيعت امري ضروري است.
در بررسي پوشش گياهي منطقة فيروزآباد، به جوامع گياهي کُنار، شوره، آترپيلکس، بادام کوهي، بَنه، ارژن و کيکم بر ميخوريم. همچنين بايد به اين نکته توجه کرد که فيروزآباد با توجه به شرايط آب و هوايي داراي جامعة گياهي متنوعي بوده به طوري که پذيراي گونه هاي بسياري از گياهان چون چنار، بيد، کاج، سرو، زبان گنجشک، مرکبات، توت، اکاليپتوس، ابريشم، ختمي، ارغوان، انواع جوني پروس، پيراکانتا، زرشک، انواع رز و … مي باشد( مهندسان مشاور فرنهاد، 1375: 97).
در اراضي پايين دشت فيروزآباد گياه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد استان فارس، بندر عباس Next Entries منبع تحقیق درمورد استان فارس، اردشیر بابکان