منبع تحقیق درمورد استان فارس

دانلود پایان نامه ارشد

مالي
244
42/1
11996
60/1

مستغلات و اجاره
227
32/1
16469
20/2

اداره امور عمومي
1708
94/9
75313
10/10

آموزش
1875
92/10
68942
24/9

بهداشت
531
09/3
26707
58/3

ساير فعاليتهاي خدمات عمومي
193
12/1
13734
84/1

دفاتر مرکزي
8
04/0
222
02/0

اظهار نشده
317
84/1
17446
33/2
جمع کل
17170
100
745646
100
ماخذ: سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسکن سالهاي 1335 تا 1385

سير تحول شاغلان در بخش‌هاي اقتصادي شهر فيروزآباد از سال 1335 تا 1385 به شرح زير مي‌باشد:
– کشاورزي: درصد اشتغال بخش کشاورزي در شهر فيروزآباد از سال 1335 تا 1385 فراز و فرودهاي زيادي داشته است اما روند کلي آن به صورت افزايشي بوده است و از 77/9 درصد در سال 35 به 55/13 درصد در سال 85 رسيده است (جدول ‏49).
– صنعت: درصد اشتغال بخش صنعت نيز طي دهههاي 1335 تا 1385 فراز و فرودهاي زيادي داشته است اما روند کلي تغييرات اين بخش مثبت بوده و درصد اشتغال در اين بخش از 62/37 درصد در سال 35 به 39/29 درصد در سال 85 رسيده است (جدول ‏49).
– خدمات: بيشترين درصد اشتغال در شهر فيروزآباد طي دهه هاي 1335 تا 1385 در بخش خدمات بوده است. درصد اشتغال در بخش خدمات گوياي اين امر است که تعداد شاغلين اين بخش از فعاليتهاي اقتصادي شهر رو به افزايش بوده است و از 69/52 درصد در سال 35 به 98/56 درصد در سال 85 رسيده است. به طور کلي مي توان گفت که طي دهههاي گذشته عملکرد غالب اقتصادي شهر فيروزآباد بازرگاني بوده و طي اين سال ها تنها با تغييرات جزيي، به سمت فعاليت هاي خدماتي و چند نقشي(چند نقشي با کشش خدماتي) مواجه شده است (جدول ‏49).

جدول ‏49- ساختار شغلي جمعيت شاغل در شهر فيروزآباد طي سالهاي 85- 1335( به درصد)
سال
1335
1345
1355
1365
1375
1385
کشاورزي
77/9
2/10
3/5
6/14
54/9
55/13
صنعت
62/37
6/40
5/35
2/26
76/35
39/29
خدمات
60/52
2/49
2/59
2/59
7/54
98/56
مأخذ: سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسکن سالهاي 1335 تا 1385

3-15روش تحقيق
نوع تحقيق كاربردي و با توجه به ماهيت موضوع و اهداف تحقيق رويكرد حاكم بر فضاي تحقيق «توصيفي- تحليلي» است. رويكرد توصيفي شامل توصيف وضع موجود شهر، توزيع خدمات و گسترش فيزيكي و رويكرد تحليلي فضايي به معناي كشف ارتباط گسترش شهر و توزيع خدمات شهري به صورت همه‌جانبه (فضايي). روش جمع‌آوری داده‌های اوليه به صورت اسنادي می‌باشد.
جامعه آماري اين پژوهش 12 محله شهر فیروزآباد در 2 ناحیه بر اساس تقسيمات مسكن و شهرسازی استان فارس بر اساس طرح جامع اين شهر می‌باشد. و با توجه به اينكه داده‌ها از اسناد و آمار کاربری‌ها و نتايج سرشماری‌ها جمع‌آوری می‌شود از روش نمونه‌گیری استفاده نمی‌شود. تحليل فضايي از طريق مقايسه واحدهاي فضايي در قالب محلات دوازده گانه شهر فیروزآباد می‌باشد.
شاخص‌هاي مورد استفاده براي به دست آوردن عدالت اجتماعي و فضايي 16 شاخص خدمات شهري می‌باشد كه عبارتند از: 1- تعداد مهدکودک (X_1)؛ 2- تعداد دبيرستان (X_2)؛ 3- تعداد راهنمايي (X_

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد استان فارس، حمل و نقل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون حمایت از خانواده، هزینه نگهداری، حق ملاقات، ابتلا به بیماری