منبع تحقیق درمورد استان فارس، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

جمعيت شهر فيروزآباد به 62387 نفر مي رسد که از اين تعداد 31545 نفر مرد و 30842 نفر زن بوده اند که نسبت جنسي آنها برابر با 102 بوده است؛ يعني به ازاي هر 100 نفر زن، 102 نفر مرد وجود داشته است.
3-14-3 -3نرخ رشد جمعيت
يکي از اجزاي برنامهريزي شهري و به ويژه برنامهريزي توسعة فيزيکي شهرها، جمعيت و شاخصهاي رشد و ترکيب آن است. از آنجا که برآورد نيازمنديهاي آيندة يک شهر بستگي به پيش بيني صحيح جمعيت آن دارد، لذا بايد براي آن برنامه‌ريزي مفيد و مؤثري انجام گيرد تا بتوان عدالت اجتماعي را در آن پياده کرده و به توسعة پايدار منتهي شود. روش هاي گوناگوني براي تعيين نرخ رشد جمعيت وجود دارد. يکي از اين روشها مدل رشد نمايي است که به شرح زير ميباشد( زنجاني، 1376: 259):
(فرمول ‏41)
r- نرخ رشد جمعيت
P1- جمعيت در سال مورد نظر
Po- جمعيت در سال پايه
t- تعداد سالهاي بين سال پايه و سال مورد نظر
جدول ‏47، جمعيت و نرخ رشد آن را در کشور، استان فارس، شهرستان و شهر فيروزآباد از سال 1335 تا 1385 را نشان مي دهد. ارقام بدست آمده نشان ميدهد که در دوره 45- 1335 نرخ رشد جمعيت شهري شهر فيروزآباد برابر با 25/4 درصد بوده است که بر خلاف نرخ رشد جمعيت شهرستان، نرخ رشد جمعيت شهر فيروزآباد مثبت بوده است. نرخ رشد جمعيت شهر فيروزآباد در دورة 55- 1345 به 97/4 درصد ميرسد که نسبت به دوره قبل در حدود 72/0 درصد افزايش داشته است. اين نرخ رشد ادامه داشته و در دهة 65- 1355 به بيشترين مقدار خود رسيده است. در اين دوره نرخ رشد جمعيت شهر فيروزآباد به 25/9 درصد رسيده است که افزايشي در حدود 28/4 درصد داشته است. اين نرخ رشد جمعيت زياد معلول عوامل متعددي از جمله افزايش طبيعي جمعيت، سياست هاي جمعيتي، مهاجرت هاي بي رويه روستايي وغیره، بوده است.
جدول ‏47- نرخ رشد جمعيت در کشور، استان فارس، شهرستان و شهر فيروزآباد
سال
1335
1345
1355
1365
1375
1385
جمعيت کل کشور
18954704
25788722
33708744
49445010
60055488
70495782
نرخ رشد جمعيت کل کشور
12/3
71/2
90/3
96/1
61/1
جمعيت کل استان فارس
884415
1462708
2035582
3193769
3817036
4336878
نرخ رشد جمعيت استان فارس
15/5
36/3
60/4
79/1
28/1
جمعيت شهرستان فيروزآباد
77403
67325
121548
168339
209007
116622
نرخ رشد جمعيت شهرستان فيروزآباد
38/1-
08/6
31/3
18/2
66/5-
جمعيت شهر فيروزآباد
5747
8718
14164
34312
49457
62387
نرخ رشد جمعيت شهر فيروزآباد
25/4
97/4
28/9
68/3
34/2
ماخذ: سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسکن سالهاي 1335 تا 1385
نرخ رشد جمعيت شهر فيروزآباد در دورة 75- 1365 کاهش چشم گيري داشته و به رقم 72/3 درصد رسيده است؛ يعني نرخ رشد جمعيت در اين دوره در حدود 53/5 درصد کاهش داشته است. اين کاهش نرخ رشد جمعيت در دورة 85- 1375 نيز ادامه داشته و نرخ رشد جمعيت شهر فيروزآباد در اين دوره به 34/2 درصد رسيده است که اين کاهش نرخ رشد به دلايل گوناگون از جمله سياست هاي جمعيتي دولت، افزايش آگاهي مردم از پيامدهاي افزايش جمعيت و غیره، بوده است.
3-14-3-4پيش بيني جمعيت شهر فيروزآباد
بر اساس سرشماري سال 1385 جمعيت شهر فيروزآباد برابر با 62387 نفر برآورد گرديده است. همچنين نرخ رشد اين شهر از سال 1365 تا 1375 برابر با 68/3 درصد و از سال 1375 تا 1385 برابر با 34/2 درصد مي باشد. در اين قسمت به پيش بيني جمعيت شهر فيروزآباد در دو افق 1395 و 1400 بر اساس اين دو نرخ رشد مي پردازيم. جمعيت سال 85 به عنوان جمعيت سال پايه محسوب مي شود. بر همين مبنا با احتساب شرايط ايده آل، اگر نرخ رشد جمعيت براي سال افق طرح يعني سال 1395 و 1400 ثابت فرض شود و هيچ گونه تغييري در آن صورت نگيرد، مي توان به پيش بيني جمعيت مبادرت ورزيد. پيش بيني جمعيت با استفاده از مدل رشد نمايي به صورت زير خواهد بود( حکمتنيا، 1385: 40):
(فرمول ‏42)
Pt+n=Pt(1+r/10)^n
Pt+n = جمعيت در سال t+n (پايان دوره)
Pt = جمعيت در سال t (آغاز دوره)
n = دوره زماني (بر حسب ماه، سال، نيمسال و …)
r = نرخ رشد جمعيت سالانه

P1395=62378(1+34/10)^10= 78622 جمعيت شهر فيروزآباد در افق 1395
P1400=62387(1+34/10)^15=88262 جمعيت شهر فيروزآباد در افق 1400

همانطور که ملاحظه مي شود با فرض نرخ رشد ثابت 34/2، جمعيت شهر فيروزآباد در افق 1395 برابر 78622 نفر خواهد بود که نسبت به سال 1385 تعداد 16235 نفر افزايش جمعيتي خواهيم داشت. همچنين با همين نرخ رشد، جمعيت شهر در افق 1400 به 88262 نفر خواهد رسيد که نسبت به سال 1385 در حدود 25875 نفر افزايش جمعيت خواهيم داشت.
همچنين نرخ رشد جمعيت شهر از سال 1365 تا 1385 برابر با 03/3 درصد مي باشد. با فرض ثابت بودن اين نرخ رشد جمعيت تا افق 1395 و 1400، پيش بيني جمعيت شهر با استفاده از مدل رشد نمايي به صورت زير خواهد بود:
P1395=62378(1+30/10)^10= 84087 جمعيت شهر فيروزآباد در افق 1395

P1400=62387(1+30/10)^15=97622 جمعيت شهر فيروزآباد در افق 1400

همانطور که ملاحظه مي شود با فرض نرخ رشد ثابت 03/3، جمعيت شهر فيروزآباد در افق 1395 برابر 84087 نفر خواهد بود که نسبت به سال 1385 تعداد 21700 نفر افزايش جمعيتي خواهيم داشت. همچنين با همين نرخ رشد، جمعيت شهر در افق 1400 به 97622 نفر خواهد رسيد که نسبت به سال 1385 در حدود 35235 نفر افزايش جمعيت خواهيم داشت. بنابراين با توجه به چنين افزايش جمعيتي در افق طرح، شهر فيروزآباد به لحاظ فيزيکي نيز توسعه و گسترش يافته و در نتيجه بايستي علاوه بر جمعيت موجود، براي جمعيت اضافه شده به شهر و ساماندهي فيزيکي شهر برنامهريزي صورت گيرد.
3-14-3-5مهاجرت
مهاجرت عبارت از تغيير مکان جغرافيايي جمعيت ها، براي زمان دراز و يا قطعي است( فريد، 1383: 306). به بيان ديگر ميتوان گفت، مهاجرت شکلي از تحرک جغرافيايي يا تحرک مکاني است که بين دو واحد جغرافيايي صورت مي‌گيرد( تمنّا، 1375: 176). تحرکات فضايي يا جابجايي جمعيت و مهاجرت در بين سکونتگاه ها اعم از مناطق شهري و روستايي يکي از پديده هاي مهم جمعيتي است که ريشه در مسائل اقتصادي و اجتماعي و يا سياسي دارد. مهاجرت ها صرف نظر از آن که چه عواملي سبب پيدايش آنها هستند، پيامدهاي مهمي بر ساخت و ترکيب جمعيت مبدأ و مقصد و ساختار اقتصادي و اجتماعي آنها دارد.
يکي از نکات مهم راجع به شهر فيروزآباد نسبت به جايگاه آن با ديگر شهرهاي استان، مسأله مهاجرت است. بر اساس آمار سال 1355 از کل مهاجران وارد شده به شهرستان فيروزآباد، 1729 نفر به شهر فيروزآباد مهاجرت کرده اند که از اين تعداد 1085 نفر مرد و 644 نفر زن بوده اند. بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد که فيروزآباد طي دهة 65- 1355 شهري مهاجرپذير بوده است. عمده مهاجرين شهر را عشاير اسکان يافتهاي که فيروزآباد را به عنوان يکي از نقاط خاتمه ييلاق خود مي دانند، تشکيل داده است( سازمان برنامه و بودجه، 1371: 151). در دهة 1365-1355 مهاجران وارد شده به شهر فيروزآباد به رقم 2913 نفر مي رسد که از اين تعداد 1459 نفر مرد و 1454 نفر زن بوده اند. در اين دهه شهر فيروزآباد با ميزان سالانه 7/5 درصد، بالاترين ميزان را به لحاظ مهاجرپذيري در بين 14 شهرستان استان به نسبت جمعيت داشته است و از لحاظ رتبه بندي شهرهاي استان فارس بر حسب جذب و اسکان مهاجران وارد شده در بين 34 شهر، رتبه هفتم را داشته است. البته اين شهر از لحاظ ميزان رشد سالانه مهاجرت در استان رتبة اول را دارا بوده است( رباني، 1383: 43).
در سرشماري سال 1375 تعداد مهاجران وارد شده به شهر فيروزآباد 2427 نفر برآورد گرديده است. از مجموع مهاجران وارد شده به اين شهر در اين دوره، 98/61 درصد متولد شهر يا آبادي شهرستان محل سرشماري، 80/23 درصد متولد شهرستان هاي ديگر استان و 40/13 درصد متولد شهرستان هاي ديگر استان ها بوده اند. در آخرين سرشماري انجام شده در سال 1385 تعداد مهاجران وارد شده به شهر فيروزآباد برابر با 10812 نفر برآورد گرديده است که ازاين تعداد 3878 نفر در شهرستان محل سرشماري، 5508 نفر در ساير شهرستان هاي استان، 1403 نفر درشهرستان هاي سايراستان ها و 23 نفر از خارج از کشور به اين شهر مهاجرت کرده اند. در بررسي علل مهاجرت به اين شهر بيشترين مهاجرت ها مربوط به مهاجرت هاي تبعي يا پيروي از خانوار(4100 نفر)، تحصيل(2661 نفر) و جستجوي کار(838 نفر) بوده است. همچنين آمار و ارقام بدست آمده نشان دهندة اين موضوع است که بيشترين گروه سني که به اين شهر مهاجرت کرده اند، گروه سني 20 تا 24 سال بوده اند. عمده ترين دلايل مهاجرت اين گروه سني به ترتيب مربوط به تحصيل(1166 نفر)، پيروي از خانوار(633 نفر) و پايان خدمت وظيفه( 206 نفر) بوده است.
3-14-4اشتغال و فعاليت
در برنامه ريزي براي توسعه و رشد شهر هدف از انجام مطالعات اقتصادي، شناخت ساخت و توان هاي کنوني و بالقوة اقتصادي شهر، بررسي چگونگي تأثير اين ساخت بر شکلگيري کالبد شهر در گذشته و حال، آينده نگري وضعيت اقتصادي – اجتماعي و در نهايت تعيين نحوة اثر گذاري دگرگوني هاي اقتصادي بر شکل گيري و توسعة فيزيکي شهر است( رفيعي، 1371: 2).
براساس آخرين آمار سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال 1385 از مجموع 58903 نفر جمعيت ده سال و بيشتر شهر فيروزآباد،14/29 درصد از آن شاغل، 05/4 درصد بيکار و 64/65 درصد جزو جمعيت غير فعال( محصل، داراي درآمد بدون کار، خانه دار و ساير) بوده اند. همچنين از مجموع 17170 نفر شاغل در شهر فيروزآباد، 55/13 درصد در بخش کشاورزي، 39/29 درصد در بخش صنعت و 98/56 درصد در بخش خدمات فعاليت مي کنند. درصد‌هاي فوق در مناطق شهري استان فارس نيز به ترتيب 92/7 درصد براي کشاورزي، 45/29 درصد براي بخش صنعت و 55/62 درصد براي بخش خدمات مي باشد.
آمارهاي مربوط به شهر فيروزآباد نشان مي‌دهد که نقش اقتصادي آن بيشتر خدماتي( 98/56 درصد) مي‌باشد و بخش صنعت( 39/29 درصد) در مرحله دوم قرار دارد. همچنين بيشترين افراد شاغل در بخش خدمات، شاغلين بخش عمده فروشي و خرده فروشي با 64/14 درصد هستند. با دقت در آمار مربوط به بخش صنعت، در مي‌يابيم که بيشتر افرادي که در بخش صنعت فعاليت مي‌کنند شاغلين بخش ساختمان هستند. به عبارت ديگر، بسياري از شاغلين شهر فيروزآباد، کارگران ساختماني هستند و 03/19 درصد از افراد شاغل را تشکيل مي دهند و 12/9 درصد را شاغلين بخش صنعت- ساخت تشکيل داده‌اند. به طور کلي در شهر فيروزآباد شاغلين بخش ساختمان با اختصاص 03/19 درصد شاغلين شهر به خود، بيشترين سهم از شاغلين را داشته است و سپس به ترتيب بخشهاي عمده فروشي و خرده‌فروشي با 64/14 درصد، کشاورزي، شکار و جنگلداري با 55/13 درصد، حمل ونقل وانبارداري با 68/11 درصد و آموزش با 92/10 درصد در مکانهاي بعدي قرار گرفته‌اند. بقية گروه‌هاي فعاليتي کمتر از 10 درصد داشته‌اند (جدول ‏48).

جدول ‏48- برآورد تعداد شاغلان و گروههاي عمده فعاليت در شهر فيروزآباد و مناطق شهري استان فارس
شهر فيروزآباد
مناطق شهري استان فارس
مشاغل
گروههاي عمده فعاليت
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کشاورزي
کشاورزي، شکار، جنگلداري
2328
55/13
59024
91/7

شيلات
0
0
115
01/0

صنعت
استخراج معدن
32
18/0
3151
42/0

صنعت- ساخت
1567
12/9
93965
60/12

تأمين برق، گاز، آب
183
06/1
11207
50/1

ساختمان
3268
03/19
111338
93/14

خدمات
عمده فروشي، خرده فروشي
2515
64/14
136630
32/18

هتل و رستوران
167
97/0
6986
93/0

حمل و نقل و انبارداري
2007
68/11
92401
39/12

واسطه گريهاي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد استان فارس Next Entries منبع تحقیق درمورد استان فارس