منبع تحقیق درمورد استان فارس، توسعه پاید، توسعه پایدار، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

نظر گرفتن 1) توان اکولوژیک، 2) نیروی انسانی، 3) فناوری و 4) منابع مالی متعلق به آن محیط یا کشور می تواند تحقق یابد و انجام چنان توسعه ای تنها در محیط یاد شده ( با هماهنگی چهار پارامتر) پایدار خواهد بود.
توسعه پایدار چارچوب نظری برنامه ریزی محیط زیست، آمایش سرزمین، طرح ریزی کالبدی، طرح جامع سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای است. اهداف همگی آنها ایجاد یکپارچگی، هماهنگی و ساماندهی استفاده از سرزمین در سطح ملی – منطقه ای در حول اهداف چهار پارامتر یاد شده است.
یکی از مباحث اصلی توسعه پایدار بحث پیش نیاز بودن توسعه محلی برای توسعه ملی است. طرفداران «توسعه درون زا»، قائل به توسعه از پایین به بالا هستند، بر اساس این بینش توسعه باید از درون جوامع بر اساس نیاز ها و استعداد های همان جامعه شروع شود تا بر مسأله وابستگی به عنوان عامل توسعه نیافتگی غلبه کند. در توسعه درون زا مردم بومی و محیط زیست آنها محور اصلی مطالعه و برنامه ریزی به شمار می روند.
در توسعه پایدار، سیستماتیک و درون زا همه چیز در محیط محلی به یکدیگر مرتبط است. به عبارت دیگر نیازهای انسانی در یک توسعه درون زا معقول و متکی به امکانات محیطی است. از زمینه های تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار مبتنی بر آن می توان به این موارد اشاره کرد: 1) لزوم صدقات و انفاقات، 2) رعایت اقتصاد (میانه روی) و عدم اسراف، 3) تشویق علم و فضیلت عالم و اهمیت دادن به نقش سرمایه انسانی، 4) تشویق کار و نکوهش تنبلی و تن پروری و قبول مالکیت ناشی از کار، 5) مخالف با فقر و مذمت آن، 6) تکافل اجتماعی و مسؤولیت افراد نسبت به یکدیگر، 7) وظیفه دولت و بیت المال نسبت به محرومان و ضعفا و تهیه امکانات کار و خدمات برای آنها، 8) اهمیت دادن به نظم و انظباط و 9) رعایت تقوا و وجدان کاری.
جمع بندي
اگرچه تعريف عدالت اجتماعي در ديدگاههاي مختلف متفاوت است ولي توجه تمامي گروهها به عدالت اجتماعي گوياي اهميت يافتن اين مفهوم در مديريت جامعه به عنوان يک رويکرد مي باشد.
بررسي ديدگاههاي چپ و راست در خصوص عدالت اجتماعي نشان مي دهد که افراط و تفريط هايي در آن ديده مي شود ولي ديدگاه انديشمنداني که اعتدال اختيار کرده اند مناسب تر بوده و قابليت اجرايي بيشتري دارد که از جمله آنها مي توان به نظرات راولز و گيدنز اشاره نمود. بررسي ديدگاههاي اسلام در خصوص مباحث مطروحه در عدالت اجتماعي نشان مي دهد که نظراتي که اين دانشمندان (متعادل) در خصوص چگونگي اجراي عدالت اجتماعي مطرح نموده اند، قرن هاي پيش توسط اسلام ارايه شده است.
از زماني که بروز شرايط جديد، دانشمندان علوم انساني را متوجه مفاهيم عدالت اجتماعي نمود، جغرافي دانان نيز آن را به عنوان يک رسالت علمي وارد مباحث جغرافيايي نمودند و يکي از شاخه هاي مهم آن در عرصه معاملات و برنامه ريزي شهري رشد يافت. شهرها در موقعيت کنوني وضعيت ويژه اي يافتند.
جهاني شدن و اثرپذيري شهرها از آن، مفهوم توسعه پايدار شهري، نگرش زيست محيطي به شهرها و شهرسازي انسان گرا و تداوم افق هاي تازه اي را در شهرسازي و برنامه ريزي شهري باز کرده اند که تمامي آنها در نگرش به شهر با ديدگاه عدالت اجتماعي افق جديدي به دست مي دهد. دسترسي به امکانات شهري، وضعيت مسکن، حاشيه نشيني، قيمت زمين و رانت هاي حاصله، ميزان برخورداري گروههاي مختلف از امکانات و فرصت ها به توزيع قدرت اقتصادي و سياسي، تأثير اقتصاد سياسي بر عدالت اجتماعي و ساير علل وجود يا فقدان عدالت اجتماعي از جمله محورهاي بررسي در عدالت اجتماعي و شهر مي باشد.
بررسي ها نشان مي دهد که دستيابي به عدالت اجتماعي در شهرها در تابعيت کامل از اقتصاد سياسي و مديريت کلان جامعه مي باشد. لذا وجود دولت هاي عدالت گرا شرط اول دستيابي به عدالت اجتماعي است. اجراي برنامه هاي توسعه کالبدي ملي بر اساس آمايش سرزمين و با رويکرد دستيابي به عدالت اجتماعي نيز مي تواند گام بعدي باشد. توزيع متوازن کاربري اراضي شهري و ايجاد تناسب منطقه اي در شهر، توزيع متناسب ارزش افزوده از طريق بازتوزيع (توزيع مجدد) ارزش افزوده زمين، ايجاد بانک زمين و مساعدت به رشد طبقات متوسط جامعه مواردي است که مي توان از طريق آن دستيابي به عدالت اجتماعي در شهرها را پي گيري نمود.

فصل سوم

مطالعات اکولوژيکي شهر و منطقه و روش شناسی تحقیق

3-1تحلیل فضایی استان فارس
استان فارس با وسعت 122661 كيلومتر مربع بين 27 و10دقيقه تا 31 درجه و 42 دقيقه عرض شمالي از خط استوا و50 درجه و 34دقيقه تا 55 درجه و44 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار دارد. اين استان پس از استان هاي سيستان و بلوچستان و كرمان،‌ سومين استان كشور از نظر وسعت است و در مجموع 6/7 درصد از كل مساحت كشور را به خود اختصاص داده است (عظيمي و ديگران،1385: 2).
3-2 موقعیت جغرافيايي شهرستان فیروزآباد
شهرستان فیروزآباد با مركزيت شهر فیروزآباد در غرب ناحیه مرکزی استان فارس قرار دارد. اين شهرستان از شمال به شهرستانهای کوار، شیراز و کازرون، از شرق به شهرستان جهرم، از جنوب شرقی و جنوب به شهرستان قیروکارزین و از غرب و جنوب غربی به شهرستان فراشبند متصل می‌باشد. این شهرستان با مرکزیت شهر فیروزآباد در فاصله 109 کیلومتری شهر شیراز و در محدوده جغرافیایی 51 درجه و 47 دقیقه تا 53 درجه طول شرقی و 28درجه و 15دقيقه عرض شمالي واقع شده است. شهرستان فیروزآباد با وسعت 6/11270 كيلومتر مربع 1/9درصد از كل مساحت استان فارس را به خود اختصاص داده است. ارتفاع متوسط دشت فیروزآباد در حدود 1600متر از سطح آزاد دريا مي باشد و بلندترين قله آن در رشته کوههای پاداناه(پودنو) و با ارتفاع 2891 متردر 14 کیلومتری جنوب شرقی فیروزآباد قرارگرفته است.
3-3 مطالعات طبيعي و جغرافيايي
در این بخش به موقعیت جغرافیایی، زمین شناسی، هیدرولوژی و غیره منطقه پرداخته می‌شود.

شهر فيروزآباد در منطقة غرب فارس (52 درجه و 28 درجه(52ْ و 28َ) عرض شمالي و 52 درجه و 30 دقيقه (52ْ و 30َ) طول شرقي) در مرکزيت شهرستان فيروزآباد قرار دارد. از شرق و شمال شرقي به کوه ميمند، از غرب به شهر فراشبند، از جنوب به کوهستان‌هاي جنوبي شهر فيروزآباد و جايدشت و بخش دهرم محدود مي شود. ارتفاع شهر از سطح دريا 1330 متر است و فاصله آن از مرکز استان يعني شهر شيراز 109 کيلومتر است ( مهندسان مشاور فرنهاد، 1375: 76)(شکل ‏41).
شکل ‏41- نقشة موقعيت جغرافيايي شهرستان فيروزآباد در استان

. ماخذ: اداره کل راه و شهرسازی استان فارس
3-3-1زمين شناسي
ریخت شناسی، چینه شناسی، تشکيلات زمين شناسي، گسلش و غیره، از جمله مطالعات زمین شناسی است که در این قسمت به انها پرداخته می شود.
3-3-2ريخت شناسي
شهر فيروزآباد در منطقة اصلي زاگرس چين خورده از واحدهاي ساختماني- رسوبي جنوب غربي ايران به شکل متوازي الاضلاع محصور درارتفاعات و بر روي دشت آبرفتي تنگاب با شيب ملايمي قرار گرفته است. ضلع شمالي دشت به طول تقريبي 16 کيلومتر در دامنه کوه پودنو- دادنجان قرار دارد و ضلع جنوبي و غربي آن به طول 27 کيلومتر، در دامنه کوه ده‌بين واقع شده است. ضلع شرقي به طول 20 کيلومتر در دامنة کوه نااورا و پودنو و بخش جنوبي دشت بين ارتفاعات ده بين و ارتفاعات مياني به نام جبال‌النارويه واقع شده است. در شمال شرقي کوه جبل‌النارويه ناوديس ديگري شکل گرفته که مواد فرسايشي کوههاي نااورا و جبل‌النارويه آن را انباشته‌اند. با توجه به دو ناوديس ياد شده، دشت فيروزآباد از نوع ناوديس باريک و کشيده است ( مهندسان مشاور فرنهاد، 1375: 77).
3-3-3تشکيلات زمين شناسي منطقه
از نظر سني قديمي‌ترين واحدهاي سنگي منطقه متعلق به دورة کرتاسه و جديدترين آنها مربوط به دورة پليوس و پلئيوستوسن مي باشد. اين واحدهاي سنگي و تشکيلات زمين شناسي منطقه عبارتند از:
سري آهکي تنگستان: از دورة کرتاسه سري آهکي تنگستان که در بيشتر نقاط استان نيز بستر سفرة آبدار زيرزميني را تشکيل مي دهد، داراي گسترش بيشتري در جنوب منطقه مي باشد( متشکل از آهک و دولوميت و آهک دولوميتي).
سازند ايلام – سروک: درکوه ده بين، آهک ايلام- سروک از بالا به پايين با دو لايه آهک توده اي با لاية بينابيني مارن سبز خاکستري هوازده قرار دارد که ضخامت تقريبي آن 65 متر است.
سازند پابده – گورپي: از تشکيلات ديگر زمين شناسي دوران سوم سازند پابده – گورپي با سن نسبي پابده- گوربي کرتاسة بالايي تا پالئوسن مي باشد. در تماس گوربي با سروک با لايه هاي سبز رنگ گلوکونيت همراه با لکه هاي قرمز رنگ و گره هاي فسفات قابل تشخيص است.
سازندهاي آسماري- جهرم: جنس اين سازندها کربناتي بوده و مقاوم در برابر فرسايش مي باشند. سري آسماري بيشتر متشکل از آهک هاي دولوميتي دوره اليگوميوسن در زير تشکيلات گچساران به ضخامت حدود 500 متر مي باشد. بيشتر بيرون زدگي هاي اطراف دشت فيروزآباد را سازند آسماري تشکيل مي دهد. سازند جهرم با ضخامت تقريبي 400 متر از دولوميت هاي قهوه اي رنگ تشکيل شده است. به طور کلي اين سازند فاقد حفره بوده و به سبب وجود شکاف هايي در سطح لايه بندي داراي نماي قهوه اي است.
سازند رازک: که متعلق به دورة ميوسن زيرين تا مياني مي باشد. اين سازند دور تا دور منطقه را پوشانيده و شامل سيليت و مارنهاي رنگين(خاکستري و قرمز) متعلق به دوره ميوسن پاييني است و در مسير جاده فيروزآباد به قير و کارزين در بخش شمال شرقي مي باشد.
سازند ميشان: اين سازند داراي دو بخش بالايي زيرين که آهک کوري به رنگ زرد بلوطي خاکستري روشن و با بافت ريزي بر روي آهک کوري تناوبي از مارن هاي خاکستري همراه با نوارهاي نازک آهک که اکثراً ماسه اي است قرار دارد. اين سازند در مقابل فرسايش مقاومتي نداشته و در نقاط پست گسترش دارد و زمان تشکيل آن به دورة ميوسن زيرين تا مياني مي رسد.
سازند آغاجاري: ماسه سنگ ها و کنگلومراهاي قرمز رنگي روي سازند ميشان قرار دارد که سازند آغاجاري ناميده مي شود. اين سازند بيشتر در اطراف دشت قير و کارزين بوده و متعلق به دورة ميوسن بالايي تا پليوسن زيرين مي باشد.
سازند بختياري: اين سازند که بازماندة دورة پليوسن تا پلئيوستوسن مي باشد در اطراف دشت قير و کارزين بوده که پادگانه هاي آبرفتي قديمي بر روي آن قرار دارد( مهندسان مشاور فرنهاد، 1375: 80).
4-3-3-چينه شناسي
سازندهاي شهرستان به ترتيب قدمت شامل هرمز، گروه تنگستان، پابده، گوربي، آسماري، جهرم، رازک، ميشان و آغاجاري مي باشد که سازند هرمز در دورة پرکامبرين و سازند تنگستان در دوران دوم و بقيه سازندها در طي دوران سوم در شهرستان قابل مطالعه است. عهد حاضر نيز تغييراتي در چهرة شهرستان ايجاد نموده است که در زير اشاره کوتاهي به آنها مي شود:
1- دوران اول( دوران کهن زيست يا پالئوزوئيک)
قديمي ترين تشکيلات منطقه گنبدهاي نمکي است که مربوط به دوران پرکامبرين مي باشد که در قسمت جنوب غربي دشت فيروزآباد و منطقة کنار سياه مشاهده مي گردد. اين گنبدهاي نمكي در شور كردن آب و زمين هاي اطراف و دشت هاي حاصلخيز منطقه بسيار مؤثر بوده و آب قابل شرب و كشاورزي را تخريب مي نمايد.
2- دوران دوم( ميان زيست يا مزوزوئيك)
سلينگر و گريشتون آهك هاي بنگستان را به عنوان يك واحد چينه شناسي نامگذاري كرده اند. اين گروه شامل تشكيلات كژدمي، سروك، سورگاه و بالاخره تشكيلات ايلام است. اين تشكيلات را در كوههاي ده بين و نااورا در فيروزآباد مي توان يافت. از نظر ليتولوژي و مورفولوژي گروه بنگستان در بيرون زدگي هاي نامنظم قرمز رنگ، داراي گروه هاي كلوكونيت و هماتيت مي باشد. در كوه ده بين آهك ايلام – سروك از بالا به پايين با دو لايه آهك ماسيو(Massive) كه بين آنها يك لايه مارن سبز خاكستري هوازده قرار دارد، مشخص مي شود. گروه بنگستان به صورت ارتفاعات، ‌همراه برجستگي هاي مشخص و پيشاني مانند هوازده مانند لايه هاي هوازده در لايه هاي ماسيو با شكاف هاي بزرگ و غارهاي كوچك و بزرگ مي باشد كه در آهك ايلام – سروك كوه ده بين

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، عدالت اجتماعی، ایدئولوژی Next Entries منبع تحقیق درمورد فيروزآباد، ميانگين، بارندگي، دي