منبع تحقیق درمورد ارزش افزوده، گردش مواد

دانلود پایان نامه ارشد

نگهداري اقلام متمرکز مي شود. به خصوص ويژگي‌هايي که به دسته‌هاي وزن، حجم و نحوه نگهداري وابسته هستند(جوانمرد، 1383، 304).

2-2-7-7- بسته بندي
نوع و چگونگي بسته بندي بر هزينه و بهره وري در سيستم لجستيک اثر مستقيم و قابل ملاحظه‌‌اي دارد. اين قضيه يک نگرش ابتدايي و پايه به بسته بندي است و در يک ديدگاه کلي و يکپارچه، بسته بندي باعث موفقيت سيستم لجستيک و فروش است.
نگرش لجستيک يکپارچه به عمليات بسته بندي نشان دهنده اهميت و اثر اين عامل بر فروش و سودآوري است. ولي تعداد محدودي از مديران به بسته بندي با نگرش سيستمي مي نگرند. به همين دليل يک مرکز برنامه ريزي و کنترل يکپارچه براي تعيين و تبادل هزينه-منفعت بسته بندي در اکثر سازمان‌ها ايجاد نشده است که نياز به کار بيشتر در اين زمينه مي باشد. با بيان اين مقدمه، مباحث زير در ارتباط با بسته بندي بايد مورد مطالعه قرار گيرند:
1- تبادل عمليات بسته بندي و نتايج آنها با ساير عمليات لجستيک در محيط بازاريابي و توليد.
2- سه وظيفه اصلي و پايه‌‌اي در بسته بندي شامل کارايي، حفاظت و نگهداري از محصول و ارتباطات بسته بندي.
3- بسته بندي‌هاي سنتي و تکنولوژي‌هاي بسته بندي و ارتباط آنها با محيط.
بسته بندي بر کليه هزينه‌هاي لجستيک مؤثر است. مديريت موجودي نيز به دقت در شناسايي اقلام در حين انتقال و نگهداري وابسته است که کليد اين وابستگي بسته بندي است.
در انتخاب سفارش نيز مواردي چون سرعت، دقت و کارايي به سيستم و نوع بسته بندي وابسته اند. عامل بسته بندي بر هزينه حمل و نقل، ظرفيت‌ها و سرعت ارائه خدمات حمل و نقل مؤثر است و مهم تر از همه ديدگاه و نگرش مشتري در انتهاي شبکه تأمين به دلايل زيادي از جمله زيبايي، استحکام، شناسايي و …. به نوع و چگونگي بسته بندي وابسته است (همان منبع ، 343).
ديدگاه‌ها در بسته بندي
بسته بندي از دو ديدگاه بازاريابي و همچنين توليد و لجستيک مورد توجه است که در ادامه مطرح شده اند:
1- ديدگاه بازاريابي به بسته بندي
کالاها و محصولات براي رسيدن به بازار و مشتري توسط سيستم حمل ونقل جابجا مي شوند. اگر بسته بندي آنها مناسب و خوب باشد باعث مي شود که بهترين تراکم در حمل و نقل ايجاد، صدمات و ضايعات حين حمل و نقل حداقل شده و بارگيري و تخليه نيز ساده باشد.
بعد از آنکه حمل و نقل به اتمام رسيد، کالاها و محصولات به دست مشتريان مي رسند، مشتريان نيز به زيبايي و جذاب بودن بسته بندي اهميت زيادي مي دهند. ضمن آنکه اگر بسته بندي خوب باشد، صدمات و خسارات محصولات و اقلام حداقل شده و باعث رضايت مشتريان مي شود. بسته بندي خوب همچنين موجب فهم و زبان مشترک براي مصرف کنندگان است و در ارتقاي دانش عمومي، نوع مصرف و حفاظت از محيط توسط مشتريان نقش اساسي دارد.
2- ديدگاه توليد و لجستيک به بسته بندي
محصولات و کالاها معمولاً در کارتن، کيف و جعبه بسته بندي مي شوند تا کارايي جابجايي را افزايش دهند. به اين نوع بسته بندي در اصطلاح “بسته” اطلاق مي شود. هنگامي که بسته‌ها در واحدهاي مشخص گروه بندي مي شوند يک ترتيب ايجاد مي کنند که به آن بچ گفته مي شود. بسته و بچ‌ها، الگوهايي را براي جابجايي در شبکه حمل و نقل ايجاد کرده و اندازه‌هاي ارتفاع، طول، عرض و وزن بسته‌ها، نوع حمل ونقل و وسايل آن را تعيين مي کنند. اگر اندازه بسته‌ها مناسب نباشد کارايي لجستيک نه تنها کاهش مي يابد بلکه مشکلاتي را در عمليات به وجود مي آورند. طراحي و ساخت بسته‌ها بسيار حائز اهميت است که از وظايف واحدهاي لجستيک و توليد است.
اندازه بسته‌ها براي عمده فروشي طراحي مي گردند نه براي خرده فروشي زيرا ارتباط بين خطوط توليد با عمده فروشان برقرار مي شود و نيازهاي بسته‌ها به طور عمده جوابگوي هر دو هستند. زماني که تبادل کالا و محصول بين توليد کننده و توزيع کننده برقرار مي شود، روش‌هاي جابجايي و بسته بندي شکل مي گيرند. با تداوم اين تبادل، بسته‌ها و بچ‌ها به شکل و اندازه استاندارد تبديل مي شوند.
از ديدگاه استفاده از بسته‌ها، صنايع بايد به گونه‌‌اي آنها را طراحي کنند که در عين سادگي، زيبايي و حفاظت از محصول به راحتي باز شده و محصول داخل آنها استفاده شود.
اگر سيستم حمل و جابجايي يکپارچه شود تصميمات در مراحل فوق اقتصادي خواهند شد. فرآيند جديد براي اين منظور نيازمند کارتن‌ها و روش‌هاي حمل استاندارد است تا با تغيير در روش سفارش حمل، هزينه را به حد معقول برساند. سيستم تجديد نظر شده با فرآيند جديد دو مزيت را در پي دارد، اول حمل استاندارد با کارتن‌هاي استاندارد که با حرکات نقاله‌ها و جابجايي در سيستم‌هاي توليد و توزيع هماهنگ است و دوم استفاده از سيستم يکپارچه با فرآيندهاي رايانه‌‌اي براي حداکثر استفاده از ابعاد کارتن‌ها و تغيير در طراحي کارتن‌ها براي رسيدن به حد موردنظر (،همان منبع ، 344).
تحت سيستم جديد، يک ليست مشخص و منظم از محتويات هر بسته وجود دارد که به کارتن‌ها پيوست شده است و راهنماي خوبي براي کارکنان فروشگاه‌ها است و لازم نيست که آنها کارتن‌ها را باز کنند و محتوي داخل آن را کنترل کنند و همين عامل باعث يک چيدمان منظم در قفسه‌ها و اتاقک‌هاي کوچک انبار خرده فروشي مي گردد و در کنترل موجودي و سطح مصارف و در نتيجه تنظيم نيازها و سفارشات آتي خرده فروشي، بسيار مؤثر و مفيد است. تغيير بسته‌ها و کارتن‌ها به ابعاد کوچک تر موجب به هم خوردن سيستم جابجايي، حمل و نقل و انبارداري است. در تغيير اندازه بسته‌ها، علاوه بر توجه به ساير فعاليت‌ها مانند سيستم جابجايي و انبارداري بايد به موارد حفاظت و نگهداري از کالا و محصول، زيبايي، هزينه‌ها و … توجه شود. به همين علت تعيين طرح بسته بندي نيازمند آزمايش‌هاي زياد براي رسيدن به کليه اهداف و کسب اطمينان از عملکرد بسته بندي است.

2-2-8- شناسايي تصميمات مورد توجه در لجستيک
انواع تصميماتي كه در لجستيك مورد توجه مي باشند، گستره وسيعي از فعاليت هاي سازمان را، از مرحله استراتژيك، تاكتيك تا عمليات به شرح ذيل تحت پوشش قرار مي دهد :
سطح استراتژيك: با تصميماتي كه اثرات طولاني مدت بر روي سازمان دارند، سر و كار دارد كه تعداد، محل و ظرفيت انبارها و كارخانه و جريان مواد در شبكه لجستيك را در بر مي گيرد.
سطح تاكتيك: شامل تصميماتي است كه بر طبق منوال، يكبار در هر سه ماه و يا در هر سال گرفته مي شود كه خود شامل تصميماتي خريد و توليد، خط مشيء هاي موجودي و استراتژي هاي حمل و نقل كه بر اساس تعداد دفعات بازديد بنا شده است.
سطح عملياتي: مربوط به تصميمات روزانه مانند برنامه ريزي، مدت زمان تحويل34 ، مسيريابي و حمل مي باشد.
لازم به تذكر است كه 4 تصميم زير داراي تأثير متقابل با تصميمات ديگر مي باشد :
1.تعيين ارزش مشتري و سطح خدمت
2. طراحي ساختار لجستيك
3. مكان يابي
4. تعيين استراتژي توزيع
به عنوان مثال، تصميم گيري در مورد مكان يابي، متأثر از تصميمات مورد اتخاذ در تدارك، مديريت موجودي، مديريت انبار و حمل و نقل مي باشد و بالعكس ( هلي35 ، 2002، 7) .

2-2-9- طراحي ساختار لجستيك
سازماني را درنظر بگيريد كه مي خواهد به گروهي از توزيع كنندگان كه در موقعيت هاي مختلف جغرافيايي پراكنده شده اند، خدمت رساني كند. انبارهاي فعلي بطور نامنظم قرار گرفته اند و مديريت خواهان سامان دهي مجدد و يا طراحي مجدد شبكه توزيع مي باشد . اين عمل ممكن است،به عنوان مثال، بدليل تغيير روند تقاضا يا خاتمه قرارداد اجاره تعدادي ازانبارها باشد. بعلاوه تغييردر نوع تقاضا ممكن است انتخاب تأمين كنندگان جديد و يا يك طرح جديد جريان محصولات در طول شبكه توزيع را ايجاب نمايد. حال مديريت چگونه بايد ظرفيت و مكان انبارها را انتخاب،سطوح توليدي را براي هر محصول در هر كارخانه تعيين و جريان ارسال محصولات را بين كارخانه و انبار و از انبار به مشتري برقرار نمايد، به گونه اي كه كل هزينه توليد،انبار و حمل ونقل كاهش يافته و احتياجات خدمت دهي را برطرف سازد؟ با فرض اينکه شرکتي نيازمند بهبود و ارتقاي اساسي در توانايي هاي لجستيکي خود است،حال اين سؤال مطرح است که آيا لجستيک يک کارکرد درون سازماني است يا اينکه مي بايستي به صورت تأمين از خارج صورت پذيرد . طرفداران تأمين از خارج استدلال مي کنند که اين سياست باعث ايجاد ارزش افزوده از طريق افزايش بهره برداري از دارايي ها ،حذف پيشگيرانه هزينه اي سرمايه اي ،کاهش هزينه هاي عملياتي و آزاد شدن زمان مديريت جهت تمرکز بر روي شايستگي هاي محوري شرکت مي گردد.آنها تأکيد مي کنند که پيمانکاران بهتر،محاسني دارند که از آن جمله مي توان به دانش تخصصي و دسترسي به اطلاعات درباره ي بهترين فعاليت ها اشاره کرد،آنها همچنين از منافع صرفه اقتصادي و تخصص گرايي در زمينه ي ارائه خدمات به مشتريان متعدد نيز بهره مي برند . سياست تأمين از خارج ممکن است مضراتي را مانند هزينه هاي مربوط به اجراي اين سياست و کاهش بالقوه کنترل در پي داشته باشد . کاش کنترل بدان علت است که شرکتها، وابستگي شديدي به تأمين کنندگان لجستيکي خود پيدا کرده در حاليکه ديگر مهارتهاي لجستيکي سابق خود را نداشته و تجهيزات خود را به کناري گذاشته اند.اين وابستگي شديد مي تواند در صورت بروز هرگونه مشکلي همانند اختلاف بين طرفين ،مخاطرات جدي براي شرکتهاي وابسته ايجاد نمايد . براي موفقيت آميز بودن سياست تأمين از خارج به وجود ارتباطات مشارکتي به همراه منافع و مسئوليت مشترک براي همه طرفهاي درگير الزامي است،يک برنامه صحيح نيازمند سطح بالايي از اشتراک مساعي بين طرفها است ( شفيع زاده ، 1383، 4- 2 ) .

2-2-10- ضرورت مديريت يکپارچه لجستيک
تدارکات و پشتيبان ،همواره بازوي قوي مديريت سازمان ها ست و در پيشبرد اهداف آنها ، نقش بسيار مهمي را ايفا مي کند.اين امور شامل يکسري فعاليت هاي تخصصي از قبيل تعميرات ،نگهداري،تاسيسات،انبارداري،ترابري،تغذيه و غيره است و با انجام اين دسته از فعاليت ها ،واحد هاي اصلي و عملياتي،آمادگي اجراي وظاي و نيز ادامه آن را پيدا مي کنند و بستر جريان کار را براي آنها آماده مي شود. از طرف ديگر ظرافت و پيچدگي فعليت هاي پشتيباني و لجستيکي ،نيازمند توانايي ها و مهارت هاي ويژه در مديران است و اين ضرورت را به اثبات مي رساندکه با موضوع لجستيک نيز بايد مثل ساير رشته هاي علمي از قبيل بازرگاني ،مالي،توليد و غيره برخورد شود و زمينه علمي و مهارتي موجود در آن مورد تعليم قرار گيرد و از آنجايي که با مقوله هايي چون طراحي ،سازماندهي ،هدايت و هماهنگي و نظارت بر امور و فعاليت هاي لجستيکي سر و کار داريم،در واقع به دانشي تحت عنوان “مديريت لجستيک “نياز است که همان اداره يکپارچه اجزاي لجستيک و هماهنگد کردن آنها در جهت دسترسي به اهداف کلان سازمان است.
مديريت لجستيک،ارتباط و تعادل بين سطوح لجستيک را با منابع تأمين از يک طرف و واحدهاي مصرف کننده در سازمان از طرف ديگر ،آن چنان برقرار مي کند که بهترين کالا و مواد را با کمترين هزينه و بها در اختيار نيازمندان به خدمات لجستيکي قرار مي دهد متقابلا با دريافت نظريات اصلاحي طرفين و انتقال آن به واحدها ،اين تعامل و تبادل را در جهت افزايش بهره وري ،به حداکثر مي رساند.
مديريت لجستيک يکي از عناصر اصلي ستاد مرکزي است که مأموريت طراحي ،برنامه ريزي ،سياست گذاري ،تدوين روش هاي انجام کار،هماهنگ کردن امور،صدور دستور العمل و نظارت را درامور لجستيکي بر عهده دارد و کيفيت عملکرد ، اثرات مستقيم بر عمليات اصلي سازمان دارد(رجب زاده و ديگران،1386، 91) .
اساساً مديريت لجستيک فرآيند جامعي است که به دنبال بهينه کردن گردش مواد و ملزومات از طريق سازمان و همچنين عمليات آن بر مشتري مي باشد. در اصل مديريت لجستيک يک فرآيند برنامه ريزي و فعاليتي مبتني بر اطلاعات است .ملزومات بازار از طريق اين فرآيند برنامه ريزي به ملزومات توليد و آنگاه به نيازمندي هاي مواد تبديل مي شود (منتقمي،1383، 44).
مديران لجستيک همانند ساير مديران يکسري وظايف عام و مشترک نظير طراحي و برنامه ريزي ،هماهنگي و هدايت

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد عرضه و تقاضا، ارزش افزوده، عرضه کننده Next Entries منبع تحقیق درمورد عرضه کنندگان، ارزش افزوده، کانون توجه