منبع تحقیق درمورد ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

در اين طبقه بندي شاخص ها به پنج دسته طبقه بندي مي شوند که عبارت است از:
1) شاخص هاي سود باقي مانده، در اين شاخص ها هزينه سرمايه در نظر گرفته مي شود مثل ارزش افزوده نقدي 97 وارزش افزوده اقتصادي.
2) شاخص هاي مربوط به اجزاي سود باقي مانده، در اين شاخص ها هزينه سرمايه لحاظ نشده است مثل سود قبل از بهره و ماليات 98، سود قبل از بهره و ماليات و استهلاک99، سود قبل از اقلام غير مترقبه 100سود عملياتي پس از ماليات 101وبازده خالص داراييها102
شاخص هاي مبتني بر بازار که از بازده سرمايه به دست مي آيند مثل بازده کل سهامداران و ارزش افزوده بازار وشاخص ارزش103
3) شاخص هاي مبتني بر نقد مثل جريانهاي نقدي عملياتي و بازده نقدي سرمايه گذاري.
4) شاخص هاي سنتي مبتني بر اطلاعات تاريخي مانند سود خالص، سود عملياتي و سود هر سهم (صمدي لرگاني، 1387، 69).
امروزه جهت ارزيابي عملکرد مديريت از معيارهاي سنتي مبتني بر سود حسابداري استفاده ميشود.ليکن به جهت اينکه در محاسبه سود حسابداري هزينه فرصت، ريسک سرمايه گذاري، ارزش زماني پول و منافع بلند مدت شرکت لحاظ نشده است، انتظار مي رود که بين سود گزارش شده با تغييرات ارزش بازار ارزش آفريني مديريت سهامداران، نامربوط به نظرمي رسد. از طرف ديگر، استفاده از تغييرات ارزش بازار شرکت جهت ارزيابي عملکرد مديريت نيز به جهت اينکه تحت تاثير عوامل خارج از کنترل مديريت مي باشد غير ممکن به نظر مي رسد.
با توجه به اينکه نتايج اکثر تحقيقات بررسي شده حاکي از وجود رابطه با اهميتي ميان ارزش افزوده اقتصادي شرکت به عنوان يک معيار داخلي ارزيابي عملکرد، با ارزش افزوده بازار مي باشد انتظار مي رود که بتوان از اين معيار به عنوان ابزاري جهت ارزيابي ارزش آفريني مديريت براي سهامداران ودرنهايت پاداش مديريت استفاده نمود.
به هر حال معيار ارزش افزوده اقتصادي به دليل ضرورت اعمال تعديلات فراوان جهت تبديل ارزش دفتري به ارزش دفتري اقتصادي تعديل شده بسيار پيچيده مي باشد ودر مقايسه با معيارهاي حسابداري که به سهولت قابل مقايسه مي باشد از قابليت عملياتي کمتري برخوردار است (انصاري وکريمي، 1387، 10).
سود حسابداري که با استفاده از سيستم تعهدي تهيه مي شود، از نظر بسياري از استفاده کنندگان از صورت هاي مالي، ابزاري براي سنجش عملکرد شرکت ها محسوب مي شود. منظوراز سنجش عملکرد شرکت ها ارزيابي کلي از وضعيت مالي و نتايج عمليات، به منظور اخذ تصميمات منطقي است. به عنوان مثال، سود حسابداري مي توان مبناي اعتبار دهي بانک ها به شرکت يا از شرايط ورود به بورس اوراق بهادار قرار گيرد (ناظمي و ظريف فرد، 1383، 94).
نگاهي به تجربه بورس اوراق بهادار در کشورهاي مختلف نشان مي دهد به رغم وجود معيارهاي مالي وغير مالي زيادي که در تعيين شرکت هاي موفق وبرتر وجود دارد متاسفانه هنوز هم شناسايي شرکت هاي ممتاز يا داراي موقعيت برتر بر پايه يکي يا برخي از عوامل زير انجام مي شود (انواري رستمي، ختن لو، 1385، 28-27):
1) قدرت نقد شوندگي سهام به معناي پر معلامه بودن آن در تالار بورس
2) ميزان تاثير گذاري شرکت بر بازار يا سهم آن در ارزش جاري بازار
3) وضعيت شرکت از نظر برتري نسبت هاي مالي و به ويژه ميزان سود آوري به ازاي هر سهم
اين در حالي است که شناسايي شرکت هاي برتر در بورس اوراق بهادار تهران بر پايه ترکيبي از قدرت نقد شوندگي سهام وميزان تاثير گذاري شرکت ها بربازار، ودر چارچوب معيارهاي سه گانه و نماگرهاي شش گانه نيز انجام مي شود:
الف) ميزان داد وستد در تالار معاملات شامل:
1) تعداد سهام داد وستد شده
2) ارزش سهام داد وستد شده
ب) تناوب داد وستد درتالارمعاملات شامل:
1) تعداد روزهاي داد وستد
2) دفعات دادوستد انجام شده
پ) متغيرهاي مقياس نماگر ميزان تاثير گذاري بر بازار شامل:
1) ميانگين تعداد سهام منتشره
2) ميانگين ارزش جاري سهام شرکت در دوره بررسي
که درنهايت هم سنجي ورتبه بندي فعاليت شرکت پذيرفته شده در بورس بر پايه نماگرهاي شمرده وبه کمک روش ميانگين همسازه ها صورت مي گيرد.

2-4-6- روش هاي تجزيه و تحليل مالي
درتجزيه و تحليل مالي از چهار روش استفاده مي شود:
1) تجزيه و تحليل دروني104: مقدار و اهميت هر يک از اقلام يک صورت مالي در مقام مقايسه با ساير اقلام همان صورت تعين مي گردد.
2) تجزيه وتحليل مقايسه اي105: صورت هاي مالي دو يا چند دوره متوالي را با يکديگر مي سنجيم. به عبارت ديگر، رقم مربوط به يک سال را با رقم مشابه در سال ديگر مقايسه و ضمن تعيين افزايش و کاهش به پي جويي علت يا علل مي پردازيم.
3) تجزيه وتحليل سرمايه درگردش106: عوامل موثر در تغييرات وضعيت مالي شناخته مي شود و موجبات افزايش يا کاهش پول مورد نياز درفعاليت هاي جاري واحد تجاري مي گردد. نتيجه اين نوع و تجزيه وتحليل آن است که بدانيم که آيا واحد تجاري در کار روزمره خود و به خصوص پرداخت بدهي ها با اشکال مواجه مي شود يا خير؟
4) خطر سنجي4: مواضع ايجاد خطر مشخص مي شود.اصولا از نظر اقتصادي و مالي هر نوع سرمايه گذاري وفعاليت جاري مي بايداز دو جهت زير ارزيابي شود:
الف) از نقطه نظر سود آوري
ب) از لحاظ خطر يا خطراتي که متوجه سرمايه گذاري مي شود.
روش هاي سه گانه بالا يعني تجزيه و تحليل دروني، مقايسه اي وتا حدي سرمايه در گردش بر اساس سنجش موفقيت درسود آوري بنا گذاشته شده است ودر واقع در اين محاسبات ومقايسات عامل خطربه خصوص از لحاظ آينده ناديده گرفته مي شود. درصورتي که هر دو عامل سود آوري و خطرمي بايد همزمان وباهم مورد توجه و بررسي قرار گيرد. (اکبري، 1387، 13-12)

2-5-بخش چهارم:تجارت الکترونيک
2-5-1- تعريف تجارت الکترونيکي
براي تجارت الکترونيکي تعاريف مختلفي ارائه شده است که اغلب آنها مبتني بر تجارت گذشته در استفاده از تجارت الکترونيکي بوده است. در ساده ترين شکل مي توان آن را بصورت انجام صادرات تجارتي در يک قالب الکترونيکي تعريف کرد .
کميسيون اروپايي در سال 1997 آن را به شکل زير تعريف نموده است.
تجارت الکترونيکي در پردازش و انتقال الکترونيکي داده ها که شامل متن، صدا و تصوير مي باشد تجارت الکترونيکي فعاليت هاي گوناگوني از قبيل مبادله الکترونيکي کالاها و خدمات ، تحويل فوري مطالب ديجيتالي ، انتقال الکترونيکي وجوه ، مبادله الکترونيکي سهام ، طرح هاي تجاري ، طراحي و مهندسي مشترک ، خريدهاي دولتي ، بازاريابي خدمات بعداز گردش را در بر مي گيرد.
بطور کلي واژه تجارت الکترونيک اشاره به معاملات الکترونيکي مي نمايد که از طريق شبکه هاي ارتباطي انجام مي پذيرد، ابتدا، خريدار يا مصرف کننده به جستجوي يک مغازه مجازي از طريق اينترنت مي پردازد. کالاي را از طريق web يا پست الکترونيکي سفارش مي دهد. نهايتاً کالا را تحويل مي گيرد (نيک بخش، 1380، 36).

2-5-1-1- تعريف تجارت الکترونيک از ديدگاه اتحاديه اروپا
تعريف 1 :انجام تجارت به صورت الکترونيکي(سال 1998).
تعريف 2 :هرشکلي از مبادله تجاري که در آن طرفين ذينفع به جاي تبادلات فيزيکي يا تماس مستقيم فيزيکي به صورت الکترونيکي تعامل کند(ميراني ،1383، 11).

2-5-1-2- تعريف تجارت الکترونيک از ديدگاه ارتباطات
تحول خدمات کالا و محصولات اطلاعاتي از طريق خطوط تلفن شبکه هاي کامپيوتري و ساير و مسائل ارتباطي(همان منبع، 11).

2-5-1-3- تعريف تجارت الکترونيک از ديدگاه فناوري اطلاعات
آن دسته از کاربردهاي فناوري اطلاعات که به صورت سيستمي براي پشتيباني و پيشرفت دادن جريان کاري و مبادلات تجاري ايجاد شده است(همان منبع ، 12).

2-5-1-4- تعريف تجارت الکترونيک از ديدگاه تجاري
ابزاري است که کسب و کارهاي مختلف، شرکاي آنها و مشتريان آنها را قادر مي سازد که موضوعاتي چون کيفيت خدمات، سرعت تحويل و. . .را ارتقاء و موضوعاتي چون هزينه ها را کاهش دهند (همان منبع، ص 12).
تجارت الکترونيکي را مي توان انجام هرگونه امور بازرگاني و تجاري به صورت online و از طريق شبکه جهاني اينترنت دانست اين امور مي تواند شامل خريد و فروش عمده و يا خرده کالاي فيزيکي و غير فيزيکي (نظير اتومبيل يا نرم افزارهاي کامپيوتري) ارائه خدمات مختلف به مشتريان نظير (مشاوره هاي پزشکي يا حقوقي) و ديگر موارد تجاري(هم چون تبادل کالا با کالا و راه اندازي مناقصات و مزايده ها) باشند. هدف از تجارت الکترونيکي گسترش روش هاي قديمي تجارت نيست بلکه ارائه روش جديدي در انجام امور بازرگاني است. با اين روش بازرگانان قادرند که محصولات و خدمات خود را تمام وقت و به تمام خريداران در سراسر جهان و مستقل از مرزهاي جغرافيايي و ملتها عرضه کنند.بسياري از مردم تجارت الکترونيکي را محدود به خريد و فروش از طريق شبکه اينترنت مضر مي دانند.در حالي که اين امر بخش کوچکي از تجارت الکترونيکي را تشکيل مي دهد. مفهوم تجارت الکترونيکي اکنون گستره وسيعي از جنبه هاي مختلف را بر گرفته است و مي توان هرگونه تراکنش مالي / تجاري بين موسسات و افراد مختلف را در حيطه تجارت الکترونيکي گنجاند(فرهادي،1385، 25).
2-5-2- تاريخچه تجارت الکترونيکي
شروع تجارت الکترونيک از سال 1965 بوده است. هنگامي که مصرف کنندگان از دستگاههاي خودپرداز107، پول برداشت مي کردند و خريد خود را با استفاده از کارت اعتباري و پايانه هاي فروش108 انجام مي دادند. اين وسايل به همراه سيستمهاي نوين، مرزهاي سازماني را در هم نورديدند و سازمانها را قادر ساختند تا تبادل اطلاعات و انجام کسب و کار را به صورت الکترونيکي انجام دهند. اين سيستمها به سيستمهاي بين سازماني109 معروفند. تا قبل از بکارگيري فن آوريهاي مبتني بر اينترنت در اوايل دهه 1990، موسساتي که از تجارت الکترونيک استفاده مي کردند، منحصرا فرمهاي محدود و استاندارد بين کامپيوتري را مورد استفاده قرار مي دادند که به مبادله الکترونيکي داده110 معروف بود. در واقع واژه تجارت الکترونيک، مترادف مجازي EDI مي باشد و شکل تجاري شده اينترنت و بويژه پيشرفت وب و کاربردهاي تجاري آن مي باشد. لذا در تکامل تجارت الکترونيک، امکان دارد تا بين تجارت الکترونيک سنتي و مبتني بر اينترنت، تمايز قايل شوند.
در سالهاي آغازين دهه 90، لفظ تجارت الکترونيک مترادف با مبادله الکترونيکي بود. ايجاد و توسعه اينترنت و تار جهان گستر111، باعث خلق فرصتهاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زيرساختها و کاربردهاي تجارت الکترونيک، هم در سطح سازماني و هم در سطح ملي گرديد. سدان112(1997) توسعه تجارت الکترونيک را با گسترش قابليتهاي فن آوري اطلاعات مرتبط مي داند که البته از ديدگاه وي با کاهش هزينه هاي بکارگيري فن آوري اطلاعات متناسب است. از ديد وي، جهش فن آوري اطلاعات، دو دوره بيست ساله را پشت سر گذاشته و اکنون وارد دوره سوم شده است. اين سه دوره به قرار زيرند(ابراهيمي و مهديه،1385 ،87).
• 1974-1955: عصر پردازش الکترونيکي113
• 1994-1975: عصر سيستم هاي اطلاعاتي مديريت114
• 2014-1995: عصر اينترنت
هر دوره بيست ساله، امکانات تجارت الکترونيک را متناسب با تواناييهاي فن آوري اطلاعات آن عصر فراهم آورده است. در حالي که دستگاههاي خودپرداز و کارتهاي اعتباري در دوره نخست به جريان افتادند. در دوره دوم، امکان استفاده از مبادله الکترونيکي داده، سيستم بانکي بين المللي و انتقال الکترونيک115، فراهم شد. اما توسعه اينترنت و کاربردهاي آن، باعث تحولي اساسي در اين روند شده است، به گونه اي که در روند تکاملي تجارت الکترونيک، مي توان ميان تجارت الکترونيک سنتي و نوع اينترنتي آن، تمايز قائل شد. مقايسه بين EDI و تجارت الکترونيک مبتني بر اينترنت در جدول 8-2 آمده است.
جدول8-2 مقايسه EDI و تجارت الکترونيک مبتني بر اينترنت
عوامل
EDI
تجارت الکترونيک مبتني بر اينترنت
نحوه اجرا
انجام معامله بر اساس روابط و شرايط از پيش تعيين شده صورت مي گيرد، در غير اين صورت
معامله اي انجام نمي شود.
مشتريان تصميم مي گيرند و درخواست خريد را با روابط يک به چند آغاز مي کنند.
شرايط انجام کسب و کار
کاربران تنها در صورت تمايل استفاده از کانال يا آگاهي از وجود بازاري

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد وجوه نقد، ارزش افزوده، سنجش عملکرد Next Entries دانلود پایان نامه درباره not، language، Implications