منبع تحقیق درمورد ارزش افزوده، اقتصاد کشور، گردش مواد

دانلود پایان نامه ارشد

عمل آورد.
9- امور مربوط به تغذيه: اين قسمت وظيفه طبخ و توزيع غذا به واحدهاي پشتيباني شونده را بر عهده دارد.
10-امور مربوط به ساختمان و تأسيسات: وظيفه اين بخش، نگهداري و تعميرات ساختمان‌ها و تأسيسات و به طور کلي، اموال غير منقول در سازمان است.
11-امور مربوط به ارتباطات و مخابرات: اين زيرسيستم به عنوان يکي از مهمترين بخش‌هاي مجموعه لجستيک از اهميت فوق العاده‌‌اي برخوردار است و شريان حياتي اطلاعات در سازمان‌هاست.
12-امور مربوط به اقلام بازيافتي و ضايعات: اين زيرسيستم با تعيين تکليف اقلام معيوب و از رده خارج، تصميمات مقتضي اعم از بازسازي کامل، فروش و يا انهدام آنها را اتخاذ مي کند.
13-زيرسيستم کنترل اموال: ثبت و کنترل تمامي کالاها، اقلام، وسايل و تجهيزات موجود در سازمان، وظيفه اين قسمت است (مشبکي، 1387، 84-86).

2-2-4- رابطه بين اجزاي لجستيک
از آنجايي که امور لجستيکي مثل يک رشته زنجير به هم پيوسته است و امکان جدا کردن و تفکيک آنها از يکديگر در سازمان واحد امکان ندارد، بنابراين تمام اين امور بايد به صورت يکجا و متعامل ديده شود و هرگونه طراحي و تصميم گيري يا بررسي و نظارت بر آنها بايد به صورت سيستمي انجام گيرد. در زير نمونه‌هايي از ارتباط بين اجزاي لجستيکي ارائه شده است:
رابطه بين حمل و نقل و انبار: رابطه تنگاتنگي بين سطح انبار و سرعت وسيله حمل و نقل وجود دارد بطوريکه اگر سرعت حمل و نقل کم باشد و وسايل حمل ونقل سازمان در اين زمينه، محدوديت داشته باشند، نه تنها حجم بيشتري از انبار مورد نياز است بلکه به تعداد انبار بيشتري نيز احتياج مي باشد و بعکس.
رابطه بين بسته بندي و دسته بندي کالا و روش‌هاي حمل و نقل:
بين دسته بندي توليدات و نوع وسيله حمل و نقل نيز رابطه متقابلي وجود دارد. حمل کالا از طريق هوا هزينه بيشتري دارد ولي هزينه بسته بندي کمتري را طلب مي کند، زيرا ضايعات کمتري را به همراه دارد. در مقابل، حمل کالا از طريق زمين (راه آهن و جاده) به دليل پيشامد ضايعات بيشتر، نياز به هزينه بسته بندي بيشتري دارد.
رابطه بين کنترل کيفيت با ساير اجزا:
در صورت وجود رابطه کافي و مناسب ميان واحد کنترل کيفيت با ساير واحدها، يقيناً نتايج آن براي سيستم، مفيد است و کارها به نحو بهتري انجام مي شود (مشبکي، 1387، 90).
نمودار 1-2- روابط بين اجزاء لجستيک

منبع:(مشبکي،1377، 90)

2-2-5- ضرورت مديريت يکپارچه لجستيک
تدارکات و پشتيباني، همواره بازوي قوي مديريت سازمان‌ها است و در پيشبرد اهداف آنها، نقش بسيار مهمي را ايفا مي کند. اين امور شامل يکسري فعاليت‌هاي تخصصي از قبيل تعميرات، نگهداري، تأسيسات، انبارداري، ترابري، تغذيه و غيره است و با انجام اين دسته از فعاليت‌ها، واحدهاي اصلي و عملياتي، آمادگي اجراي وظايف و نيز ادامه آن را پيدا مي کنند و بستر جريان کار براي آنها آماده مي شود. از طرف ديگر ظرافت و پيچيدگي فعاليت‌هاي پشتيباني و لجستيکي، نيازمند توانايي‌ها و مهارت‌هاي ويژه در مديران است و اين ضرورت را به اثبات مي رساند که با موضوع لجستيک نيز بايد مثل ساير رشته‌هاي علمي از قبيل بازرگاني، مالي، توليد و غيره برخورد شود و زمينه‌هاي علمي و مهارتي موجود در آن مورد تعليم قرار گيرد و از آنجايي که با مقوله‌هايي چون طراحي، سازماندهي، هدايت و هماهنگي و نظارت بر امور و فعاليت‌هاي لجستيکي سر و کار داريم، در واقع به دانشي تحت عنوان “مديريت لجستيک” نياز است که همان اداره يکپارچه اجزاي لجستيک و هماهنگ کردن آنها در جهت دسترسي به اهداف کلان سازمان است(مشبکي، 1387، 91).
مديريت لجستيک، ارتباط و تعامل بين سطوح لجستيک را با منابع تأمين از يک طرف و واحدهاي مصرف کننده در سازمان از طرف ديگر، آنچنان برقرار مي کند که بهترين کالا و مواد را با کمترين هزينه و بها در اختيار نيازمندان به خدمات لجستيکي قرار دهد و متقابلاً با دريافت نظريات اصلاحي طرفين و انتقال آن به واحدها، اين تعامل و تبادل را در جهت افزايش بهره وري، به حداکثر مي رساند.
مديريت لجستيک يکي از عناصر اصلي ستاد مرکزي است که ماموريت طراحي، برنامه ريزي، سياست گذاري، تدوين روش‌هاي انجام کار، هماهنگ کردن امور، صدور دستورالعمل و نظارت را در امور لجستيکي بر عهده دارد و کيفيت عملکرد آن، اثرات مستقيم بر عمليات اصلي سازمان دارد (مشبکي، 1387، 91).
اساساً مديريت لجستيک فرآيند جامعي است که به دنبال بهينه کردن گردش مواد و ملزومات از طريق سازمان و همچنين عمليات آن براي مشتري مي باشد. در اصل مديريت لجستيک، يک فرآيند برنامه ريزي و فعاليتي مبتني بر اطلاعات است. ملزومات بازار از طريق اين فرآيند برنامه ريزي به ملزومات توليد و آنگاه به نيازمندي‌هاي مواد تبديل مي شوند (واترز27 ، 1384، 44).
مديران لجستيک همانند ساير مديران يک سري وظايف عام و مشترک نظير طراحي و برنامه ريزي، هماهنگي و هدايت، انگيزش، سازماندهي، نظارت و ارزشيابي را بر عهده دارند. در کنار اين وظايف، هر مدير لجستيک براي نيل به بهره وري بالا در انجام عمليات لجستيکي سازمان خود بايد يک سري وظايف خاص که به شرح ذيل خلاصه شده اند انجام دهد:
1- تهيه و تدوين طرح‌ها، برنامه‌ها، خط مشي‌ها، روش‌ها، آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم در زمينه کليه امور لجستيکي.
2- تعيين و مشخص نمودن استانداردها و اندازه‌هاي مورد نياز جهت اجرا.
3- بررسي و برآورد تمامي نيازمندي‌هاي لجستيکي شامل نيازهاي وسايل و ابزار آلات، مواد و اقلام، تأسيسات و ابنيه.
4- تهيه و تدوين روش‌ها و دستورالعمل‌هاي درخواست، تهيه، خريد، انبار، حمل و نقل، بيمه، نگهداري، توزيع، کنترل کميت و کيفيت، اقلام اسقاطي.
5- حصول اطمينان از تأمين و توزيع بموقع کليه اقلام و خدمات لجستيکي بر اساس نيازها و برنامه‌ها.
6- هماهنگ کردن و نظارت بر تمامي امور و فعاليت‌هاي لجستيکي.
7- بررسي و پيشنهاد روش‌هاي جديد در انجام امور لجستيکي.
8- دريافت نظر استفاده کنندگان از خدمات لجستيکي (بازخورد).
سيستم‌هاي اندازه گيري لجستيک سنتي براي تسخير و جمع آوري اطلاعات با در نظر گرفتن پنج نوع کارکرد: 1- مديريت دارايي، 2- هزينه، 3- سرويس به مشتري، 4- بهره وري و 5- کيفيت لجستيک، براي جمع آوري اطلاعات طراحي شده اند. مقادير متعددي از هر يک از انواع عملکردها به طور معمول در هر يک از حوزه‌هاي اثر گذاري لجستيک شامل “حمل و نقل”، “انبارداري”، “مديريت موجودي”، “فرآيند سفارشات” و “بخش اداري” قرار داده مي شوند (خلج، 1383، 7).

2-2-6- اهميت اقتصادي لجستيک
فعاليت‌هاي لجستيکي اگر به صورت مؤثر و کارا اجرا شوند، نقش حياتي در اقتصاد کشورها ايفا مي کنند. اثرات اقتصادي فعاليت‌هاي لجستيکي را مي توان علاوه بر ايجاد ارزش افزوده و نقش آن در توليد ناخالص داخلي28 (GDP) کشورها، از طرق زير مشاهده کرد:
1- دسترسي راحت به بازار: در صورت وجود سيستم لجستيکي کارا در سطح کشور، توليد کنندگان راحت تر و سريع تر به بازار دسترسي دارند.
2- انتخاب وسيع مواد اوليه و توليدات: توليد کنندگان با انتخاب مراکز لجستيکي به مواد اوليه متنوع تري دسترسي مي يابند و قدرت انتخاب آنها افزايش مي يابد. همچنين مصرف کنندگان مي توانند با تعداد بيشتري توليد کننده کالا و خدمات ارتباط برقرار کرده و انتخاب آنها از کالا و خدمات افزايش مي يابد.
3- جلوگيري از اتلاف منابع اقتصادي: فعاليت‌هاي لجستيکي از به هدر رفتن منابع جلوگيري مي نمايند.
4- دسترسي آسان به اطلاعات، دانش و مهارت: ارتباط زنجيره‌‌اي اعضاي شبکه لجستيکي مي تواند باعث انتشار ايده‌هاي خلاق ميان بسياري از بخش‌هاي توليدي گردد و همچنين ارتباط شبکه‌‌اي در سطح منطقه اي، ملي و بين المللي را توسعه دهد (آراستي و همکاران، 1383، 3).
فعاليت‌هاي لجستيکي معمولاً سهم قابل ملاحظه‌‌اي در GDP کشورها دارا مي باشند. اين سهم در کشورهاي مختلف از 7% تا 21% متغير است. دانشگاه ايالتي ميشيگان در مطالعه‌‌اي که انجام داده است، سهم فعاليت‌هاي لجستيکي از GDP را در اکثر نواحي اقتصادي جهان تقريباً 12 درصد اعلام کرده است.
در ميان کشورهاي آسيايي، ژاپن توسعه يافته ترين صنعت لجستيک را داراست. کره جنوبي نيز در سه دهه گذشته در اين زمينه به سرعت پيشرفت کرده است. در ايران طبق آمار سال 1381، فعاليت‌هاي لجستيکي شامل حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات، ارزش افزوده‌‌اي معادل 51174 ريال ايجاد کرده است.
فعاليت‌هاي لجستيکي بنا به ماهيت خود مي توانند در توسعه کارآفريني مؤثر باشند، فعاليت‌هاي لجستيکي از جمله خدماتي هستند که به صورت مداوم و در همه جا مورد نياز مي باشند (آراستي و همکاران، 1383، ص 6).
خدمات لجستيکي مانند حمل و نقل مواد اوليه، کالا و محصولات، نگهداري و توزيع آنها از جمله خدماتي هستند که مورد نياز اکثر توليد کنندگان مي باشند. با ارائه اين خدمات از طرف شرکت‌هاي مورد نظر، از بار فعاليت‌هاي جانبي توليدکنندگان کاسته شده و از توان توليد کنندگان به صورت بهينه استفاده خواهد شد. در ضمن براي بسياري از شرکت‌هاي توليدي، نبود و يا کمبود خدمات لجستيکي، باعث عدم دسترسي به بازار و مشکلات فراوان در تهيه مواد اوليه و ارتباط با تأمين کنندگان منابع و مشتريان شده است که با توسعه شرکت‌هاي خدماتي در اين زمينه مي توان مشکلات مرتبط را به حداقل ممکن تقليل داد و از ورشکستگي بسياري از شرکت‌هاي توليدي و اثرات اقتصادي-اجتماعي اين ورشکستگي‌ها جلوگيري نمود، همچنين وجود خدمات لجستيکي باعث ارتباط بيشتر توليد کنندگان، تأمين کنندگان و مصرف کنندگان خواهد شد. اين ارتباط عليرغم اينکه منجر به تبادل اطلاعات، دانش و مهارت مي گردد، توان رقابتي آنها را افزايش داده امکان رقابت توليد کنندگان داخلي با يکديگر و همچنين با توليد کنندگان بين المللي را فراهم مي نمايد.
2-2-7- امور لجستيک
2-2-7-1- اطلاعات
تکنولوژي اطلاعات موجب گردش و پردازش مطلوب اطلاعات در سيستم مي شود و اگر در کيفيت اطلاعات اشکالي وجود داشته باشد مي تواند بخش‌هاي ديگر را دچار اشکال کند. اهميت اطلاعات براي اجرا تاريخچه برجسته‌‌اي ندارد و اين مورد به علت نقصان تکنولوژي مناسب براي به وجود آوردن اطلاعات مطلوب و همچنين فقدان درک مديران از چگونگي سرعت و صحت ارتباطات و اطلاعات و اثر آن بر بهبود اجراي لجستيک است که خوشبختانه هر دو مورد فوق رفع شده اند.
امروزه اطلاعات درست و به موقع براي طراحي و اجراي لجستيک به سه دليل بسيار مؤثر، اهميت دارد. اول اينکه مشتريان به اطلاعاتي نظير موقعيت سفارش، چگونگي دسترسي به کالاهاي مورد نياز، زمان بندي و چگونگي توزيع و شرايط و نحوه فروش توجه بسيار دارند. دوم اينکه با هدف کاهش موجودي به عنوان دارايي‌هاي راکد، مديران بايد از شرايط و نحوه دستيابي به مواد و حرکت مواد و کالا در شبکه تأمين آگاه باشند تا موجودي انبار حداقل شود که اين امر، مستلزم آن است که اطلاعات لازم در زمان مورد نياز در اختيار آنها باشد. سوم اينکه با دانستن جواب سوالهاي چگونه، چه هنگام و کجا در رابطه با موجودي، نياز، جريان مواد و کالا و سفارش در شبکه تأمين، انعطاف پذيري افزايش مي يابد و اطلاعات درست به هنگام جواب سوالات فوق را ارائه مي کند. گردش اطلاعات لجستيک در گذشته بيشتر بر مبناي جريان کتبي بود، ولي فناوري اطلاعات روز به روز سرعت گردش اطلاعات را بالا برده، هزينه‌ها را کاهش داده و استفاده و گردش اطلاعات را ساده تر کرده است و اين مسئله موجب شده که توانايي مديران لجستيک به طور چشمگيري افزايش يابد و عمليات لجستيک اثربخش شود.
سيستم‌هاي اطلاعات لجستيک دو جنبه اساسي دارد: الف) وظايف اطلاعات ب) اصول اطلاعات
هدف اصلي وظايف اطلاعات، توجيه منابع سيستم اطلاعات لجستيک است و اصول اطلاعات در حقيقيت ويژگي‌هاي سيستم اطلاعات بهينه را با توجه به وظايف اطلاعات معرفي مي کند (جوانمرد، 1383، 145).
مديران لجستيک به تکنولوژي‌هاي اطلاعاتي به عنوان يک منبع بزرگ در افزايش و بهبود بهره وري و مزيت رقابتي مي نگرند. پنج نوع تکنولوژي ويژه که کاربرد اطلاعات

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد ارزش افزوده، سلسله مراتب Next Entries منبع تحقیق درمورد عرضه و تقاضا، ارزش افزوده، عرضه کننده