منبع تحقیق درمورد آسیب پذیری، مقاوم سازی، تاریخ ایران

دانلود پایان نامه ارشد

حالت ششم 142
جدول6-18 محاسبات حالت ششم 143
جدول6-19 مشخصات مفاصل برای حالت ششم 143
جدول6-20 مشخصات حالت هفتم 144
جدول6-21 محاسبات حالت هفتم 144
جدول 6-22مشخصات مفاصل برای حالت هفتم 145
جدول6-23 مشخصات برای حالت هشتم 145
جدول6-24 محاسبات برای حالت هشتم 146
جدول6-25 مشخصات مفاصل برای حالت هشتم 146
جدول6-26 مشخصات حالت نهم 147
جدول6-27 محاسبات حالت نهم 147
جدول 6-28مشخصات مفاصل حالت نهم 148
جدول6-29 مشخصات مربوط به کمترین ارتفاع موثر 150
جدول6-30 محاسبات مربوط به کمترین ارتفاع موثر 150
جدول6-31 مفاصل مربوط به کمترین ارتفاع موثر 151
جدول6-32 مشخصات مربوط به بیشترین ارتفاع موثر 151
جدول6-33 محاسبات مربوط به بیشترین ارتفاع موثر 151
جدول6-34 مفاصل مربوط به بیشترین ارتفاع موثر 152
جدول6-35 نتایج زمانی که از بیشترین و کمترین ارتفاع موثر استفاده شود 152
جدول 6-36 نتایج زمانی که در ضخامت دیوار تغییر بدهیم 154
جدول 6-37 نتایج زمانی که در طول هر پایه تغییرات ایجاد کنیم 155
جدول 6-38 محاسبات مربوط به مقاومت دیوار برشی 162
جدول 6-39 محاسبات مربوط به ایجاد مفصل برشی 162
جدول6-40 نتایج انالیز غیر خطی در حالتی که دیوار برشی بتن مسلح ایجاد کنیم 166
جدول6-41 نتایج در حالتی که تغییرات بر روی دیوار برشی بتن مسلح ایجاد کنیم 167

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار 3-1 روند ارزیابی ساختمان پس از زلزله 57
نمودار 3-2 مراحل روش ساده بهسازی 72
نمودار 3-3 مراحل مختلف ارزیابی 76
نمودار 3-4 روند تحلیل و ارزیابی آسیب پذیری بر اساس دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری 80

فهرست علائم اختصاری
W
وزن ساختمان
H
مقاومت برشی دیوار آجری
τ_f
تنش برشی شکست دیوار آجری
μ
ضریب اصطکاک
σ_n
تنش قائم در دیوار ناشی از وزن دیوار و سربار
τ
تنش برشی
σ_y
تنش محوری در جهت قائم میانقاب
σ_t
تنش کششی حداکثر در مرکز میانقاب
t
ضخامت دیوار
M_c
لنگر نهایی ستون
M_j
لنگر نهایی اتصال
M_b
لنگر نهایی تیر
f_c
تنش مجاز فشار آجر چینی
V_u
مقاومت نهایی قاب مرکب
C
ضریب تاثیر بازشو
V_to
تنش برشی نمونه ملات
V_test
نیرو در اولین جابجایی مشاهده شده در آزمایش برش ملات
A_b
مجموع دو سطح آجر در درزهای افقی بالا و پایین
σ_C
تنش ناشی از بار ثقلی واقعی در محل نمونه برداری در زمان آزمایش
V
نیروی برش پایه
A
شتاب مبنای طرح
I
ضریب اهمیت ساختمان
F_i
نیروی جانبی در تراز طبقه i
W_i
وزن طبقه i شامل وزن سقف و سربار زنده و نصف وزن دیوارها که در بالا و پایین سقف قرار گرفته اند.
h_i
ارتفاع سقف طبقه i از تراز پایه
V_i
نیروی برشی طبقه i
A_i
مجموع سطح مقطع دیوارهای موجود در طبقه i می باشد
F_P
نیروی عمود بر صفحه دیوار
W_P
وزن دیوار و ملحقات آن

چکیده
وقوع زمین لرزه های متعدد در ایران و تحقیقات زمین شناسی انجام شده در مورد گسل های موجود همگی موید این مطلب است که ما در منطقه ای لرزه خیز زندگی می کنیم. از طرف دیگر به دلیل کم توجهی جامعه مهندسی به ساخت و ساز ایمن، ساختمان های زیادی به جا مانده است که در آنها تمهیدات خاصی برای زلزله در نظر گرفته نشده است. آمار و ارقام نشان می دهد که در کشور اکثر ساختمان ها از نوع ساختمان های بنایی می باشند و از آن مهم تر در زلزله های اخیر بیشترین آمار تلفات و خسارات از جانب همین ساختمان می باشد و این مطالب ضرورت توجه به امر مقاوم سازی این ساختمان ها را بیش از پیش مسجل می سازد.
با بررسی های تجربی انجام گرفته در حین اجرای طرح ها، نقاط ضعف و قوت روش های مقاوم سازی مشخص شده و در این پایان نامه سعی شده است روشی متفاوت ارائه شود. این روش بر خلاف روش های دیگر با در نظر گرفتن رفتار نامطلوب ساختمان های بنایی درباره های لرزه ای اتخاذ شده است و از ویژگی های آن سطح ایمنی بسیار بالا با ایجاد خط دوم دفاعی، استفاده از خواص مطلوب قاب های مرکب در بارهای لرزه ای، سادگی طرح، اجرایی بودن طرح و امکان انجام تغییرات معماری و حتی احداث یک طبقه جدید را می توان نام برد.

کلید واژه ها:
ساختمان مصالح بنایی- مقاوم سازی- مدل سازی روش قاب معادل- دیوار برشی بتن مسلح- تحلیل استاتیکی غیرخطی

فصل اول
« مقدمه »

1-1 مقدمه:
از آنجا که کشور ایران به عنوان یکی از مناطق زلزله خیز جهان در مسیر کمربند زلزله آلپ هیمالیا قرار دارد و وجود گسل های فراوان و رخداد زلزله های شدید در گذشته های دور و دهه های اخیر در راستای گسل های شناخته شده و همچنین نقشه پهنه بندی موجود خطر زلزله نشانگر این واقعیت است که اکثر مناطق کشور در معرض وقوع زلزله های شدید یا نسبتاً شدید قرار دارند. از طرفی با توجه به وضعیت آسیب پذیری بسیار نگران کننده شهرها و روستاهای کشور که حاصل قرن ها غفلت در تاریخ ایران بوده است، تا قبل از زلزله منجیل- رودبار (در سال 1369) اقدامات و فعالیت های موثر علمی-فنی در زمینه کاهش خطرات ناشی از زلزله بسیار اندک بوده و آن هم به صورت پراکنده انجام پذیرفته است. پس از این زلزله و بدنبال انجام کارهای گوناگون در زمینه مهندسی زلزله موقعیت کشور از این نظر بهبود یافت به طوری که تهیه و تدوین مقررات، بازبینی آیین نامه های زلزله، تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمن سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها بخشی از دست آوردهای حاصل از خودآگاهی جامعه فنی و مدیران کشور پس از زلزله مهم سال 1369 در رودبار و منجیل می باشد.
در کنار این پیشرفت ها، کمبودهای شدید و نگران کننده ای وجود دارد، که حاصل ساخت و سازهای غیرفنی و ناامن بوده، به طوری که شهرها و روستاهای کشور با ساختمان های نامقاوم در برابر زلزله، پرهزینه، کم دوام، پر مصرف از نظر انرژی و گران قیمت از نظر نگهداری شکل گرفته است.
در حال حاضر ساختمان های ساخته شده با مصالح بنایی (بخصوص ساختمان های آجری)، درصد بالایی از ساختمان های موجود یا در حال احداث در کشور ما را تشکیل می دهند. مهمترین عامل مقبولیت ساختمان های بنایی در ایران، به ویژه در شهرستان ها در دسترس بودن مصالح، ساده بودن تکنولوژی تولید آجر و بلوک های بنایی، آشنایی سازندگان با نحوه ساخت و ساز یا مصالح بنایی و سرانجام ارزانتر بودن قیمت تمام شده این قبیل ساختمان ها نسبت به ساختمان های با اسکلت فولادی و بتن مسلح می باشد. با توجه به این که در ساخت بیشتر ساختمان های بنایی ضوابط و معیارهای مهندسی مربوط به مقاومت سازه در برابر زلزله مورد توجه قرار نمی گیرد و معمولاً توسط سازندگان محلی و بدون توجه به اثر تخریبی زلزله، طراحی و اجرا می شوند. رویداد هر زمین لرزه در هر نقطه از کشور فاجعه آمیز بوده و پیامدهای بسیار نگران کننده ای در برخواهد داشت. برای داشتن ساختمان هایی مقاوم در برابر زلزله با سطح ایمنی مطلوب دو مساله اساسی را باید به طور منطقی پاسخ داد.
1)ساختمان هایی که از این به بعد ساخته می شوند چگونه طراحی، محاسبه و اجرا شوند تا دارای مقاومت کافی در برابر زلزله باشند.
2)ساختمان های متعدد موجود که در برابر زلزله آسیب پذیرند چچگونه بررسی و مقاوم سازی شوند.
در این پروژه سعی شده است پاسخی بر پایه تجربیات و پژوهش های انجام گرفته در کشور ارائه شود و روش های اجرایی و مراجع آیین نامه ای جمع آوری شود و در پایان روشی مطمئن برای مقاوم سازی ساختمان های بنایی ارائه گردد.

1-2 مرور کارهای گذشته
نصب دستگاه های لرزه نگار در نقاط مختلف جهان از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد و طی مدت کوتاهی به سرعت بر تعداد آنها افزوده شد به کمک آنها مجموعه اطلاعات بسیار ارزشمندی به دست می آید. از میان همه این اطلاعات شاید یک مطلب بیش از همه شایان توجه باشد و آن اینکه، زلزله ها به هر سبب که ایجاد شده باشند- تکرار پذیرند و تنها راه مقابله با زلزله، طراحی و اجرای ساختمان ها به گونه ای است که تاب ایستادگی در مقابل زلزله های مخرب را داشته باشد.
زلزله های مرگبار زیادی در تاریخ ایران اتفاق افتاده است اما مهمترین آن ها که به عنوان نقطه عطفی در رویکرد جامعه مهندسی به شمار می رود، زلزله 1369 رودبار و منجیل می باشد که تلفات بسیار زیادی را به همراه داشته است، بررسی عملکرد سازه های مختلف در این زلزله گواه آن است که اگر ساختمان های آجری را در یک کفه و سازه هایی نظیر پل، سد، ساختمان های فلزی و بتنی که تحت عنوان سازه های مهندسی عنوان می شوند را در کفه دیگر بگذاریم، آمار تلفات جانی و تخریب کامل بنا، تماما به گروه اول اختصاص داشته و گروه دوم به طور نسبی آمار بسیار پایینی دارند. [1] همین امر جامعه مهندسی را بر آن داشت که در کنار تدوین آیین نامه برای ساختمان های مهندسی، به بررسی رفتار ساختمان های بنایی نیز پرداخته و درصدد تدوین دستورالعمل جامع برای طرح و اجرای این نوع سازه ها برآیند. ماحصل این تلاش ها تدوین فصل سوم آیین نامه 2800 به عنوان تنها مرجع معتبر داخلی در زمینه طرح و اجرای این نوع ساختمان ها می باشد.
به دلیل برجای ماندن تعداد زیادی از ساختمان های بنایی که در آن ها اصول آیین نامه 2800 رعایت نشده است و رفتار نامطلوب این ساختمان ها در زلزله های گذشته، ضرورت امر مقاوم سازی آنها، محققان را برآن داشته تا درصدد تدوین آیین نامه هایی برای بهسازی این ساختمان برآیند. در ادامه برخی از این آیین نامه ها را که در متن پایان نامه به تفضیل در مورد آن ها بحث شده را مرور می نماییم.
آیین نامه FEMA-154 ایالات متحده آمریکا [2] یک روش ارزیابی سریع چشمی را ارائه می دهد. این روش برای ساختمان های موجودی می باشد که هنوز در معرض زلزله قرار نگرفته اند و روش های موجود در این آیین نامه ماحصل تجارب و بررسی خرابی های زلزله گذشته در سطح ایالات متحده می باشد. نتیجه این بررسی ها میزان آسیب پذیری ساختمان را در یک زلزله احتمالی نشان می دهد.
دستورالعمل Applied Technology Council) ATC-20) [3] برای کمک به تعیین میزان امنیت در ساختمان هایی می باشد که در معرض زلزله قرار گرفته اند. نیروهای متخصص، کار خود را با نیروهای امدادی آغاز می کنند و وضعیت ایمنی هر ساختمان را با نصب علایم، مشخص می نمایند. به طور خلاصه آیین نامه ATC-20 را می توان راهنمای ارزیابی سریع سطح ایمنی ساختمان های آسیب دیده از زلزله دانست.
مجموعه FEMA (306-307-308)، را می توان راهنمای ترمیم ساختمان های آسیب دیده از زلزله دانست. این آیین نامه ها را سازمان مدیریت بحران فدرال (FEMA) در پروژه ای به نام پروژه ATC-43 با هدف ارزیابی و تعمیر خرابی های ساختمان های بتنی و یا مصالح بنایی در سال 1996 شروع کرد. نتایج این پروژه در قالب 3 گزارش ارائه شده است، که این گزارش ها مجموعه (FEMA 306-307-308) را تشکیل می دهند. FEMA 306 [4] و FEMA 307 [5] برای ارزیابی ساختمان ها و FEMA 308 [6] به عنوان راهنمای بهسازی می باشد. برخی روش های ترمیمی این آیین نامه ها در پایان نامه آورده شده است.
دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان موجود که اولین ویرایش آن را در دفتر تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خرداد ماه 1381 کشور با همکاری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله منتشر کرد. این دستورالعمل در حقیقت اولین و تنها آیین نامه ملی موجود در زمینه ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان ها می باشد.
البته بخش های عمده این آیین نامه ترجمه پیش نویس آیین نامه FEMA 356، تحت عنوان «Pre standard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings» می باشد که با توجه به شرایط و آیین نامه های داخلی تا حد امکان بومی شده است. بدیهی است که در صورت انجام ارزیابی آسیب پذیری تفضیلی و ارائه طرح بهسازی برای یک ساختمان، استفاده از این دستورالعمل به عنوان تنها دستورالعمل داخلی توصیه می شود

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد آسیب پذیری، مدل سازی، دینامیکی Next Entries منبع تحقیق درمورد زمین لرزه، شمال ایران، مقاوم سازی