منبع تحقیق درمورد آسیب پذیری، روش های ارزیابی، معیار ارزیابی

دانلود پایان نامه ارشد

بالا آورده شده باشند. در مورد اتصالات تیغه و دیوار باربر نیز نواقص مربوط شناسایی می شود. جدول مربوط به کنترل نواقص این بخش می باشد.

3-5-5 نواقص مربوط به اجزای غیرسازه ای
در این بخش ضعف اجزای غیرسازه ای که شامل جانپناه، دودکش، نمای ساختمان و دیوارهای غیرباربر و تیغه ها می باشد طبق ضوابط آیین نامه مورد بررسی قرار می گیرند تا وضعیت آسیب پذیری آن ها با توجه به زلزله خیزی منطقه مشخص می شود. جدول * مربوط به کنترل نواقص این بخش می باشد.

3-5-6 نواقص مربوط به سیستم کلاف بندی
کلیه نواقصی که در جدول بالا آمده است به جز مواردی که با علامت * مشخص شده اند و نواقص مطرح شده در زیر به عنوان نواقص متداول در ساختمان های مصالح بنایی کلاف دار می باشند. در ارزیابی آسیب پذیری سیستم کلاف، در ساختمان های مصالح بنایی کلاف دار باید کلمه ضوابط مندرج در آیین نامه 2800 کنترل شود. چنانچه هر یک از موارد وجود انفصال در کلاف وضعیت نامناسب اتصالات اجزای کلاف و ضعف اتصال دیوار بر کلاف کیفیت نامناسب مصالح کلاف بتنی و عدم وجود کلاف افقی پی مشاهده شود به عنوان نواقص این بخش در نظر گرفته می شود.
3-6 پیش نویس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی [40]
ضوابط این دستورالعمل برای بهسازی ساختمان های با مصالح بنایی غیرمسلح شامل کلاف دار و بدون کلاف که در آن ها تمام و یا قسمت عمده بارهای قائم و جانبی توسط دیوارهای آجری و بلوک سیمانی تحمل می شوند، کاربرد دارد بناهای خشتی و بناهای خاص از جمله بناهای تاریخی مشمول این دستورالعمل نمی شوند. نمودار 3-4 مراحل مختلف ارزیابی را نشان می دهد در زیر قسمت هایی از این دستورالعمل به صورت خلاصه آورده شده است.

3-6-1 مراحل ارزیابی آسیب پذیری
از آنجا که ارزیابی آسیب پذیری اولین گام در انجام مطالعات بهسازی است، در این مرحله نواقص ساختمان مشخص می گردد و سپس با استفاده از روش های بهسازی این نواقص برطرف می گردند در نمودار 3-3 مراحل مختلف ارزیابی آسیب پذیری از دستورالعمل مذکور آورده شده است.

نمودار 3-3مراحل مختلف ارزیابی
3-6-2 راهکارهای بهسازی
جهت انجام بهسازی لرزه ای ساختمان می توان عناصر موجود در سیستم سازه ای آن را تقویت نمود یا المان های دیگری به این سیستم اضافه کرد. به طوری که مقاومت جانبی و شکل پذیری ساختمان افزایش یابد. توضیح این که در هر صورت برای بهسازی لرزه ای و ترسیم ساختمان های بنایی موجود جهت کاهش اثرات ناشی از نیروهای زلزله اصول زیر بایدتأمین شود.
1)مصالح مورد استفاده بایستی از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده و حتی المقدور با مصالح موجود متجانس باشد.
2) وزن سازه با برداشتن عناصر سنگین فوقانی کاهش داده شود.
3)سیستم فونداسیون باید قادر باشد بار نهایی سازه را به نحوه مطلوب به زمین منتقل نماید.
4) دیوارها باید کاملاً با یکدیگر درگیر شده و بهم بسته شوند، کف ها باید به خوبی به دیوار متصل شوند تا از شکست خارج صفحه ای آن جلوگیری شود.
5)دیوارهای سازه ای باید در دو جهت عمود بر هم در ساختمان به صورت یکنواخت توزیع شوند و فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی ساختمان با اضافه کردن دیوارهای جدید و یا بستن بازشوها در دیوارهای موجود کاهش داده شود. با این عمل اثرات نامطلوب پیچش در ساختمان کم می شود.
6)سیستم سقف باید دارای انسجام کافی بوده و به نحوه مطلوب به دیوارهای سازه ای متصل شده باشد.
7)عناصر غیرسازه ای باید به طور کامل و به نحو مطلوب به سیستم سازه ای متصل شوند.
راهکارهای ارائه شده جهت بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی را در این دستورالعمل می توان به دو دسته تقسیم نمود.

3-6-2-1 بهسازی کلی
در بهسازی کلی ساختمان، روش یا روش هایی به صورت کلان جهت ارتقاء مقاومت کلی ساختمان ایجاد می گردد. به عنوان مثال در روش بهسازی کلی می توان از سیستم های جداساز لرزه ای با تکنیک هایی که باعث بالا بردن مقاومت ساختمان می گردد بهره جست در صورتی که نواقص در اجزاء سازه وجود داشته باشد. لازم است این نواقص با استفاده از روش های موضعی برطرف گردد. از آن جمله می توان به رفع نواقص پی، اصلاح سیستم کلاف بندی، افزایش انسجام ساختمان با کلاف بندی، اصلاح دیوارها، افزودن مقاومت برشی ساختمان، کامل نمودن مسیر بار و رفع نامنظمی اشاره کرد.

3-6-2-2 بهسازی موضعی
در بهسازی موضعی برخی از اعضا و المان ها از مجموعه ساختمان به صورت موضعی مورد بهسازی قرار می گیرند بر اساس این دستورالعمل پس از ارزیابی آسیب پذیری ساختمان به روش کیفی و تفضیلی، در صورتی که میزان آسیب پذیری بین 10 تا 20 درصد برآرد شود، نیاز به بهسازی موضعی می باشد. همچنین پس از انجام ارزیابی کمی آسیب پذیری و ارائه راهکارهای بهسازی موضعی می توان به اصلاح دیوار به صورت موضعی، بهسازی موضعی سیستم کلاف بندی، اصلاح سیستم سازه ای به صورت موضعی، بهسازی سقف، بهسازی اتصالات و بهسازی اعضای غیرسازه ای اشاره نمود. از آنجا که بسیاری از موارد ذکر شده در این دستورالعمل همانند دستورالعمل بهسازی ساختمان های موجود می باشد لذا برای جلوگیری از تکرار از آوردن آن ها در این بخش خودداری می شود.

3-7 دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیرمسلح موجود [41]
هدف اصلی این دستورالعمل بالا بردن توان و حفظ ایستائی و کاهش تلفات جانی ناشی از اثرات مخرب زلزله بر ساختمان های بنایی غیرمسلح موجود از طریق بهبود عملکرد آن ها می باشد. در این دستورالعمل ضمن ارائه روش های ارزیابی، راهکارهایی برای بهسازی لرزه ای با جزییات اجرائی ارائه شده است. ساختمان های مصالح بنایی سنتی و ساختمان های مصالح بنایی کلاف دار تقسیم می شوند. ضوابط این دستورالعمل برای ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیرمسلح موجود که در آن ها تمام یا قسمت عمده بارهای ثقلی توسط دیوارهای باربر آجری و بلوک سیمانی متحمل می شود، ارائه شده است و در خصوص مصالح بنایی مسلح و ساختمان های دیگر کاربرد ندارد. در این دستورالعمل روش های ارزیابی و بهسازی ارائه شده برای ساختمان های موجود به منظور کاهش تلفات جانی برای دو هدف زیر در نظر گرفته شده است.
1)تأمین ایمنی جانی: برای ساختمان هایی که رعایت کامل ضوابط این دستورالعمل برای بهسازی آن ها از نظر اقتصادی و اجرایی عملی بوده و بتوان انتظار داشت تلفات جانی به حداقل کاهش یابد.
2) تأمین ایمنی جانی محدود: برای ساختمان هایی که رعایت کامل ضوابط این دستورالعمل برای بهسازی آن ها از نظر اقتصادی و اجرایی عملی نبوده ولی امکان بهبود رفتار ساختمان در هنگام زمین لرزه وجود داشته به نحوی که بتوان انتظار داشت تلفات جانی تا حدی کاهش یابد.
ساختمان های زیر شامل این دستورالعمل نمی شوند.
1)ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد (بر اساس تعریف آیین نامه 2800 ایران)
2)ساختمان های مجاور گسل های فعال و محل هایی که احتمال شکست سطحی زمین هنگام زلزله وجود دارد.
3) بناهای خاص تاریخی
4)ساختمان های بیش از 5 طبقه با احتساب زیرزمین

3-7-1 فرآیند تحلیل و ارزیابی آسیب پذیری
در روش ساده بهسازی، ابتدا ارزیابی آسیب پذیری ساختمان و انجام و نواقص ساختمان مشخص می گردد. سپس با استفاده از روش های ساده بهسازی این نواقص برطرف می گردند. البته لازم است با در نظر گرفتن طرح های پیش بینی شده برای بهسازی، ساختمان مجدداً ارزیابی گردد. مراحل مختلف بهسازی لرزه ای ساختمان های متداول بر اساس نمودار به شرح زیر انجام خواهد شد.

نمودار 3-4 روند تحلیل و ارزیابی آسیب پذیری بر اساس دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری
3-7-2 تحلیل آسیب پذیری ساختمان
این بخش اولین مرحله در بهسازی یک ساختمان می باشد و شامل دو قسمت ارزیابی اولیه آسیب پذیری و ارزیابی تفضیلی آسیب پذیری می باشد.

3-7-2-1 ارزیابی اولیه آسیب پذیری
ارزیابی اولیه آسیب پذیری ساختمان غیرمسلح شامل گردآوری اطلاعات اولیه، جمع آوری و ارزیابی سریع مشخصات کلی ساختمان و تشخیص نواقصی است که بر میزان آسیب پذیری آن تأثیر می گذارد. در واقع مرحله ارزیابی اولیه برای تشخیص نیاز یا عدم نیاز ساختمان به بهسازی می باشد و در جریان این ارزیابی ساختمان هایی که نیاز به بهسازی در مورد آن ها مسجل شود، مرحله بعدی یعنی ارزیابی تفضیلی در مورد آن ها انجام خواهد شد و در صورتی که بررسی های فنی و یا اقتصادی بهسازی را در مورد یک ساختمان به صرفه ندانسته یا ساختمان را بسیار آسیب پذیر نشان دهد در این صورت ممکن است مالک تصمیم به تخریب آن گرفته و از بهسازی صرفنظر نماید. ارزیابی اولیه شامل گردآوری اطلاعاتی در خصوص موارد زیر می باشد:
1)اطلاعات عمومی و مشخصات فنی ساختمان و مدارک موجود
2)محل ساختمان از نظر ساختگاه و پهنه بندی خطر زلزله
3) بررسی ضوابط و مقررات به کار رفته در ساختمان
4)برآورد تقریبی از مقاومت ساختمان
5) بررسی های اقتصادی و اجتماعی برای بهسازی لرزه ای ساختمان
لازم به ذکر است که کلیه مراحل ارزیابی اولیه باید توسط نیروهای متخصص که نسبت به طرح لرزه ای ساختمان ها و آیین نامه های طرح لرزه ای اطلاعات کافی داشته باشند، انجام گیرد. تشخیص درست و تصمیم به جا در این مرحله ازمهم ترین مراحل کار می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات لازمه باید کلیه اطلاعات جمع بندی شده و نوع ساختمان از نظر تخریب، نیازمند بهسازی، عدم نیاز به بهسازی مشخص شود. از مهم ترین ابزار ارزیابی سریع و درست اولیه تهیه چک لیست های ارزیابی می باشد که کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های معتبر خارجی و داخلی بر لزوم آن ها تاکید دارند و هر کدام بستگی به مورد بهسازی در بخش ارزیابی اولیه آسیب پذیری چک لیست های جامعی در حیطه هر یک از 5 مورد مطرح شده در بالا ارائه و در پیوست شماره یک این دستورالعمل به تشریح سوالات این چک لیست ها و نحوه ارزیابی آن ها پرداخته است. از آنجا که در فصل بعد از این ضوابط و ضوابط موجود در دیگر مراجع، دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط استفاده خواهد شد، بنابراین در این فصل از آوردن آن ها خودداری می شود. لازم به ذکر است که بسیاری از این ضوابط، معیارهای دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود می باشد و در پاره ای از موارد معیار ارزیابی همه دستورالعمل ها آیین نامه 2800 ایران است. از آنجا که نمی توان معیارهای کمی خیلی دقیقی برای نواقص و یا سوالات چک لیست ها ارائه کرد جواب بسیاری از سوالات با واژه هایی نظیر «خوب، متوسط، بد» یا «کم، متوسط، زیاد» مشخص می شود که مفهوم این واژه ها از نظر دستورالعمل طرح لرزه ای به صورت زیر می باشد.
خوب: میزان رعایت ضوابط و یا شیوه اجرایی صحیح بیش از 70 درصد
متوسط: میزان رعایت ضوابط و یا شیوه اجرایی صحیح بین 35 تا 70 درصد
بد: میزان رعایت ضوابط و یا شیوه اجرایی صحیح کمتر از 35 درصد
زیاد: فراوانی مورد سوال بیش از 70 درصد
متوسط: فراوانی مورد سوال بین 35 تا 70 درصد
کم: فراوانی مورد سوال کمتر از 35 درصد

3-7-2-2 ارزیابی تفضیلی آسیب پذیری
چنانچه در مرحله قبل تصمیم به بهسازی برای ساختمانی گرفته شود، این ساختمان می بایست تحت ارزیابی آسیب پذیری تفضیلی قرار گرفته که خود شامل سه قسمت زیر می بشاد.
1)اطلاعات وضعیت موجود ساختمان: شامل اطلاعات در مورد پیکربندی، اعضا و اتصالات، ارزیابی وضعیت اعضا، تعیین ضعف های موجود، ارزیابی نامنظمی ها، اطلاعات ساختگاه و شالوده، شامل مشخصات پی و مسائل ژئوتکنیکی، مشخصات مصالح و در نهایت تعیین ضریب آگاهی می باشد.
2)ارزیابی مقاومت جانبی ساختمان: بر اساس اطلاعات به دست آمده مقاومت جانبی ساختمان مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ادامه این دستورالعمل

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد دینامیکی، روش های ارزیابی، مدل سازی Next Entries منبع تحقیق درمورد آسیب پذیری، ارزیابی اقتصادی، بهسازی و نوسازی