منبع تحقیق درمورد آسیب پذیری، جمع آوری اطلاعات، مدیریت بحران

دانلود پایان نامه ارشد

که در راستای بازسازی و بهسازی واحدهای مسکونی باید انجام شود. ارزیابی ایمنی ساختمان هایی است که در معرض زلزله قرار گرفته اند بدین ترتیب که بلافاصله بعد از وقوع زلزله بایستی گروه های آموزش دیده بررسی ساختمان های آسیب دیده را آغاز نمایند، روش که در اکثر دستورالعمل ها برای ارزیابی مد نظر قرار می گیرد یک روش 3 مرحله ای است در مرحله اول یک ارزیابی سریع اولیه توسط افراد آموزش دیده که لزوما مهندس سازه نمی باشند انجام می گیرد. نتیجه این ارزیابی ساختمان را در یکی از سه رده ی بی خطر، خطرناک و یا مشکوک قرار می دهد. ساختمان هایی که نتیجه ارزیابی آن ها مشکوک است. در مرحله دوم توسط مهندس سازه مجددأ مورد بازبینی عینی قرار می گیرند. نتیجه ارزیابی مجدد در مرحله دوم می تواند ساختمان را به هر کدام از وضعیت های ذکر شده تقسیم کند، برای ساختمان هایی که در مرحله دوم مشکوک شناخته شده اند باید ارزیابی تفضیلی صورت گیرد. و با تصمیم مراجع ذیصلاح و مالک در صورت نیاز نسبت به بهسازی آن اقدام شود.

نمودار 3-1 روند ارزیابی ساختمان پس از زلزله
3-2-2-2 روش ارزیابی ساختمان ها
در این ٱیین نامه 3 روش ارزیابی برای ساختمان های آسیب دیده معرفی شده است که از لحاظ زمان ارزیابی و چک لیست ارائه شد از هم متمایز می باشند. این 3 روش عبارتند از ارزیابی سریع،ارزیابی با جزییات و روش ارزیابی مهندسی. در هر صورت نتایج این ارزیابی ها ساختمان را سالم یا دارای مشکل معرفی می نماید. در شرایطی ساختمان یا منطقه ای که ساختمان در ٱن واقع شده است دارای مشکل است که یکی از عوامل زیر در آن ساختمان یا منطقه دیده شود.
تمام یا قسمتی از ساختمان ریزش کرده باشد
خروج از محوریت کلی یا طبقاتی از ساختمان
خرابی شدید در اجزای سازه ای
ترک های شدید در دیوارها
خرابی در جان پناه یا دیگر قسمت های سازه ای با قابلیت ریزش خرابی در پی ساختمان
جابجایی های شدید در زمین خطر سقوط دکل های برق،تانکرهای هوایی و درختان مجاور ساختمان
در شکل 3-2 بعضی از عواملی که سبب نا امنی می شود ٱورده شده است.
برای ارزیابی سریع و ارزیابی با جزییات چک لیست هایی ارائه شده است که در قسمت های بعد تا حدودی از آن ها استفاده می شود. از آنجا که در پروژه حاضر فرض بر آن است که ساختمان مورد نظر برای انجام بهسازی انتخاب شده است و در مورد مراحلی که یک ساختمان طی می کند تا در زمره ساختمان های مناسب برای بهسازی قرار می گیرد به طور مفصل بحث نشده است. اگر چه در مورد ساختمان های بنایی ضوابط کمی ارزیابی دقیقی وجود ندارد و این تصمیم گیری بیشتر به نظر مالک، درصد هزینه بهسازی به بازسازی، میزان اهمیت بنا و نظر مهندس سازه بستگی دارد.

شکل 3-2 نمونه ای از چک لیست های ارزیابی سریع دستورالعمل ATC-20

3-2-3 مجموعه (306-307-308) FEMA
بر اثر دو زلزله ویران کننده کالیفرنیا در سال های 1989 (لوماپریتا) و 1994 (نورتریج) بسیاری از ساختمان ها با دیوارهای بتنی یا با مصالح بنایی توسط بنیاد امداد سوانح فدرال آمریکا تحت تعمیر قرار گرفت. این تعمیرات که بر اساس معیاری ناهماهنگ انجام شدند دارای جزییات متناقض بودند.بنابراین نیاز وجود دستورالعمل بهسازی و تعمیر ساختمان ها با دیوارهای بتنی یا با مصالح بنایی احساس شد. برای کمک به حل این ناهماهنگی ها سازمان مدیریت بحران فدرال (FEMA) پروژه ای (پروژه ATC-43) را با هدف ارزیابی و تعمیر خرابی های ساختمان های بتنی و با مصالح بنایی در سال 1996 شروع کرد. نتایج این پروژه در قالب 3 گزارش ارائه شده است. که این گزارش ها مجموعه (308-307-306 FEMA) را تشکیل می دهند. FEMA 306، FEMA 307 برای ارزیابی ساختمان ها و FEMA308 به عنوان راهنمای بهسازی می باشد.

3-2-3-1 ارزیابی ساختمان طبق دستورالعمل FEMA(306-307-308)
روند کلی ارزیابی در دستورالعمل مانند دستورالعمل های دیگر ارزیابی می باشد. با این تفاوت که جنبه تئوری در این دستورالعمل بیشتر است. مطالب موجود در این دستورالعمل را می توان به دو بخش عمده دسته بندی کرد.
بخش تحقیقاتی: این بخش شامل گردآوری اطلاعاتی در مورد زلزله،شناسایی اجزای ساختمان، تهیه اسناد خرابی و دسته بندی خرابی اجزا می باشد که نتیجه این بخش نسبت دادن نوعی از خرابی ها به اجرای سازه ای و غیر سازه ای می باشد و بخش ارزیابی بعد از اتمام این بخش شروع می شود.(جمع آوری اطلاعات بیشتر و بازبینی یافته ها و فرضیات جهت برقرار کردن رابطه منطقی بین طبقه بندی های صورت گرفته برای خرابی ها و مشاهدات موجود از وضعیت ساختمان)
بخش ارزیابی: مواردی که در ارزیابی ساختمان ها بایستی به آن ها توجه کرد. طبق مطالب موجود در این دستورالعمل در زیر لیست شده است.
جمع آوری اطلاعات خصوصیات خرابی حاصل از جابجایی و تکان خوردن زمین محل ساختمان
به دست آوردن خصوصیات فیزیکی و طبیعی ساختمان از قبیل وزن،هندسه ساختمان
شناسایی اجزای سازه ای و مقاوم در برابر بارهای جانبی ساختمان
مشخص کردن خصوصیات سازه ای قسمت های مختلف ساختمان با جزییات

جدول 3-3 آزمایشات ارزیابی بر اساس آیین نامه FEMA 306

3-2-3-2 ترمیم المان های آسیب دیده از زلزله طبق دستور FEMA (306-307-308)
این دستورالعمل را می توان راهنمای تعمیر خرابی های حاصل از زلزله برای ساختمان های بتنی یا با مصالح بنایی دانست. هدف از این دستورالعمل تهیه راهنمایی برای تعمیر و بهسازی ساختمان هایی است که دارای سیستم های اولیه مقاوم در برابر نیروهای جانبی از قبیل دیوارهای باربر بتنی، دیوارهای باربر بنایی و میانقاب ها می باشند. از جمله راهکارهای ارائه شده در این دستورالعمل می توان به ترمیم پوشش سطحی به همراه تزریق دوغاب، جایگزینی آجرهای آسیب دیده و بخیه دوزی ترک ها با پین و میلگرد به عنوان راهکار ترمیم و تقویت پاشنه و پنجه دیوار با آجری پوشش بتن مسلح همراه با شناژ پای دیوار، تقویت دیوار با اجرای پوشش بتن مسلح یک طرفه یا دو طرفه و جایگزینی دیوار با دیوار جدید به عنوان راهکار ترمیم در ترکیب با افزایش سطح عملکرد دیوارها اشاره کرد.

3-2-3-3 روش های ترمیمی ارائه شده در دستورالعمل FEMA 308 [6]
روش های بهسازی و اهداف آن ها برای ساختمان های بنایی و بتنی در 3 گروه اصلی مورد بررسی قرار گیرد.
1) تعمیرات سطحی که هدف از آن ها بهبود وضعیت ظاهری اجراء می باشد. این تعمیرات می تواند شامل بتونه و رنگ کاری و پوشاندن ظاهری ترک ها باشد.
2)تعمیرات سازه ای با حذف اجراء آسیب دیده و جایگزینی آنها با اجزاء جدید، اضافه کردن اجزاء سازه ای به ساختمان و روش های دیگر که در جدول زیر آمده است صورت می گیرد.
جدول 3-4 به اختصار نوع و موارد کاربرد روش های ترمیم را برای انواع ساختمان های مورد بررسی نشان می دهد.

جدول 3-4 روش های ترمیم و محدوده کاربرد
شرح ترمیم
نوع مسلح
کد ترمیم
نوع ترمیم

بتنی مسلح
بنایی مسلح
بنایی غیرمسلح

تعمیرات تزیینی

CR1
پوشش سطحی

CR2, S-01
بندکشی مجدد

CR3
پرکردن ترک یا اپوکسی
تعمیرات سازه ای

SR1
تزریق اپوکسی به ترک

SR2
تزریق گروت به ترک ها

SR3
ترمیم پکیدگی

SR4
جایگزینی آماتورها

SR5
جایگزینی دیوارها
تقویت سازه ای

SE1
روکش بتنی مسلح

SE2
فیبرهای کامپوزیت

SE3, S-04
بخیه ترک

3-3 جمع بندی
تا این مرحله با بررسی سه آیین نامه معتبر در زمینه بهسازی مطالب زیر به طور خلاصه از این بررسی ها استنتاج می شود.
1-قبل از این که ساختمان ها در معرض زلزله قرار بگیرند می بایست با انجام مطالعات آسیب پذیری و جمع آوری اطلاعاتی در مورد ساختمان اطلاعاتی در مورد ساختمان ها (انواع آن ها) میزان صدمات و خسارات وارده در یک زلزله احتمالی بررسی می شود و با توجه به چالش هزینه های اقتصادی در نظر گرفته شده بخشی از این ساختمان ها که معیارها و ضوابط در نظر گرفته شده را برآورده نمی کنند. نیازمند بهسازی تشخیص داده شده برای کاهش صدمات جانبی و مالی مورد بهسازی قرار می گیرند. (FEMA-158)
2-یکی از مسایلی بسیار مهم بعد از زلزله تعیین درجه امنیت ساختمان هایی که در معرض زلزله قرار گرفته اند می باشد. به طوری که نیروهای متخصص و آموزش دیده می بایست همراه با نیروهای امدادی این کار را انجام دهند و وضعیت ساختمان ها را با نصب علایم مخصوص که روری آن ها علت تشخیص نیز ذکر شده است مشخص نمایند. در صورت وقوع پس لرزه این کار مجددا تکرار شود و تاریخ و ساعت بازدید نیز روی علایم هشداردهنده که معمولا با رنگ های مختلفی هستند نوشته شود. در صورتی که در مرحله اول سازه مشکوک باشد، ارزیابی دقیق تر توسط اکیپ متخصص انجام شده و در نهایت سازه را امن یا خطرناک تشخیص می دهند و بعد از آن نسبت به تخریب یا بهسازی آن تصمیم گیری می شود. (دستورالعمل ATC-20)
3-در جریان زلزله اجزای سازه ای و غیرسازه ای ساختمان متحمل تنش هایی می شوند که به علت ترد و شکننده بودن اجرای سازه ای مخصوصا در دیوارهای باربر و میانقاب ها بیشترین آسیب به این اجزا وارد می شود و این آسیب ها به صورت ترک هایی در دیوارها نمود پیدا می کند و موجب کاهش سختی و مقاومت آن ها می شود. بنابراین می بایست با انجام آزمایش هایی روی این دیوارها و مشخص کرده رده خرابی در آن ها ضرائب کاهش سختی و مقاومت مناسب برای آن ها اتخاذ نمود و در تحلیل های آسیب پذیری بکار برد. در ضمن راهکارهای ترمیمی مناسبی نیز برای آن ها اتخاذ شده و در جریان بهسازی برای دریافت کامل یا جزیی عملکرد آن ها اجرا می شوند (دستورالعمل FEMA-306-307-308)
در ادامه به بررسی دستورالعمل های مقاوم سازی پرداخته می شود.

3-4 دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (دفتر تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
در خردادماه 1381 دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله اولین ویرایش دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود را منتشر کرد. این دستورالعمل در حقیقت اولین و تنها آیین نامه ملی موجود در زمینه ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان ها می باشد. البته بخش های عمده این آیین نامه ترجمه پیش نویس آیین نامه FEMA 356 تحت عنوان «Pre standard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings» می باشد که با توجه به شرایط و آیین نامه های داخلی تا حدامکان بومی شده است. بدیهی است که در صورت انجام ارزیابی آسیب پذیری تفصیلی و ارائه طرح بهسازی برای یک ساختمان استفاده از این دستورالعمل به عنوان تنها دستورالعمل داخلی توصیه می شود. از آنجا که این دستورالعمل به زبان فارسی بوده و برای تمامی کاربران قابل استفاده است در این بخش به یک سری توضیحات کلی در زمینه استفاده از این دستورالعمل اکتفا می گردد و به دنبال آن کلیه ضوابط این دستورالعمل در مورد ساختمان های بنایی مورد بررسی مفصل قرار می گیرد.

3-4-1 بررسی کلی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
مطابق ضوابط این دستورالعمل ابتدا وضعیت آسیب پذیری ساختمان در سطح عملکرد موردنظر بررسی شده و سپس راهکارهای بهسازی لرزه ای برای بهبود عملکرد ساختمان ها هنگام زلزله تا رسیدن به سطح عملکرد موردنظر ارائه می گردد. جهت آغاز کار طبق این دستورالعمل ابتدا ویژگی های ساختمان شامل مشخصات اجرای سازه ای و غیر سازه ای آن و ویژگی های زمین ساختی منطقه و … جمع آوری و تهیه می گردد. تعیین هدف بهسازی به عنوان دومین مرحله شناخته می شود. در این مرحله می

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد ایمن سازی، زمین لرزه، جمع آوری اطلاعات Next Entries منبع تحقیق درمورد دینامیکی، روش های ارزیابی، مدل سازی