منبع تحقیق درمورد آزادی بیان، حقوق عمومی، حقوق بشر، آیات و روایات

دانلود پایان نامه ارشد

برای کشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا به دنبال اسرار مردم باشد و تجسس ازگناهان غیر نماید و یا اسراری که ازغیر به او رسیده ولو یک نفر باشد فاش کند.تمام اینها جرم وگناه است و مرتکبین مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی میباشند.
در غرب چنین قوانینی وجود ندارد آنان بیشتر به آزادی جنسی اهمیت میدهند با این وسیله بیبندوباری را، رونق دادند و برای عقلانیت آن، به توجیهات فلسفی و روان شناختی تمسک جستند، اما این اشتباهی بود که منشأ آن بیتوجهی به پیامدهای آن بود اشتباه فروید و امثال او در این است که فکر کردند تنها راه آرام کردن غرایز، ارضا و اشباح بیحد و حصر آنها است و مدعی هستند که قید و ممنوعیت، غریزه را عاصی و نا آرام سرکش و منحرف می کند، که برای ایجاد آرامش این غریزه باید به آن آزادی مطلق داد.
اما توجه نکردند همان طور که محدودیت و ممنوعیت، غریزه را سرکوب و تولید عقده میکند، رها کردن، تسلیم شدن و در معرض تحریکات در آوردن، آن را دیوانه میسازد.
ازدیدگاه اسلام برای آرامش غریزه دو چیز لازم است:
الف- ارضای غریزه درحد حاجت طبیعی
ب- جلوگیری از تحریک آن
مهمترین پیامد های آزادی جنسی
الف- افزایش بیمارهای روانی ازقبیل جنون، خودکشی، جنایت، دلهره، اضطراب، یأس، بدبینی حسادت و کینه.
ب- شانه خالی کردن جوانان از، ازدواج
ج- تنفر زنان از امر حاملگی و تربیت کودکان و ادارهی منزل
در دموکراسی امروز غرب که یکی از اصول اساسی خود را آزادی میداند هیچ گاه آزادی مطلق مد نظرشان نیست. دلیلش وجود هزارن قانون ومقررات آن جوامع است که هر قانونی مستلزم نوعی محدودیت است. در اسلام تمام آزادیهایی که برای سعادت حقیقی انسان لازم است به او بخشیده شده است و تمام آزادیهای که مانع تکامل و سعادت انسان است از او سلب شده است.
امروزه جهان غرب پرچم آزادی را به دست گرفته، جنگهای زیادی را به بهانهی یافتن سلاحهای کشتار جمعی به راه انداخته است که حیات و زندگی ملتها را به خطر انداخته است .
آزادی در غرب فقط مشروط بر این است که مزاحم دیگران نباشد و از آنان سلب آزادی نکند.
اساس آن نفی تکلیف و ارضای غرایز شهوانی است.
محدودهاش در محدودهی تأمین نیازهای مادی درزندگی فردی، اجتماعی، احزاب و جریانهای سیاسی است که هیچ مانعی وجودندارد.
فلسفه و پشتوانهی آزادی آنان، خواستن و تمنای دل است. شراب را از اولین واجبات یک مرد میدانند.
سرکوب را نخستین و بهترین راه تنظیم آزادی و قدرت میدانند.آزادی در اسلام در صورتی که به سعادت فرد لطمهای وارد نسازد.
مبنای تکلیف است، احیای ارزشهای والای انسانی است که خوبیها را ارزش و بدیها را ضد ارزش
میداند.
محدودهاش در محدوهی حفظ حقوق و تکالیف الهی است.
آزادی به معنای حقیقی کلمه در کشور ما بیش از هر کشور دیگری است و طبیعی است که این آزادی به معنای آزادی بی حد و حصر نیست، این آزادی نباید به معنای آزادی در فریب دادن واز بین بردن زیر ساختهای فرهنگی تلقی شود.
مدعیان آزادی، تحمل انتشار حقایق از رسانههای ایران اسلامی را ندارند.
يكي از اهداف مهم پيامبران الهي نيز آزاد كردن انسان‎ها از اسارت و بند و زنجيرهاي دروني و بيروني بوده است: اگر انسان پايبند به برنامه‎هاي دين حق الهي باشد، از اسارت‎ها و بندگي‎هاي زيادي رها و آزادي‎هاي دروني و بيروني زيادي به دست خواهد آورد.

مقدمه
خداوند نعمت بیان را در، ردیف نعمت خلقت و آفرینش انسان شمرده است. آزادی بیان اصل و ریشه در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد و در مکتب اسلام محترم شمرده شده و شاهد آن آیات و روایات زیادی است. آزادی بیان بزرگترین نعمت است اگر در خدمت عقل و منطق قرارگیرد و بزرگترین نکبت است ا گر در خدمت هوا و هوس قرار گیرد.آزادی حقیقی انسان؛ با ایمان و عمل صالح به دست می آید.
اگر آزادی بیان نباشد؛ نمیتوان از نظرات دیگران بهره مند شد؛ اسلام آزادی قلم را در، ردیف آزادی نطق و بیان قرار داده و آزادی قلم؛ آمیخته با آزادی نطق و بیان است رسیدن و نجات خود از انواع بندگیهای پنهان و آشکار، از مهمترین مظاهر آزادی انسان است .
اسلام آزادی بیان را جزء حقوق مسلم انسانی شمرده است و به انسان از آن جهت که انسان است، این آزادی را داده است.رمز ترقی اندیشهها و بهرههای ناشی از آن در اظهار نظرات آرا نهفته است.آزادی بیان، وحدت و همبستگی را در جامعه گسترش میدهد و با کاهش کینهها، نقاط ضعف سستی و نارساییهای پنهان یک جامعه را آشکار میکند و مانع بروز استبداد، اختناق و طغیان اجتماعی میشود.
تنها راه تکامل و صعود بشر به مدارج انسانی فقط عبودیت خداست که این عبودیت عین آزادگی است.
لذا سرلوحهی کار پیامبران و ائمهی اطهار، رهایی بشر از شرک و بت پرستی، ظلم زورگویان و ثروتمندان، هوا و هوسهای شیطانی و نفسانی، خرافهها و سنن جاهلی است. جوامع غربی با ایجاد اختناق، ترس، ضرب و شتم، حبس، تبعید، قتل و… جلوی آزادی بیان را گرفتند .

فصل سوم

آزادي بيان

3-1-مفهوم معانی لغوی بیان:
آشکار شدن، هویدایی، ظاهر کردگی.درقاموس قرآن نيز آمده است:گويندبأن الشئ بيانا ؛آشكاروروشن
شد. ازمجموع معاني لغوي برمي آيدكه ممکن است بیان به وسیلهی نطق، کتابت، اشاره باشد. امروزه بیان در قالب سخنرانی، مطبوعات، کتاب، اعلامیه، رسانهها و … نمود پیدا میکند.
3-2- مفهوم اصلاحي بيان :
آزادی اندیشه و گفتار یکی از مهمترین اقسام آزادی است، در وهلهی نخست، عبارت است از فراهم آوردن زمینهی مناسب برای اندیشه ورزی آدمی و بهرهگیری از درنگهای عقلانی برای گزینش و مسیر زندگی و در وهلهی بعد اینکه انسان بتواند از دیدگاههای خود با تواناییهای گوناگون گفتاری و نوشتاری در زمینههای مختلف اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی برای هدف خیر و سود رساندن به مردم گزارش کند.
هیچ کس از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار در اخذ و انتشار آن به تمامی وسایل ممکن بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
بنابراین آزا دی اندیشه و فکر به معنای گستردهی آن به تمامی تلاشهای ذهنی و معنوی گفته میشود که به صورتهای گوناگون آزادی اندیشه، عقیده، مذهب، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب، انجمنها، آزادی قلم و مطبوعات ابراز میشود.

3-3- ضرورت بحث آزادی بیان در فقه امامیه
ن والقلم و ما يسطرون.
بیان یکی از ابزارهای مهم ارتباطی و حامل اندیشه و فرهنگ بشر بین نسلها و جوامع مختلف است. بیان از آیات مقدس الهی است که خداوند نعمت بیان را در، ردیف نعمت خلقت و آفرینش انسان بر شمرده و به قلم و آ نچه از او میطراود سوگند یاد نموده است.
بیان هر فرد نمایان گرهویت فکری و شخصیت انسانی، وسیلهای برای طرح افکار، ارزشها، آرمانها، عواطف و احساسات اوست. چرا که رمز ترقی اندیشهها در اظهار نظر و تضارب آرا نهفته است، ابتکار و خلاقیت مرهون محیط آزاد است .
امام صادق(ع) فرمودند: محیطی که در آن آزادی بیان و عقیده باشد، تبلور زندگی خوب و انسانی میشمارد. در چنین محیطی است که عقول و افکار به سوی میدانهای گستردهی علوم، فرهنگ و سر چشمههای زلال دین و شریعت که زیر بنای نظام و سلامت جامعه است رهنمون میگردد. جلوگیری از بروز افکار و عقاید موجب تنبلی مغزها، سلب قوهی ابتکار و خشکیدن جوانههای استعداد و ا فول هر نوع حر کت و تحول علمی میگردد و ا فراد را قالبی بار میآورد.
در نتیجه موجبات نفاق، اختلاف، پنهان کاری به وجود میآید و زمینههای انحراف، دینسازی، بدعت کاری و زهد فروشی را به وجود میآورد. آزادی گفتار وحدت و همبستگی را در جامعه گسترش میدهد و با کاهش کینهها، نقاط ضعف و نارساییهای پنهان یک جامعه آشکار میشود و مانع بروز استبداد، اختناق و طغیان اجتماعی میگردد.
آزادی بیان یعنی اینکه انسان بتواند آزادا نه ا ندیشهها، اعتقادات، احساسات و عواطف خود را به صورت طبیعی، مرسوم و معمول بیان کند، زیرا انسان موجودی متحرک است، وجود او نیاز دارد که نسبت به جهان پیرامون خود وا کنش نشان دهد و مکنونات درونی خود را ابراز نماید .
آزادی بیان یکی از مهمترین مصادیق آزادی سیاسی است که رابطهی تنگاتنگی با آزادی تفکر و عقیده دارد.
در اسلام از تفکر و بیان صحیح به خاطر منافع و مصالحی که برای انسان دارد تعریف، تمجید و تشویق شده است و اندیشه و بیان باطل به خاطر مفاسد و مضراتی که برای انسان دارد مذمت و نهی گردیده است.
3-4- ضرورت بحث آزادی بیان در نظام حقوقی ایران
آزادی بیان از حقوق بشر و حقوق انسانی محسوب میشود که توسط قوانین بین المللی ضمانت شده است، این حق به طور مشخص در بند نوزدهم قا نون جهانی حقوق بشر آمده است که هر کسی حق دارد بدون ترس و واهمه باورهای خود را به هر روشی که میپسندد بیان کند.
برای رفع اختلاف و برای تعدیل و کنترل خواستهها و به کارگیری آزادیهای افراد باید قا نون باشد .قانونی که بر فطرت ثابت بشری وضع، و پاسخگوی نیازها باشد و راه آزادی را بیاموزد زیرا رشد انسان در سایهی آزادی بیان و رفتار است، از طرفی قانونگذار باید یک ا نسانشناس کامل باشد .مبانی فقهی و قانون این آزادی را بیان میکند و محدودیت آن را مشخص میکند .
آزادی اسلامی یعنی آزادی از عبودیت غیر خدا، لذا هر فردی که در عبودیت خداوند راسختر باشد آزادتر خواهد بود.
وجود امکاناتی که ا شخاص بتوانند افکار و عقاید خود را بگویند و در اظهار نظر آزاد باشند و اجازه استفاده از وسایل و ابزارهایی که با آنها بتوا نند مطالب خود را بگویند، بنو یسند و منتشر کنند از حقوق اولیهی انسانهاست.
یعنی وجود روزنامه و نشریهای که شخص بتواند مطالب خود را آزادانه بنویسد حق فطری و طبیعی اوست. این آزادی درگفتن و نوشتن تا جایی است که با حقوق دیگران برخورد نداشته باشد و در یک نظا م اسلامی مورد قبول عموم باشد باید با نظام و مبانی اسلام که از جهتی جزء حقوق عمومی است برخورد ندا شته باشد. باید دستگاه کنترل کنندهای باشد تا صلاحیت فرد یا نوشته را تأیید کند، این کنترل و تنظیم، حق حکومت است که حا فظ حقوق عمومی است و در نظام ما وزارت ارشاد اسلامی آن را انجام میدهد
خداوند در وجود هر فردی، ا ستعداد خاص خودش را قرار داده است.
تبادل افکار، رد و بدل کردن نظرات و محیطی که بتوان در آن صحبت کرد و از نظریات دیگران مطلع شد از حقوق ابتدائی انسانها در زندگی اجتماعی است.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد قانون اساسی، آموزش و پرورش، آزادی بیان، نهج البلاغه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جرایم اقتصادی، جرم اقتصادی، اسناد بین الملل، اسناد بین المللی