منبع تحقیق درمورد ، وآزاد، است.پس، گویند:انسان

دانلود پایان نامه ارشد

مختارمی داند،(لذا اگر کارنیکی کردسزاوارمدحش می دانند،ومی گویندمختاربوده،واگر کار نیکی را ترک کرد سزاوار ملامتش می دانند،ومعذورش نمی دارندبه این مجبور بوده)وکسی ازهم نوعش نمی تواند او را مجبور به کاری،و یا ممنوع از کاری بکند؛چون بنی نوع او نیز مانند او انسانند،و از معنای بشریت چیزی زاید بر او ندارند،تا مالک و اختیاردار او بوده باشند،واین همان است که می گویند:انسان بالطبع حر وآزاد است.پس انسان فی نفسه حروباطبع مختار است،مگرآن که خودش به اختیار خود چیزی از خود را به دیگری تملیک حریت خود را از دست بدهد،همچنان که یک انسان اجتماعی نسبت به موارد سنت ه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد قرآن کریم، صفات خداوند، احکام شرعی، صفات فعلی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد ارزیابی عملکرد، نقد و بررسی کتاب، قرآن کریم، زمان پیامبر