منبع تحقیق درباره **p، 090/0، *182/0، 017/0

دانلود پایان نامه ارشد

ه فرضیه
سن قیمت
*152/0
048/0
ارتباط مثبت
قیمت
جنسیت
035/0
651/0
عدم ارتباط
قیمت
تحصیلات
135/0
078/0
عدم ارتباط
قیمت
شغل
130/0
090/0
عدم ارتباط
قیمت
سابقه استفاده
*182/0
017/0
ارتباط مثبت
قیمت
منطقه سکونت
064/0
405/0
عدم ارتباط
**p<0.01 * p<0.05
با توجه به نتایج بدست آمده سن وسابقه استفاده در سطح اطمینان 95 درصد با متغیر قیمت رابطه مثبت معناداری دارند، ولی جنسیت، تحصیلات، شغل، منطقه سکونت در سطح اطمینان 95 درصد با قیمت رابطه معناداری ندارند.

فصل پنجم

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تاییدی، سطح معنی داری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تأییدی، اخلاق حرفه‌ای