منبع تحقیق درباره 7/3، 9/1، ، 6/21

دانلود پایان نامه ارشد

آراستگی ظاهری
10
2/6
11
8/6
47
29
68
42
26
16
55/3
040/1
32
توجه به آراستگی ظاهری زیردستان
3
9/1
24
8/14
61
7/37
54
3/33
20
3/12
40/3
948/0
33
اطاعت از دستورات و خواستههای مقامات مافوق
3
9/1
6
7/3
46
4/28
74
7/45
33
4/20
79/3
874/0
34
رعایت سلسه مراتب فرماندهی
4
5/2
11
8/6
35
6/21
73
1/45
39
1/24
81/3
960/0
35
احترام به زیردستان
6
7/3
35
6/21
57
2/35
49
2/30
15
3/9
20/3
002/1
36
برخوردمناسب باهمکاران درمحیط کار
8
9/4
26
16
67
4/41
45
8/27
16
9/9
22/3
995/0

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره پرسش نامه، ارزیابی عملکرد، عملکرد کارکنان، جمعیت شناختی Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، قانون مجازات، واژه نامه، ضرب و جرح