منبع تحقیق درباره کمال گرایی، تعریف مفهومی، کودکان مبتلا، اختلالات اضطرابی

دانلود پایان نامه ارشد

ن کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد.
2-1) میزان تعارض و سردرگمی مادران کودکان مبتلا به اضطرب بیشتر از تعارض و سردرگمی والدین کودکان بهنجار است.
2-2) میزان دسترس پذیری مادران کودکان مبتلا به اضطرب کمتر از دسترس پذیری والدین کودکان بهنجار است.
2-3) میزان پاسخدهی و حساسیت مادران کودکان مبتلا به اضطراب کمتر از والدین کودکان بهنجار است
3) میزان کمال گرایی مادران کودکان مبتلا به اضطرب بیشتر از کمال گرایی مادران کودکان بهنجاراست .
3-1) میزان انتظارات والدینی مادران کودکان مضطرب بیشتر از مادران کودکان بهنجار است.
3-2) میزان سازماندهی مادران کودکان مضطرب بیشترازمادران کودکان بهنجار است
3-3) میزان انتقاد والدینی مادران کودکان مضطرب بیشتر مادران کودکان بهنجار است.
3-4 میزان نگرانی از اشتباه مادران کودکان مضطرب بیشتر از مادران کودکان بهنجاراست.
3-5) میزان معیار های شخصی مادران کودکان مضطرب بیشتر ازمادران کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد.
3-6) میزان شک و تردید مادران کودکان مضطرب بیشتر از مادران کودکان بهنجاراست.
4) میزان خود کارامدی مادران کودکان مبتلا به اضطرب کمتر از خودکارامدی مادران کودکان بهنجار است.
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق
1-4-1- اضطراب والدین :
الف )تعریف مفهومی: اضطراب يك احساس وهيجان ناخوشايند و اغلب مبهم دلواپسی است كه اغلب با علائم دستگاه اتونوم همراه است(کاپلان،2007).
ب:تعریف عملیاتی : در این تحقیق اضطراب صفت و حالت در برگیرنده ی نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه اضطراب صفت و حالت اسپیل برگر(اسپیل برگر و همکاران،1983) به دست می آورد. توضیحات بیشتر در این باره، درفصل سوم و در قسمت ابزارهای تحقیق ارایه خواهد شد.
1-4-2- اضطراب کودکان:
الف: احساس و هیجان ناخوشایندی است که اغلب با نشانه های رفتاری و جسمانی در کودک همراه می باشد (کاپلان،2007)
ب)در این تحقیق اضطراب کودک در برگیرنده نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه فهرست رفتاری کودک فرم والدین به دست می آورد.توضیحات بیشتر در این باره ،در قسمت ابزار های در فصل سوم تحقیق ارائه خواهد شد.
1-4-3- سبک والد گری
الف :تعریف مفهومی: سبک های والد گری ترکیباتی از رفتار های والدین هست که در موقعیت های گسترده ای روی می دهد و جو فرزند پروری با دوامی را به وجود می آورد(برک،2007) و شامل تعارض،پاسخدهی، دسترس پذیری می باشد. البته این موارد در تحقیق پیانتا(1992) تحت عناوین دیگری آمده که به شرح ذیل است منظور از تعارض، کشمکش و عصبانی شدن با یکدیگر؛ روابط مثبت به روابط نزدیک و پذیرش و صمیمی بودن با کودک تاکید می کند؛ و وابستگی میزان وابستگی نابهنجار کودک و والد را ارزیابی می کند.
ب :تعریف عملیاتی: در این سبک های والدگری در بر گیرنده ی نمراتی است که آزمودنی از پرسشنامه ارتباط والد -کودک(پیانتا،1992) به دست می آورد. توضیحات بیشتر در این باره، در قسمت ابزارهای تحقیق و در فصل سوم ارایه خواهد شد.
1-4-4- کمال گرایی
الف :تعریف مفهومی: کمال گرایی یک ویژگی شخصیتی که با تلاش برای کامل و بی عیب و نقص بودن و تعیین معیار های عالی و افراطی در عملکرد همراه با گرایش به ارزیابی انتقادی رفتار مشخص می شود(فراست و همکاران،1990) و با نگرانی در مورد اشتباه ها، تردید در مورد اعمال، ترس از عدم تایید دیگران و ناهماهنگی بین انتظارات و وقایع همراه است(استوبر و اتو،2006).
ب : تعریف عملیاتی: در این پژوهش کمال گرایی در بر گیرنده ی نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه چند بعدی کمال گرایی فراست و همکاران(1990) به دست می آورد. توضیحات بیشتر در این باره، در قسمت ابزارهای تحقیق در فصل سوم ارایه خواهد شد.
1-4-5- خودکارامدی والدینی
الف: تعریف مفهومی: خود کارامدی، حس كلي والدين از اطمينان در نقش والد، توانایی حل تعارضات والد- کودک و تلاش و مقاومت والدینی باشد(لانگ و همکاران،2005).
ب :تعریف عملیاتی: در این پژوهش خود کارامدی والدینی در برگیرنده ی نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه خودکارآمدی والدگری (دومکا و همکاران،1996) به دست می آورد. توضیحات بیشتر در این باره، در قسمت ابزارهای تحقیق در فصل سوم ارایه خواهد شد.
1-4-6- کودکان بهنجار:
در این پژوهش منظور از کودکان بهنجار کودکانی هستند که بر اساس پرسشنامه های جمعیت شناختی و غربال گری مضطرب شناخته نشوند و در شش ماه قبل از شروع ارزیابی های تحقیقات حاضر نیاز به دریافت خدمات نداشته روانپزشکی و روانشناسی نداشته اند و در مدرسه به عنوان کودک مشکل دار شناخته نمی شوند.

فصل 2- مروری بر پیشینه های نظری و عملی پژوهش تحقیق

2-1- مقدمه:
در این فصل در آغاز به اضطراب به طور کلی پرداخته می شود. سپس اختلال های اضطراب با توجه به نشانه شناسی و ابعاد آن مورد توجه قرار می گیرند. سپس سبب شناسی اختلالات اضطرابی مطرح می شود و تاثیر و تاثر متقابل اضطراب با متغیر های کمال گرایی، خود کارامدی والدینی، سبک های والدگری مورد بحث قرار می گیرد. در انتهای فصل هم پژوهش های مرتبط در ایران و خارج مطرح می گردد.
2-2- اضطراب:
تمام کودکان ترس ها و نگرانی هایی را در دوره های خاص زندگی شان تجربه می کنند و این قسمتی بهنجار از فرایند بزرگ شدن و رشد می باشد. ترس، نگرانی و اضطراب در کودکان می تواند شکل های بسیاری به خود بگیرد ترس و اضطراب چالشهای طبیعی رشد برای رسیدن به بلوغ فردی است(رستمی،1391). محیط اجتماعی در پهنه زندگی چالشهای متفاوتی را پیش روی ما میگذارد که مستلزم رشد مهارتها، باورها یا احساسات جدید است. طی دوران کودکی ترسها و اضطرابها این قبیل چالش ها را به وجود میآورند. کودکان با فراگیری روشهای مقابله با موقعیتهای اضطرابزا و ترسآور این دوران، نحوه کنارآمدن با ترسها و اضطرابهای زندگی آتی را میآموزند (نجاریان و داوودی، 1389).
همراه با جریان رشد نوع ترسها نیز تغییر میکند، یعنی در سنین متفاوت ترسهای متفاوتی مطرح میشود. مثلا کودکان 8 ماهه تا 2 ساله از جداشدن از مراقبان خود میترسند، بین 2 تا 4 سالگی ترس از حیوانات و تاریکی ظاهر میشود. بین 4 تا 6 سالگی قدرت تصور و تصویرسازی کودک رشد میکند و تصویرهایی از ارواح، هیولاهای نیمهانسان – نیمهحیوان و صداهای غیرقابل توضیح در شب را میسازد. بعد از 6 سالگی کودک احتمالا بیشتر از آسیب، مرگ یا بلایای طبیعی میترسد. هم نوجوانان سفیدپوست و هم نوجوانان آمریکایی آفریقایی تبار ترس هایی مشابه درباره صدمه دیدن خود یا دیگران ابراز میکنند (کندال و همکاران، 2010).
رشد هیجانی برای همه انسانها نوعی چالش است. کودکان طی دورهای کمتر از یک دهه، از موجوداتی با درک هیجانی محدود، به افرادی با شبکه هیجانی پیچیده تبدیل می شوند. با بالارفتن سن، تعداد و پیچیدگی تجارب هیجانی و همینطور مطالبات برای نحوه ابراز هیجان همگی افزایش مییابند. برخی کودکان در مواجهه با این چالشها درهم می شکنند و دچار اختلالات هیجانی می شوند، و ممکن است به مشکلات اضطرابی دچار شوند. باید توجه داشت که اختلالات اضطرابی سیری مزمن دارند، ممکن است به شدت مزاحم روند عادی زندگی در دوران بزرگسالی شوند و از شایعترین اختلالات دوران کودکی هستند (کندال و همکاران، 2010). دراین بین والدین نقش عمده ای را در شکل گیری و تداوم ترس ها و نگرانی های کودکشان دارند. تحقیقات حاضر هم در حوزه ی علت شناسی و هم در سطح مداخلات توجه خودشان را به والدین معطوف کرده اند. دراین فصل ابتدا به پدیده اضطراب می پردازیم و سپس به متغیر هایی که سهم عمده ای در شکل گیری و تداوم علائم اضطرابی در کودکی دارد می پردازیم.
اضطراب هشداری است که فرد را گوش به زنگ می کند یعنی به فرد هشدار می دهد که خطری در راه است و باعث می شود که فرد بتواند برای مقابله با خطر، اقداماتی به عمل آورد. ترس هم هشداری است که فرد را گوش به زنگ می کند، ولی باید آن را اضطراب افتراق داد. ترس در پاسخ به خطری معلوم، بیرونی،معین یا با منشا غیر تعارضی ایجاد می شود، حال آنکه اضطراب در پاسخ به تهدیدی پیدا می شود که نا معلوم، درونی و مبهم است یا از تعارض منشا گرفته است(کاپلان و سادوک،2007).
2-2-1- اضطراب طبیعی
هرکسی دچار اضطراب می شود و آن، تشویشی فراگیر، ناخوشایند و مبهم است که اغلب، علائم دستگاه خودکار(اتونوم) نظیر سردرد،تعریق، تپش قلب، احساس تنگی در قفسه سینه و ناراحتی مختصر معده نیز با ان همراه است. فرد مضطرب ممکن است احساس بیقراری هم بکند که نشانه اش این است که نمی تواند به مدت طولانی یک جا بنشیند یا بایستد مجموعه علائمی که در حین اضطراب وجود دارد،اغلب در هر فرد به گونه ای متفاوت از دیگران است(سادوک،2007).
آیا اضطراب جنبه های انطباقی دارد؟
اضطراب و ترس جنبه های هشدار دهنده ای هستند که خطر درونی و بیرونی را اعلام می کنند. اضطراب را می توان پاسخی بهنجار و انطباقی تلقی کرد که موجب حفظ حیات می شود و خطر وقوع صدمه جسمی ،درد، بی پناهی، احتمال مجازات، یا برآورده نشدن نیاز های اجتماعی و جسمانی ، خطر جدایی از محبوب، خطر بروز مانعی در برابر ارتقای موقعیت یا منزلت فرد، و سر انجام خطراتی را اعلام می کند که در برابر کلیت و یکپارچگی فرد وجود دارد. اضطراب باعث می شود. فرد برای پیشگیری از آن خطرات و یا تهدید ها یا برای تخفیف عواقب آنها کاری بکند. این آماده سازی با افزایش فعالیت دستگاه اتونوم و پیکری همراه است که تحت کنترل تعامل دستگاه عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک قرار دارد. سخت کوشی با هدف کسب آمادگی برای امتحان، جای خالی دادن وقتی که توپی به طرف شما پرتاب کرده اند. اینها نمونه هایی است که از محدود ساختن خطر و تهدید در زندگی روز مره است. یعنی اضطراب فرد را گوش به زنگ می کند تا اقداماتی انجام دهد که از خطر جلوگیری شود. بنابراین اضطراب از وارد شدن صدمات پیشگیری می کند(سادوک،2007).
احساس اضطراب دو مولفه دارد : با خبر شدن فرد از تغییرات جسمی خود(مثل تپش قلب و تعریق) و با خبر شدن از این که عصبی شده است یا ترسیده است.احساس شرم نیز ممکن است به اضطراب دامن بزند:”دیگران می فهمند که من ترسیده ام” خیلی ها وقتی فکر می کنند که دیگران پی به اضطراب آنها نبرده اند یا شدت آن را درنیافته اند تعجب می کنند(سادوک،2007).
اضطراب علاوه بر اثرات حرکتی(موتور) و احشایی بر تفکر، ادراک، و یادگیری فرد هم اثر می گذارد. اضطراب اغلب سردرگمی(کنفوزیون) و تحریف هایی در ادراک ایجاد می کند؛ تحریف هایی نه فقط در درک زمان و مکان، که حتی در درک افراد و معنا و اهمیت وقایع. این تحریف ها با کاستن از تمرکز، کم کردن قدرت یاد آوری و مختل کردن ساختن قدرت ربط دان امور به هم – یعنی تداعی کردن- می تواند در یادگیری اختلال ایجاد کنند. یکی از جنبه های مهم هیجان اثری که در انتخابی بودن 1توجه می گذاردافراد مضطرب مستعد آنند که که به برخی چیز ها در دور و بر خود به طور انتخابی توجه کنند و از بقیه آنها صرف نظر کنند. آنها با این کار می کوشند اثبات کنند که اگر دارندموقعیت خود را ترس آور تلقی می کنند، محق اند و لذا دارند واکنش درستی نشان می دهند.اگر آنها ترس خود را به غلط موجه جلوه دهند، اضطرابشان با این واکنش انتخابی تقویت می شود و به این ترتیب دور باطلی از اضطراب به وجود می آید که یک سر آن ادراک تحریف شده آنهاست و سر دیگرش تشدید اضطرابشان . اما اگر بر عکس با نوعی تفکر انتخابی به خود اطمینان خاطر ببخشند، اضطراب بجای آنها ممکن است تخفیف یابد و دیگر نتوانند احتیاط های لازم را در پیش بگیرند(سادوک،2007).

2-2-2- اضطراب صفت و اضطراب حالت:
اضطراب صفت یک ویژگی شخصیتی است که فراوانی و شدت واکنش هیجانی شخص را نسبت به فشار منعکس می کند و در بین مردم از این نظر تفاوتی آشکاری وجود دارد. اضطراب صفت، در واقع خصیصیه شخص است نه یک ویژگی موقعیتی که با آن روبه روست.
اضطراب حالت یک واکنش هیجانی است که از موقعیتی به موقعیت دیگر تفاوت می

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره کمال گرایی، اختلالات اضطرابی، اضطراب کودکان، کودکان مبتلا Next Entries منبع تحقیق درباره کودکان مبتلا، اختلالات اضطرابی، طبقات اجتماعی، پردازش اطلاعات