منبع تحقیق درباره پیش آزمون، فعالیت بدنی، خودپنداره

دانلود پایان نامه ارشد

فعالیت بدنی بالا طبقهبندی میشوند (63).
3-6-4 تمرین آمادگی جسمانی
مداخلهای که صورت گرفت یک دوره برنامه 8 هفتهای آمادگی جسمانی بود به طول 2 ماه و به میزان 3 جلسه در هفته و هرجلسه به مدت 60 دقیقه بود. قبل و بعد از شروع دوره تمرینی دو عامل استقامت قلبی عروقی و استقامت عضلانی به ترتیب با استفاده از آزمون دو کوپر و دراز و نشست، به منظور صحت اجرای دوره تمرینی ارزیابی شد. تکرار تمرینات به تدریج افزایش و استراحت بین کوششها بهتدریج کاهش یافت و بدین ترتیب اضافه بار اعمال گردید. هر جلسه 60 دقیقهای شامل گرم کردن (10 دقیقه)، بدنه اصلی تمرین (40) و سرد کردن (10 دقیقه) بود (52 و 77).
3-7 شیوه اجرا
در شروع کار با تهیه معرفینامه از دانشکده تربیت بدنی برای سازمان آموزش و پرورش و کسب مجوز از آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج، پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان، پرسشنامه جمعیت شناختی و PSDQ در بین دانش آموزان مدرسه تزکیه واقع در ناحیه 4 کرج، توزیع شد. در این تحقیق برای تعیین سن شروع قاعدگی از روش پس گستر استفاده گردید (از فرد خواسته میشود سنی را به یاد بیاورد که اولین بار قاعده شده است). سن شروع قاعدگی در شهر کرج با توجه به آخرین اطلاعات موجود،۱/۱±۶/12 میباشد (12). بنابراین بر اساس پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان، دانش آموزان کم تحرک انتخاب شدند و همچنین براساس مشخصات درج شده در فرم ویژگیهای فردی دختران نوجوانی که سن شروع قاعدگی آنها بیش از یک سال با میانگین سن جامعه تفاوت داشتند. پس از انتخاب نمونه نیز از والدین دانش آموزان رضایت نامه اخذ شد.
در این تحقیق 80 نفر از دانش آموزان کم تحرک بهطور تصادفی به 4 گروه مساوی، دو گروه بهعنوان گروههای تجربی (20 نفر زودرس و 20 نفر دیررس) و گروههای کنترل (20 نفر گروه کنترل برای افراد زودرس و 20 نفر گروه کنترل برای افراد دیررس) تقسیم شدند.
قبل از شروع دوره تمرینی، با استفاده از فرم کوتاه پرسشنامه خودتوصیفی بدنی از افراد pre-test به عمل آمد. مداخلهای که صورت گرفت یک دوره برنامه 8 هفتهای آمادگی جسمانی است که طول این دوره 2 ماه و به میزان 3 جلسه در هفته و هرجلسه به مدت 60 دقیقه بود. تکرار تمرینات به تدریج افزایش و استراحت بین کوششها بهتدریج کاهش یافت و بدین ترتیب اضافه بار اعمال شد. هر جلسه 60 دقیقهای شامل گرم کردن (10 دقیقه)، بدنه اصلی تمرین (40) و سرد کردن (10 دقیقه) تقسیم شد (6، 33). از این گروه نیز خواسته شد در دوره اجرای تحقیق در هیچگونه فعالیت سازمان یافتهای شرکت نداشته باشند.
پس از اتمام 8 هفته برنامه تمرینی گروهها، از پرسشنامه PSDQ- S جهت مقایسه خودپنداره بدنی بین هر 4 گروه شرکت کننده در شرایط محیطی و زمانی یکسان پخش شد. همچنین قبل و بعد از شروع دوره تمرینی دو عامل استقامت قلبی عروقی و استقامت عضلانی به ترتیب با استفاده از آزمون دو کوپر و دراز و نشست، به منظور صحت اجرای دوره تمرینی ارزیابی شد.
3-8 روش تحلیل آماری
در پژوهش حاضر 80 دانشآموز دختر نوجوان با میانگین سنی 14 سال کم تحرک زودرس و دیررس که سن شروع قاعدگی آنها بیش از یکسال با میانگین جامعه تفاوت داشت، شرکت کردند. برای تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، رسم نمودار و …) برای وصف داده ها استفاده شد. در قسمت آمار استنباطی نیز برای تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها، از آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس ها و از تحلیل کوواریانس برای آزمون فرضیهها استفاده گردید که در آن عامل زمان به عنوان درون گروهی و گروه (کنترل و تجربی، زودرس و دیررس) به عنوان عامل بین گروهی در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر دارای دو متغیر مستقل (برنامه و وضعیت بالیدگی) میباشد که وضعیت بالیدگی به عنوان متغیر واسطه گر وارد تحقیق گردیده است. همچنین جهت کنترل تاثیر نمرات پیش آزمون در تحلیل آماری، نمرات پیش آزمون به عنوان همپراش در نظر گرفته شد. سطح معناداری نیز 05/0≥P در نظر گرفته شده است. فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه21بررسی گردید (21). در تمام روش‌های فرضیه آزمائی، ابتدا از رعایت پیش‌فرض‌های آزمون‌ها، اطمینان حاصل گردید.

فصل چهارم:

یافتههای پژوهش

4-1 مقدمه
با توجه به عنوان پژوهش و محتوای فصل سوم، این تحقیق به صورت نیمه تجربی و طرح آزمون به صورت پیش آزمون- پس آزمون می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده گردید. تحلیل کوواریانس روش آماری است که اجازه میدهد اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد در حالی که اثر متغیر دیگری را حذف کرده و یا از بین میبرد. تحلیل کوواریانس به ما کمک میکند تا اثرات مربوط به متغیر مداخلهگر از بین برود، اثر این کار، کم کردن میزان خطای واریانس است. بهترین حالت استفاده از تحلیل کوواریانس زمانی است که شرکت کنندگان به طور تصادفی در یکی از سطوح متغیر مستقل قرار داده شوند و متغیر تصادفی کمکی 83(متغیر همپراش) پیش از استفاده از تحلیل اندازهگیری شود، نه پس از آن، زیرا اگر پس از تحلیل اندازه گیری شود ممکن است با در معرض قرار گرفتن متغیر مستقل دچار تغییر گردند. در مطالعه حاضر تاثیر برنامه آمادگی جسمانی روی دو گروه زودرس و دیررس با گروه گواه مورد بررسی قرار گرفت. در واقع مطالعه حاضر شامل یک طرح 2*2 میباشد. دو متغیر مستقل (سطح بالیدگی و برنامه) که هر یک خود دارای دو سطح (سطح بالیدگی: زودرس و دیررس، برنامه: تجربی و کنترل) میباشند. تحقیق حاضر شامل چهار گروه متمایز میشود:
گروه تجربی زودرس، گروه کنترل زودرس، گروه تجربی دیررس،گروه کنترل دیررس
متغیر تصادفی کمکی در مطالعه حاضر نمرات افراد در پیش آزمون در نظر گرفته شدهاست. همچنین جهت کنترل تاثیر نمرات پیش آزمون در تحلیل آماری، نمرات پیش آزمون به عنوان همپراش در نظر گرفته شد. در تمامی روش‌های فرضیه آزمائی نیز، ابتدا از رعایت پیش‌فرض‌های آزمون‌ها، اطمینان حاصل گردید. علاوه بر این نمره های فعالیت بدنی نیز به وسیله تحلیل واریانس یکراهه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که از لحاظ آماری بین چهار گروه در نمرات میزان فعالیت بدنی تفاوت معناداری وجود ندارد (p≤0.05).
در ابتدا نتایج توصیفی آماره‌ها و خصوصیات شرکت کنندگان و نیز اطمینان از رعایت پیش‌فرض‌های آزمون‌ها بررسی‌شده و سپس نتایج برای هر یک از فرضیات ارائه میگردند.
4-2 توصیف خصوصیات شرکت کنندگان:
جدول شماره 4-1 نشان‌دهنده آمار توصیفی خصوصیات شرکت‌کنندگان به صورت کلی است. این جدول شامل میانگین و انحراف استاندارد سنی، قدی، وزنی، سن شروع قاعدگی و میزان فعالیت بدنی در دو گروه زودرس و دیررس میباشد.
جدول4-1: آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد سنی، قدی، وزنی، سن شروع قاعدگی و میزان فعالیت بدنی

گروه بالیدگی
گروه تجربی
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد

سن (سال)
زودرس
تجربی
20
26/14
83189/0

کنترل
20
23/14
81754/0

دیررس
تجربی
20
30/14
17824/1

کنترل
20
27/14
92795/0

وزن (کیلوگرم)
زودرس
تجربی
20
66/54
53892/5

کنترل
20
6/55
87623/5

دیررس
تجربی
20
8/42
45921/4

کنترل
20
2/41
98231/3

قد (متر)
زودرس
تجربی
20
646/1
03100/0

کنترل
20
654/1
04000/0

دیررس
تجربی
20
558/1
0300/0

کنترل
20
536/1
02870/0

سن شروع قاعدگی (سال)
زودرس
تجربی
20
46/10
75342/0

کنترل
20
63/10
87932/0

دیررس
تجربی
20
24/14
90352/0

کنترل
20
69/14
93741/0

فعالیت بدنی
زودرس
تجربی
20
748/1
72109/0

کنترل
20
818/1
73017/0

دیررس
تجربی
20
016/2
98271/0

کنترل
20
974/1
91035/0

جدول 4-2 و 4-3 نیز توزیع فراوانی میانگین و انحراف استاندارد را برای متغیرهای وابسته در پیش آزمون و پس آزمون نشان میدهد.
جدول 4-2: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد برای هر سه متغیر وابسته در پیش آزمون
متغیر وابسته
گروه بالیدگی
گروه برنامه
میانگین
انحراف استاندارد
فراوانی
خودپنداره ظاهر بدنی
زودرس
تجربی
1000/30
744163/1
20

کنترل
3000/29
129986/2
20

دیررس
تجربی
9000/38
023546/2
20

کنترل
5000/39
328315/2
20
خودپنداره توانایی بدنی
زودرس
تجربی
4000/51
152276/3
20

کنترل
2000/50
462348/2
20

دیررس
تجربی
6500/63
518876/2
20

کنترل
8500/61
391553/3
20
خودتوصیفی جسمانی
زودرس
تجربی
5000/81
993416/3
20

کنترل
5000/79
704772/2
20

دیررس
تجربی
5500/102
219595/3
20

کنترل
3500/101
319783/4
20

جدول 4-3: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد برای هر سه متغیر وابسته در پس آزمون
متغیر وابسته
گروه بالیدگی
گروه برنامه
میانگین
انحراف استاندارد
فراوانی
خودپنداره ظاهر بدنی
زودرس
تجربی
1500/57
924938/2
20

کنترل
6000/29
233713/2
20

دیررس
تجربی
9500/47
350252/2
20

کنترل
7500/39
359193/2
20
خودپنداره توانایی بدنی
زودرس
تجربی
0000/108
483889/4
20

کنترل
3500/50
390221/2
20

دیررس
تجربی
3500/89
116594/3
20

کنترل
0000/62
340344/3
20
خود توصیفی جسمانی
زودرس
تجربی
1500/158
940716/5
20

کنترل
9500/79
625282/2
20

دیررس
تجربی
3000/137
867544/3
20

کنترل
7500/101
216197/4
20

4-3 بررسی پیش فرضها
اجرای تحلیل کوواریانس در مطالعه حاضر مستلزم این است که فرض همگنی واریانسها، نرمال بودن توزیع دادهها، خطی بودن، همگنی شیبهای رگرسیون در متغیرهای تحت بررسی رعایت شده باشد. در ادامه به بررسی این پیش فرضها خواهیم پرداخت.

4-3-1 فرض همگنی واریانس ها
با استفاده از آزمون لون، همگونی واریانس ها در گروه های تحت اندازه گیری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مطابق با هر فرضیه و گروه های مورد تحلیل در قسمت آزمون فرضیه ها گزارش خواهد شد. چنانچه سطح معناداری آزمون لوین بیشتر از 05/0 باشد می توان گفت واریانس گروه های تحت مطالعه از تجانس برخواردار میباشد.
4-3-2 فرض طبیعی بودن توزیع نمونه
با استفاده از آزمون کولوموگروف– اسمیرنوف شرط طبیعی بودن توزیع نمونه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول زیر گزارش شده است. همانگونه که در جدول نشان داده شده است در تمامی موارد سطح معناداری بیشتر از 05/0 می باشد بنابراین فرض صفر که بیانگر طبیعی بودن توزیع نمونه میباشد، صحیح است. بنابراین شرط طبیعی بودن توزیع نمونه برقرار است.
جدول 4-4: بررسی توزیع طبیعی بودن نمونهها

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره فعالیت بدنی، خودپنداره، فعالیت جسمانی Next Entries منبع تحقیق درباره خودپنداره، پیش آزمون، آمادگی جسمانی