منبع تحقیق درباره پرورش خلاقیت، نظام آموزش عالی، هویت فرهنگی، جامعه پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

های فرهنگی چنان چه در سطح دانشگاه‏ها صورت پذیرد، می تواند در بر گیرنده نکات مثبتی همچون پرورش خلاقیت های دانشجویان، توسعه مهارت های فکری آنان، ایجاد پویایی در نظام آموزش عالی و افزایش نقش دانشگاه‏ها در تعمیق هویت فرهنگی باشد. سراج زاده در خصوص نقش و اهمیت دانشگاه‏ها در جوامع امروزی چنین اشاره می کند “گفته می شود که دانشگاه قلب جامعه جدید و مرکز آن است. اغراق نیست اگر بگوییم که دانشگاه مرکز جامعه مدرن است. کارکرد های دانشگاه را می توان در سه مورد خلاصه کرد: کارکرد آموزشی، کارکرد پژوهشی و کارکرد جامعه پذیری (مشاطیان 1379، به نقل از رشیدی 1384)

7-برنامه ریزی فرهنگی36
وقتی از برنامه ریزی در رابطه با هر موضوعی سخن می گوییم، منظور ما ایجاد تغییری آگاهانه در جریان تحول آن موضوع، مطابق خواست والگوی ذهنی خود برنامه ریزمی باشد، برنامه ریزی فرهنگی به این مفهوم در عمل از ابتدای قرن بیستم آغاز شد، اما مفاهیم مرتبط با آن از سال 1970 به بعد توسط سازمان یونسکو در میان کشورهای مختلف مطرح گردید. ضرورت برنامه ریزی را باید در دو چیز جست و جو کرد. از یک سو در کارکرد دوگانه و تناقض آمیز فرهنگ: یعنی کارکرد تغییر و تداوم آن. از سوی دیگر، جوامعی نظیر جامعه ما که مرحله گذر را طی می کند و تحولات سریع و نا همگون و

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره دانشجویان، فعالیت‏های فرهنگی، مهارت های اجتماعی، زیبایی شناختی Next Entries منبع تحقیق درباره فضاهای فرهنگی، برنامه ریزی شهری، فعالیت های فرهنگی، مشارکت مردم