منبع تحقیق درباره پرسش نامه، ارزیابی عملکرد، عملکرد کارکنان، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

نوع نمونهگيري وقتي بکار ميرود که جامعه داراي ساخت همگن و متجانس نيست. يعني در اين روش درصد آزمودنيهايي که به صورت تصادفي از هر گروه انتخاب مي شوند با درصد همان گروه در جامعه مورد نظر برابر است(سنجری،1388، 177) . دليل انتخاب اين روش نمونه گيري، وجود پزشکان، پیراپزشکان، تکنولوژیست و سایر کارکنان مختلف در 10 بخش مختلف در دانشگاه علوم پزشکی ارتش و نمونهگيري از اين 10 بخش ميباشد.
3-3- روشها و ابزار گردآوری دادهها
در این تحقیق با توجه به هدف و سئوالات تحقیق، محقق از روش کتابخانهای استفاده نموده است. کلیه مدارک، اسناد و مبانی تئوریک موضوع چه از طریق جستجوی کتابخانهای و چه از طریق جستجوی رایانهای به روش کتابخانهای جمعآوری شد. شیوههای گردآوری دادهها عبارتند از مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، ابزار فیزیکی و مطالعه اسناد و مدارک (داناییفرد و همکاران، 1389، 262). پرسشنامه ابزار اصلی گردآوری دادههای این تحقیق میباشد. در این تحقیق برای اعتبار سنجی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان دو پرسشنامه طراحی شد، پرسشنامه اول در مورد مولفهها و شاخصهای الگوی اولیه از خبرگان نظر سنجی انجام شد. در این پرسشنامه از خبرگان خواسته شد ضرورت وجود مولفهها و شاخص های الگوی اولیه مورد تأیید است یا خیر و آیا مولفه یا شاخص دیگری را پیشنهاد میدهند.
پس از تأیید ضرورت وجود مولفهها و شاخصها از طریق پرسش نامه اول, پرسشنامهای برای بررسی وضع موجود هر شاخص(میزان در نظر گرفتن در الگوی فعلی) و میزان اهمیت آن شاخص در الگوی مطلوب، طراحی و توزیع شد به این ترتیب در این پرسشنامه متناظر با هر شاخص دو پرسش (وضع موجود و وضع مطلوب) مورد سنجش قرار گرفت.

3-4- جدول سئوالات متناظر با اهداف و سئوالات تحقیق
سئوالات متناظر با اهداف و سئوالات تحقیق به شرح جدول 3-1 میباشد:
جدول 3-1- سئوالات متناظر با اهداف و سئوالات تحقیق
معیار
شاخص ها
سئوالیهها/ گویهها

رفتار

عملکرد

مسئولیتپذیری

صداقت

شهامت و شجاعت

تعهد و صمیمیت

صبر و پایداری

اعتماد به نفس

اخلاق

ارتباطات

انعطافپذیری

نظم و انضباط

ادب و احترام

رهبری(فرماندهی)

خلاقیت و نوآوری

آموزش

مدیریت در امور

برنامهریزی

قدرت حل مسئله و تصمیمگیری

رشد و توسعه

کمیت وظایف انجام شده

کیفیت وظایف انجام شده
1-میزان مسئولیت پذیری فردی
2- تلاش و پشتکار
3- میزان مسئولیت پذیری گروهی

4- داشتن صداقت در گفتار
5- میزان صداقت در نوشتار
6- میزان صداقت در رفتار و محیط کار

7- میزان شجاعت و شهامت در پذیرش اشتباهات
8- پذیرش و انجام ماموریت در شرایط خاص
9- میزان انتقادپذیری از رده بالا و پایین
10- میزان دارا بودن روحیه فداکاری و گذشت در راستای بهبود شرایط

11- پایبندی به تعهدات شغلی
12- پایبندی به تعهدات سازمانی
13- پایبندی به ارزشهای اسلامی و انقلابی
14- برخورد صمیمانه در محیط کار
15- برخورد صمیمانه و محترمانه با همکاران
16- برخورد صمیمانه و محترمانه با زیردستان

17- میزان صبر و پایداری در سختیها
18- میزان صبر و پایداری در شرایط حساس و خاص نظامی
19- دارا بودن صبر و استقامت در انجام ماموریتهای محوله

20- میزان اعتماد به نفس در اتخاذ تصمیم
21- میزان اعتماد به نفس در اجرای امورات و وظایف

22- رعایت شئونات اخلاقی و نظامی
23- الگو بودن برای دیگران
24- امانت دار بودن
25- احترام به رسوم و عقاید و سلیقههای دیگران

26- کیفیت و میزان ارتباطات و بیان و شنود موثر
27- داشتن توانایی مذاکره و متقاعدسازی

28- میزان انعطافپذیری در برخورد با مسائل و مشکلات
29- میزان انعطافپذیری در مقابل تغییرات

30- حضور به موقع در محیط کار
31- رعایت آراستگی ظاهری
32- توجه به آراستگی ظاهری زیردستان

33- اطاعت از دستورات و خواستههای مقامات مافوق
34- رعایت سلسه مراتب فرماندهی
35- احترام به زیردستان
36- برخورد مناسب با همکاران در محیط کار

37- میزان نفوذ بر دیگران و پذیرش افراد
38- ترغیب و قدردانی
39- ایجاد انگیزه در محیط کار

40- میزان خلق ایدههای جدید
41- پذیرش و تشویق پیشنهادات
42-تغییر در جهت بهبود و تشویق دیگران به پذیرش نوآوری

43- میزان دانش تخصصی و حرفهای متناسب با وظایف
44- میزان توانمندی در دانش نظامی و عمومی
45- انتقال تجربه به دیگران و زیردستان

46- توانایی و قدرت سازماندهی در محیط کار
47- میزان هماهنگی در انجام وظایف توسط زیردستان
48- توانایی و قدرت تقسیم کار و ارجاع امور به زیردستان
49- توزیع مناسب مسئولیتها براساس توانمندی کارکنان

50- توانایی برنامهریزی فردی
51- توانایی برنامهریزی میان مدت
52- توانایی برنامهریزی استراتژیک

53- تصمیمسازی و ارائه گزارش با تحلیل به سلسله مراتب به منظور آیندهنگری
54- میزان درک موقعیت و شرایط جدید و اتخاذ راهحل مناسب
55- توانایی حل مسائل کلی

56- میزان رشد و توسعه فردی
57- میزان رشد و توسعه گروهی
58- میزان رشد و توسعه سازمانی و توجه به رشد و پیشرفت کارکنان

59- انجام تمامی امورات مربوطه
60- انجام وظایف فراتر از وظایف قید شده در شرح وظایف

61- انجام امورات و وظایف محوله با دقت
62- پیگیری وظایف و ماموریتها تا حصول نتیجه
63- استفاده مناسب از تجهیزات و بکارگیری بهینه آن

3-5- روایی و پایایی پرسش نامه
برای اینکه پرسشنامه بتواند متغیرهای تحقیق را به درستی اندازهگیری کند، دو معیار عمده برای آزمون صحت و خوب بودن آن، روایی و پایایی است. روایی نشان میدهد که ابزار تا چه حد مفهومی که باید اندازهگیری شود را میسنجد و پایایی به ثبات و پیوستگی سئوالات مربوط به یک شاخص بستگی دارد. روایی و پایایی دقت علمی پژوهش را تصدیق و تأیید میکند(داناییفرد و همکاران، 1389، 343). ابزار سنجش باید از روایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند دادههای متناسب با تحقیق را گردآوری نماید(حافظ نیا، 1381، 155).
3-5-1- روایی پرسش نامه
در این تحقیق برای برآورد میزان دقت ابزار تحقیق که پرسشنامه میباشد، از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شده است، بدین ترتیب که پس از تنظیم سئوالات پرسشنامه، در اختیار استاد راهنما و مشاور قرار گرفت و این خبرگان و متخصصان فن روایی آن را تأیید نمودند. همچنین بمنظور تعیین میزان همخوانی سئوالات با اهداف و سئوالات پژوهش محقق مبادرت به اندازهگیری روایی سازه نموده است که مشروح آن در فصل چهارم ارایه میشود.

3-5-2- پایایی پرسش نامه
در این تحقیق از ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده گردید. بدین منظور برای محاسبه پایایی تعداد 20 عدد پرسشنامه بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی توزیع و جمع آوری گردید که محاسبه میزان آلفای کرونباخ هر یک از دسته سئوالات و کل پرسشنامه به شرح جدول 3-2 میباشد. تعداد سئوالات پرسش نامه تحقیق 63 سئوال میباشد که بصورت دو سویه برای سنجش وضعیت فعلی ارزیابی عملکرد و وضعیت مطلوب ارزیابی عملکرد تهیه گردید. نتایج حاصل از ضریب الفای کرونباخ نشان دهنده مورد قبول بودن پایایی پرسش نامه میباشد.

جدول 3-2- ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه
نوع سئوالات
تعداد سئوالات
ضریب آلفای کرونباخ
سئوالات مربوط به وضعیت فعلی
63
7/95 درصد
سئوالات مربوط به وضعیت مطلوب
63
4/98 درصد
سئوالات مربوط به کل پرسش نامه
126
97 درصد
سئوالات مربوط به مولفه رفتار در وضعیت فعلی
36
2/94 درصد
سئوالات مربوط به مولفه عملکرد در وضعیت فعلی
27
6/91 درصد
سئوالات مربوط به مولفه رفتار در وضعیت مطلوب
36
97 درصد
سئوالات مربوط به مولفه رفتار در وضعیت فعلی
27
2/97 درصد

3-6- روشها و آزمونهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها
در اين تحقيق، براي تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده از نمونه‌ها هم از روشهاي آمار توصيفي و هم از روشهاي آمار استنباطي بهره گرفته می شود. توصيف داده های حاصل از پرسشنامه، با استفاده از جداول توزيع فراواني دادهها صورت ميگيرد و براي آزمون توزیع نرمال دادهها از آزمون کولموگروف اسميرنوف استفاده میگردد . براي تحليل استنباطی دادهها، برای بدست آورن عاملهای مورد نظر متناسب با جامعه آماری از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده خواهد شد. از نرم افزارSPSS و يا Lisrel نیز برای تسریع در پردازش دادهها استفاده میشود.

3-7- خلاصه فصل
در این فصل پس از مقدمه نوع و روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه گیری و جحم نمونه مشخص و بیان شد و سپس روشها و ابزار گردآوری دادهها، جدول سئوالات متناظر با اهداف و سئوالات تحقیق نحوه محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه و روشها و تجزیه و تحلیل دادهها و آزمونهای آماری ذکر گردید.

مقدمه
همانگونه که در فصل گذشته اشاره شد، پس از تعیین روش تحقیق، محقق با استفاده از ابزارهای مناسب، دادههای مورد نیاز را جمع آوری مینماید. پس از جمعآوری دادهها بایستی این دادهها به اطلاعات قابل فهم تبدیل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند؛ و این کاری است که در این فصل به تفصیل به آن پرداخته شده است. در این فصل ابتدا یافتههای حاصل از دادههای جمعیت شناختی ارائه میشود، سپس با استفاده از جداول و نمودارها به تجزیه و تحلیل توصیفی دادههای پرسشنامههای پرداخته و در نهایت با استفاده از آمار استباطی نتایج نهایی ارائه میشود.

4-1- توصیف آماری دادههای پرسشنامه خبرگان
4-1-1- تحلیل دادههای جمعیت شناختی(خبرگان)
همانطور که در فصل قبل اشاره شد، بررسی ضرورت وجود مؤلفهها و شاخص ها از طریق پرسشنامه خبرگان و با استفاده از نظر سنجی از آنان انجام شد. تعداد 20 عدد پرسش نامه بین خبرگان دانشگاه علوم پزشکی ارتش توزیع و جمع آوری شد، جدول 4-1 توصیفی از توزیع جمعیت شناختی خبرگان ارائه میدهد که در آن توزیع درجه خدمتی، سنوات خدمتی و مدارک تحصیلی قابل مشاهده است.

جدول 4-1- اطلاعات جمعیت شناختی خبرگان
نوع اطلاعات
سنوات خدمتی
فراوانی
درصد
سنوات خدمتی
فراوانی
درصد
سنوات خدمتی
فراوانی
درصد
سنوات خدمتی
فراوانی
درصد
سنوات خدمتی
بین 10 تا 15 سال
1
5
بین 15 تا 20 سال
2
10
بین 20 تا 25 سال
0
0
26 سال و بالاتر
17
85
درجه/رتبه خدمتی
سرهنگ دومی
4
20
سرهنگی
14
70
سرتیپ دومی
2
10
سرتیپی
0
0
مدرک تحصیلی
لیسانس
4
20
فوق لیسانس
0
0
دکتری
16
80

4-1-2-تحلیل دادههای پرسشنامه خبرگان
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخ های خبرگان به ضرورت و میزان اهمیت مولفه های اصلی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان
مولفه
ضرورت وجود
میزان اهمیت

بله
خیر
1
2
3
4
5
6
7

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
رفتار
20
100
0
0
0
0
0
0
1
5
1
5
3
15
4
20
11
55
عملکرد
20
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
15
1
5
16
80

یافتههای حاصل از توزیع فراوانی پاسخها به ضرورت وجود و میزان اهمیت مولفههای اصلی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش از نظر خبرگان در جدول 4-2 نمایش داده شده است. با توجه به یافتههای این جدول مشاهده میشود که برای هر دو مؤلفه رفتار و عملکرد کارکنان تمامی خبرگان موافق هستند و در خصوص میزان اهمیت مؤلفهها، 55 درصد از خبرگان بیشترین میزان اهمیت را برای مؤلفه رفتار و 80 درصد از خبرگان بیشترین میزان اهمیت را برای مؤلفه عملکرد در نظر گرفتهاند.

جدول 4-3- توزیع فراوانی پاسخ های خبرگان به ضرورت و میزان اهمیت شاخصهای رفتار الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان
مولفه
شاخص ها
ضرورت وجود
میزان

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد، روش تحقیق، دانشگاه علوم پزشکی Next Entries منبع تحقیق درباره توزیع فراوانی، ارزیابی عملکرد، مسئولیت پذیری، انحراف معیار