منبع تحقیق درباره پرخاشگری، احساس تنهایی، تاب آوری، آموزش تاب آوری

دانلود پایان نامه ارشد

: تنهایی مبتذل یک نوع عکس العمل روح بیمار است. کسی که دچار عقده های روانی و سقوط اخلاقی و یا سقوط عصبی است و یا اصلا کمبود دارد.
از دیگران می ترسد و از جمعیت فرار می کند. خود خواهی و تمایلات سر کوفته در او یک عقده ضد اجتماعی ایجاد می کند. این نوع بیماری‌ها را بیماری‌های (آنتی سوسیال) میگویند. یعنی بیماری‌های ضد جمعیت و آدمهای گوشه گیر و تنها و یا آدمهایی که مثلاً در بازار ورشکست می شوند و یا در زندگی و یا در عشق شکست می خورند. این تنهایی ها یک نوع بیماری است که ارزش بحث ندارد و توسط دکتر روانپزشک قابل معالجه است.
تنهایی دوم تنهایی است که ناشی از رشد روح انسان و بالاتر رفتن آن از سطح رابطه های عادی روزمره است یک انسان عادی صبح که از خواب بلند می شود به فکر زندگیش و خانه اش و شغلش و دوستش است و به فکر این است که کسانی را ببیند و ارتباط داشته باشد و از معاشرتشان لذت ببرد به هر حال این شخص دایما یا در فکر زندگی و پول و تفریح است و یا ارتباط با این و آن و لذت بردن از زندگی در همه ابعاد گوناگونش. اما گاهی تکامل روح انسان به جایی می رسد که از سطح این روزمرگی ها- و جاذبه هایی که انسان های معمولی را در بر می گیرد و مشغول می کند و لذت به آنها می دهد- اوج می گیرد. به میزانی که انسان از سطح معمولی اوج بگیرد به خلوت می رسد بزرگترین عامل در این تنهایی خود آگاهی است. انسان به میزانی خودش توجه می کند و یک آگاهی درونی و وجودی می یابد رابطه های بیرونیش کم میشود. به میزانی که رابطه ماورایی پیدا می کند رابطه های روزمره اش کم میشود. اینها عواملی اند که یک انسان متعالی را به تنهایی وتامل درخویش می کشانند (1386).
اما یک نوع سوم تنهایی هم وجود دارد و آن تنهایی مصنوعی است. در اینجا بدون اینکه بیماری روانی یا آن تنهایی فلسفی وجود داشته باشد به انسان یک نوع تنهایی مصنوعی را تحمیل می کنند مثلاً انسان را به گوشه ای می اندازند و در را به رویش می بندند و او را در این حالت رها می کنند. این تنهایی سوم که تنهایی تحمیلی است دارای یک روانشناسی خاص خودش است انسانی که در رابطه با جامعه زندگی می کند تعصب دارد حیثیت دارد آبرو دارد با افراد دیگر رابطه دارد و یک موقعیت خاص و مسولیت در زندگی به عهده دارد. هنگامی که بخواهند این انسان را از همه این نیروها خالی کنند تا به سادگی بتواند رام شود به سادگی بتواند ابزار بشود و به سادگی بتوان بر او تحمیل کرد به طوری که هیچ چیزی برایش فرقی نکند یکی از عوامل مورد استفاده تنها کردن اوست. انسان در تنهایی همه رابطه هایش قطع می شود و به صورتی در می آید که حتی وقتی می خواهد زن یا بچه اش و یا پدر ومادر اش را تصور کند به ذهنش نمی آیند و قیافه شان از یادش می رود حال چه برسد به آدمها و رفقا و همفکرها ومحیط و جامعه اینها دیگر برایش موهومات خیالی می شوند وبعد کم کم از ذهنش دور می‌شوند. حتی اسامی والفاظ وحرف زدن از یادش می رود وهم چیزهای دیگر.(موسی نژاد، 1389 ) .
هر انسانی نیازمند عشق ورزی و تایید دیگران است. هر انسانی احتیاج دارد که به او مهر ورزیده شود، به او توجه شود، احترام گذاشته شود و همانطور که ون گوگ می گوید: وقتی که بیدار می شوی و می بینی که تنها نیستی و در کنارت کسی وجود دارد، آنروز جهان مهربانتر می شود . تمام ادبیات و هنر پر است از چنین نمونه هایی که چگونه فقدان عشق موجب رنج و تنهایی انسان می شود. اما در بسیاری از موارد نیز آنچه را ما به غلط عشق تلقی می کنیم هیچ بجز ترس از تنهایی و روبرو شدن با این جنبه از حقیقت هستی نیست. کسانی وجود دارند که همیشه ر کنار انسان یا انسانهای دیگری زندگی می کنند اما بشدت احساس تنهایی می کند و افرادی نیز وجود دارند که در نهایت تنهایی احساس تنهایی نمی کنند چرا که آنان با خود پدیده هستی پیوند خورده اند. همانطور که اشاره شد احساس تنهایی که در چارچوب خانواده به فرد داده می شود گاه بسیار خشن تر و ویرانسازتر از احساس تنهایی یک فرد مجرد است چرا که این نوع تنهایی با نفی و بی احترامی به ساختار ارزشی فرد مقابل توام است بنابراین بسیاری از انسانها به علت ترس از تنهایی در روابط بیمار و یا ناسالم زناشویی باقی مانده، جسماً در کنار کسی هستند اما از نظر روانی تنها هستند. می توان گفت که در چنین شرایطی، احساس تنهایی، واکنش عاطفی یک انسان به ناکامی های پیرامون اوست که این احساس معمولاً به صورت افسردگی و یا بیماری های روانی دیگر بروز می کند (محمد خانی، 1386).
پرخاشگری یکی از هیجان های پیچیده انسان است. پرخاشگری واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بد رفتاری است همه ما در طول زندگی با موقعیت های خشم بر انگیز روبه رو شده ایم. اشکال پرخاشگری این است که اگر چه بخشی از زندگی است ولی ما را از رسیدن به اهداف مان باز می دارد ارایه تعریفی واضح و مشخص از پرخاشگری بسیار دشوار است زیرا افراد از نظر زمان و علت پرخاشگری و شیوه واکنش به آن کاملاً متفاوت هستد. هیجان هایی که اغلب با پرخاشگری همراه هستند، عبارتند از: عصبانیت، خصومت، کینه توزی، غضب، تنفر، تحریک، حساسیت، تحقیر و رنجش. چون تعاریف و تجربیات ما از این احساسات متفاوت است، توصیف دقیق آنها غیر ممکن است (عباسی زاده( 1388).
پرخاشگری ، به هر گونه رفتار عمدی اعم از کلامی و غیر کلامی گفته می شود که منجر به آسیب رساندن روان شناختی یا جسمانی یا تخریب مالی به خود و دیگران برای رسیدن به هدفی یا به منظور تخلیه هیجانی می شود. پرخاشگری از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است که انسان از گذشته های دور تا کنون به صورت گسترده ای با آن سروکار داشته است. رفتار پرخاشگرانه در انسانها به شکل اعمال خشن به سمت به دیگران فرض می شود که ممکن است موجب اجتناب دیگران یا مقابله به مثل بسیاری از آنان گردد. گاهی اوقات، خصومت و عجز ما به سبب مسایل خیلی واقعی و اجتناب ناپذیر زندگی است. تمام عصبانیت ها بی خودی نیست، و اغلب واکنشی سالم و طبیعی به این مشکلات هستند(عطایی، 1388).
سؤال اصلی :
1-آيا آموزش تاب اوری برمیزان پرخاشگری واحساس تنهایی دانش اموزان پسر موثر است؟
سؤالات فرعی :
1- آيا آموزش تاب اوری بر میزان پرخاشگری دانش اموزان پسر موثر است؟
2- آيا آموزش تاب اوری برمیزان احساس تنهایی دانش اموزان پسر موثر است؟

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
جوامع دائماً در حال تغییر و تحول هستند و پیوسته آگاهی در خصوص نیازهای نوجوانان در چارچوب سیستم آموزش ارتقاء مییابد. بنابراین، افزایش راهنمایی نوجوانان برای اینکه بتوانند به عنوان فردی فعال و توانا در جامعه اثربخش باشند، نیازمند پژوهشهایی در روانشناسی آموزشی برای مورد توجه قرار دادن نیازهای نوجوانان و افزایش آگاهی آنها است. روانشناسان آموزشی در حل مسأله و آموزش خدمترسانی به عنوان راهنما عمل میکنند که این پژوهشها برای بهبود سیستم آموزشی مؤثر است(ردوئت، هلنکلر، 1998).
بنابراین، آموزش تاب آوری میتواند بر متغیرهای بسیاری تأثیرگذار باشد. پژوهشها نشان میدهد افرادی که تابآوری پایینی دارند آسیبپذیرتر هستند و فاقد جسارت، انگیزه تشویق و راهبردهای لازم برای تغییر شرایط تنشزا هستند و همیشه درگیر مشغلههای ذهنی بوده و مشکلات خود را به صورت مبالغهآمیز بزرگ کرده و خود را قربانی حوادث میدانند و از شرایط موجود ناله و شکوه دارند، خود را کمتوان و ضعیف جلوه میدهند و از تلاش برای حل شرایط تنشزا اجتناب میکنند. همچنین، نحوه برخورد آنها خشک و انعطافناپذیر است و نسبت به آینده احساس نگرانی میکنند و به مرور این نگرانی تبدیل به ترس میشود و به جای داشتن احساس مسئولیت و راهکارهای خلاق و نوآور برای حل مشکلات، خود را سردرگم و ناتوان احساس میکنند ولی در مقابل افرادی که تابآوری بالایی دارند حس قوی برای پیشرفت دارند و اعتماد به نفس و خودباوری آنها بالاست(مدی وخوشابا،2005). همچنین، شناسایی و مداخلههای اولیه در سنین نوجوانی و آگاهی دادن به نوجوانان و سیستم آموزشی نتابج بهتری را به بار خواهد آورد. شناسایی نیازهای نوجوانان و آموزش مؤلفههای تابآوری این امکان را به نوجوانان میدهد تا به درک بهتری برسند و واکنشهای مناسبی را در شرایط چالشانگیز داشته باشند و سیستم آموزشی میتواند با مورد توجه قرار دادن راهکارهای آموزشی و سازگاری برنامه آموزشی با نیازهای نوجوانان موجب عملکرد بهتر نوجوانان میشود و نتایج مفیدی را به همراه دارد (ردوئت، هلنکلر، 1998).

هدفهای پژوهش
هدف آموزش مؤلفههای تابآوری این است تا به نوجوانان آموزش دهد تا مهارتهای لازم برای بازسازی شیوههای طرز فکر را بیاموزد و مهارتهای تصمیمگیری و حل مسأله را ارتقاء دهد.

هدف اصلی
این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر میزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان می باشد.

اهداف فرعی
– بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر میزان پرخاشگری دانش اموزان
– بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر میزان احساس تنهایی دانش آموزان

فرضیههای پژوهش
فرضيه اصلی:
آموزش تاب آوری بر میزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان موثر است.

فرضيه فرعي اول:
آموزش تاب آوری بر میزان پرخاشگری دانش آموزان موثر است
فرضيه فرعي دوم:
آموزش تاب آوری بر احساس تنهایی دانش آموزان موثر است.
تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل:
تاب آوری: تاب آوری ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه دار، و توانایی درترمیم خویشتن است. این ظرفیت انسان می تواند باعث شود تا او پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار بگذرد و علیرغم قرار گرفتن در معرض تنش های شدید شایستگی اجتماعی، تحصیلی و شغلی او ارتقاء یابد(موسوی زاده 1338 ).

متغیرهای وابسته
پرخاشگری: کریک و داج (1994) پرخاشگری را یک پدیده تحولی می دانند که به دلیل نقص کودک در پردازش اطلاعات اجتماعی رخ می دهد. پرخاشگری به رفتاری اطلاق می شود که هدفش اعمال صدمه و رنج باشد به بیان دیگر رفتاری که قصد صدمه رساندن (جسمانی یا زبانی) به فرد دیگر یا نابود کردن دارائی افراد باشد(داودی فر، 1388)
احساس تنهایی: تجربه فردی نا خوشایند مانند تفکر فرد مبنی بر متمایز بودن از دیگران است که با مشکلات رفتاری قابل مشاهده مانند غمگینی، عصبانیت و افسردگی همراه بوده و ناهمخوانی بین توقعات و آرزوهای فرد با امکان دستیابی او به این آرزوها را در روابط اجتماعی شان می دهد و به صورت رفتارهایی نظیر اجتناب از دیگران مشخص می گردد(ریو به نقل از سید مجمدی، 1388).

تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل
تاب آوری: در این تحقیق منظور ازآموزش تاب آوری بسته آموزشی بتی و کرانفر (1998)میباشد که توسط ترخان و شیخ زاده (1389) ترجمه شده و در 10 جلسه 75 دقیقه ای به آزمودنیهای مورد مطالعه آموزش داده می شود.
متغیرهای وابسته
احساس تنهایی: در این پژوهش میزان نمره ای است که افراد از طریق پرسشنامه اشر و هایمل و رنشاو درسال(1984 ) به دست می آورند.
پرخاشگری : دراین پژوهش میزان نمره ایی است که افراد ازطریق پرسشنامه پرخاشگری باس و پری(1992 ) به دست می آورند.

تعریف متغیر کنترل
جنسیت: منظور از جنس زن یا مرد بودن فرد است که در این پژوهش آزمودنیها دانشآموزان پسر بودند.
سن: منظور سن تقویمی است که توسط فرد گزارش شده است که آزمودنیها در دامنه سنی 13-15 سال بودند.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
نوجوانی12 يكي از مراحل مهم تحول انسان به شمار مي آيد كه با عوامل تنيدگی زای فراواني همراه مي باشد.اين دوره معرف تغيير عميقی است كه كودك را از بزرگسال جدا ساخته و دگرگونی های مختلفی در او به وجود مي آورد (منصور،1374).
نوجوان به واسطه رشد سریع جسمی و روانی نسبت به سایر دوره ها نیازهای متفاوتی پیدا می کند.نیاز به استقلال فردی باعث می شود تا در مقابل والدین و مربیان مقاومت کند و متعاقب آن آرامش فرد بر هم بخورد.عدم آگاهی به نحوه برخورد با این تغییرات باعث بروز چالش بین خانواده و نوجوان می شود. د

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره احساس تنهایی، تاب آوری، پرخاشگری، سلامت روان Next Entries منبع تحقیق درباره تاب آوری، دوران کودکی، عوامل خطر، دوره نوجوانی