منبع تحقیق درباره نماز جماعت، فرهنگ مصرف

دانلود پایان نامه ارشد

فصل پنجم: الگوئي براي آموزش دادن از تلويزيون
اين کتاب بر اساس مطالعات تحقيقي گسترده پايان نامه دکتري جناب مولّف نوشته شده است و مشحون از انواع مطالعات کتابخانهاي، ميداني و … براي طراحي الگوي ارتباطات ديني کشور و به طور واضح تر، براي تبيين چگونگي تحقّق مطلوب آموزش دين از رسانه ها بويژه، تلويزيون است.
اين کتاب در بردارنده مباحث خوب و عميقي است، ليکن تمرکز کتاب بر روي ارائه شيوه مطلوب براي آموزش دين از طريق تلويزيون است که با ولي هدف ما در اين پايان نامه که ارائه مدل هاي حضور موثّر روحانيت در رسانه است، تفاوت دارد.
5-1-1-2-مباني تبليغ، محمّدحسن زورق، چاپ دوّم،1390، تهران، سروش
اين کتاب سعي مي کند قوانين و قواعد تبليغات جهاني، همچنين راهکارهاي تبليغات اسلامي را به خوانندگانش معرفي نمايد؛ مطالب عرضه شده کتاب در نه بخش تنظيم شده است.
در بخش اوّل به عنوان مقدمه، رسالت و اهميّت تبليغات اسلامي در دنياي امروز بررسي شده است و در بخش دوّم، از تعريف و اصول کار تبليغ، سخن گفته و از موضوعاتي همچون: “نظام تبليغ”، “رابطه متقابل تبليغ و جامعه”، “ميل و نياز اجتماعي”، “اصول کار تبليغ” و “آموزش مداوم عناصر تبليغي”، سخن به ميان آورده است.
نويسنده کتاب در بخش سوّم، مسئله “القاء” را بررسي ميکند. برخي از عناوين اين فصل عبارتند از: “القاء در تبليغات جهاني”، “تربيت در تبليغات القائي”، “شناخت نقش محورهاي متضاد در تبليغات القائي”. در بخش چهارم از “روانشناسي تبليغات” بحث مي کند و به موضوعاتي مانند:”منظور از روانشناسي تبليغات چيست؟ نسبيّت کميت تبليغ، روند بازتاب پذيرش، روش هاي تبليغاتي و فرضيه هاي يادگيري، عرصه هاي کاربرد روش هاي تبليغاتي و تبليغات غرب و شرق و انسان شناسي” مي پردازد.
در بخش پنجم، به رسانه شناسي مي پردازد. نخست از خبرگزاري ها بحث به ميان مي آيد و در ادامه، قدرت شبکه هاي راديو و تلويزيون، بررسي ميشود و به مطبوعات مهم جهان و کاربرد انتشارات، اشاره ميشود.
در بخش ششم از امپرياليسم خبري و کارکردهاي آن ها بحث مي شود. بخش هفتم، بخش هاي آموزشي تبليغ را بررسي مي کند؛ موضوعاتي مانند: هدف تبليغ، روش هاي ابلاغ، تبليغ گروهي و … در اين فصل مورد کنکاش قرار مي گيرند.
بخش هشتم اين کتاب، به قلمروهاي آن در تبليغ اختصاص دارد. بخش نهم و پاياني کتاب از موضوع اسلام و تبليغات سخن مي گويد؛ اصول تبليغات اسلامي و فرهنگ سازي تبليغات و ضرورت رجعت به فرهنگ اسلامي، از موضوعاتي است که در اين بخش، بررسي مي شود.
هرچند اين اثر هم به نوبه خود، به شيوههاي تبليغ از ديدگاه اسلامي نظر دارد و هم به مباحث تلويزيون پرداخته است، ليکن به بحث شيوههاي تبليغ در رسانه تلويزيون نپرداخته است و اشارهاي به مدل حضور يک مبلّغ دين در تلويزيون نمي نمايد.
6-1-1-2-مجموعه مقالات؛ دوّمين همايش دين و رسانه، تدوين جمعي از نويسندگان، 1390، قم، مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
مجموعه مقالات دوّمين همايش دين و رسانه، در دو بخش “رسانه ديني” و “دين رسانه اي” تنظيم شده است که بخش اوّل آن، فارغ از صورتبندي مفهوم رسانه ديني يا در تعبيري ديگر، رسانه مطلوب از نگاه دين، به بيان دانش رسانه اي متناسب با فرهنگ اسلامي پرداخته است.
دين و رسانه و مسئله جنسيت، نقش مفهومي دين در رسانه و فرهنگ مصرف، راديو و مدل آييني، معيارهاي خبر و اطلاع رساني در قرآن کريم، رسانه ملّي و بايسته هاي ديني، تبيين جايگاه رسانه ملّي، دين و مديريت پيام، دين و سرگرمي رسانهاي، مدل اسلامي تبليغات، درآمدي بر ساختار روايت ديني، تعدادي از مقالات بخش اوّل اين کتاب مي باشند.
مقالات ارائه شده در بخش نخست اين اثر، به طور کل، به مباحث دانش ديني رسانه اي و به نسبت سنجي آموزه هاي دين با مطالعات رسانه اي پرداخته است.
بخش دوّم مجموعه مقالات دوّمين همايش دين و رسانه، به کيفيت حضور دين در رسانه و تبليغ رسانهاي دين پرداخته است و بيشتر مباحث اين عرصه نيز، بسته به ساحت هائي که براي دين تعريف مي شود و نيز بسته به چگونگي و ويژگي هاي اين ساحتها در دين مورد نظر، دچار تفاوت شده است.
برخي از مقالات به چاپ رسيده در اين مجموعه، با بحث نگارنده مرتبط است و از آن در اين رساله گرته برداري شده است، ليکن هم ناقص است و هم نکاتي دارد که شايد قابل مناقشه باشد و هم در آن به چگونگي حضور موثّر روحانيت در رسانه ملّي اشاره نمي شود.
7-1-1-2-تاملاتي در دين و رسانه؛کمال اکبري، چاپ اوّل،1393،کرج، ارمغان حيات
اين کتاب شامل مجموعه مقالاتي است که نويسنده، به تناسب شرايط زماني تدوين کرده است.
وابسته شدن زندگي به رسانه هاي جديد موجب تأثير آنها بر فکر، انديشه و طرز رفتار شده است. حوزههاي علميه درصدد ساخت زندگي ديني و ترويج سبک زندگي اسلامي با رسانههاي جديد هستند. نحوه تعامل دين با رسانه هاي نوين با توجه به ماهيت متفاوت آنها با رسانه هاي سنتي، ضروري به نظر مي رسد.
رويکرد نويسنده به رسانه ذات گرا است؛ به اين معنا که با توجه به اينکه رسانه هاي نوين در يک فرهنگ متفاوت از فرهنگ ديني پديد آمده اند، ما نيازمند تغيير ماهوي در رسانه هاي نوين هستيم. رسانه هاي سنتي مثل منبر، نماز جماعت، هيئتهاي مذهبي از بطن و بستر دين شکل گرفته اند، اما رسانه هاي نوين در فرهنگ سرمايهداري و مصرفي غرب، شکل گرفته است. تفاوت ماهوي بسترهاي شکلگيري اين دو دسته رسانه، استفاده از رسانه هاي نوين را در يک جامعه ديني با مشکلات عديده اي روبرو مي کند. از طرف ديگر استفاده نکردن از رسانههاي نوين در جامعه امروز با توجه به کثرت استفاده از آن، غيرممکن است.
با توجه به بديع بودن اين موضوع در کشور ما، نويسنده در اين کتاب تلاش مي کند تا ابعاد مختلف اين تعامل را بازشناسي کند و بيانگر مسائلي باشد که حوزه دين؛ در ارتباط با رسانه، با آن مواجه است.
اين کتاب دربرگيرنده مقاله هاي “فقه ارتباطات و رسانه، تعريف و محدوده”، “تبليغ ديني در رسانه هاي جديد”، “مباني جنگ نرم در قرآن”، “رسانه ها غفلتزا يا آگاهي بخش”، “فرم و قالب در انتقال مفاهيم ديني برنامه هاي تلويزيوني”، “اهميت نگاه ديني در برنامه هاي نمايشي”، “ديپلماسي رسانه اي در دولت اسلامي و کاربرد جنگ نرم در رسانه”، “مشروعيت و مشارکت سياسي و نقش رسانه” و “شبکه هاي ماهواره اي و تبليغ عليه مباني ديني” است.
اين کتاب به چگونگي مدلهاي حضور موثّر روحانيت در رسانه ملّي نميپردازد؛ اگرچه براي حضور موثر روحانيت در رسانه ملّي، نمي توان به محتواي اين کتاب توجه نکرد.

2-1-2-تحقيقات پاياني
از تحقيقات پاياني که در دانشکده صدا و سيما قم، دفاع شده هم مي توان به موارد زير اشاره کرد:
* بررسي شيوه هاي تبليغ دين اسلام در رسانه تلويزيون (جناب آقاي محمدحسين ظريفيان يگانه)
* دين و رسانه (جناب آقاي ابوذر آذري بروجني)
* بررسي چگونگي حضور مبلغان ديني در تلويزيون جمهوري اسلامي ايران(جناب آقاي عباس ابراهيمي)

در اين قسمت به توضيح کلّي تحقيقات پاياني مرتبط با اين تحقيق، ميپردازيم:
1-2-1-2-بررسيشيوههاي تبليغ دين اسلام در رسانه تلويزيون(محمدحسين ظريفيان يگانه)
رويکرد و نگاه جناب آقاي ظريفيان، در تحقيقش، بيشتر شيوه هاي تبليغي بوده و از اين منظر، تحقيق خود را نگاشته است؛
موضوعاتي که وي به آن ها پرداخته است، بدين شرح مي باشد:
فصل اوّل: کليات و بيان مساله
فصل دوّم: تبيين و تحليل شيوه هاي مورد استفاده قرآن کريم در تبليغ دين؛ که در اين فصل، به جايگاه تبليغ و شيوه هاي آن و …. پرداخته است.
فصل سوّم: بررسي کارکردهاي تبليغ دين در رسانه؛ که در اين قسمت به ويژگي هاي رسانه تلويزيون و نقش اجتماعي تلويزيون و کارکردهاي آن پرداخته است و در انتهاي اين فصل به تاريخچه تبليغات و جنگ رواني و انواع تبليغات پرداخته است.
فصل چهارم: وي به تطبيق کارکردهاي تلويزيون بر شيوههاي تبليغ دين از منظر قرآن کريم اشاره نموده است.
فصل پنجم: نتيجه گيري نموده و پيشنهادهايش را ارائه مي دهد.
براي نگارش اين تحقيق، بخشي از مباحث مقدماتي ارائه شده اين دوست عزيز، قابل استفاده بوده است؛ ولي آنچه مد نظر نگارنده است، چيزي غير از نتيجه حاصل شده وي در تحقيقش ميباشد؛ تبليغ، مولفه اساسي اين تحقيق است؛ امّا مدل حضور مبلّغ دين، در رسانه ملّي، در تحقيق وي به چشم نميخورد. در حالي که ما به دنبال ارائه مدل مطلوب، براي حضور موثّر، در رسانه هستيم.
2-2-1-2-دين و رسانه (ابوذر آذري بروجني)
نگارنده اين تحقيق به دنبال شناسائي و تحليل ناهمگوني برنامه هاي سيماي جمهوري اسلامي ايران، با مباني فرهنگ اسلامي در حوزه اعتقادات و اخلاق، از منظر صاحبنظران حوزه دين و رسانه بوده است و در کليّت ماجرا، به مباحث دين و رسانه و نگاه هاي صاحبنظران آنها پرداخته است تا بتواند ناهمگوني بين آن دو را اصلاح نمايد.
وي تحقيق خود را در پنج فصل زير تدوين نموده است:
فصل اوّل: کليات تحقيق
فصل دوّم: مباني نظري تحقيق شامل: تعريف دين، ماهيت دين، تعريف دين از مناظر مختلف (کلامي، حديثـي، جامعـه شناختـي و …)، قلمرو دين، وظايف صدا و سيما و … .
فصل سوّم: روش تحقيق
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق؛ که در آن، فقط مصاحبه با صاحبنظران به چشم ميخورد که ديدگاه شان را پيرامون مقوله دين و رسانه و ارتباط بين آن دو، بيان نمودند.
فصل پنجم: نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد؛ که در آن راهکارهاي اصلاح ناهمگوني برنامه هاي سيما با عقائد اسلامي، ارائه مي شود.
در رساله وي، ارائه الگوي حضور در رسانه ديده نميشود و بيشتر تمرکز ايشان روي ديدگاه افراد است.
3-2-1-2-بررسي چگونگـي حضور مبلغـان دينـي در تلويزيون جمهـوري اسلامي ايران؛ (عباس ابراهيمي)
تحقيق پاياني آقاي ابراهيمي، تنها تحقيق پاياني است که بسيار نزديک به ديدگاه نگارنده و عنوانش مشابه با تحقيق پاياني نگارنده است؛
وي تحقيق پاياني خود را، در هفت فصل تدوين نموده است که به شرح زير مي باشد:
فصل اوّل: کليات و بيان مساله
فصل دوّم: مباني مفهومي تحقيق که شامل: تعريف، عناصر، فرآيند، تاريخچه تبليغ و تعامل دين و رسانه و همچنين کارکرد رسانه مي شود.
وي در فصل سوّم به بايسته هاي تبليغ در متون ديني، شامل: دين و ويژگي هاي تبليغ دين، محتواي تبليغ دين، ويژگيهاي مُبلّغ، ويژگيهاي پيام گيرندگان و ابزار تبليغ در حوزه نرم افزار و سخت افزار مي پردازد.
در فصل چهارم به تجزيه و تحليل تحقيقات مربوط به تبليغات و برنامه هاي ديني مي پردازد.
در فصل پنجم به برنامه هاي تبليغ ديني با حضور مبلّغ ديني در تلويزيون اشاره مي نمايد و با مطالبي درباره مخاطب شناسي، هويت ديني، هدف گذاري در تبليغ، هنجارسازي و … به بحث مي پردازد.
در فصل ششم، وي به آسيب شناسي تبليغات ديني مي پردازد؛ آسيب هائي همچون: پُرگوئي، خود فراموشي، استبداد به راي، تحليل غلط، ناتواني علمي و … . و در فصل هفتم هم نتيجه گيري مي نمايد و منابع را معرفي مي نمايد.
نکات مورد اشاره اين دوست بزرگوار، در همه رسانه هاي گروهي مي گنجد و تک تک نکات نوشته شده در آن، حائز اهميت است و در جاي خود کاربرد اساسي دارد؛ ويژگيهاي ذکر شده در آن بايد مورد اهتمام همه کارشناسان رسانه باشد.
ايشان به طور کلي، رساله خود را درباره بايدها و نبايدهاي حضور يک مبلّغ دين در رسانه ملّي مي نويسد که يک مبلّغ دين، بايد در رسانه چه اوضاع و احوالي داشته باشد و چه بگويد و چه نگويد و مسايلي از اين دست که با آنچه مد نظر نگارنده است بسيار متفاوت است.
نگارنده اين تحقيق، قصد دارد به چگونگي حضور موثّر روحانيت در رسانه بپردازد؛ امّا به شيوه ارائه مدل. يعني نفسانيات يک روحاني در اين رساله، دغدغه ما نيست و قصد نداريم به اين بايدها و نبايدها بپردازيم؛ اينکه يک روحاني نبايد پُرگوئي کند، استبداد به راي داشته باشد، تحليل غلط نمايد و يا بدعت گذاري کند، چيزي نيست که بر کسي پوشيده باشد؛ ما اين رساله را در فرضي مي نگاريم که روحاني مد نظر ما،

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره سپتامبر 2001 Next Entries منبع تحقیق درباره فرهنگ و تمدن، علوم ارتباطات، آزمون و خطا