منبع تحقیق درباره نفت وگاز، نفت و گاز، ارزش افزوده، سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

شود:
الف. تغییر طبقه بندی تعرفه ای: این ملاک کشور مبدأ محصول را کشوری می داند که انجام عملیات ساخت و تولید و فرآوری محصول در آن کشور منجر به تغییر در طبقه بندی تعرفه ای محصول شده است.
ب. درصد ارزش افزوده : براساس این ملاک، عامل تعیین کننده منشأ محصول این است که در چه کشوری بیشترین ارزش افزوده محصول ایجاد شده است.
ج. ملاک فرآیند ساخت و تولید : این ملاک یک عملیات مهم و کلیدی را مبنا قرار داده و بر مبنای آن، کشور مبدأ تولید محصول را تعیین می کند.
هدف نهایی توافقنامه تعیین کشور مبدأ، دستیابی به مجموعه قواعد هماهنگی است که اعضا باید در خصوص تعیین منشأ محصولات وارداتی خود بکار ببرند. این قواعد نباید تأثیر محدود کننده، مختل کننده یا مخربی بر تجارت بین المللی داشته و باید بر اصول عدم تبعیض و قاعده رفتار ملی مبتنی باشند.
2-7-5-اقتصاد نفت و فرآوردهاي نفتي
از آنجا که نفت به عنوان یکی از منابع مهم تأمین نیازهای انرژی جهانی به شمار می رود، اقتصاد نفت خام جنبهبین المللی پیدا کرده است، هر چند که اقتصاد فرآورده های نفتی مربوط به نیازهای داخلی جوامع و کشورها است. با این حال در زمینه اقتصاد فرآورده های نفتی نیز جنبه جهانی آن آشکار است. در جهان امروز، نفت نه تنها به عنوان یک عامل تعیین کننده اقتصادی و صنعتی، بلکه به عنوان یک عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح است. در واقع نفت عامل اساسی برای رسیدن به هدف های اقتصادی، صنعتی، سیاسی و تأمین امنیت ملی به حساب می آید.
شمول نفت در سازمان جهانی تجارت باعث کم اثرتر شدن موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای در ورود به بازار، حذف یا کاهش مالیات هایی که مصرف کننده می پردازند و دیگر عواملی که علیه منافع تولیدکننده است، می شود. به علاوه اینکه صادرکنندگان نفت می توانند از مکانیسم حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت بهره ببرند.

2-7-6- هدف و نقش موافقت نامه راجع به ضوابط سرمايه گذاري(TRIMS)24
هدف موافقتنامه ضوابط تجاري سرمايه گذاري جلوگيري از اعمال سياستها توسط دولتهاي كه سرمايه گذاري خارجي و داخلي در كشورها را مشروط به رعايت ضوابطي مغاير با اصول سازمان جهاني تجارت و مختل كننده روند تجارت آزاد بين المللي مي نمايند است. آن دسته از اقدامات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت كه موضوع اين توافقنامه هستند شامل اقدامات مرتبط با قاعده رفتار ملي و اقدامات مرتبط با قاعده منع محدوديتهاي مقداري است.
البته طبق بند 9، اين توافق نامه نهايي نيست و قابل اصلاح و تكميل شدن است از اينرو كشورهاي توسعه يافته سعي و تلاش خود را براي بازنگري در موافقتنامه ضوابط تجاري سرمايه گذاريبا هدف افزودن بر فهرست اقدامات غير مجاز دولتي در زمينه سرمايه گذاري مرتبط با تجارت ادامه مي هند. بعنوان مثالموافقتنامه ضوابط تجاري سرمايه گذاريدولتي، دولت را از محدوده ساخت خريد شركتهاي بزرگ در بازارهاي داخلي منع مي- نمايد.25
نقش خدمات در اقتصاد بين الملل و سازمان جهاني تجارت اصطلاح خدمات در طيف وسيعي از محصولات و فعاليتهاي غيرملموس و نامتجانس مانند حمل و نقل، مخابرات، خدمات رايانه اي، ساختمان، خدمات مالي، توزيع، بيمه، بهداشت، آموزش و بسياري از خدمات بازرگاني و تجاري را شامل مي شود كه به علت دليل تاثيرگذاري عمده اي كه در فرآيند توليد و توسعه اقتصادي دارد باعث افزايش اشتغال و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي مي شود و از اهميت ويژه اي در هر كشور برخوردار است و خدمات شركت ملي نفت ايران نيز از گستردگي زيادي برخوردار مي باشد كه ما در اين فصل به بخشهاي از آن را كه شامل سرمايه گذاري و انعقادقراردادهاي نفتي در خدمات صنايع بالادستي و پايين دستي نفت اشاره ميگردد و در بخش ديگر نيز عمليات سوآپ نفت كه ويژگي خاصي دارد نيز تشريح خواهد شد علي ایحال با توجه به برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت صنعت نفت كشور و سياستهاي كلان ابلاغي مقام معظم رهبري و چشم انداز و اهداف پيشنهادي در صنعت نفت در افق 1400 نيز مواردي را بررسي و تحليل مي نمائيم.
بی شک با تبیین شروط عمومی قراردادها و شفاف سازی آنها، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، سریع تر می توانند در زمینه همکاری با پروژه های نفتی مهم، تصمیم گیری کنند و انجام مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی می شوندرا به کمترین زمان ممکن کاهش داده ودر مجموع، بستر حقوقی مناسب تری رادر این حوزه مهم اقتصادی فراهم آورند.امروزه صنعت نفت جهان در بخش بالادستی با چالش های متعددی از جمله نیاز به افزایش تولید نفت،دسترسی به ذخایر جدید نفتی، مدیریت سیرنزولی ذخایر میادین قدیمی،حفظ وارتقای دانش فنی با توجه به موج بازنشستگی نیروی انسانی با تجربه در مناطق عملیاتی،رو به روست. در این میان امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق،جلب وحمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های بالادستی نفت وگاز به ویژه در میادین مشترک وپروژه های اکتشافی،از اهداف ویژه دولت در حوزه نفت وگاز به شمار می رود.لذا جهت حفظ وصیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت وگاز کشور و افزایش ضریب باز یافت،انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهینه از میادین نفت وگاز،انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور برقرار سازد،حائزاهمیت است.در قراردادهای بین المللی نفتی،نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده می شود و شرکت های برگزار کننده مناقصات،چهار چوب مستقل ومتفاوتی برای برخی از این شروط در نظرمیگیرند.از این رو ضروری است با بررسی علمی هر یک ازاین قراردادها در کنار درک جامع وصحیح از سیاست های کلان اقتصادی کشوربه ویژه در صنعت نفت و همچنین مقتضیات و ضرورت های اقتصاد جهانی، حرکت نمود. بنابراین،قرارداد مطلوب،قراردادي است كه به آساني اجرا شود واين امر هنگامي حاصل مي شود كه قرارداد به شيوه اي متوازن ومتعادل،حقوق ومنافع طرفين را تامين وريسك هاي آنها را توزيع كرده باشد.عوامل مؤثر در انتخاب نوع قرارداد مناسب براي طرحهاي توسعه اقتصادي به ويژه در صنايع بالا دستي نفت را مي توان به دو دسته عوامل داخلي وبين المللی تقسيم كرد:
الف)عوامل داخلی: از نظر عوامل داخلی باید به دو نکته اشاره كرد:
1-محدوديت ها والزامات قانوني؛
2-الزامات ناشي از بر نامه كلان اقتصادي وبود جه اي كشور ميزبان در حوزه سرمايه گذاري خارجي؛
ب)عوامل بین المللی:که شامل قوانین و اصول حقوقی بین المللی حاکم بر قراردادها و همچنین مهم ترین تحولات نیمه اول قرن بیستم می باشد که،عبارت است از:
1-پيروزي انقلاب سوسياليستي سال1917 در روسيه تزاري؛
2-ملي شدن صنعت نفت در آمريكاي لاتين و كشورهاي خاور ميانه؛
3-شناسايي حق دولتها در ملي كردن منابع طبيعي در قطعنامه هاي سازمان ملل در دهه هاي 1960  و 1970؛

فصل سوم
موضوعات تاثيرگذار بر خدمات شركت ملي نفت ايران

3-1-خدمات عمومی وخدمات نفتی ملی و بین المللی
3-1-1- خدمات عمومي
نظريه خدمات عمومي در اثر لزوم تامين خدمات عمومي در زندگي اجتماعي بوجود آمده و به مرور زمان تحولات بسياري را پذيرفته است. نقطه مشترك اين تعريف از حقوق عمومي تامين نيازهاي عمومي جامعه است بنابراين مي توان گفت خدمات عمومي فعاليتهاي هستند كه نهادهاي عمومي يا خصوصي زير نظر اشخاص عمومي براي برآورده كردن نيازهاي همگاني انجام مي دهند.
مهمترين ويژگي سازماني در مفهوم خدمات عمومي دخالت دولت و انجام خدمات به وسيله و يا با نظارت او ميباشد نقش دولت ها در اين رابطه غيرقابل انكار است زيرا دولت با بهره مندي از اختيارات قانوني خود سعي در تثبيت و سازماندهي روابط اجتماعي دارند اين خدمات مي تواند گستره قابل توجهي از خدمات عمومي از جمله كشف و توسعه معادن و مخازن نفت و گاز باشد.
در حقوق ايران، نظريه خدمات عمومي يكي از اصلي ترين مباني وجود دستگاههاي اداري دولت محسوب مي- شود و فلسفه وجودي دولت ارائه خدمات عمومي است.
اصول حاكم بر خدمات عمومي به اعتقاد برخي، پايه و اساس حقوق اداري محسوب مي شود. هدف خدمات عمومي تامين نيازهاي همگاني و حفظ منافع عمومي است لذا خدمات عمومي بر اصولي استوار است كه اصول پايه و اساس حقوق اداري را تشكيل مي دهند.

3-1-2- شركت ملي نفت ايران و خدمات مرتبط
شركت ملي نفت ايران از سال 1330 تا كنون عهده دار سامان بخشيدن و سياست گذاري فعاليت هاي صنعت نفت اعم از اكتشاف، حفاري، توليد، پژوهش و توسعه ، پالايش و توزيع نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي و صادرات آن بوده است.
اين شركت با در اختيار داشتن ذخيره هاي عظيم هيدروكربوري، يكي از بزرگترين شركت هاي نفتي جهان بشمار مي آيد. با پيشرفت دانش و فناوري صنعت نفت و پيچيده تر شدن مناسبت هاي اقتصادي و سياسي جايگاه شركت ملي نفت ايران نيز ارتقاء يافته است از اين رو سياستهاي ملي، منطقه اي و همكاري با كشورهاي مهم صنعتي در زمينه تامين انرژي و ايجاد ثبات در بازارهاي جهاني نفت در دستور كار اين شركت قرار دارد.
شركت ملي نفت ايران براساس اصل 44 قانون اساسي با تفويض اختيار به بخش هاي گوناگون، همچنين نظارت عالي برفعاليت صنعت نفت، اقدام موثر در زمينه تاسيس بنگاههاي اقتصادي به انجام رسانده است.
همچنين با تامين منابع مالي و اقلام مورد نياز توسعه و رشد در راستاي به روز رساني دانش و فناوري در زمينه اكتشاف، حفاري و بهره برداري با اعتماد به متخصصان و كاركنان ايراني، گام هاي بلندي در توسعه صنايع بالادستي برداشته است.
شركت ملي نفت ايران داراي شركتهاي خدمات فني زيادي شامل، شركت ملي حفاري ايران، شركت مهندسي و توسعه نفت، مديريت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت، شركت پايانه هاي نفتي ايران و سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در بخش خدمات مي باشد.
خدمات نفت شامل محدوده وسيعي است كه از خدمات مرتبط با اكتشاف و استخراج نفت تا خدمات توزيع محصولات نهايي را شامل مي شود.فعاليتهاي مرتبط با اكتشاف، حفاري، پالايش، حمل و نقل و مديريت را مي توان هسته اصلي خدمات مربوط به نفت برشمرد. ساير خدمات را مي توان خدمات مشاوره اي، طراحي و مهندسي، انبارداري، فروش و غيره دانست كه در مجموع نقش قابل توجهي در تجارت جهاني نفت ايفا مي كند.
اين فعاليتهاي خدماتي به شدت تحت تاثير ساختار بازار نفت است در اين ساختار تمامي فعاليت هاي مرتبط با نفت در كنترل دولت است و اين امر موجب شده كه رقابت در اين فعاليتها به حداقل سطح خود برسد.
3-1-3- شركتهاي خدمات نفتي بين الملل

اين شركتهاي خدماتي مانند اكتشاف ميادين نفتي و حفاري چاه هاي نفت را، بعنوان يك شركت پيمانكاري به كمپاني هاي نفتي ارائه مي كنند و معمولاً در پروسه توليد نفت خام، بطور مستقيم وارد نمي شوند كه مهمترين آنها شلومبرگر، خدمات نفتي آمك فاسترويل، موننكو، بيكرهيوز، كامرون، اينترنشنال، خدمات نفتي چين، سينتك، انسكو، جي اي انرجي، هاليبرتون مي باشند. كه اين شركتها خدمات فني و مهندسي ارائه مي نمايند و در اكتشاف و حفاري و بهره برداري و پالايش فعاليت مي نمايند.
اما شركتهاي بزرگ نفت و گاز جهاني در بخش توليد شامل رويال داچ شل هلند، اكسان موييل آمريكا، بي پي انگلستان، شركت ساينوبك و شركت ملي نفت چين، سعودي آرامكو، شورون آمريكا، توتال فرانسه، گاز پروم روسيه، اني ايتاليا، پتروبراس برزبل، استات اويل نروژ، جي اكس هولدينگز ژاپن، پتروناس مالزي، شركت گاز و اس اويل كره جنوبي هستند كه بسياري از آنها در بخش هاي زيادي از صنعت نفت و گاز ايران وجهان در اکتشاف ،بهره بردتری و تولید فعاليت مینمایند.
3-1-4-خدمات نفتي در مسير توسعه
چشم انداز آينده اقتصاد جهان نشانگر افزايش قابل توجه تقاضاي انرژي و نقش کلیدی نفت و گاز در مجموعه آن است. پيش بيني هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه تقاضاي نفت طي 20 سال آينده، بيش از 2 برابر 20 سال گذشته افزايش پيدا خواهد كرد و گاز طبيعي به عنوان سوخت منتخب قرن حاضر از بيشترين رشد در مجموعه اقلام سبد انرژي برخوردار خواهد شد.
در اين بين ايران با دارا بودن بيش از 151 ميليارد بشكه ذخاير

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره فرآورده های نفتی، سازمان جهانی تجارت، تجارت بین الملل، مذاکرات تجاری Next Entries منبع تحقیق درباره نفت و گاز، رشد اقتصادی، جهانی شدن، جهانی شدن اقتصاد