منبع تحقیق درباره نظام اجتماعی، تکامل فرهنگی، توسعه فرهنگی، زمان بندی

دانلود پایان نامه ارشد

نابرابر را تجربه می کنند، همزمان به نظم و تغییرات همگون و جهت دار نیاز دارند. از چهار خرده نظام اجتماعی، تنها حوزه ای که می تواند هم زمان سهم موثری در ایجاد نظم و تغییرداشته باشد، خرده نظام فرهنگی جامعه است. از همین روست که ضرورت برنامه ریزی فرهنگی بویژه برای جوامع در حال گذر برجسته می شود برنامه ریزی، بنا بر نظر دانشمندان، به برنامه ریزی منابع در حال و آینده برمی‏گردد. بنابراین برنامه ریزی فرهنگی فعالیت ها، امکانات و تسهیلاتی را شامل می گردد که جمعا منابع فرهنگی یک جامعه را تشکیل می دهند. برنامه ریزی فرهنگی به عنوان “رویکردی هدفمند و استراتژیک به توسعه فرهنگی” تعریف شده است که مثل هر نوع برنامه ریزی با ارزیابی کامل وضع موجود، تعیین اهداف کلی و جزیی دقیق، و تعیین اولویت ها و مساله های مشخص از راه طراحی و اجرای راهکارهای عملی، مشخص می شود بنابراین، ساماندهی و بالاتر از آن تکامل فرهنگی بدون برنامه ریزی فرهنگی، خیالی بیش نیست. برنامه ریزی فرهنگی یعنی تنظیم روندی از پیش طراحی شده در رسیدن به اهداف مشخص و زمان بندی شده فرهنگی (پیروز مند: 1381)
وجه اشتراک برنامه ریزی ها این است که بر حسب پاره ای از معیارهای وضع مطلوب و موجود را تعریف می‏کند. اما برنامه ریزی فرهنگی با برنامه ریزی های دیگر دو تفاوت

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره دانشجویان، فعالیت‏های فرهنگی، مهارت های اجتماعی، زیبایی شناختی Next Entries منبع تحقیق درباره فضاهای فرهنگی، برنامه ریزی شهری، فعالیت های فرهنگی، مشارکت مردم